keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 628/19.12.2014 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006

19.12.2014

Hotararea Consiliului Local 628/19.12.2014
privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. AS 120137444/09.12.2014 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014 - 33403/11.12.2014, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teriroriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonoma de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 481/18.12.2007 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 525/16.12.2008 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 454/15.12.2009 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 525/16.12.2008;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 459/20.12.2010 privind aprobarea prelungirii Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/15.12.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 391/13.11.2011 privind aprobarea prelungirii Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/20.12.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 14/15.01.2013 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia -anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 630/16.12.2013 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia -anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006;
Având în vedere adresa nr. 19911/28.11.2014 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) si alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Convenţiei-anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006 privind colaborarea între Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2015-31.12.2015.

Art. 2: Se aprobă tariful de 5,83 lei/km, exclusiv T.V.A, necesar pentru activitatea de transport adaptat realizată de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2015.

Art. 3: Se aprobă încheierea actului adiţional de modificare a Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA APROBAT Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară Timişoara PRIMAR Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap NICOLAE ROBU Nr. AS 120137444/09.12.2014

R E F E R A T

Privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia-anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară

Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara,

Prin H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 a fost aprobată Convenţia de colaborare între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2007.

Articolul 2 din Convenţia – anexă la H.C.L.M.T nr. 592/19.12.2006 menţionează: ,,Convenţia se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul părtilor şi cu aprobarea Consiliului Local Timişoara.”

Prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 s-a aprobat încheierea unui Act adiţional de prelungire, modificare şi completare a Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006, pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008. Prin H.C.L.M.T nr. 525/16.12.2008 Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2009 până la data de 31.12.2009. Prin H.C.L.M.T nr. 454/15.12.2009 Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an respectiv din 01.01.2010 pâna la data de 31.12.2010. Prin H.C.L.M.T. nr. 459/20.12.2010 Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 a fost prelungită pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, prin H.C.L.M.T. nr. 391/13.12.2011 Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 a fost prelungită până la data de 31.12.2012, prin H.C.L.M.T. nr. 14/15.01.2013 convenţia fiind prelungită pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013. Ultima modificare a convenţiei s-a realizat prin Actul adiţional-anexă la H.C.L.M.T. nr.630/16.12.2013, convenţia fiind prelungită şi pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014. În baza prevederilor art. 8 din Actul adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/2006 aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 care menţionează: ,,Prezenta convenţie poate fi modificată sau completată numai prin acordul scris al părţilor şi după aprobarea Consiliului Local Timişoara. Modificările sau completările aduse de una dintre părţi, vor fi notificate celeilalte părţi cu 30 zile înaintea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Timişoara.” Regia Autonomă de Transport Timişoara a comunicat Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, prin adresa nr. 19911/28.11.2014 primită şi înregistrată la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara sub nr. AS 120137310/05.12.2014, necesitatea promovării unui Proiect de Hotărâre privind prelungirea şi modificarea Convenţiei. Astfel RATT menţionează că “activitatea de transport special se efectuează cu cele 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter aflate în proprietatea privată a Municipiului Timişoara, date în administrarea RATT prin H.C.L.M.T nr. 226/10.05.2005. Tariful pentru serviciul de transport special pentru persoane cu handicap cu microbuze Mercedes Benz Sprinter aprobat de Consiliul de Administraţie al RATT în şedinţa din data de 27.11.2014, este de 5,83 lei/km, exclusiv TVA. Având în vedere cele mai sus enunţate propunem prelungirea Convenţiei – anexă la H.C.L.M.T nr. 592/19.12.2006 cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de un an,

respectiv 01.01.2015-31.12.2015, precum şi modificarea tarifului prevazut, începand cu data de 01.01.2015, care va fi de 5,83 lei/km exclusiv T.V.A.

Anexăm prezentului referat adresele nr. 19911/28.11.2014, 19686/26.11.2014 şi 169/27.11.2014 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara.

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală; Urmare a celor mai sus prezentate

PROPUNEM:

1. A se aproba prelungirea, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2015-31.12.2015, a Convenţiei încheiate între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, anexă la H.C.L.M.T nr.592/19.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Modificarea tarifului pe km parcurs de la 5,10 lei exclusiv TVA la 5,83 lei/ km exclusiv TVA.

3. A se aproba încheierea unui act adiţional de modificare a Convenţiei – anexă la H.C.L.M.T nr. 592/2006.

Secretar Director executiv adjunct jr.Ioan Cojocari Gabriela Cristina Curuţ Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Sef Serviciu Inspector de Specialitate Daniela Lung Elisabeta Bunget Avizat juridic Gabriela Iova

Cod FO 53- 02, Ver.1 Red./ed 2 ex.

Anexă la Hotărârea nr________________ din_______________

ACT ADIŢIONAL

La Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006

Între 1. Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Dorobanţilor, nr.11/A cod fiscal 13251063, reprezentat prin doamna Daniela Lung - Şef Serviciu

şi 2. Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerţului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Ioan Goia - Director General şi d-na Lăscuţ Felicia - Contabil şef, S-a convenit la încheierea prezentului act adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L. nr.592/2006 privind colaborarea între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara:

Art.1. Convenţia – anexă la H.C.L.M.T nr. 592/2006 se prelungeşte pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2015 până la data de 31.12.2015. Art.2. Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timişoara, potrivit art. 6 din Convenţie, se modifică, începând cu data de 01.01.2015 şi este de 5,83 lei/km, exclusiv TVA. Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.4. Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Şef Serviciu pentru Protecţia Persoanelor Regia Autonomă de Transport cu Handicap Timişoara Timişoara Şef serviciu Director General Daniela Lung Ioan Goia Inspector de specialitate Contabil Şef Elisabeta Bunget Lăscuţ Felicia

Avizat Juridic