keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 14/15.01.2013 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 14/15.01.2013
privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.592/19.12.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. AS120106804/12.12.2012 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonoma de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 525/16.12.2008 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/15.12.2009 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 525/16.12.2008;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Locsl sl Municipiului Timişoara nr. 459/20.12.2010 privind aprobarea prelungirii Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/15.12.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 391/13.11.2011 privind aprobarea prelungirii Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/20.12.2010;
Având în vedere adresa nr. 17301//29.11.2012 a Regiei Autonome de Transport Timişoara şi Hotărârea nr.165/21.11.2012 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, lit.(d) si alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Convenţiei-anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006 privind colaborarea între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2013.

Art.2: Se aprobă tariful de 4,13 lei/km, fără T.V.A, necesar pentru activitatea de transport adaptat realizată de către Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.3: Se aprobă încheierea actului adiţional de modificare a Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timişoara din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea nr________________ din_______________

ACT ADIŢIONAL

La Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006

Între 1. Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Dorobanţilor, nr.11/A cod fiscal 13251063, reprezentat prin doamna Daniela Lung - Şef Serviciu

şi 2. Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerţului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Ioan Goia - Director General şi d-na Lăscuţ Felicia - Contabil şef, S-a convenit la încheierea prezentului act adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L. nr.592/2006 privind colaborarea între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara:

Art.1. Convenţia – anexă la H.C.L.M.T nr. 592/2006 se prelungeşte pe o perioadă de un an. Art.2. Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timişoara, potrivit art. 6 din Convenţie, se modifică la 4,13 lei/km, fără TVA. Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.4. Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap NICOLAE ROBU Nr. AS120106804/12.12.2012

R E F E R A T

Privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexă la H.C.L. nr.592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială

Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara,

Prin H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 a fost aprobată Convenţia de colaborare între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2007.

Articolul 2 din Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 menţionează: ,,Convenţia se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul părtilor şi cu aprobarea Consiliului Local Timişoara.”

Prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 s-a aprobat încheierea unui Act adiţional de prelungire, modificare şi completare a Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006, pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008. Prin H.C.L.M.T nr. 525/16.12.2008 Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2009 până la data de 31.12.2009. Prin H.C.L.M.T nr. 454/15.12.2009 Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an respectiv din 01.01.2010 pâna la data de 31.12.2010. Prin H.C.L.M.T. nr. 459/20.12.2010 Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 a fost prelungită pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011 iar prin H.C.L.M.T. nr. 391/13.12.2011 Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 a fost prelungită cu încă un an, respectiv până la data de 31.12.2012. În baza prevederilor art. 8 din Actul adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/2006 aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 care menţionează: ,,Prezenta convenţie poate fi modificată sau completată numai prin acordul scris al părţilor şi după aprobarea Consiliului Local Timişoara. Modificările sau completările aduse de una dintre părţi, vor fi notificate celeilalte părţi cu 30 zile înaintea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Timişoara.” Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap a notificat Regiei Autonome de Transport Timişoara intenţia de a prelungi perioada de colaborare. În urma acestei adrese Regia Autonomă de Transport Timişoara a comunicat serviciului nostru, prin adresa nr. 17301/29.11.2012 primită şi înregistrata la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara sub nr. AS 120106784/11.12.2012, intenţia de majorare a preţului de închiriere a microbuzelor marca Mercedes Benz Sprinter de la valoarea de 3, 95 lei/km fără T.V.A., la valoarea de 4,13 lei/km făra T.V.A.

Regia Autonomă de Transport Timişoara justifică tariful propus de 4,13 lei/km fără T.V.A., ca urmare a indicelui de creştere a preţurilor de consum aferent perioadei decembrie 2011 - octombrie 2012. Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin hotărârea 165/21.11.2012 a aprobat tariful de 4,13 lei/km fără TVA, hotărâre transmisă şi

înregistrată la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara sub nr. AS 120106784/11.12.2012. Având în vedere cele mai sus enunţate propunem prelungirea în anul 2013 a Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea tarifului la 4,13 lei/km fără T.V.A.

Anexăm prezentului referat, în copie xerox, adresa Serviciului pentru Protecţia

Persoanelor cu Handicap nr. AS105941/20.11.2012, adresele nr. 17301/29.11.2012 şi Hotărârea nr. 165/021.11.2012 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara. .

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală; Urmare a celor mai sus prezentate

PROPUNEM:

1. A se aproba prelungirea în anul 2013, a Convenţiei încheiate între Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, anexă la H.C.L. nr.592/19.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Modificarea tarifului pe km parcurs de la 3,95 lei făra TVA la 4,13 lei/ km, fără TVA. 3. A se aproba încheierea unui act adiţional de modificare a Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/2006. Viceprimar, DAN DIACONU Director executiv adjunct Gabriela Cristina Curuţ

Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Sef Serviciu Inspector de Specialitate Daniela Lung Elisabeta Bunget Serviciu Juridic Sorin Chira

Cod FP 53-01, Ver.1

Red./ed 2 ex./M..M.M