keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 486/26.09.2019 privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA

26.09.2019

Hotararea Consiliului Local 486/26.09.2019
privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

    Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-24194/25.09.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre  a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 24194/25.09.2019, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
    Având în vedere Avizul Serviciului Juridic  din data de 26.09.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-24194/25.09.2019;
    Având în vedere avizele  Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  nr. 271 din data de 28.07.2017 - privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara  în societate comercială pe acţiuni;
    Având în vedere adresa SC Societatea de Transport Public Timisoara SA nr. 17819/23.08.2019, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2019-021695/29.08.2019;
    Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie al SC STPT SA  nr. 8/18.01.2019;
    Având în vedere fisa mijlocului fix din care rezultă că vehiculul este în proprietatea privată a municipiului Timişoara şi este amortizat complet;
    Avand in vedere prevederile:
   a) art. 210 si art. 212 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;  
   b) art. 35 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006;
   c) art.92 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019- privind Codul Administrativ;
    În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.a) şi d), alin.(3)  lit.d) şi alin.(7) lit.n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
    În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019-  privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţiide Transport Public Timisoara SA prin aport in natura, constand in bun mobil - autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto, avand numar de inmatriculare TM-15-GUI.

Art.2: Valoarea aportului in natura este de 5.920 Euro, respective 28.030 lei, in conformitate cu Raportul de evaluare nr. 9/BM/2019 intocmit de catre SC Top Sky Valuation SRL, membru corporativ ANEVAR, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Predarea bunului ce constituie aportul in natura al Municipiului Timisoara la capitalul social al Societăţiide Transport Public Timisoara SA se face pe baza de protocol de predare-primire.

Art.4: Se imputerniceste directorul societatii sa intreprinda demersurile cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv al societatii si inregistrarea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului.

Art. 5:  Ca urmare a celor aratate la art.1, inceteaza dreptul de administrare al Societăţiide Transport Public Timisoara SA asupra autoturismului - autobuz M3 Mercedes Benz 0345 Conecto, avand numar de inmatriculare TM-15-GUI.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Art. 6: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al  Primăriei Municipiului Timişoara şi se  comunică:
 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
 - Primarului Municipiului Timişoara;
 - Serviciului Juridic;
 - Direcţiei Economice;
 - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
 - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
 - Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
 - Direcţiei de Mediu;
 - Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
 - Direcţiei Urbanism;
 - Direcţiei Dezvoltare;
 - Direcţiei Poliţia Locală;
 - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
 - Biroului Managementul Calităţii;
 - Mass - media locale;
 - SC Societatea de Transport Public Timisoara SA.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

nr. 9/BM/2019 RAPORT DE EVALUARE BUN MOBIL AUTOBUZ MERCEDES BENZ 0350 CONECTO Proprietar: MUNICIPIUL TIMISOARA Solicitant: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA Beneficiar: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA Utilizatorul desemnat: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA - SEPTEMBRIE 2019 —

Kaport de evatuare — bun mobil 17 SEPTEMBRIE 2019 În atenția: Municipiul Timisoara Referitor: Evaluare bun mobil AUTOBUZ M3 MERCEDES BENZ 0350 CONECTO, aflat în proprietatea Municipiul Timisoara la data de 17.09.2019, în scopul estimării valorii de piață și transferul activului de la Primaria Municipiului Timişoara la SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, în vederea autorizării școlii de șoferi al SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA pentru categoria D. La cererea dumneavoastră, am procedat la analiza documentelor, inspectarea obiectului de evaluat, prelucrarea datelor, cercetare de piață specifică, la estimarea de valori și redactare Raport bun mobil AUTOBUZ M3 MERCEDES BENZ 0350 CONECTO. Am inspectat bun mobilul şi am evaluat bun mobilul la care ne-am referit mai sus, iar raportul de evaluare care urmează, constând din 26 pagini cu anexe (fotografii, centralizator, fişele de evaluare, tranzacții și oferte ale unor bunuri mobile comparabile), prezintă baza pe care s-a stabilit opinia evaluatorului. Prin prezenta scrisoare, declarăm ca nu avem nici un interes prezent sau viitor în legatură cu bun mobilul ce face obiectul acestui raport. Valoarea de piață (rotunjită) a activului evaluat, estimată de evaluator este de: 5 Abordarea prin comparatii de | Valoare de piață estimată de Denumire i piata | evaluator - lei - - euro - - lei - - euro - AUTOBUZ MERCEDES BENZ z 0345 CONECTO 28.030 5.920 28.030 3.920 Yaloare BUN MOBIL = 5.920 Euro Yaloare BUN MOBIL = 28.030 Lei În scopul atingerii obiectivului propus s-au luat în considerare prevederile Standardelor de evaluare a bunurilor ediția 2018 (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România), activitatea de evaluare fiind adaptată la specificul activelor din componența patrimoniului evaluat. Valoarea estimată este valabilă la data evaluării. Raportul este elaborat în concordanță cu condițiile economice, fiscale, juridice şi politice existente la data evaluării. Pagina 2

ae evatuare — bun nobil CUPRINS 1, TERMENII DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII 1.1 IDENTIFICAREA ȘI COMPETENȚA EVALUATORULUI 1,2 IDENTIFICAREA CLIENTULUI ȘI A ORICĂROR ALȚI UTILIZATORI DESEMNAȚI 1.3 SCOPUL EVALUARII 1.4 IDENTIFICAREA ACTIVULUI SAU A DATORIEI SUPUSE EVALUARII 1.5 TIPUL VALORII 1,6 DATA EVALUĂRII 1.7 DOCUMENTAREA NECESARĂ PENTRU EFECTUAREA EVALUĂRII 1.8 NATURA ŞI SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE 1.9 IPOTEZE — IPOTEZE SPECIALE 1.10 RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SAU PUBLICARE 1.11 DECLARAȚIA CONFORMITĂŢII EVALUĂRII CU SEY 1.12 DESCRIEREA RAPORTULUI e PREZENTAREA DATELOR 2.1 IDENTIFICAREA BUNURILOR MOBILE. DESCRIEREA JURIDICĂ 2.2 DATE DESPRE AMPLASARE 2.3 DESCRIERE TEHNICĂ 2.4 ASPECTE PRIVIND UTILIZAREA 2.5 ISTORIC, INCLUZÂND VÂNZĂRILE ANTERIOARE ȘI OFERTELE SAU COTAȚIILE CURENTE 3. ANALIZA PIEŢEI BUNURILOR MOBILE 4. EVALUARE 3. ANALIZA REZULTATELOR ȘI CONCLUZIA ASUPRA EVALUĂRII 7. ANEXE ŞI DOCUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE VOB an DU UL "1 15 20 21 Pagina 3

Raport de evalua? — bun mobil SINTEZA Autorizaţie Membru Corporativ ANEVAR autorizatie 0603, membru titular | ANEVAR Legitimaţie nr. 11300 valabilă 2019 Bun mobil/bun mobil evaluat AUTOBUZ M3 MERCEDES BENZ 0350 CONECTO CONECTO TM-15-GUI Drepturile de proprietate evaluate Cuprind dreptul integral asupra bunului şi accesoriilor din dotare Proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA Utilizator desemnat SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA Locaţia la data evaluării Loc. Timişoara, jud. Timiş Data inspecției 12.09.2019 Data evaluării 17.09.2019 Data raportului 17.09.2019 Curs de schimb 1 EURO = 4,7352 LEI, afişat BNR la data de 17.09.2019 Scopul evaluării estimării valorii de piață și transferul activului de la Primaria Municipiului Timişoara la SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA, în vederea autorizării şcolii de şoferi al SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA pentru categoria D Tipul valorii Valoarea de piață Ipoteze și ipoteze speciale Autobuzul s-a evaluat în accepțiunea drepturilor depline, negrevat de sarcini şi obligaţii Valoarea de piață 5.920 Euro, echivalent 28.030 lei Valoarea nu include T.V.A. Semnătura SC TOP SKY VALUATION SRL Pagina 4

Raport de evaluare — bun mobil 1, TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII LI /denrificarea si competenta evaluatorului: Prezenta evaluare este realizată de către SC TOP SKY VALUATION SRL, membru corporativ AVEVAR, autorizație nr. 0603 care semnează raportul, prin Chelu Adrian Claudiu, Evaluator autorizat — Membru titular ANEVAR, legitimația 11.300 — valabilă 2019. Prin prezenta, în limita cunostințelor şi informațiilor deţinute, certificăm că afirmațiile prezentate și susținute în acest raport sunt adevărate şi corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai la ipotezele considerate şi condițiile limitative specifice şi sunt analizele, opiniile și concluziile personale ale evaluatorului, fiind nepartinitoare din punct de vedere profesional. În plus, evaluatorul certifică ăfaptul ca nu are niciun interes prezent sau de perspectivă cu proprietatea imobiliară care face subiectul prezentului raport de evaluare şi niciun interes sau influență legată de parțile implicate. Suma ce revine ca plată pentru realizarea prezentului raport de evaluare nu are nicio legatură cu declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care sa favorizeze clientul şi nu este influențată de aparitia unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerintele din standardele, recomandarile şi metodologia de lucru recomandate de catre A.N.E.V.A.R. (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România). Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR. Proprietatea a fost inspectată personal de evaluator. În elaborarea prezentului raport nu s-a primit asistență semnificativă din partea niciunei alte persoane în afara evaluatorului care semneaza mai jos. Prezentul raport se supune normelor ANEVAR. şi poate fi expertizat (la cerere) şi verificat, în conformitate cu Standardele de Verificare A.N.E.V.A.R. La data elaborării prezentului raport, evaluatorul a îndeplinit cerințele programului de educație continuă al A.N.E.V.A.R, având încheiată asigurarea de răspundere profesională la AON AllianzTiriac. Pagina 5

Raport de zvaluare — bun mobil Client(solicitant): SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA Destinatarul raportului: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA Utilizator desemnat: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA 13 Scopul evaluării Evaluarea este realizată în scopul estimării valorii de piață în vederea vânzării. Prezenta evaluare nu va fi utilizată în afara contextului sau pentru alte scopuri decât cel declarat. 14 Identificarea activului sau a datoriei supuse evaluării Denumire: AUTOBUZ M3 MERCEDES BENZ 0350 CONECTO numar de inmatriculare TM13 GUI Locaţia la data evaluării: Loc Timisoara, jud. Timiş Proprietar: Municipiul Timisoara 1.3 Tipul valorii Conform scopului evaluării, s-a apelat la estimarea “valorii de piață” așa cum este definită în SEV 100 Cadrul general Valoarea de piață: „Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părțile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere”. Opinia finală a evaluării este prezentată în € şi lei, Exprimarea în € a opiniei finale este adecvată doar atâta vreme cât principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (nivelul riscurilor asociate unei investiții similare, cursul de schimb şi evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare şi cu nivelul tranzacţiilor de pe piața specifică etc.). Valoarea estimată nu conține TVA. Evaluarea realizată conform prezentului raport reprezintă o estimare a valorii de piață a bunului mobil. 1.6 Data evaluării Data inspecției: 12.09.2019. Inspecţia a fost realizată de către Evaluator Autorizat Adrian Claudiu Chelu. Data evaluării: 17.09.2019 Data finalizării raportului: Forma scrisă a raportului a fost finalizată în 17.09.2019. La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor corespunzătoare lunii SEPTEMBRIE 2019, dată la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare şi valorile estimate de către evaluator. Evaluarea a fost realizată la cursul valutar din data de 17.09.2019 l Euro = 4,7352 lei. Pagina &

Raport de evaluare — dun imobil 17 Documentarea necesară pentru efectuurea evaluarii În vederea identificării bunului mobil evaluatorul a avut la dispoziție: Certificat de inmatriculare nr. T00498172M. Inspecţia bunului mobil a fost efectuată de către Evaluator Autorizat Adrian Claudiu Chelu şi au fost vizualizate toate componentele bunului mobil, cu excepția părților care, prin natura lor, sunt ascunse sau nevizibile; Evaluarea se bazează exclusiv pe informațiile şi documentele furnizate de către proprietarul bunului mobil analizat, împreună cu informații culese la inspecția vizuală, fară a se intreprinde verificari sau investigații suplimentare. Cu excepția aspectelor reliefate în raport la capitolul ipoteze speciale, nu au existat limitări sau restricții referitoare la inspecția, documentarea şi analizele necesare pentru scopul declarat al evaluării. Conform constatărilor din timpul inspecției, bun mobilul subiect este utilizat în condiții normale. 1.8 Natura și sursa informatiilor utilizate Informațiile utilizate în raport au fost preluate din surse diferite, se informațiile referitoare la dreptul de proprietate, au fost furnizate de către proprietar; informațiile referitoare la datele de piață s-au preluat de la dealeri, mass-media, site-uri de specialitate; informațiile generale referitoare la rentabilitatea asteptată, prețuri, proiecte și costuri de nou pentru bunuri mobile similare, fabricate în anii apropiați şi având echipări asemanatoare au fost preluate din site-uri specializate; » informațiile generale referitoare la evoluția tranzacţiilor de astfel de bunuri mobile pe segmente şi tipuri; * so . > . _ Alte informații necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv: ** Standardele de evaluare a bunurilor ediția 2018; “+ Suporturi de curs şi seminarii de pregătire continuă publicate de ANEVAR şi IROVAL; * Suport de curs pregătire profesională EBM; * Bibliografie ANEVAR si IROVAL. Informaţia furnizată de către terți este considerată de încredere, dar nu i se acordă garanții pentru acuratețe. 1.9 Ipoteze — Ipoteze speciale Ipoteze: În realizarea raportului au fost luate în considerare urmatoarele aspect care sunt general acceptate ca fapte, în mod rezonabil, în contextul evaluării, fară a fi în mod specific documentate sau verificate: Aspectele juridice: - evaluarea se bazează pe informațiile şi documentele în formă necertificată, asa cum acestea au fost furnizate de către client şi au fost prezentate fară a se întreprinde verificări sau documentări suplimentare. - drepturile de proprietate a bunului mobil analizat au fost considerate depline, valabile şi marketabile, în afara cazului în care a fost identificată, sau indicată de către proprietar o neconformitate, litigiu, situație juridică atipica. Bun mobilul subiect a fost evaluat și Pagina 7

Apor? de evaiuare — bun mobil considerat ca fiind liber de sarcini. Aspecte fizico - dimensionale: evaluatorul a preluat caracteristicile bunului din informațiile documentelor de proprietate și fişele tehnice furnizate de proprietar, acestea fiind considerate conforme cu realitatea; bunul subiect, conform informațiilor obținute în timpul inspecției, are o stare tehnică bună, este complet şi integral funcţional, fiind evaluat în aceasta stare. prezentul raport de evaluare se bazează pe documentele primite de către evaluator la data emiterii raportului. În cazul apariției altor documente legale care să ateste alte informaţii decât cele utilizate de către evaluator, acesta îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul raport de evaluare în concordanță cu noile informații. Evaluatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul menționat anterior. Caracteristici: Mediu nu s-au inspectat acele parți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în starea tehnică bună, conform informaţiilor obținute în timpul inspecției; Nu au fost inspectate părţile ascunse ale maşinilor, nu au fost efectuate probe de consum sau teste de anduranţă acest raport nu validează integritatea sistemului şi caracteristicile sale fizico-tehnice. (Un raport de investigatii/examinari cu caracter tehnic facut de o firmă avizată și acceptată ISCIR validează integritatea sistemului de funcționare și caracteristicile fizico-tehnice ale bunului mobil). din informațiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu proprietarul bunului mobil, nu există niciun indiciu privind existența unor contaminări naturale sau chimice care afectează valoarea proprietății evaluate. evaluatorul nu are cunoştinţă de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat documentări speciale în acest sens; valorile sunt estimate în ipoteza că nu exista asa ceva. daca se va stabili ulterior că există contaminari pe bun mobilul evaluat sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate. Metodologie scopul prezentei evaluări şi situația actuală a proprietății mobiliare au stat la baza selectării metodelor de evaluare utilizate şi a modalităților de aplicare a acestora, astfel că valorile rezultate să conducă la estimarea cea mai probabilă a valorii în condiţiile tipului valorii selectate; evaluatorul consideră că premisele utilizate în aplicarea metodelor au fost rezonabile în contextul informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării; alegerea metodelor de evaluare prezentate în raport s-a efectuat ținând seama de tipul valorii şi de informaţiile disponibile; bunul se evaluează ca element individual, valorificabil independent. Consultanţă viitoare: evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună marturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune. Alte date evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la dispoziție existând posibilitatea existenței şi a altor informații de care evaluatorul nu avea cunoştinţă. În cazul apariției altor documente legale care să ateste alte informații decât cele utilizate de către evaluator, acesta îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul raport de evaluare în concordanță cu noile informații. Evaluatorul nu îsi asumă nici o responsabilitate în cazul menționat anterior; raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii sale. Ipoteze speciale: nu sunt. Pagina 8

aport de evaluare — bun mobil 110 Restrictii de utilizare. difuzure suu publicare Condiţii restrictive: » orice alocare de valori pe componente este valabilă numai în cazul utilizării prezentate în raport. Valori separate alocate nu trebuie folosite în legatură cu o alta evaluare şi sunt invalide dacă sunt astfel utilizate; + intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; » evaluaiorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună marturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de întelegeri în prealabil; » nici prezentul raport, nici părți ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fară acordul prealabil al evaluatorului; LI Declaratia conformităţii evaluării cu SEV Prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor ediția 2018 ANEVAR (Asociaţia Națională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) SEV 100 — Cadrul general (VS — Cadrul general) SEV 101 — Termenii de referință ai evaluării (VS 101) SEV 102 — Implementare (IVS 102) SEV 103 — Raportare (1VS 103) SEV 104 - Tipuri ale valorii(1YS 104) SEV 220 —Maşini, echipamente şi instalaţii (VS 220) SEV 400 — /erificarea evaluării GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile de natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor și stocurilor 1.12 Descrierea raportului Lucrarea este structurată după cum urmează: - rezumatul faptelor principale și al concluziilor importante, certificarea evaluatorului; - premisele evaluării, elemente cu caracter specific care delimitează modul de abordare al evaluării; - prezentarea datelor, descrierea bunului, situaţia juridică şi analiza pieței specifice; - analiza datelor şi abordările în evaluare; reconcilierea rezultatelor şi opinia evaluatorului, justificarea selectării valorii şi opinia finală a evaluatorului asupra valorii de piață a bunului; - anexe, argumente suplimentare care stau la baza estimării valorii de piaţă a bunului, documentele de proprietate, date de piaţă, fotografii,etc. Pagina 9

UE EVUMUUI E — DH MODUL 2. PREZENTAREA DATELOR ZI. Îi FETE ' /) Bun mobilul supus evaluării este un AUTOBUZ M3 MERCEDES BENZ 0350 CONECTO cu numarul TM-15-GUI, având următoarele caracteristici: AUTOBUZ M3 MERCEDES BENZ 0350 CONECTO a numar de inmatriculare: TM 15 GUI , numar identificare: NMB671015132393509 a seria CIV E483500 an de fabricație 2005 Menţiuni: Nu s-au facut investigații la Arhiva Generală a Bunurilor Mobile. Dreptul de proprietate, în aceste ipoteze, este considerat transferabil şi evaluarea s-a realizat exclusiv în aceasta prezumție. S-a evaluat dreptul integral, al actualului titular proprietar, asa cum rezultă din urmatoarele documente primite: - Certificat de inmatriculare nr. TO0498172M. 22 Dute despre amplasare La data inspecției, bun mobilul se află în Localitatea Timisoara 23. Descrierea tehnică Bun mobilul supus evaluării este un Autobuz având următoarele caracteristici: a Model M3 0350 CONECTO a numar de inmatriculare: TM 15 GUI , numar identificare: NMB67101513239509 , an de fabricație 2005 , km parcurşi : 513.581 km . Combustibil : Motorină putere: 185 KW cilindree : 11967 cmc a culoare: violet stare generală: inferioară La data inspectării bunului mobil, acesta se gasea în stare de funcționare — atât partea electrică, cât și partea mecanică. Bunul era complet, cu toate accesoriile necesare funcţionării. Rulajul este cel prezentat în descrierea de mai sus şi se apreciază că este unul ridicat pentru vârsta efectivă a activului. În urma inspecției a rezultat că toate dotările şi accesoriile existau fizic şi funcționau în stare inferioară, prezentând un grad de uzură ridicat pentru perioada de exploatare. La data inspecției, bunul era localizat în localitatea Timisoara. 24. rivind utilizureua Bunul subiect AUTOBUZ M3 MERCEDES BENZ 0350 CONECTO sste utilizat în condiții normale și este în stare generală inferioară. Autobuzul este în stare de funcţionare, are toate reviziile tehnice periodice efectuate și toate taxele plătite conform legislaţiei în vigoare. Pagina 10

iKaport de evaluare — bun mobil 3. ANALIZA PIEȚEI BUNURILOR MOBILE Piaţa este definită ca fiind mediul în care bunurile, marfurile si serviciile se schimbă între cumpărători şi vânzători, prin mecanismul preţurilor. Toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile şi interacțiunile participanților pe piață care, la randul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, guvernamentale și fizice. Participanții reacţionează la raporturile dintre cerere şi ofertă şi la alți factori de stabilire a prețului, precum şi la propria ei înţelegere a utilității relative a bunurilor sau serviciilor şi la nevoile şi dorinţele individuale. Pentru a estima preţul cel mai probabil care ar fi plătit pentru un bun mobil, este fundamentală înţelegerea dimensiunii pieţei pe care acea proprietate s-ar comercializa. Preţul obtenabil va depinde de numărul cumpărătorilor şi al vânzătorilor de pe o anumită piaţă, la data evaluării. Cererea și oferta de Autobuze nu pot tinde către un punct de echilibru, acest punct de echilibru fiind rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă din cauza condițiilor economice nefavorabile. De obicei, bunurile mobile nu au un proces de vanzare lung, dar datorită în special factorilor economici, comportamentul pieţei este dificil de previzionat. Analiza preliminară a economiei: pe piața națională şi internatională se tranzacţionează o gama variata de Autobuze, între cumpărători şi vânzători persoane juridice, printr-un mecanism al prețului, care are la baza tranzacţiile realizate atât cu Autobuze noi cât şi cu Autobuze second hand. Se observă tendința de globalizare, foarte multe firme intrând pe pieţe străine prin colaborarea cu firme de distribuție de pe pieţele locale. Piaţa românească a Autobuzelor a crescut în ultimii ani, după mai mulți ani de scăderi accentuate, vânzările de Autobuz second hand au urcat considerabil, fiind preferate de utilizatori în locul finanțărilor greu accesibile, sau a unora prea costisitoare pentru bunuri noi, în special pentru firme de transport nou înființate. Delimitarea pieței bunului subiect: piața pentru Autobuz cuprinde o gama restânsă de bunuri mobile: Autobuze. Piaţa bunului mobil analizat se refera doar la piața Autobuzelor. Piaţa bunurilor mobile similare celui analizat, este atât națională cât si internațională (european comunitară). Datorită deschiderii granițelor şi dezvoltarii comunicării se pot comanda Autobuze în afara oricaror limite de spațiu geopolitic sau administrativ. În acest caz, după aria peței ne referim la piața națională, după starea Autobuzelor tranzacţionate ne referim la o piață de bunuri second hand (utilizate sau recondiționate) Condițile pieței specifice pentru bunul subiect Autobuz. Piaţa specifică pentru bun mobilul care face subiectul prezentului raport de evaluare este piața de Autobuze cu dotări şi performanțe superioare utilizate în construcţii de blocuri, transport etc. Analiza efectuată s-a bazat pe identificarea Autobuzelor similare cu subiectul, având acelaşi tip de utilitate. Analiza cererii: cererea constituie numarul potențialilor cumpărători care caută drepturi de proprietate asupra anumitor proprietăți (în cazul de față Autobuze) pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite preţuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioada de timp, în situația în care alți factori precum populația, venitul, preţurile viitoare şi preferințele consumatorilor ramân constante. Cererea pentru acest gen de ex, folosite, vine în general din partea persoanelor juridice cu activități de proporții medii și mici, şi anume societăți care au ca activitate construirea de blocuri, de săpat etc şi care nu îşi pot permite achiziții noi. Cererea pe piaţă a Autobuzelor cu toate opţionalele este mai mare decât a Autobuzelor fără opţionale. Tranzacţiile de cumpărare şi/sau închiriere cu bunuri similar subiectului sunt moderate. Judecând după mărimea cererii cele mai atractive Autobuze sunt cele care au toate opționalele. De asemenea in urma analizei de piata a Autobuzelor s-au identificat o serie de caracteristici negative care afectează vandabilitatea. Atractivitatea bunurilor trebuie analizata si sub aspectul avantajelor si dezavantajelor unui Autobuz second-hand față de una noua. În acest sens trebuie menţionate avantajele si Pagina 11

Raport de evaluare — dun mobil dezavantajele acestor 2 categorii, care pentru cumpărătorii informați constituie un aspect decizional in alegerea lor. Avantajele Autobuzelor second hand: Marele avantaj în favoarea Autobuzelor second-hand este costul redus de achiziţie (pe lângă faptul că Autobuzele noi au preturi mult mai mari, acestea se depreciază foarte puternic in primi doi ani (scăzând cu cca. 10-20% din preţul de nou), imediat după achiziție valoarea acestora scăzând în medie cu 15-20%). În plus datorita preţurilor mult mai mici, se poate evita accesarea finanţărilor care aduc prin intermediul dobânzilor si comisioanelor costuri în plus la achiziție (pe lângă preţul ofertat de dealer). Tot legat de acest aspect trebuie menţionat ca inclusiv costurile cu asigurarea sunt mai reduse. Un alt avantaj este diferența foarte redusa valoric perceputa pe piaţa second-hand între Autobuzele vechi full-option şi cele noi în versiunea de bază. Dezavantajele Autobuzelor second hand: Cel mai important dezavantaj este faptul că în genera! aceste Autobuze nu dispun sau sunt ieşite din garanţia oferită de producător. De aici apar o serie de aspecte îndoielnice: nu ai acces la un istoric real al Autobuzei, al incidentelor în care a fost implicată. Acestea pot dispărea (sau reduce) dacă achiziţia se face de la dealeri autorizați care oferă garanție (însa de obicei sub perioada dată de producător). Un alt dezavantaj ar fi faptul că după o anumita perioada sau număr de km, costurile de întreţinere cresc: e mult mai probabil ca Autobuz second să aibă nevoie de reparaţii care nu ar fi fost necesare unui Autobuz nou; crește consumul de carburant si taxele către stat. Analiza ofertei competitive: oferta reprezintă numarul de active de acelaşi tip care sunt disponibile pentru vânzare sau închiriere la diferite preţuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp. Existența ofertei pentru o anumită proprietate, la un anumit moment, anumit preț şi un anumit loc indică gradul de raritate al acestui tip de produs. Oferta pentru produse noi este foarte bine reprezentată pe piața internatională de către producatori mari de Autobuze. Mişcarea de pe piețele secundare este deasemenea contorizată, oferta fiind în mare parte efectuată de persoane, dorind să vândă pe cele mai utilizate. De asemenea, există firme care sunt specializate pe vânzarea/închirierea, de Autobuze, sau componente ale acestora, care pe lângă oferta de produse noi, au şi oferte pentru bunuri second - hand. Bunurile secundare oferite în piața curentă de profil sunt, în general, în stare bună şi funcționale. Dacă una sau mai multe componente nu funcționează, acest lucru este specificat în ofertă şi se reflectă în preț. În cadrul tranzacţiilor între persoane juridice, deoarece nu se oferă, garanții, piese de schimb, sau alte facilitati de încredere, oferta înregistrează fluctuatii. Echilibrul pieței: există un numar suficient de oferte de Autobuze cu o atractivitate egală bunului subiect; ținând cont de informațiile existente pe piață, se poate afirma că la acest moment piaţa este mai de grabă una a cumpărătorului, oferta fiind superioară cererii. La nivel național, la momentul actual numărul tranzacţiilor care au drept obiect Autobuze de acest tip este scăzut. Astfel, ținând cont de condițiile existente pe piață la momentul actual, se poate afirma că prețurile pentru acest tip de bunuri sunt aşezate, cunoscute, au marje clare de variaţie în funcție de caracteristicile de bază, În prezent piaţa specifica a Autobuzelor este, în general, transparentă, bine mediatizată și în usor în declin datorită dezechilibrului dintre cerere şi ofertă, oferta fiind ceva mai mare decât cererea. Ținând cont de considerentele prezentate mai sus, evaluatorul consideră că piața Autobuzelor specifice supusă evaluării se caracterizează printr-un nivel al cererii inferior celui al ofertei ceea ce poate fi numită o piață a Cumpărătorului, Pagina 12

Raport d evaluare — bun mobil 4, EVALUARE Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață aşa cum a fost ea definită mai sus. Pentru determinarea acestei valori, ținând cont de ADECVAREA, PRECIZIA şi CANTITATEA DE INFORMAȚII au fost aplicate abordările şi metodele de evaluare astfel: abordarea prin comparație, metoda comparației directe a vânzărilor Astfel, s-au obținut o serie de valori, care au fost interpretate de către evaluator și prin reconcilierea lor s-a format opinia evaluatorului privind valoarea. Etapele parcurse în vederea estimării valorii : - documentarea, pe baza unei liste de informații furnizate de către SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA; - inspecția bunului mobil, aprecierea stării tehnice a acestuia; - stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; = educerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacţiei; - analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; - aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii de piață a bunului mobil evaluat. Procedura de evaluare este conformă cu Standardele de evaluare a bunurilor ediția 2018 (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) Abordarea prin comparație, metoda comparației directe a vânzărilor. Aceasta abordare comparativă ia în considerare vânzările imobilizarilor corporale mobile similare sau substituibile şi informaţiile referitoare la piață şi stabileste o estimare a valorii prin procese comparative. In general, bunul mobil evaluat este comparat cu vânzările unor imobilizari corporale mobile similare, tranzacţionate pe o piață deschisă. Pot fi luate în considerare şi oferte de vânzare. Abordarea prin comparația vânzarilor consideră că preţurile imobilizarilor corporale mobile sunt stabile pe piață. Valoarea de piață poate fi deci calculată în urma studierii preţurilor de pe piață ale imobilizarilor corporale mobile competitive pe segmentul respectiv de piață. Procesele comparative aplicate sunt fundamentale pentru procesul de evaluare. Metoda comparaţiilor directe constituie o parte esenţială a procesului de evaluare, chiar când aplicabilitatea ei este limitată. De multe ori datele necesare în aplicare altor metode se obţin printr-o tehnică de analiză comparativă. Etapele parcurse în aplicarea metodei comparaţiilor directe sunt: » cercetarea pieţei pentru obţinerea informațiilor despre tranzacţii de imobilizări corporale mobile, oferte de vânzare comparabile; * verificarea veridicității datelor; » alegerea criteriilor de comparație şi elaborarea unei analize comparative pe fiecare criteriu; » utilizarea elementelor de compraţie pentru ajustarea adecvată a prețului de vânzare a fiecărui bun mobil comparabil (corecţii); » analiza rezultatelor şi stabilirea unei valori. Fiecare preţ de vânzare ar trebui exprimat în funcţie de nişte criterii de comparaţie adecvate, adică niște componente ale bunului mobil definite în scopul comparaţiei. Alegerea lor depinde de scopul evaluării şi de natura bunului mobil. Aplicarea mai multor criterii de comparație pot duce la rezultate diferite şi evaluatorul trebuie să analizeze şi să explice diferențele. Acest lucru îl va ajuta să aleagă cele mai adecvate criterii de comparaţie pentru situaţia dată. Este util, dacă sunt suficiente date, să se facă analize statistice, pe baza criteriilor pentru a obţine date cu un grad mai ridicat de obiectivitate. Elementele de comparație sunt caracteristici ale imobilizarilor corporale mobile care au Pagina 13

INUPUTE UE EVULUUTE — DUR MODUL consecință variaţii ale preţurilor plătite pe piață. Elementele de comparație de bază sunt : e Drepturile de proprietate transmise — corecţia se face pentru a determina dacă tranzacţia este echivalentă cu transmiterea totalității drepturilor de proprietate a imobilizarilor corporale mobile; evaluatorul trebuie să se asigure că acele prețuri de vânzare ale imobilizarilor corporale mobile comparabile se referă la drepturi de proprietate similare cu cele ale bunului mobil în cauză. » Condiţiile de finanțare — corecţiile sunt făcute pentru situații în care cumpărătorul obţine din partea vânzătorului o finanțare şi trebuiesc folosite calcule de echivalență cash; » Condiţii de vânzare — corecțiile pentru condițiile speciale reflectă motivaţia cumpărătorului şi a vânzătorului; » Condiţiile pieţei — corecţiile se referă la modificările pieţei ce au apărut între momentele diferite în timp la care s-au realizat tranzacţiile; » Caracteristicile fizice — corecţiile se referă la diferenţe în caracteristicile tehnice; Tehnicile de identificare şi cuantificare a condiţiilor se clasifică în două categorii: - Cantitative: analiza pe perechi de date, analiza statistică, analiza grafică, analiza evoluţiei, analiza costurilor, analiza datelor secundare; - Calitative: analiza comparațiilor relative, analiza clasamentului; interviuri personale. Ținând cont de tipul bunului mobil evaluat, la aplicarea metodei comparațiilor directe asupra bunului mobil subiect, se va utiliza analiza pe perechi de date şi analiza comparativă. Analiza pe perechi de date este un proces în care două sau mai multe tranzacţii sunt comparate pentru a obţine o indicație privind mărimea corecţiei ce se referă la o singură caracteristică. Analiza comparativă este termenul general folosit pentru a identifica procesul ce utilizează fie analiza pe perechi de date sau analiza comparațiilor relative. Procesul analitic are patru etape: » identificarea elementelor de comparaţie ce afectează valoarea tipului de bun mobil evaluat; o compararea atributelor fiecărei proprietăți comparabile cu cele ale bunului mobil evaluat şi aprecierea diferenţelor pentru fiecare element de comparație (cantitativ şi calitativ); » obţinerea corecţiei nete pentru fiecare tranzacţie comparabilă şi aplicarea ei asupra preţului (sau chiriei); » efectuarea unei comparații globale a imobilizarilor corporale mobile comparabile corectate sau clasificate şi extragerea unei singure valori din gama de valori rezultată. Corecţiile obţinute prin tehnici cantitative se aplică tranzacţiilor comparabile, fie ca procentaj, fie ca valoare absolută. Corecţia procentuală este utilizată pentru a reflecta modificările în condițiile pieţei. Corecţia se face asupra preţului tranzacţiei imobilizarilor corporale mobile comparabile pentru a ajunge la estimarea valorii proprietăţii evaluate, deoarece doar acesta este cunoscut. Corecţia absolută se calculează în unităţi monetare ce se adună sau se scade la prețul tranzacţiilor comparabile. Abordare prin venit: în general se foloseşte pentru evaluarea Autobuzelor şi bun mobilelor generatoare de venit în mod direct, atunci când există posibilități de a fi identificate venituri din chirii şi fluxuri de numerar specifice activului, sau unui grup de active complementare. Totuşi, în mod curent utilizarea abordării prin venit nu este practicată pentru multe Autobuze, echipamente şi instalații individuale, modul de capitalizare este dificil deductibil, doarece metoda poate fi subiectivă, ține cont în mare masură de un management particular, subiectiv, al închirierii bun mobilelor. Abordarea prin venit are la baza principiul anticiparii, respectiv valoarea unei proprietăți este o reflectare a percepției unui investitor sau proprietar asupra veniturilor viitoare generabile pe parcursul duratei de viață economică ramasă sau pe parcursul unei durate standard de deţinere a proprietății. Pagina 14

MUPUVE UE — DUM IOD Nu se aplică, de obocei, la MEI individuale, cu excepția situației în care aceste tipuri de bunuri sunt angrenate în contracte de închirieri. În abordarea prin venit sunt folosite două metode: 1. Metoda capitalizării venitului; 2. Metoda fluxului de numerar actualizat (cash-flow actualizat - DCF), În cazul de fată deoarece nu au fost identificate oferte de închiriere pentru bunuri mobile de tipul subiectului nu s-a folosit metoda capitalizării venitului. Abordare prin cost: se practică în mod deosebit pentru bunuri care sunt specializate și asta se întamplă în cele mai multe cazuri de evaluări de bunuri mobile (de aceea evaluarea bunurilor mobile este mai greu de realizat decât evaluarea bunurilor imobile); tipul costului curent adecvat pentru formularea unei indicații asupra valorii unui bun mobil similar este costul de înlocuire. Se estimează costul unui înlocuitor al activului subiect ca fiind un echivalent modern cu aceeaşi funcționalitate. Pentru estimarea valorii, se fac apoi deduceri pentru tot ce reflecta deprecierea fizică, funcțională şi economică față de reperul subiect, cand acesta se compară cu un substituent care ar putea fi achiziționat la costul de înlocuire. Ajustarile costului de nou se fac pentru urmatoarele tipuri ale deprecierii: fizică, functională, economică, sau forme agregate ale acestora. Această metodă este adecvată în cazul în care bunul este utilizat potrivit scopului pentru care a fost proiectat şi construit şi are o durată de viaţă suficientă în care va produce veniturile necesare recuperării investiţiei. Abordarea prin cost estimează valoarea prin determinarea costului actual de înlocuire al bunului din care se deduc o serie de elemente de depreciere care conduc la pierderea de valoare a bunului în urma deprecierilor fizice, funcţionale sau externe. În cazul de față abordarea are ca bază costul de înlocuire pentru bunurile la care se cunosc costurile de achiziție respective. Valoarea determinată prin aceasta metoda presupune continuitatea utilizării bunului potrivit scopului pentru care a fost proiectat şi construit fiind întrunite următoarele condiţii: . bunul satisface o cerere externă prin utilitatea pe care o oferă * - bunul are durata de utilizare rămasă rezonabilă; . continuarea utilizării prezente este practică; altă utilizare alternativă nu este fezabilă Relația de calcul utilizată este: Valoare de piaţă = Cost actual — Depreciere (fizică + funcţională + externă), unde: Cost actual reprezintă costul de nou la producător al fiecărui tip de bun mobil sau a unui AME (active modern echivalent) la care se adaugă eventualele cheltuielile de punere în funcţiune. Deprecierea fizică reprezintă pierderea de valoare ca rezultat al utilizării bunului mobil în funcţiune şi din expunerea lui la factorii mediului înconjurător. Deprecierea funcţională = pierderea de valoare ca rezultat al progresului tehnologic, al apariției de noi tehnologii. Deprecierea externă = pierderea de valoare rezultată ca urmare a acţiunii unor factori externi activului, legată în acest caz de stricta specializare a majorității bunurilor evaluate ceea ce se reflectă într-un echilibru precar între cerere şi ofertă. Pagina 15

MBUpUri ue EVALUATE — DUR MUDU S. ANALIZA REZULTATELOR ŞI CONCLUZIA ASUPRA EVALUĂRII TU cVatinti ti S-au analizat rezultatele obținute în urma abordarilor pentru a ajunge la estimarea valorii finale, recapitulând întreg procesul de evaluare şi verificând datele obținute, analizele efectuate, raționamentul și logica aplicată care au condus la judecați consecvente. Criteriile prin care se analizează (reconciliază) rezultatele abordarilor pentru a selecta valoarea de piață din randul valorilor estimată în cadrul abordarilor sunt: ADECVAREA: în general în zona de influență a proprietatii există suficiente tranzacții cu bunuri similare; nivelul prețurilor de tranzacţionare în general se formează urmărind ofertele de vanzare prioritar față de situațiile de închirieri; adecvarea unei abordări şi în cadrul ei a unei metode sau shnici de estimare a valorii, este frecvent corelată cu tipul de proprietate și cu viabilitatea acesteia; în acest caz se poate concluziona că abordarea prin piață este cea mai adecvata pentru bunul evaluat; PRECIZIA: se apreciază că informațiile despre tranzacții cu proprietăți comparabile sunt mediatizate cu grade suficiente de detaliere, astfel încat conferă o mai bună acuratețe și se conformează modelului real al pieței de profil, metoda are un grad bun de încredere; CANTITATEA DE INFORMAȚII: în cadrul abordarii prin comparație au fost identificate suficiente date de piață, informațiile disponibile despre vânzari sunt abundente şi din surse credibile. Reconciliereu rezultutelor. Opinia evuluatorului Având în vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora şi informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor şi pe de altă parte scopul evaluării și caracteristicile Autobuzului aflat în proprietatea MUNICIPIULUI TIMISOARA la 17.09.2019 este în opinia evaluatorului de: Valoare BUN MOBIL = 35.920 Euro Valoare BUN MOBIL = 28.030 Lei Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele privind valoarea sunt: o valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale şi aprecierile exprimate în prezentul raport; valoarea se referă la plata integrală cash la data vânzării; valoarea nu ţine seama de responsabilitățile de mediu; evaluarea este o opinie asupra unei valori; valorile nu conțin T.V.A. Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Mona valuatorilor Autorizaţi din România). Pagina 16

NME — DI FIVDII 6. ANEXE Fotografii ale bunului mobil Anexe de calcul Date despre vânzări şi cotaţii Documente de proprietate(Contract de vânzare-cumpărare) e VI Pagina 17

a? EVAIUATE — DUN MODUL 1. FOTOGRAFII ALE BUNULUI MOBIL Pagina 18

QUE EVAIUAFE — DIN OCOL Pagina 19

Raport de evaluare — bun mobil 2, Determinarea valorii de piata prin metoda comparatiilor directe ANEXA NR. 1- AUTOBUZ MERCEDES BENZ 9345 CONECTO — Metoda comparației directe. Specificaţie utilaj de evaluat AUTOBUZ MERCEDES ipul n tipul bunului mobil BENZ 0345 CONECTO o corecție 370 preț corectat transmiterea dr.de STEI preț corectat A AUTOBUZ MERCEDES BENZ 0345 CONECTA -83U 790 fără restricţii fără restri LEU condiții de finanţare identice condiții de vânzare corecție preţ corectat Cheltuieli imediat următoare după i! ) cor2cţie preț corectat ore consumate 513.581 corecție preț corectar maximă corecție preţ corectat cilindrica (cmc) preț corectat 0 7.920 normale 0 7.9) nu 0 7.920 2006 0 7.920 -1,000, 6.920 400.000 -1.000 3.920 185 0 5.920 11.987 0 5.920 echi| similar corecție preț corectat corecție ie totală URO procent preţ corectat (euro) curs EURO = 4,7352 lei Se alege Comparabila care are cea mai mică corecție totală brută procentuală Valoarea de piață a utilajului, obținută prin metoda comparației directe este: 5.920 EURO Valoarea de piață obținută prin metoda comparații directe este: 28.030 lei 0 5.920 a 0 2.000 227 3.920 le B AUTOBUZ MERCEDES BENZ 0345 CONECTO 93 7.185 fără restricții 5 7.185 identice 0 7.185 normale 7.185 nu 0 7.133 2002 530 7.685 MEI 6.685 400.000 -1.000 3.683 183 0 3.683 11.987 0 5.083 similar 0 5.683 irma Cc AUTOBUZ MERCEDES BENZ 0345 CONECTO 3.823 identice 0 3.3823 normale 4 38 transfer 300 LEE 2001 Su 14.823 4.8253 619.000 1.000 38 185 0 3.823 11.987 0 5.823 similar 0 5.825 a U Pagina 20

NUPOTT UE EVALUATE — DURA MODU ESTIMAREA CORECȚIILOR data tranzacției/ofertei s-a considerat o corecție negativă de 10-15% față de ofertă; pe piață, în general, în urma negocierilor, în momentul de față, acolo unde acestea sunt rezonabile, cumpărătorul se așteaptă să caştige iar vânzatorul ştie că va mai scadea din ofertă, adăugând de cele mai multe ori "negociabil". Practica pe piaţa mobiliara arată că, în urma unui marketing adecvat, oferta nu scade mai mult de 13% pentru acest tip de bun mobil. Cheltuieli imediat următoare după A Comparabila A, B similar cu autobuzul subiect evaluat cumpărare(reparații / transport) Comparabila C Din analiza de piata s-a constatat ca pretul de transfer este de 500 euro data fabricației Din informațiile obţinute de la reprezentanții de vânzări autobuze second-hand și a analizei pieței s-a constatat că preţul pentru un autobuz se ajustează pozitiv/negativ astfel: Comparabila A similar cu autobuzul subiect evaluat Comparabila B, C s-a constatat pentru această comparabilă că se ajustează pozitiv cu 1.000 euro deoarece este mai veche decat autobuzul subiect cu 3 ani respectiv 4 ani stare tehnică Comparabila A, B au stare tehnica buna S-a constatat din datele pietei ca se ajusteaza cu -1000 euro pentru starea tehnica Comparabila C similar cu autobuzul subiect evaluat km parcursi Din informațiile obținute de la reprezentanții de vânzări second-hand, s-a constatat că prețul se ajustează pozitiv/negativ cu 1000 euro astfel: Comparabila A, B această comparabilă că se ajustează negativ cu 1000Euro deoarece această comparabilă are mai putin cu aproximativ 100.000 km față de bunul mobil subiect Comparabila C această comparabilă că se ajustează pozitiv cu 1000Euro deoarece această comparabilă are mai mult cu aproximativ 100.000 km faţă de bunul mobil subiect putere maximă Comparabila A, B si C similar cu autobuzul subiect evaluat echipare Comparabila A, B si C similar cu subiect evaluat utilizare Comparabila A, B si C similar cu autobuzul subiect evaluat Pagina 21

KUport ue evatuare — DUR 3. COMPARABILE Comparabila A https:/'www.olx.ro/oferta/vand-mercedes-conecto-an-2002-2006-IDcNrgK.htmlf4832265222 LEII Ei) ar â Q = Alex IL a Vand Mercedes Conecto an 2002 - 2008 a Talrraciu, jude Sid Adu La 13 DE 15 Marna bă e CE x E Firma Mercedes-Benz RSI CO DED imi Pagina 22

ALUPUTT UE EVUINGZ2 — DUR MODUL Compabila B https:'www.olx.ro/oferta/vand-mercedes-conecto-2buc-lDc Oq59.html Ș 500£€ 0744692938 Vandi Mercedes Conecto /2BUC uciet NET La D772 1 agenți DALI Sotia rent COE A Ta Ana demnă E LE SEEN „DALI Progrietar Mercedes-Benz altul Abastru Dieset 2002. 1760 un Morovotum 1000 cm! Utlizat Pagina 23

UE EVULUOTE — IN Contorm discutiei cu proprietarul s-a stabilit ca autobuzul se vinde cu 9.500 euro cu TVA si are 400.000 km parcursi, Pagina 24

Kapor ae evattare — bun mobil Comparabila C https 0345Halbautornatik-EPSKlima--19081819571774428700 Autobuz interurban MERCEDES-BENZ 2 Stiick Conecto 034S/Halbautomatik EPS/Klima uită Dirt a Drina = asr, 4.500 € loan Salo Cabină: A ional Anunturi asemănătoare Cutii dec teza MAN - A01 Scharter DEI TON CEE DETA Pagina 25

d TM-15-GUL o - AUTOBUZ M3 pi MERCEDES E BENZ D2 o 345/CONECTO E NMBS71 o 1513239509 K _CAJ7150012T39R3 _. a marca Re C2.1 MUNICIPIUL TIMISOARA 2 Bdul LOGA CD., Nr mun TIMISOARA Jud. TIMIS , C.2.3 d ia ae ni i j ă i cs2 (33 i = [ asanare Cit Et i-a a n e Numărul certificatului: TOO498172M_ ret) c22 : II “4. "n .B 21.03.2003 * 1 26.04.2012. FI 18500. PI 11967 P3 _MOTORINA A _ALB VIOLET _ S1 106 ()_E483500 SE a. "11 13082013; | 6 11350 P2 185 4 d Bl s2 74 IE d i (ZSRPCIV Timis) | MASE MAX. AUT. IN ROMANIA - TOTALA 18000 KG, PE AXA SPATE 11500KG. VITEZA MAX. LIMITATA 90 KM/H aaa <a | | E |

12 12013 | (Most doza data torii - Both Dara 00$419198 3. "8. Aron (sau în pax) re. da dan > 3 Ă cara f Roqidamion 309. (or Chania or Engine Nec eta aa TMISGUI pe = MERCEDES _ 1 7 N - ASIRO SROUP | SOME DE AZER d a it | ERE, : a MBLRANCE Ca! UMCER TUE AUTHORITY Cs: ur TI -—- a IE TEATRALE VAREGI PRAGUL ASIGURATOAILOR CE CEI ein Tu n ani TITI DU ROMANA ETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA ATATA E A. - BULEVARD IONESCU TAXE NR. 55 SS E SEES Ea Soy Codru Cosa ȚTIMISOARA, TIMIS, COD. 300074 | | + mo loa 1 | ITOI Xz | (Rt ra or aaa ADIO VIENNA IPCUP LA. dn Carei | ne, II-I), 2, 170912, Bucuresti area Sotia 2 “Tele il Costan +0 1 903 Maha cl d VALJTITATEA TERITORIALĂ Mesa demonta arte sata 'n tarta în vero concla bazata (pare rm arsi "n Becara or vizitata, dati dar ra Mel acelei îi par 4 prin 4 “alicara hitit au ar a aa maior pt ia (1 tape opera, de dport paru Can, nm amar | mamica 2 ata vai sara ami o sono Sova Rapuicl Can CI rau ta n docurmertela da harta pariu ala pocarasca 1 ae ot, cara 19 Iul Great Arata jan, (a î dacurveriain a divert spatial i, Ca a 13 Capri apuc Sabia. A, : | Bun EFZOIOHZE 122405) am. Corsa CU CTRL OA RETEA TEI RU Et Ei d n EEE PREA Sora RO/DIITOIXZ Nr. 0029419198 LONTRACT DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ Asigurarea - ASIROM VIENNA INSURANCE GRI SA A.G. CJ, 336200 Tal zi 3599 Brokor / Agent: COBLIS ELENA _ Sucursala / Agenţia: THIS - Cod Broiisr T Agent 14851 - RAFI21250 Asigurat: | MUNICIPIUL TIMISOARA E E Tip, Marca, AUTOBUZ, MERCEDES O 345 CTRL | Model Vehicul: [cul [ CNP. Proprietar: 14756538 Ar. TMASGUI Asigurat SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC Ar. identificaro - Safe TV NMB67101513239509/ 493500 UTILIZATOR TIMISOARA S-A. Nr. de MN CUI CNP. Utilizator: 2490570 Capacitate cilindrica Putere: |11967 7185 Asigurat ! Utilizator! SULEVARD IONESCU TAXE NA. 55, Nr. Locuri / masa totala 32 / 1850 al. a-rnail TIMISOARA, TIMIS, COD. 300074 TEL: manimă autorizata: 0258000009 A Auto: Murrre, Pranurns / CMP. Valabilitate Contract de la 01.01.2019 _ pânala: 31.12.2019 Contract emis îndata de 28.12.2018 ora 14:55 Clasă Bonus-Malus: _B8 Prima de asigurare: 1.095.19 Lei Încasată cu: _ACRCA18224 în data de 2.2018 Rato scadente: 1 755.19 RON / 28.12.2018; 21 RO / 40.01.2019; 2/ 91.00 RONI 28.02.2019; 4 191.00 RON / 30.03.2019; 51 31.00 RON [ 40.04.2015; 5151.00 RON / 30.06.2019; 7 191.00 AON / 50.06.2015 8/ 91.00 RON / 30.07.2019; 9 191.00 RON / 30.08.2019; 10 / 91.00 RONI 30.19.2019; 11 131.00 RONI 30.10.2019; 12/ 91.00 RON / 30.11.2013; uimita de despăgubira portru vătămări corporale și deces: (echivalent) 4.079.900 EURO LII [Limita de despăgubire pentru daune materiale: 1.220.000 EURO TI şi servicii suplimentara: | Observațil: Contractul de asigurare NU ara Souza de Decontara Diracta ICanalul de agreat NU — Sa va stabili ulterior Ă [ Gora Corala unt cala frorăzita pen icre a iar de spunea Ca Fan PI ai ca accidente da vehicule şi de tramvale şi cole alo egialațiel secundare site de către ASF. în apăcarșa scastela. Aceatoa pot îl complolsto şi cu alte prevederi ca sunt de comun scord de caise o n a pastoral tr CP a i ra tt consitule îlu axecutoriu i a a priit 3) d a ZE A a ga dora civila auto pantru produse taria prin accident de vahicslo şi tramvaie: Contractul RCA dă drsptul perooansi projuciciat9, în cazul producarii unul

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR…………………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Prin HCL nr. 271din data de 28.07.2017 s-a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. In prezent, aportul municipiului Timişoara la constituirea capitalului social al societăţii este de 3.000.000 lei după cum urmează: în numerar, subscris şi vărsat, este în cuantum de 150.000 lei si în natură - bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei. Capitalul social iniţial este divizat în 3.000 de acţiuni nominative dematerializate. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 1.000 lei.Domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Pe langa activitatea principala, SC STPT SA mai desfasoara la sediul social si sediile secundare si alte activitati autorizate, printre care si activitatea scolii de soferi prin intermediul careia societatea desfasoara activitatea de pregatire profesionala in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile de tramvai- troleibuz. In ultima perioada societatea a intampinat greutati in asigurarea necesarului de personal in special de conducator auto categoria D, SC STPT SA a demarat actiunile in vederea autorizarii Scolii de soferisi pentru aceasta categorie. Una din conditiile impuse de O.M.T. nr.733/13.05.2013 este detinerea in proprietatea societatii a vehiculului cu care se desfasoara cursurile de pregatire practica in vederea obtinerii permisului de conducere categoria D., astfel ca se impune trecerea in proprietatea SC STPT SA a autobuzului Mercedes Benz Conecto cu nr. de circulatie TM-15-GUI, ca aport la capitalul social al societatii.

3. Concluzii Prin urmare, consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea majorarii capitalului social al Societăţii de Transport Public Timisoara SA. .

PRIMAR DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U. NICOLAE ROBU CHIŞ CULIŢĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1 Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019 - TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Tel/Fax +40 256 490635, E-mail: [email protected], Internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Societatea de Transport Public

Timisoara SA

Având în vedere Expunerea de motive nr……................... a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA; Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 271 din data de 28.07.2017 s-a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. In prezent, aportul municipiului Timişoara la constituirea capitalului social al societăţii este de 3.000.000 lei după cum urmează: în numerar, subscris şi vărsat, este în cuantum de 150.000 lei si în natură - bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei. Capitalul social iniţial este divizat în 3.000 de acţiuni nominative dematerializate. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 1.000 lei. Domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931. În conformitate cu HCL nr. 226/2005 s-a aprobat transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara (actuala SC Societatea de Transport Public Timişoara SA) a 50 autobuze tip Mercedes Benz O345 Conecto C şi a 4 microbuze, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, pentru transportul urban de călători. Prin adresa nr.17819/23.08.2019, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. SC2019/021695/29.08.2019 SC STPT SA ne informeaza ca in ultima perioada societatea a intampinat greutati in asigurarea necesarului de personal de bord atat pe segmental tramvai- troleibuz, dar in special pe cel de conducator auto categoria D (transport persoane), astfel ca a intreprins demersuri in vederea autorizarii Scolii de soferi si pentru aceasta categorie. In conformitate cu art.5 alin. 1 din O.M.T. nr. 733/13.05.2013, “Autorizarea şcolilor de conducători auto organizate conform prevederilor art. 4, lit. a) se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pentru cel puţin una din categoriile AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tv sau Tb, numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii referitoare la.. b) bază materială;.. (3) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă solicitantul face dovada că:

Cod FO53-01,Ver.1 Page 2

a) deţine cu drept de proprietate, excluzând coproprietate, sau cu contract de leasing minim un vehicul pentru fiecare categorie solicitată; vehiculele utilizate la pregătirea practică pot fi folosite doar de o singură şcoală de conducători auto…” Consiliul de administratie al SC STPT SA, prin Decizia nr. 8/18.01.2019, a aprobat trecerea din proprietatea Municipiului Timisoara in proprietatea Societatii de Transport Public SA a autovehiculului cu nr. de inmatriculare TM 15 GUI (autobus Mercedez Benz Conecto) in vederea autorizarii Scolii de conducatori auto pentru categoria D. Totodata STPT ne-a transmis Raportul de evaluare nr. 9/BM/2019, pentru mijlocul de transport – autobuz Mercedes Benz 0350 Conecto - intocmit de catre SC Top Sky Valuation SRL, membru corporativ ANEVAR, conform căruia valoarea bunului a fost evaluata la suma de 28.030 lei repectiv 5.920 euro. In conformitate cu prevederile art. 35 alin.2 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 : “Autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. Autorităţile deliberative pot hotărî achiziţionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condiţiile legii. De asemenea, art. 92 din OUG nr.57/2019, prevede : “Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. “ Potrivit art. 210 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, “(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.” Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA prin aport in natura constand in bun mobil – autobuz M3 Mercedes Benz 0350 Conecto, avand numar de inmatriculare TM-15-GUI, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR D.D.P.P.R.U., CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU T., ŞEF BIROU T.S.C., ADRIAN COLOJOARĂ, CRISTINA GAVRA ŞEF BIROU G.M.P.E., CONSILIER B.G.M.P.E., NASTASIA POP TEODORA GENTIMIR