keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 481/18.12.2007 Privind aprobarea prelungirii Conventiei si incheierea unui act aditional la Conventia - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006, incheiata intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 481/18.12.2007
Privind aprobarea prelungirii Conventiei si incheierea unui act aditional la Conventia - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006, incheiata intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. 32867/30.11.2007 al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru admistraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisia pentru cultură , ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori;
Avand in vedere adresele nr.32832/29.11.2007 si AS-32926/04.12.2007 a Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap;
Având în vedere adresele nr. 14580/30.11.2007 si 263/05.12.2007 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 32/31.01.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborarii intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru realizarea activitatii de transport a persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Municipiul Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.(d) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată.
Î


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Conventiei-anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006 privind colaborarea între Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru realizarea activitatii de transport a persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Municipiul Timisoara, pe o perioada de un an, respectiv 01.01.2008-31.12.2008.

Art.2: Se aprobă incheierea actului aditional de modificare si completare a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3: Se aproba tariful de 3.19 lei/km, fara T.V.A, necesar pentru activitatea de transport adaptat realizat de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara, incepand cu data de 01.01.2008.

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara.

Art.5:Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţia Poliţia Comunitară;
- Serviciului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap;
- Mass-mediei locale.
Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.32867/30.11.2007

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii Conventiei si incheierea unui act aditional la Conventia-anexa la H.C.L. nr.592/19.12.2006, incheiata intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara

Prin H.C.L. nr. 592/19.12.2006 a fost aprobata Conventia de colaborare intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara, incepand cu data de 01.01.2007.

Conform art.2 din Conventia – anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 ,,Conventia se incheie pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul partilor si cu aprobarea Consiliului Local Timisoara.”

Potrivit art.12 ,,...conventia poate fi modificata sau completata numai prin acordul scris al partilor si dupa aprobarea Consiliului Local Timisoara. ....”

Art. 7 din Conventia-anexa la H.C.L.M.T. nr. 592/2006 prevede: ,, Tariful stabilit poate fi modificat anual de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara in functie de costurile efective, numai prin Hotarare a Consiliului Local Timisoara.”

Pe parcursul anului 2007, in care s-a desfasurat activitatea de Transport Adaptat, s-au semnalat anumite probleme practice care au facut necesara completarea si modificarea Conventiei dupa cum urmeaza:

- „Art. 1. Obiectul conventiei il reprezinta realizarea activitatii de transport adaptat de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, incadrate in grad de handicap grav, utilizatoare de carucioare rulante sau alte dispozitive de mers, nominalizate de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, cu cele 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter, proprietate privata a Primariei Municipiului Timisoara si date in administrare Regiei Autonome de Transport Timisoara prin H.C.L. nr.226/10.05.2005.”

- la art. 4 se introduce punctul g) astfel : ,,numeste o persoana, dintre angajatii sai, care sa preia graficele de transport de la Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si sa le comunice soferilor microbuzelor.”

- ,,Art. 5. Beneficiarii transportului adaptat sunt persoane cu dizabilitati locomotorii, incadrate in grad de handicap grav, utilizatoare de carucioare rulante sau alte dispozitive de mers, cu autonomie sau fara autonomie in manipularea caruciorului, eventual insotiti de o alta persoana, in limita capacitatii de transport a fiecarui microbuz.”

- la art 5 se introduce art.5^1: ,,Activitatea de transport adaptat se realizeaza in baza unui contract de furnizare de servicii sociale incheiat intre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si beneficiari.” si 5^2: ,, Transportul beneficiarilor se realizeaza de la domiciliul acestora la locul stabilit si retur, la orele prestabilite, in limita capacitatii de transport si a incadrarii in costurile efective de combustibil.”

- Art. 12 se completeaza dupa cum urmeaza: ,,Prezenta conventie poate fi modificata sau completata numai prin acordul partilor si dupa aprobarea Consiliului Local Timisoara. ,,Modificarile sau completarile aduse de una din parti vor fi notificate celeilalte parti cu 30 de zile inaintea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Timisoara.” Modificarile legislative au efect asupra conventiei daca sunt imperative si daca privesc principalele clauze ale conventiei.”

Modificarile si completarile enuntate mai sus au fost aduse la cunostinta

Regiei Autonome de Transport Timisoara, pentru care si-a exprimat acordul, asa cum rezulta din adresa nr. 14580/30.11.2007. Deasemenea, Regia Autonoma de Transport Timisoara, prin aceeasi adresa a propus si modificarea art.3 si art.6 ale Conventiei dupa cum urmeaza:

-la art.3 se introduce lit.g) cu urmatorul continut: ,,numeste o persoana din angajatii sai pentru predarea, preluarea si confirmarea zilnica a documentelor.”

- Capitolul IV, art. 6 se modifica astfel: ,,Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timisoara este de 3,19.lei/km, fara TVA, incepand cu data de 01.01.2008.”

In urma adresei nr.14580/30.11.2007, prin care Regia Autonoma de Transport Timisoara ne comunica majorarea tarifului perceput pentru activitatea de transport adaptat, de la 1,75 lei /km fara T.V.A., la 3,19 lei/km, fara T.V.A., Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap a solicitat prin adresa nr.32926/04.12.2007 reanalizarea tarifului propus.

Regia Autonoma de Transport Timisoara, prin adresa nr.263/05.12.2007, mentine tariful de 3,19 lei/km, fara T.VA., precizand ca, acesta nu mai poate fi modificat iar in cazul neaprobarii lui, de catre Consiliul Local Timisoara, se va solicita rezilierea Conventiei – anexa la H.C.L. nr.592/2006. Avand in vedere cele mai sus enuntate consideram necesara incheierea unui act aditional si supunerea acestuia spre aprobarea Consiliului Local Timisoara. Anexam prezentului referat Conventia – anexa la H.C.L. nr.592/19.12.2006, Actul Aditional la Conventie, adresele nr. AS-32832/29.11.2007 si AS- 32926/04.12.2007 a Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, precum si adresele nr. 14580/30.11.2007 si 263/05.12.2007 a Regiei Autonome de Transport Timisoara .

In baza Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala; Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM:

A se aproba prelungirea Conventiei incheiate intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap

si Regia Autonoma de Transport Timisoara, anexa la H.C.L. nr.592/19.12.2006, pe o perioada de un an, respectiv 01.01.2008-31.12.2008

A se aproba incheierea unui act aditional de modificare si completare a Conventiei – anexa la H.C.L. nr. 592/2006.

Viceprimar Adrian Orza

Director Executiv Maria Stoianov

Sef Serviciu Inspector de Specialitate Daniela Lung Elisabeta Bunget Consilier Juridic Sef Serviciu Juridic Marilena Loredana Muntiu Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea nr……. din………………..

ACT ADITIONAL La Conventia – anexa la H.C.L. nr. 592/19.12.2006

ÎNTRE 1. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, cu sediul în Timişoara, str. Dorobantilor, nr.11/A, reprezentat prin doamna Maria Stoianov- Director Executiv şi doamna Daniela Lung- Şef Serviciu şi 2.Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerţului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Eugen Stănescu-Director General şi d-na Sorina Boldura-Director Financiar Contabil

s-a convenit la incheierea prezentului act aditional la Conventia – anexa la H.C.L. nr.592/2006

privind colaborarea intre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru realizarea activitatii de transport a persoanelor cu dizabilitati locomotorii din Municipiul Timisoara:

Art.1. Conventia – anexa la H.C.L. nr. 592/2006 se prelungeste pe o perioada de un an, de la data

de 01.01.2008 pana la data de 31.12.2008. Art. 2. Articolul 1 al Conventiei-anexa la H.C.L. nr. 592/2006 se modifica si se completeaza

dupa cum urmeaza: ,,Obiectul conventiei il reprezinta realizarea activitatii de transport adaptat de catre Regia Autonoma de Transport Timisoara pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, incadrate in grad de handicap grav, utilizatoare de carucioare rulante sau alte dispozitive de mers, nominalizate de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, cu cele 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter, proprietate privata a Primariei Municipiului Timisoara si date in administrare Regiei Autonome de Transport Timisoara prin H.C.L. nr.226/10.05.2005.”

Art.3. La art.3 se introduce lit.g) cu urmatorul continut: ,,numeste o persoana dintre angajatii sai pentru predarea, preluarea si confirmarea zilnica a documentelor.”

Art.4. La art. 4 se introduce punctul g) astfel : ,,numeste o persoana, dintre angajatii sai, pentru preluarea graficele de transport de la Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si comunicarea acestora catre soferii microbuzelor.”

Art. 5. Articolul 5 al Conventiei-anexa la H.C.L. nr. 592/2006 se modifica si completeaza dupa cum urmeaza: ,,Beneficiarii transportului adaptat sunt persoane cu dizabilitati locomotorii, incadrate in grad de handicap grav, utilizatoare de carucioare rulante sau alte dispozitive de mers, cu autonomie sau fara autonomie in manipularea caruciorului, eventual insotiti de o alta persoana, in limita capacitatii de transport a fiecarui microbuz.”

Art.6. La art. 5 se introduce art.5^1: ,,Activitatea de transport adaptat se realizeaza in baza unui contract de furnizare de servicii sociale incheiat intre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si beneficiari.” si 5^2: ,,Transportul beneficiarilor se realizeaza de la domiciliul acestora la locul stabilit si retur, la orele prestabilite, in limita capacitatii de transport si a incadrarii in cotele efective de combustibil aprobate.

Art.7. ,,Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timisoara, potrivit art. 6 din Conventie, se modifica, incepand cu data de 01.01.2008 si este de 3,19.lei/km, fara TVA.”

Art.8.Articolul 12 al Conventiei-anexa la H.C.L. nr. 592/2006 se modifica si completeaza dupa cum urmeaza: ,,Prezenta conventie poate fi modificata sau completata numai prin acordul scris al partilor si dupa aprobarea Consiliului Local Timisoara. Modificarile sau completarile aduse de una dintre parti, vor fi notificate celeilalte parti, cu 30 zile inaintea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Timisoara. Modificarile legislative au efect asupra conventiei daca sunt imperative si daca privesc principalele clauze ale conventiei.”

Art.9.Toate celelalte clauze ale Conventiei raman neschimbate.

Art.10.Prezentul act aditional s-a incheiat in 4 ( patru ) exemplare, cate doua pentru fiecare parte.

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Regia Autonomă de Transport Timişoara Timişoara Director Executiv Director General Maria Stoianov Eugen Stănescu Şef Serviciu pentru Protecţia Persoanelor Director financiar contabil cu Handicap Sorina Boldura Daniela Lung Avizat juridic Serviciul Juridic Marilena Loredana Muntiu