keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 391/13.12.2011 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia - anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 391/13.12.2011
privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia - anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. AS110092515/07.12.2011 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap aprobat de Primarul Municipiului Timiţoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonoma de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 525/16.12.2008 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 481/18.12.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 454/15.12.2009 privind aprobarea prelungirii Convenţiei- anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 525/16.12.2008;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/20.12.2010 privind aprobarea prelungirii Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată şi completată prin Actul adiţional aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 454/15.12.2009;
Având în vedere adresa nr. 18306/06.12.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara. şi Hotărârea nr.113/06.12.2011 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. d) si alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Convenţiei-anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2012-31.12.2012.
Art. 2: Se aprobă tariful de 3,95 lei/km, fără T.V.A, necesar pentru activitatea de transport adaptat realizat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2012.
Art. 3: Se aprobă încheierea actului adiţional la Convenţia - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.592/19.12.2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timişoara din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara .
Art. 5: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţiii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS CONSILIUL LOCAL TIMISOARA APROBAT Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Mun. Timisoara PRIMAR Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.AS110092515/07.12.2011

R E F E R A T

Privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia-anexă la H.C.L. nr.592/19.12.2006, încheiată între Direcţia de

Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara,

Prin H.C.L.M.T. nr. 592/19.12.2006 a fost aprobată Convenţia de colaborare între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, începând cu data de 01.01.2007.

Articolul 2 din Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 menţionează: ,,Convenţia se încheie pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul părtilor şi cu aprobarea Consiliului Local Timişoara.”

Prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 s-a aprobat încheierea unui Act adiţional de prelungire, modificare şi completare a Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006, pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008. Prin H.C.L.M.T nr. 525/16.12.2008 Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2009 până la data de 31.12.2009. Prin H.C.L.M.T nr. 454/15.12.2009 Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 s-a prelungit pe o perioadă de un an respectiv din 01.01.2010 pâna la data de 31.12.2010 iar prin H.C.L.M.T. nr. 459/20.12.2010 Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr.592/19.12.2006 a fost prelungită pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011. În baza prevederilor art. 8 din Actul adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L.M.T. nr. 592/2006 aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 481/18.12.2007 care menţionează: ,,Prezenta convenţie poate fi modificată sau completată numai prin acordul scris al părţilor şi după aprobarea Consiliului Local Timişoara. Modificările sau completările aduse de una dintre părţi, vor fi notificate celeilalte părţi cu 30 zile înaintea supunerii spere aprobarea Consiliului Local Timişoara.” Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap a notificat Regiei Autonome de Transport Timişoara intenţia de a prelungi perioada de colaborare. În urma acestei adrese Regia Autonomă de Transport Timişoara a comunicat serviciului nostru, prin adresa nr. 18306/06.12.2011 şi înregistrata la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara sub nr. AS 110092466/07.12.2011, intenţia de majorare a preţului de închiriere a microbuzurilor marca Mercedes Benz Sprinter de la valoarea de 3, 41 lei fără T.V.A., la valoarea de 3,95 lei făra T.V.A.

Regia Autonomă de Transport Timişoara justifică tariful propus de 3,95 lei/km fără T.V.A., ca urmare a indicelui de creştere a preţurilor de consum aferent perioadei ianuarie 2009 - octombrie 2011. Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin hotărârea 113/06.12.2011 a

aprobat tariful de 3,95 lei/km, hotărâre transmisă şi înregistrată la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara sub nr. AS110092511/07.12.2011. Având în vedere cele mai sus enunţate propunem prelungirea Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006 cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2012-31.12.2012, precum şi modificarea tarifului prevazut, incepand cu data de 01.01.2012, care va fi de 3,95 lei/km fără T.V.A.

Anexăm prezentului referat, în copie xerox, adresa Serviciului pentru

Protecţia Persoanelor cu Handicap nr. AS92313/02.12.2011, adresele nr. 18306/06.12.2011 şi Hotărârea nr.113/06.12.2011 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara. .

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală; Urmare a celor mai sus prezentate

PROPUNEM:

1. A se aproba prelungirea, pe o perioadă de un an, respectiv 01.01.2012-31.12.2012, a Convenţiei încheiate între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, anexă la H.C.L. nr.592/19.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Modificarea tarifului pe km parcurs de la 3,41 lei făra TVA la 3,95 lei/ km, fără TVA. 3. A se aproba încheierea unui act adiţional de modificare a Convenţiei – anexă la H.C.L. nr. 592/2006. Viceprimar, Adrian Orza Director executiv adjunct Gabriela Cristina Curuţ

Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Sef Serviciu Inspector de Specialitate Daniela Lung Elisabeta Bunget Şef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici

Cod FP 53-01, Ver.1

Red./ed 2 ex./M..M.M

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea nr________________ din_______________

ACT ADIŢIONAL

La Convenţia – anexă la H.C.L. nr. 592/19.12.2006

Între 1. Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Dorobanţilor, nr.11/A cod fiscal 13251063, reprezentat prin doamna Daniela Lung - Şef Serviciu

şi 2. Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerţului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Ioan Goia - Director General şi d-na Lăscuţ Felicia - Contabil şef, S-a convenit la încheierea prezentului act adiţional la Convenţia – anexă la H.C.L. nr.592/2006 privind colaborarea între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara:

Art.1. Convenţia – anexă la H.C.L.M.T nr. 592/2006 se prelungeşte pe o perioadă de un an, de la data de 01.01.2012 până la data de 31.12.2012. Art.2. Tariful stabilit de Regia Autonoma de Transport Timişoara, potrivit art. 6 din Convenţie, se modifică, începând cu data de 01.01.2012 şi este de 3,95 lei/km, fără TVA. Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.4. Prezentul act adiţional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Şef Serviciu pentru Protecţia Persoanelor Regia Autonomă de Transport cu Handicap Timişoara Timişoara Şef serviciu Director General Daniela Lung Ioan Goia Contabil Şef

Lăscuţ Felicia

Avizat Juridic Avizat Juridic