keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara

19.12.2006

Hotararea Consiliului Local 592/19.12.2006
privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr 2589/17.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognize, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, mjuridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Cimisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/10.05.2005 privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a 50 autobuze şi a 4 microbuze, proprietatea privata a Municipiului Timişoara, pentru asigurarea transportului urban de calatori;
Având în vedere adresa nr. 13255/09.10.2006 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.467/2005 privind schimbarea denumirii Serviciului Public pentru Asistenţă Specială în Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 32/31.01.2006 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişora nr. 35/25.07.2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap;
Având în vedere prevederile art. 33, lit.d) din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;
Având în vedere prevederile art. 18, alin.(1), lit.j) şi art. 19, alin.(1), lit.(g) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.(e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006 ;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.01.2007, se aprobă colaborarea între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara -Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara, conform Convenţiei care constituie Anexa nr.1 şi face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2: Se aprobă tariful de 1,75 lei/Km, fără TVA, necesar pentru realizarea activităţii de transport de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu cele 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter, proprietate privată a Primăriei Municipiului Timişoara şi date în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/10.05.2005 .

Art.3: Se aprobă suplimentarea numărului de posturi al Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap, conform Anexei nr.2 şi Anexei nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Cele 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter vor rămâne în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara, care se va ocupa de achiziţionarea lifturilor şi platformelor necesare asigurării accesibilităţii transportului pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii.

Art. 5: Sumele lunare necesare desfăşurării activităţii prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii . Plata se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap.

Art. 6: Decontarea sumelor lunare necesare desfăşurării activităţii prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se face în baza centralizatorului lunar al foilor de parcurs / mijloc de transport, întocmit de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, pe baza căruia Regia Autonomă de Transport Timişoara va factura contravaloarea activităţii de transport până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Art.7 Procedura privind modalitatea de stabilire a criteriilor pe baza cărora vor fi desemnate persoanele beneficiare, activităţile care necesită transport şi orarul de desfăşurare va fi dispusă prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

Art.8. La data adoptării prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.467/2005 privind schimbarea denumirii Serviciului Public pentru Asistenţă Specială în Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii.

Art.9.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara.

Art.10.Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Audit Intern;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU Nr. __________________ R E F E R A T Privind propunerea de aprobare a convenţiei între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara -

Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara

Prin H.C.L.M.T.nr.467/2005 Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap a fost preluat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. Scopul principal al acestui serviciu, conform H.C.L.M.T nr. 35/25.07.2000, modificată prin H.C.L.M.T nr. 32/31.01.2006, îl constituie activitatea de asistenţă socială şi protecţie a persoanelor cu handicap, cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Timişoara. Regia Autonomă de Transport Timişoara a preluat, conform art.2 din H.C.L.M.T nr. 226/10.05.2005, în administrare, 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter pentru transportul cetăţenilor cu dizabilităţi locomotorii. Microbuzele rămân în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara. Pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii , Regia Autonomă de Transport Timişoara a calculat, pe baza estimărilor proprii, un tarif de 1,75 lei/km, fără TVA, conform adresei nr. 13255/09.10.2006 comunicată Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară. De asemenea, prin adresa nr. 8203/07.06.2006, Regia Autonomă de Transport Timişoara a calculat valoarea medie lunară a cheltuielilor directe (salarii conducători auto, combustibil, asigurări, etc.) efectuate cu cele 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter, valoare care se ridică la suma de 37.319 lei pentru primele 4 luni ale anului 2006. Procedura privind modalitatea de stabilire a criteriilor pe baza cărora vor fi desemnate persoanele beneficiare, activităţile care necesită transport şi orarul de desfăşurare va fi dispusă prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara. Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu dispoziţiile art.33, lit.d) din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială , propunem spre aprobare Consiliului Local încheierea unei convenţii între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara- Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara. Pentru realizare acestei activităţi, Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap are nevoie de suplimentarea organigramei cu: 4 lucrători sociali-care vor însoţi persoanele cu dizabilităţi locomotorii în fiecare microbuz, un dispecer şi un asistent social. Anexăm copii după adresele Regiei Autonome de Transport Timişoara şi H.C.L.M.T nr. 226/10.05.2005 . VICEPRIMAR Director executiv Adrian Orza Maria Stoianov Şef Serviciu pentru Protecţia Şef Serviciu Juridic Persoanelor cu Handicap Mirela Lasuschevici Daniela Lung Consilier juridic Gabriela Iova

Atasament: Anexa_3.pdf

Anexa 3 la HCL nr ……………. Din…………………….. APROBAT PRIMAR Gheorghe Ciuhandu STAT DE FUNCŢII

Nr. Crt.

Poziţia în Statul de Funcţii

Denumirea funcţiei Nivel studii

1. 1. Sef - serv. - ( Insp.sp.gradul IA ) S I.Compartimentul Relatii cu Publicul

2. 1. Referent . IA M II. Compartiment Personal - Salarizare

3 1 Inspector de specialitate gradul II S 4 2 Referent IA M 5 3 Referent III M 6 4 Consilier juridic gradul IV S 7 5 Analist programator gr.II S 8 6 Inspector de specialitate gradul III S

III. Compartiment Contabilitate

9 1 Inspector de specialitate gr.II S 10 2 Inspector de specialitate gr.III S 11 3 Casier I M 12 4 Casier I M 13 5 Inspector de specialitate gr.I S

IV. Compartiment Asistenta Sociala

14 1 Asistent Social S 15 2 Inspector de specialitate III(Psiholog) S 16 3 Asistent Social S 17 4 Asistent Social S

18 5 Referent IA ( lucr. social) M 19 6 Referent IA ( lucr. social) M

V.Biroul Transport adaptat

20 1 Sef Birou-Asistent Social S 21 2 Referent IA M 22 3 Referent III M 23 4 Referent III M 24 5 Referent III M 25 6 Referent III M

Numar total de posturi personal contractual 25 Din care: -de conducere 2 -de executie 23 Viceprimar, Director executiv, Adrian Orza Maria Stoianov Şef Serviciu, Consilier juridic, Daniela Lung Marilena Muntiu Referent, gr.superior, Aurelia Bogdan

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 la H.C.L nr________________ Se aprobă, PRIMAR,

Gheorghe Ciuhandu

ORGANIGRAMA

TOTAL Conducere Execuţie 25 2 23

CONSILIUL LOCAL

VICEPRIMAR

ŞEF SERVICIU 1+24

COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL

1

COMPARTIMENT PERSONAL-

SALARIZARE 6

COMPARTIMENT CONTABILITATE

5

COMPARTIMENT ASISTENTA

SOCIALA 6

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

COMUNITARA

BIROUL TRANSPORT

ADAPTAT 1+5

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexă nr.1 la Hotărârea nr……. din………………..

CONVENŢIE ÎNTRE 1. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, cu sediul în Timişoara, str. Dorobanţilor nr.11 A, reprezentat prin doamna Maria Stoianov-director executiv şi doamna Daniela Lung- Şef Serviciu pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi 2.Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bv. Take Ionescu, nr.56, cod fiscal 14519505, înregistrată în Registrul Comerţului J/35/3034/1991, reprezentată prin domnul Eugen Stănescu-director general şi d-na Sorina Boldura-director financiar contabil convin următoarele :

Capitolul I Obiectul convenţiei

Art.1.Obiectul convenţiei îl reprezintă realizarea activităţii de transport adaptat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii nominalizate de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, cu cele 4 microbuze Mercedes Benz Sprinter, proprietate privată a Primăriei Municipiului Timişoara şi date în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara prin H.C.L.M.T nr. 226/10.05.2005 .

Capitolul II Durata convenţiei

Art.2.Convenţia se încheie pe o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea prelungirii ei prin acordul părţilor şi cu aprobarea Consiliului Local Timişoara.

Capitolul III Obligaţiile părţilor

Art.3. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap îşi asumă şi execută următoarele obligaţii : a) întocmeşte graficelor de transport pe număr de persoane şi maşină, în funcţie de solicitări; b) stabileşte locurile de staţionare şi ora de preluare a beneficiarilor pe care le va comunica atât beneficiarului cât şi transportatorului; c) asigură pe fiecare mijloc de transport o persoană de însoţire cu calificare în domeniul social, cu competenţă în însoţirea şi sprijinirea persoanelor pe mijloacele de transport; d) vizează foile zilnice de parcurs aferente activităţii de transport; e) efectuează plata serviciilor prestate efectiv către Regia Autonomă de Transport Timişoara; f) întocmeşte centralizatorul lunar al foilor de parcurs aprobate/ mijloc de transport . Art.4.Regia Autonomă de Transport Timişoara îşi asumă şi execută următoarele obligaţii: a)efectuează activitatea de transport adaptat pentru persoanele cu handicap cu dizabilităţi locomotorii nominalizate de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, cu cele 4

microbuze Mercedes Benz Sprinter, proprietate privată a Primăriei Municipiului Timişoara şi date în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara prin H.C.L.M.T nr. 226/10.05.2005 ; b) respectă consumul de combustibil în cotă de 200 litri/autovehicul/lunar prevăzut de O.G.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice; c) calculează un tarif /km şi îl supune spre aprobare Consiliului Local Timişoara; d) întocmeşte foile de parcurs zilnice pe fiecare mijloc de transport şi le supune aprobării Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap; e) întocmeşte factura de decontare, pe baza centralizatorului , şi asigură transmiterea ei, în maxim 5 zile, către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap; f) gestionează costurile directe privind exploatarea mijloacelor de transport, constând în aprovizionarea cu carburanţi şi lubrifianţi, piese de schimb, salarii şoferi, plată asigurări, plată reparaţii curente, etc..

Capitolul IV Procedura de efectuare a activităţii

1. Beneficiarii activităţii de transport adaptat şi tariful perceput Art.5. Beneficiarii transportului adaptat sunt persoane cu dizabilităţi locomotorii, utilizatori de fotoliu rulant cu autonomie şi fără autonomie în manipularea căruciorului, eventual însoţiţi de o altă persoană, în limita capacităţii de transport a fiecărui microbuz. Art.6. Tariful stabilit de Regia Autonomă de Transport Timişoara este de 1,75 Lei/km, fără TVA, şi cuprinde salarii conducători auto, combustibil, asigurări şi alte cheltuieli de întreţinere. Art.7. Tariful stabilit poate fi modificat anual de către Regia Autonomă de Transport Timişoara în funcţie de costurile efective, numai prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 2. Decontarea Art. 8: Regia Autonomă de Transport Timişoara va factura contravaloarea activităţii de transport până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă, în baza centralizatorului lunar al foilor de parcurs aprobate/ mijloc de transport, întocmit de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap. 3.Plata Art. 9: Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap va efectua plata facturilor în termen de 10 zile de la primirea facturii, în contul Regiei Autonome de Transport Timişoara nr._________________________, deschis la _________________________________________, cu ordin de plată. Art.10 Pentru întârzierea plăţii Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap suporta majorări de întârziere de 0,1 /zi pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Capitolul V

Modificarea şi încetarea convenţiei Art.11.Convenţia poate înceta : a) prin acordul părţilor ; b) prin intervenirea unor modificări legislative care face imposibilă realizarea obiectului Convenţiei sau a obligaţiilor părţilor ; c) hotărârea Consiliului Local Timişoara; d) schimbarea formei juridice a Regiei Autonome de Transport Timişoara. Art.12.Prezenta convenţie poate fi modificată sau completată numai prin acordul scris al părţilor şi după aprobarea Consiliului Local Timişoara. Modificările legislative au efect asupra convenţiei dacă sunt imperative şi dacă privesc principalele clauze ale convenţiei .

Art.13.Declararea nulităţii unei clauze a convenţiei nu are ca efect nulitatea întregii convenţii. Clauza declarată nulă va fi înlocuită de către părţi, cu una validă sau va fi suplinită de către dispoziţia legală corespunzătoare .

Capitolul VI Alte clauze

Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu această convenţie vor fi soluţionate pe cale amiabilă , iar dacă părţile nu cad de acord, acestea vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente. Art.15.Prezenta convenţie a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin H.C.L.M.T.nr.___________ ; Art.16.Convenţia intră în vigoare la data 01.01.2007, după aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Timişoara . Redactată şi semnată în Timişoara astăzi, _________________ în 4 exemplare originale, câte două pentru fiecare parte . Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Regia Autonomă de Transport Timişoara Timişoara Director Executiv Director General Maria Stoianov Eugen Stănescu Şef Serviciu pentru Protecţia Persoanelor Director fin. contabil cu Handicap Sorina Boldura Daniela Lung Avizat juridic Serviciul Juridic Muntiu Marilena Lorena Mocan