keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 224/28.11.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de inchiriere nr.1572/15.11.2013, incheiat cu SC „GELLICA" SRL si incheierea actului aditional de prelungire

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 224/28.11.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de inchiriere nr.1572/15.11.2013, incheiat cu SC „GELLICA" SRL si incheierea actului aditional de prelungire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-006131/17.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Referatul cu nr.CT2016-006131/10.11.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-006131/27.10.2016 a SC "GELLICA" SRL.;
Avand in vedere Contractul de inchiriere nr.1572/15.11.2013 incheiat intre Municipiul Timisoara si SC" GELLICA " SRL.;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 04.11.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr.1572/15.11.2013 incheiat cu SC "GELLICA" SRL, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 15.11.2016 si pana la data de 14.11.2019.

Art.2: Se aproba incheierea actului aditional de prelungire.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Spaţii cu altă Destinaţie - Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-006131/17.11.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.1572/15.11.2013 incheiat cu SC „

GELLICA” SRL si incheierea actului aditional de prelungire Intre Municipiul Timisoara si SC „ GELLICA ” SRL, este incheiat contractul de inchiriere nr.1572/15.11.2013, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.49, SAD 7, cu termen de valabilitate pana la data de 14.11.2016.

Prin adresa cu nr.CT2016-006131/27.10.2016 SC „GELLICA” SRL, solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1527/15.11.2013. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului. Avand in vedere ca SC „ GELLICA” SRL este buna platnica, nu are datorii la bugetul local si a respectat toate clauzele contractuale. Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014 si HCL 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 04.11.2016 a hotarat prelungirea contractului de inchiriere incepand cu data de 15.11.2016 pana la data de 14.11.2019; Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat cu SC” GELLICA” SRL, incepand cu data de

15.11.2016 pana la data de 14.11.2019 ; Aprobarea incheierii actului aditional de prelungire.

VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC PT. SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1