keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 224/02.06.2016 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind înfiinţarea/realizarea investiţiei "Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara

02.06.2016

Hotararea Consiliului Local 224/02.06.2016
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind înfiinţarea/realizarea investiţiei "Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 13410/02.06.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor, Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 315/2015 privind Acordul de principiu pentru înfiinţarea Institutului de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara dintre Municipiul Timişoara, Universitatea ,,Politehnica" Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 316/27.05.2016 a Comisiei Tehnico-Economice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) şi (c) şi alin. 4. lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate privind înfiinţarea/realizarea investiţiei "Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara" având indicatorii tehnico -economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Studiul a fost pus la dipoziţie de către Universitatea ,,Politehnica" conform Acordului de asociere pentru înfiinţarea Institutului de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara dintre Municipiul Timişoara, Universitatea ,,Politehnica" Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 2: Identificarea surselor de finanţare se va face ulterior în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanţă cu prevederile acordului.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara şi Universitatea Politehnica Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Universităţii ,,Politehnica" Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: MX-3114N_20160603_110631.pdf

Anexa la HCL nr. DT / 02 062dl6 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara” Studiul de fezabilitate întocmit de ATELIERUL ARHITEXT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii „Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara”, conform contractului de proiectare nr. 142 din anul 2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 24 luni Valoare de investitie (INV) 25.458,012 mii lei (inclusiv TVA) 3,789,728 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj CHEM 13.497,619 mii lei (inclusiv TVA) 3.069,664 mii euro (inclusiv TVA) Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): - S. Teren actual 2.322 mp; - Sc subsol -761,75 mp, Sc parter - 442,08 mp, Sc etaj 1- 924,69 mp, Se ctaj 2 — 924,69, Sc etaj retras - 736,49 mp, Scd - 3.789,70 mp. -POT.- 39,64%; -CUT.- 1.61; - S. utilă pt. spaţii de educaţie. Învăţământ, cercetare 1.945,09 mp; - S, utilă pt. laboratoare 986 mp - S, utilă birouri administraţie 128,60 mp; - S. utilă totală 2.889,7 mp; - Volumul investiţiei 13.551,2 mc; - Nr. total studenţi 250; - Nr. total cadre didactice 30; - Nr. total pers. administrativ şi de management 12; - Nr. total pers. servicii tehnice 6; - Nr. locuri de parcare 22;

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2016-

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind înfiinţarea/realizarea investiției "Institut de

Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timișoara

MUNICIPIUL TIMIŞOARA , UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” din TIMIŞOARA şi

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMISOARA doresc înfiinţarea/realizarea investiției "Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timișoara”. Astfel, prin HCLMT nr. 315/09.07.2015 s-a aprobat Acordul de principiu pentru asocierea celor trei organisme în vederea înfiinţării institutului.

Prin Acordul de principiu, Universitatea ,,Politehnica” din Timişoara se obligă să pună la dispoziţie Studiul de fezabilitate pentru investiția "Institutul de Cercetări in Sisteme Inteligente de Transport Timișoara", studiu finanţat şi realizat de aceasta. Universitatea a predat instituţiei noastre Studiul de fezabilitate în data de 06.04.2016.

Studiul de fezabilitate a fost întocmit de către ATELIERUL ARHITEXT SRL conform proiect nr. 142/2014.

Sistemele inteligente de transport (ITS) reprezintă un domeniu în plină dezvoltare care utilizează tehnologia informaţiei, calculatoarele şi comunicaţiile împreună cu ingineria transporturilor pentru a creşte eficienţa sistemelor de transport, a siguranţei în transport pentru infrastructura actuală şi pentru a optimiza utilizarea de resurse naturale simultan cu reducerea la minim a impactului asupra mediului.

ITS este elementul integrat care îmbunătăţeşte siguranţa, garantează deplasarea liberă a traficului, o mai bună integrare a modurilor de transport şi modele de transporturi noi pentru pasageri şi marfă (transport multimodal). Toate acestea pot fi realizate numai cu investiţii considerabile în tehnologii inovatoare, în cercetare, în implementarea şi reglementarea acestora.

Institutul care se doreşte a fi înfiinţat se înscrie în obiectivele şi programele Uniunii Europene, care prin Cartea Albă a Comunităţii Europene privind politica de transport intenţionează să promoveze societatea informaţională prin telematici în transport şi să dezvolte implementarea unor servicii de calitate bazate pe ITS. De asemenea, se propune ca deziderat principal, să pună cercetarea tehnologică în serviciul unui transport durabil.

Obiectivul principal al acestor aplicaţii ITS (telematice), îl reprezintă integrarea sistemului om-vehicul-drum într-un concept nou, în scopul creşterii siguranţei circulaţiei, reducerea congestiei traficului, crearea unui mediu mai curat materializat printr-un impact scăzut asupra mediului înconjurător, crearea unui sistem de transport mai eficient şi mai fiabil cu un confort sporit, respectiv o utilizare eficientă a infrastructurii prin conectarea tuturor modurilor de transport.

Scopul înfiinţării acestui institut/investiții este următorul: a. de a concentra, integra și dezvolta potențialul de cercetare existent in Universitatea

Politehnica Timisoara (UPT), Municipiul Timișoara (MT) și Regia Autonomă de Transport Timișoara (RATT);

b. de a concepe, dezvolta şi implementa aplicaţii ITS în domeniul rutier, feroviar, aerian, naval, comodal/logistică şi mobilitate urbană (trafic general, transport public persoane, accidentologie, protecţia mediului);

c. de a dezvolta aplicaţii software pentru probleme de modelare, proiectare şi simulare a proceselor de transport rutier, feroviar, aerian şi naval (similar aplicaţiilor dezvoltate de centre/institute de cercetări existente pe lângă universităţile de profil din lume);

apte

Cod FO 53-01, ver. 2

d. de transfer tehnologic între UPT şi susţinătorii activi ai institutului (Municipiul Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara) care sunt şi susţinători ai conceptului de dezvoltare durabilă „Vision Timişoara 2030 – suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara”, dar și catre alți agenți economici de profil din țară și străinătate;

e. de a asigura prin spații, dotare și pregătire adecvată, competitivitatea si vizibilitatea internațională a rezultatelor cercetării efectuate de către Institut;

f. de a asigura cadrul științific necesar pentru activitatea de cercetare științifică și educativă a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, prin participarea la cercetări interdisciplinare și folosirea resurselor oferite de laboratoarele de cercetare ale Institutului de Cercetări in Sisteme Inteligente de Transport, pentru formarea ca specialiști a tinerilor cercetători in domeniul Sistemelor Inteligente de Transport (ITS);

g. de a fi un Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport reprezentativ pentru partea de Vest a Romaniei, cu posibilitatea de a intra în circuitul manifestărilor stiințifice/tehnice pe plan european și mondial în domeniul ITS.

Drept urmare scopul institutului duce la creșterea mobilitații si siguranței in transportul rutier (inclusiv transportul public), feroviar, aerian si naval, punând accent pe tehnologia centrată pe om și respectiv dezvoltarea de tehnologii care sa devină "unelte importante" pentru dezvoltarea capacitații resurselor umane in domeniul ITS. Indeplinirea acestor obiective este posibilă prin activitați de cercetare științifică, educaționale, transfer tehnologic, organizatorice, de integrare (colaborarea cu alte structuri la nivel național si iternațioanl) și resursă umană (crearea unui mediu de cercetare de calitate in ITS pentru instruirea studenților si a personalului cu activitați in ITS).

În cadrul acestui concept al mobilităţii urbane prin HCL nr. 484/18.12.2007, privind aprobarea Studiului "Vision Timişoara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara", elaborat de Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Institutul "Politehnica" Timişoara şi Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart s-a prevăzut o viziune şi s- a emis un concept nou privind dezvoltarea infrastructurii de transport până în anul 2030, în care componenta transport public de persoane era structurată pe cele trei tipuri de transport (tramvai, troleibuz, autobuz).

Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport se va dezvolta în Timişoara, str. Treboniu Laurean nr. 15 şi va avea în componenţă o clădire nouă care va acoperi următoarele: 7 laboratoare, sală de conferinţe, bibliotecă, căi de acces, parcare, spaţii verzi, birouri etc.

Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a Studiului de fezabilitate privind înfiinţarea/realizarea investiției "Institut de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timișoara cu indicatorii tehnico – economici prevăzuţi în Anexă.

DIRECTOR, DIRECTOR D. ECONOMICĂ, CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP