keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 484/18.12.2007 privind aprobarea Studiului "Vision Timişoara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara", elaborat de Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Institutul "Politehnica" Timişoara şi Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 484/18.12.2007
privind aprobarea Studiului "Vision Timişoara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara", elaborat de Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Institutul "Politehnica" Timişoara şi Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-027908/11.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. (b) si alin. 4, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul "VISION TIMISOARA 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara",elaborat de Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Institutul "Politehnica" Timişoara şi Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart,conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Drumuri si Transporturi, Directia de Urbanism si Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei de Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Concept_Urbanism.pdf

accessibility

e 10, e, La

CW a ale Se ET

EDT ETER the new rail network — removing the barri

SS 175 mol J& = 9 10m somn UI

a linear park system

AMENAJAREA CANALULUI BEGA

: E ETA d : removing the barrier and connecting districts together

SCENARIU DE DEZVOLTARE SPATIALA AAGLOMERATIEI URBANE TIMISOARA

SYSTEM OF PUBLIC GREEN SYSTEM OF PRIVATE GREEN

Aaa _ ei Aare A PE E = a

N i) Fr

056-03 Computer-rendered bird's eye view of the park

VW IIVES AI

man MT E ID DE OT NI UE UA TI, underground wildlife corridor

Atasament: Concept_TransportPublic.pdf

Vision Timisoara 2030: Grupa de proiect: Transportul Public Primaria Timisoara Politechnica Timisoara Fraunhofer IPA Stuttgart e Fraunhofer Produl Sete 1

Obiective: Drumuri Închiderea inelelor de drumuri, realizarea de noduri denivelate si poduri peste Bega Legătura rețelei urbane cu rețeaua regională si europeană Sistem coerent parcaje si traficul staționar Dezvoltarea unui sistem de control adaptiv al traficului integrat cu sistemul de management al transportului public pentru crearea posibilității de prioritate specială pentru transportului public Dezvoltarea rețelei pentru transportul nemotorizat (biciclete si pietoni) Fraunhofer Produktionstechnilk und Automatisierung

Obiective: Aeroport Dezvoltarea cailor de acces rutiere externe (autostrada) si urbane. Dezvoltarea cailor de acces feroviare (CFR). Integrarea in reteaua de transport public. Fraunhofer Produktionstechnik und Automatisierung

Obiective: Urbanism Dezvoltarea spatiala - coerenta, armonioasa, durabila si viabila - in intreaga zona metropolitana (Budget — Coeficienti maxim de dezvoltare) Identificare si dezvoltare de platforme high tech si definire prioritati ierarhie Definirea de regulamente, conexiuni si accese pentru zonele de locuinte familiale Stabilirea de priorităti si moduri de interventie pentru centrul vechi al orasului Echilibrarea zonelor de comert Promovarea principiului CLUSTER pentru platformele industriale Coeficienti de politica urbana pentru zonele de recreere (verde) Fraunhofer Produktionstechnilk und Automatisierung

Obiective: CFR Conectarea inteligenta la transportul urban, peri-urban si extern Descarcarea municipiului de transportul de persoane si de transit de marfa Contribuţie la realizarea unei zone economice mobile si atractive Fraunhofer Produktionstechnilk und Automatisierung

Obiective: Transport public Dezvoltarea infrastructurii transportului public local în municipiul Timisoara pentru asigurarea mobilității si accesibilității pînă în zonele centrale. Realizarea infrastructurii transportului periurban pentru deservirea necesităților de deplasare dinzona metropolitană. Conectarea inteligentă a transportului urban, periurban si extern. Integrarea sistemului de management al Transportului public la sistemul general de control al traficului urban = << Sete 5 eri RI Produktionstechnik und Automatisierung

Obiective si puncte de lucru: Transport public 1/2 Dezvoltarea infrastructurii transportului public local în municipiul Timisoara pentru o asigurarea mobilității si accesibilității pînă în zonele centrale. a) Trafic urban cu tramvaiul b) Trafic urban cu troleibuzul c) Trafic urban cu autobuzul d) Trafic urban pe canalul Bega Realizarea infrastructurii transportului periurban pentru deservirea necesit: o deplasare dinzona metropolitană. a) Trafic regional b) Trasee operatori privati cu statie de capat in Timisoara si statii de tranzit in Timisoara ( statii de capat in regiune ) c) Autogari d) Park &ride Sete 7 Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

Obiective si puncte de lucru: Transport public 2/2 Conectarea inteligentă a transportului urban, periurban si extern. Conectarea mijloacelor de transport în comun cu: 6 a) Traficul pe calea ferată b) Tren interurban (S-Bahn) şi trafic regional c) Traficul public (corelarea orarelor şi traseelor, semnalizarea) d) Traficul individual (parcări, drumuri de acces) e) Traficul cu bicicleta (parcări, trasee, drumuri de acces) Integrarea sistemului de management al Transportului public la sistemul general de control al traficului urban 4) Controlul traficului cu mijloace de transport public (prioritatea acestora) a) Banda pentru circulația autobuzelor b) Instalații cu semnalizare luminoasă (pentru acordarea de prioritate autobuzelor şi tramvaielor) c) Staţii d) Stabilirea priorității cu traficul motorizat Sete 8 Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

Principii de baza 3 In zonele centrale transportul public este priorizat fata de transportul motorizat individual. d Caiile feroviare industriale existente se vor integra in reteaua de tramvai. > Tramvaiul, troleibuzul si autobuzul sunt mijloacele de transport in comun care pot satisface cerintele din municipiul Timisoara. Sete a Fraunhof a Obiectivul raunhofer Institut OB Produktionstechnik und Automatisierung

Conexiunea dintre locaţiile importante. 1/2. hConexiunile principale se realizeaza prin extinderea retelei de transport public local inspre locatiile importante. > Trafic urban cu tramvaiul > Trafic urban cu trolebuzul > Trafic urban cu autobuzul ocatiile importante care necesita transport public local în municipiul Timişoara sunt: > Zone industriale : Platforma Stan Vidrighin, Calea Sagului, Zona Freidorf, UMT, Calea Aradului, Zona Circumvalatiuni > Zone comerciale ( Mall - uri, Centru Euro, Kapa, Tera, Piata Aurora, Piata Mehala- Ovidiu Balea, Piata de gros, ) > Centre logistice > Aeroport, Padurea Verde ( viitor parc central) > Complex sportiv Dan Paltinisanu, Centre de expoziții , Centrul regional de afaceri > Spitalul Municipal si Regional — ipoteza propusă de abordare a sistemului integrat de circulație are la baza intărirea rolului transportului public şi a transportului nemotorizat, care să susțină o dezvoltare durabilă a Municipiului Timişoara şi a ariei peri — urbane. Proiect & suis FA i Produktionstechnik und RES Automatisierung RS

Conexiunea dintre locaţiile importante. 2/2. OPORTUNITATI ( OPPURTUNITIES ) -Atitudine favorabila a cetatenilor pentru utilizarea transportului public fata de automobile datorita cresteri dificultatilor de circulatieitot mai frecvente ca urmare a cresterii continue a traficului -Implicarea autoritatilor publice locale pentru modernizarea transportului -Posibilitatea extinderii transportului public prin extindere locala si metropolitana -Posibilitati de utilizare la scara tot mai larga a sisternelor digitale de tehnologia informatiilor si comunicatiilor VULNERABILITATI ( THREATS ) -Dezvoltarea concurentei , inclusiv din tarile UE 2007 -Constrangerile UE atat din punct de vedere al achizitiei de mijloace de transport, al traficului cat si a politicilor de tarifare -Dificultati de conformitate in calitatea serviciilor transportului public si la cerintele de mediu fata de standardele europene -Cresterea continua a traficului urban care va perturba puternic transportul public daca nu se asigura din timp sisterne modern de planificare tehnica si monitorizare on — line al traficului asistate de echipamente digitale si masuri de organizare , coordonare si desfasurare a traficului transpor-tului public pe cai rezervate si cu prioritati de circulatie. Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung Sete 11 Proiect

Proiecte Transportul public RE Fraunhofer institut Produktionstechnik und Automatisierung

Proiecte Transportul public Implementarea sistemului de management inteligent + Controlul traficului cu mijloace de transport public (prioritatea acestora) — Banda pentru circulația autobuzelor — Instalații cu semnalizare luminoasă (pentru acordarea de prioritate autobuzelor si tramvaielor) — Staţii — Stabilirea priorității față de traficul motorizat Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung UI

Controlul traficului cu mijloace de transport public. Transporturile, verigă logistică esențială in economia unei țări, (a unei regiuni), au cunoscut în Romania după anii 1990, o dezvoltare importantă, dar insuficientă din punct de vedere al eficienței şi protecției mediului. In ramura transporturilor, o importanță deosebită revine transportului rutier urban şi regional. In Timisoara, fenomenul aglomerării urbane a aparut dupa anii 90. Acest fapt es datoreaza atât cresterii accentuate a gradului de motorizare cit si datorită capacității scăzute a arterelor de circulație , care nu mai pot asigura fluența şi siguranța circulației. Apariția aglomerărilor pune în evidență faptul că se tinde spre atingerea limitei de capacitate a rețelei de drumuri, modificându- se intensitatea traficului şi influențându-se negativ calitatea infrstructurilor, până în momentul apariției imposibilității de deplasare, deci a blocajului (ambuteiaje, strîzi pline, maşini blocate). În condițiile dezvoltării oraşului, circulația rutieră se schimbă şi ca urmare trebuie asigurate viteze şi volume de transport mărite, în raport cu tendințele de dezvoltare materiale şi sociale a locuitorilor. Se impune deci transformarea vechiului sistem al rețelei de circulație, într-un nou sistem eficient, corespunzător unui oraş nou, cu vitalitate sporită în toate domeniile. Creşterea calității transportului public urban se realizează prin introducerea unor sisteme moderne şi eficiente de siguranță a acirculației, în special prin crearea unui sistem integrat de transport urban si periurban, sistem ce are ca suport central, Sistemele Inteligente de transport Se în Proiect N) ji PR E scrin RS

Controlul traficului cu mijloace de transport public. ITS = sisteme de transport care utilizează informația, comunicațiile şi tehnologiile de control pentru îmbunătățirea capacității rețelei de transport. Culegerea, prelucrarea, integrarea şi furnizarea informațiilor se afla in centrul ITS, oferind informații în timp real privind condițiile de trafic curente, pentru o rețea de informaşii on-line pentru planificarea călătoriei, de către orice locuitor al oraşului, realizindu-se condițiile de mobilitate ridicată pentru fiecare, indiferent de starea sa de sanatate (persosne cu dizabilități de mobilitate). Instrumentele oferite de ITS, perii locale, operatorilor si călătorilor să fie cât mai bine informați şi să ia deciziile potrivite. Aplicarea sistemelor inteligente de transport în sectorul rutier, care asigură ponderea transporturilor de persoane, are ca obiectiv: - sporirea securității traficului; - creşterea mobili - limitarea impactului asupra mediului; - interoperabilitatea şi integrarea în rețelele rutiere europene; - managementul eficient al proceseslor de transport. Sete 15 n Proiect Fraunhofer E sa 5 Produktionstechnik und Automatisierung

Sistemul integrat de transport urban Include 4 subsisteme: 1. Sistemul de control si managemet a traficului (UTMC); 2. Sistemul de localizare automată a vehiculelor de transport public (AVL); 3. Sistemul de mangement a parcului de vehicule de transport public (FMS); 4. Sistemul de informare in timp real a pasagerilor (RTPI sau ATIS). Sete 16 E Proiect Praunhofer ut Produktionstechnik und Automatisierung

1. Sistemul de control si managemet a traficului (UTMC) - Intro Este indicat a se implementa sistemul SCOOT MC3 ca sistem de administrare a aglomerărilor, controlului traficului şi a comunicațiilor. Sistemul de control al traficului urban SCOOT funcţionează în prezent în peste 200 oraşe din toată lumea. De la instalarea primului sistem a existat un program continuu de cercetare şi dezvoltare pentru a furniza noi facilități care iau în calcul noi tehnologi satisfac cerințele managerului de trafic. Nouă versiune a SCOOT MC3 care a fost lansat de curând permite folosirea de date „marcate cu timp” care permit mici întârzieri în comunicarea dintre software-ul UTC şi Unitățile de transmisie externe din intersecții, în timp ce mențin un nivel excelent al traficului. Acest mod determina cresterea gamei opțiunilor de comunicare disponibile şi în particular permite utilizarea unora dintre cele mai noi sisteme de comunicare care se bazează pe pachete de date. S-a dezvoltat un supervizor de aglomerare pentru a da operatorului o mai bună înţelegere a aglomerărilor produse în rețea. Acest lucru permite ca resursele limitate din cadrul autorităților locale să fie utilizate în mod eficient şi să faciliteze utilizarea instrumentelor extensive de administrare a aglomerărilor disponibile în SCOOT. Alte noi dezvoltări se refera la modul în care operează SCOOT la furnizarea prioi utobuzelor şi la controlul trecerilor de pietoni. Una dintre cele mai noi dezvoltări, introducerea trecerii peste etape la prioritatea autobuzelor, are o implicare mai largă decât doar la sistemele SCOOT, variantele de pînă acum. Principiul de funcționare este prezentat mai jos- = — EESTI) SCOOT Urban Traffic Control system Sete 17 RE Fraunhofer institut Produktionstechnik und Sr Automatisierung

1. Sistemul de control si managemet a traficului (UTMC) — Data exchange - Din punct de vedere al comunicațiilor, toate sistemele de control se bazează pe date precise din punct de vedere al timpului, culese de la senzorii folosiți in sistem, pentru a furniza şi realiza un bun control. + Comunicarea intre software-ul UTC şi Unitățile stațiilor de transmisie OTU, se bazează pe pachete de date, transmise nu in mod continuu, ci la intervale de timp bine precizate. Acest lucru creşte gama opțiunilor de comunicare disponibile, şi în particular permite folosirea unora dintre cele mai noi sisteme de comunicații ca de ex: ADSL, GPRS, G3 etc care se bazează pe pachete Centrul unde sunt transmise datele poate arata ca in figura alaturata. Sete 18 E Proiect Praunhofer ut Produktionstechnik und Automatisierung

1. Sistemul de control si managemet a traficului (UTMC) — Functii Controlul adaptiv al traficului, care consta in ajustarea timpului de verde in functie de cererile reale ale traficului pe accese, pe baza informațiilor primite de la detectoare ( Actiated), avind ca variabile lungimea maxima a cozii şi gradul de ocupare medie a benzii. Logica de control folosita este „fazzy logic”. Supervizarea aglomerărilor bazată pe informațiile disponibile în SCOOT. In acest scop exista un supervizor al aglomerarilor care monitorizează continuu aglomerarea de-a lungul rețelei controlate de SCOOT, pentru a identifica legăturile care cauzează probleme serioase şi să diagnosticheze posibilele motive pentru aglomerarea din acele Problemele legate de aglomerare şi acțiunile recomandate de luat vor fi raportate utilizatorilor fie direct de la SCOOT sau de la sistemul de supraveghere UTMC. Scopul va fi „țintirea” regulată a aglomerărilor şi să pernită identificarea locațiile unde se produce regulat aglomerarea şi să dezvolte planuri cu acţiuni de remediere. In astfel de situații, se face „ghidarea „ pe o altă rută. Controlul trecerilor de pietoni, adică se stabileste timpul de verde in functie de nr. de pietoni detectați la trecerea de pietoni; Prioritizare: iculelor din transport ublic - Facilitatea priorității autobuzelor (sau alte vehicule cu prioritate ridi a fost prima introdusă in SCOOT versiunea 3.1. Versiunea curentă a SCOOT (versiunea 4.5) include priorități diferențiate care permite inginerului de trafic, în cooperare cu vehiculul de TC, să fixeze riorități autobuzelor care au cea mai mare nevoie. Beneficiarii cei mai probabili sunt autobuzele care sunt în întârziere față de program, sau cele de pe o linie principală sau cele care au un avans mare față de autobuzul anterior. Logica de prioritizare, daca este detectat un vehicul de TC pe rosu, poate fi: extensia de fază verde rechemarea fazei de verde trecerea peste o fază (in intersecții multifaze) ciclul rapid (anularea de faze). Sete 18 Fraunhofer tut Produktionstechnik und Automatisierung

Prioritizarea vehiculelor din transportul public — extinderea fazei de verde + Algoritmul special de control folosit in cazul prioritizării transportului in comun, are la bază modelul de mai jos: Verde de bază timpul salvat m intervalul dintre verde(normal) momentul detecției veh. ETA (timpul de rosu) Extindere fază de verde Verde de bază detecția TP se face aproape de sfiritul perioadei de verde Nu prioritate Detecţia 160 —200 m | Detectar l+ —___ Extinderea fazei de verde Sete 20 Proiect Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

Prioritizarea vehiculelor din transportul public — reapelarea fazei de verde intervalul dintre verde(normal) Verde de bază (timpul de rosu) | salvat m RL reapelarea fazei de verde Verde de bază i Nu prioritate | | | | | detecția TP se face imediat | după sfîşitul verdelui | | | | l momentul detecției veh. de TP Detecţia 160 —200 m o Reapelarea fazei de verde (rechemarea fazei de verde) RE a Protect Na E rapi II Automatisierung

2. Sistemul de localizare automată a vehiculelor (AVL) - Intro + Joaca un rol important in optimizarea traficului urban, prin localizarea mijloacelor de transport în comun asigurandu-se: - un management superior al flotei de vehicule, atât din punct de vedere al costurilor operationale cit si a relației cu calatorii, prin optimizarea folosirii resurselor disponibile. - o crestere a siguranței parcarii şi informarii calatorilor în ceea ce priveste timpul exact al sosirii. GPS Satlites Station Passengors Information Subsystorm Automatisierung RE E Proiect n II

2. Sistemul de localizare automată a vehiculelor (AVL) - Beneficii - Beneficiile oferite de sistemul AVL sunt: cresterea eficientei generale a dispecerizării şi operarii parcului de vehicule pentru transportul public; marirea flexibilitații serviciilor, raspunde mai rapid la problemele aparute in desfasurarea serviciilor; oferirea de date de intrare pentru sistemele de informare a calatorilor; cresterea siguranței si securitații conducatorilor vehiculelor şi calatorilor; anuntarea mai rapida a problemelor mecanice ale vehiculelor; oferirea de date pentru automatele de comanda preferențială a semnalelor de trafic ( proritizarea vehiculelor de transport public, salvare, pompieri, poliție, militari, etc); asigura informații de planificare mai numeroase colectate la un preț mai mic decit prin metode manuale). Sete 23 E Proiect Praunhofer ut Produktionstechnik und Automatisierung

2. Sistemul de localizare automată a vehiculelor (AVL) - Conexiuni - suplimentar, sistemul de localizare poate avea mai multe legaturi cu alte sisteme, acum ar fi: sistem de monitorizare a respectarii orarului de circulație a vehiculelor de transport public; sisteme de alarmare care pot fi activate de conducatorul vehiculului in caz de urgență; sisteme de informare automata a calatorilor; sisteme de monitorizare a componentelor vehiculului; sisteme de contorizare automata a calatorilor (APS- Automatic Passengers Counters); sisteme de comanda preferențială a semnalelor de trafic ( prioritizarea TC); sisteme automate de taxare RE Fraunhofe Sete 24 Proiect Automatisierung

2. Sistemul de localizare automată a vehiculelor (AVL) - Conexiuni Optional se poate asigura conectarea la sistemul de semaforizare al orasului, pentru obținerea „undei verzi” a vehiculelor de transport public urban, numit sistem de prioritizarea a vehiculelor pentru transportul public. Cind se face achiziția, prelucrarea şi afisarea patrametrilor de stare ai vehiculului, exista un echipament la bordul vehiculului (calculator de bord), care transmite informații catre susbsistemul de dispecerizare şi coordonare in trafic a vehiculelor şi /sau catre consola soferului. Subsistemul permite informarea calatorilor aflați in vehicul, cu ajutorul unui panou legat la calculatorul de bord . Pe panoul de informare se pot afisa: stația urmatoare, timpul ajungerii vehiculului in urmatoarea stație sau urmatorul nod important de circulație, data şi ora curenta, mesaje predefinite cu caracter publicitar sau de informare generala. De asemenea subsistemul se poate conecta la susbsistemul exterior de informare al vehiculului, format din panouri de informare de exterior (fata, lateral si spate) ce utilizeaza tehnologia LED si care are rolul de a afisa numarul şi ruta traseului. Cind se asigura prioritizarea vehiculelor de transport public, automatele de dirijare a ciculației din intersecțiile semaforizate, primesc informații referitoare la sosirile vehiculelor pentru transportul public de la stațiile de detectie/identificare, in baza carora acestea adapteaza in timp real programul de dirijare astfel incit sa se favorizeze trecerea prin intersecțiile controlate a mijloacelor de transport public. Tehnologia de localizare, se bazează pe determinarea in timp real a poziției geografice a Proiect Panta a Produktionstechnik und Automatisierung

3. Sistemul de management a parcului de vehicule (FMS) - Intro FMS - Fleet management system stochează, analizează şi prelucrează datele primite de la flota de vehicule de TC. In urma analizei datelor, sunt semnalate: - vehiculele care nu respecta traseul de circulație sau care sunt in intirziere/avans față de graficul de circulație. - evenimentele legate de trafic şi este gestionata comunicarea verbală. Acest subsitem realizează planificarea vehiculelor pe trasee, planificarea automată a personalului, trimite date catre susbsitemul de informare a călătorilor in stații. Pe baza datelor stocate se genereaza rapoarte de exploatare in funcție de cerințele clientului. E Proiect BE PT rs Automatisierung

3. Sistemul de management a parcului de vehicule (FMS) - Conexiuni + Acest subsistem se poate conecta cu diferite sisteme de gestiune ale clientului pentru a se furniza datele primare: (1) Managementul necesarului de vehicule -> aceste procese sunt răspunzătoare de managementul cererii de vehicule de transport public pe arterele rețelei de TC. Obiectivul procesului de management este acela de a permite rețelei de transport o operare la cel mai înalt nivel de eficiență, care înseamnă minimizarea întîrzierilor vehiculelor şi reducerea cererii de suplimentare a vehiculelor. Acest deziderat areale obţine prin monitorizarea, controlul şi influențarea funcțiilor de operare a transportului public şi plăţilor. (2) Operarea vehiculelor şi a facilităților, asigură informarea asupra stării curente de operare a vehiculelor, precum şi situația vis-a-vis de graficul de drum. (3) Programarea întreţinerii vehiculelor operative -> managementul întreţinerii vehiculelor şi programarea personalului tehnic de întreținere. Se utilizează datele operaționale furnizate de procese şi specificațiile de mentenanţă pentru fiecare tip de vehicul. (4) Generarea graficelor de drum -> managementul graficelor şi al conducătorilor de vehicule, a rutelor, etc. Conducătorii de vehicule sunt programați la lucru conform unui număr de criterii, inclusiv disponibilitate, experiență anterioră, vechime în activitate, etc. Activitățile sunt administrate de managerul parcului de vehicule, care poate actualiza datele individuale ale conducatorilor de ehicule. (5) Suport pentru securitate şi coordonare -> acţiunile care se intreprind atunci când apare o urgență la bordul unui vehicul sau la un depou de vehicule. Notificarea unei urgențe poate proveni de la conducatorii de vehicule, via buton de panică, de la pasagerii vehiculelor sau de la echipamente de supraveghere montate in intersecții, stații sau alte părți ale rețelei. Sete 27 Fraunhofer tut Produktionstechnik und Automatisierung

4. Sistemul avansat pentru informarea calatorilor transportului public _ATIS) Principală funcție, informarea calatorilor in stații. - Acest susbsitem cuprinde panouri de informare in tehnologia LED montate in stații şi este conectat la subsistemul de dispecerizare şi coordonare in trafic a vehiculelor de TC (AVL), de unde primeste informații legate de timpul estimat de sosire in stații a vehiculelor. + Mesajele afisate pot contine: - informații cu caracter publicitar sau informații generale ( ora exacta,temperatura, etc; - intervalul de timp de asteptare planificat intre două vehicule succesive ale liniei respective - timpul de asteptare pina la sosirea unui vehicul in stație sau timpul scurs de la plecarea din stație a ultimului vehicul. Sete 28 RE E Proiect - MIE umana

Subsistemul pentru managementul parcărilor - Intro To Do Prof. lancului Sa Proiect BR d

Subsistemul de comunicatii - Intro * Asigura comunicarea bidirecționala de date si voce intre subsistemul de dispecerizare şi coordonare in trafic a vehiculelor si echipamentul imbarcat, respectiv subsistemul de dispecrizare şi coordonare in trafic a vehiculelo si sistemul de informare a calatorilor in stații. Acest susbsistem poate fi unul dedicat sau se poate utiliza serviciile unui operator local de comunicații(GSM-GPRS). + Sistemul de comunicații UTC/PTM/CCTV( sau IP) trebuie să funcționeze asemănător unui sistem multisensor( multidetectoare). El conține o serie de detectoare de trafic, interconectate la automatele( controlerele) de trafic care comanda semafoarele şi care la rândul lor sunt interconectate cu calculatoarele din postul central de dispecerat. Interconectarea se face prin rețele de comunicații pentru a permite coordonarea semnalelor între grupurile de controlere aflate la intersecții. Sete 30 n Proiect Fraunhofer E sa 5 Produktionstechnik und Automatisierung

Subsistemul de comunicatii — Structura generala Fibră optică Tokm 1.0 Gbps (Gigabit) Ge ES 10Gbos 70km CAT £ 10/100Bose 1 | Fioara Optica (100BaseFX) n Cobiu Berial Sete 31 E Proiect RET a HHBEBH Produktionstechnilk und Automatisierung

Subsistemul de comunicatii — Structura de comunicatii UTC Calculatorul central acționează ca server central pentru sistemele de semnalizare a traficului din exterior( figura de mai jos). Sistem de 4 comunicaţi / | ue re | Sect gre sua e a. Legatura intre controler si server b. Rețea de tip IP ( Internet Protocol) E Proiect ET leon Automatisierung

Subsistemul de comunicatii — Structura de comunicatii UTC + Sistemul central monitorizează perarea controlerelor de trafic şi recepționează datele de la detectoarele de vehicule. Pentru sistemele adaptive tip UTC, informațiile sunt utilizate pentru a calcula duratele de semnalizare optime care sunt apoi transmise fiecărui controler de semnal pentru a comanda semnalizarea. Sunt mai multe variante de conectare (rețea tip stea, rețea tip inelar, sau de tip IP ( Internet Protocol). * Sistemul de comunicații UTC/PTM transportă informațiile între centrul de control şi automatele de trafic prin intermediul sistemului de comunicații de tip multipunct. Aceste legături transportă instrucțiuni privind nodul de operare a semafoarelor şi aduce informații de confirmare a realizării unor funcții sau comenzi, date despre fluxurile de trafic şi performanțele sistemului. + Fluxul de date bi-direcțional permite controalelor adaptive inițiate să optimizeze durata de semnalizare a verdelui şi să analizeze coordonarea între diferitele seturi de faze de semnalizare dintr-o zonă. = Proiect N) ABE rap N = Automatisierung

Subsistemul de comunicatii — Structura de comunicatii UTC-PMT UTC-PMT = contral trafic urban şi managementul transportului public CENTRUL DE CONTROL IER CL pp SE n sri Î RETEA COMUNICATII DATE AUTOMAT TRAFIC 1 CI 2 OI DETECTOARE TRAFIC Sete 34 m Proiect Praunhofer ut Produktionstechnik und Automatisierung

Sistemul integrat de transport urban - Concluzii * Sistemul va conține şi partea de monitorizare videoa traficului rutier şi problemelor de siguranță şi securitate a transporturilor şi va fi dotat cu sisteme de identificarea automată a vehiculelor de TC si a numerelor de inamatriculare a vehiculelor. + Concluzii: - Implementarea acestui sistem integrat, determina cresterea confortului utilizatorilor transportului public, a randamentuluireglarii circulației de-a lungul traseelor de transport public şi a vitezei comerciale a transportului public prin reducerea duratelor şi numarului de opriri nejustificate in intersecțiile semaforizate. De asemenea informarea calatorii in timp real se integreaza in sistemul managementului de trafic ( sistemul de control şi management al traficului urban). - Introducerea acestor susbsisteme are numeroase beneficii: (1) reducerea timpilor de asteptare şi a pririlor nejustificate în intersecțiile semaforizate pentru mijloacele de transport public şi implicit reducerea timpilor de calatorie; (2) informarea operativa (in timp real)a calatorilor in stații; (3) cresterea siguranței circulației generale; (4) cresterea fluenței circulației generale prin corelarea dintre intersecțiile semaforizate si eliminarea aglomerarilor, blocajelor,etc; (5) informarea centralizată operativă despre starea traficului; (6) cresterea atractivitatii pentru utilizatorii transportului public; 7) Teducerea poluarii chimice şi fonice. Sete 35 Proiect a Fraunhofer uitat UB s[] Produktionstechnik und Automatisierung

Proiecte Transportul public Extinderea retelei de tramvai * Stadiu actual: idee, concept nedetaliat „concept detaliat, plan de implementare, licitatii, implementarea inceputa + Presupuneri: presupunerile cheie parcul central-padurea verde, platforme col numarului pasagerilor la aeroport, centura feroviara pentru transport marfa şi li suspendate. + Planificarea extinderilor liniilor de tramvai; Desenarea hartii cu reteaua liniilor de tramvai + Interfete cu alte subproiecte: da; nu + Descrierea interfetelor - Drumuri: intersectii, pasaje peste cale ferata si canalul Bega, autogari, parck & ride. —- Aeroport: conectarea - CFR: garile de transbordare, pasaje peste cale ferata, legaturile cu liniile industriale existente — Urbanism: parcuri industriale planificate, padurea verde, zone residentiale noi, platforme comerciale + Urmatoarele puncte de lucru inclusiv termene: —- Rezolvarea interfetelor 16.05.2007 iale noi, cresterea i transport calatori CFR - <> : 2007 — 20013 al C.E. * Responsabil: <Nume, Prenume, Institutia, telefon, Email> Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

Extinderea retelei de tramvai Transportul public Strada Iiresei, strada Amurgului, strada Denmitriade, Alee Avram Imbreoane, vuzeul Satului, Ocolire Padurea Verde, Aeroport Str. Stan Vidigrin- str. Diaconu Coresi - Sala Olimpia Bv. Dâmbovița — Canalul Bega — Cale Ferata — Ronaț Strada Ana Ipatescu - Calea Şagului — Gara de o sud. Strada Pavlov — Giroc, Chişoda Buclă de întoarcere Gara de vest din strada loan o Slavici Buclă de întoarcere in Gara de Nord — strada Pop Debasesti Strada Pavlov, PUZ Consiliul Judetean, Linie Industriala CF. Calea Buziasului Linie Industriala C.F. Calea Buziasului, Mosnita Calea Sagului, Pasaj CF. „Sag Propunere: Depoul nou de tramvaie :Calea Buziasului = Proiect e 5 Fraunhofer a Produktionstechnik und Automatisierung

Principalele extinderi de linii de tramvai. PRELUNGIRE LINIA 4 — TRAMVAI Legătura cu pădurea verde — viitorul parc central al municipiului - Deservirea zonelor rezidențiale în jurul parcului central (Dumbrăvița, Giarmata vii) - Accesibilitate la muzeul satului şi gradina zoologică - Grad de încărcare redus şi dependert de evenirnentele din parcul central - Pe poțiuni inia cale este în platformă comună cu ate sisteme de transport(Calea torontalului— U.M.T) - Nu există inele de circulație care să reducă circulația pe acest traseu EXTINDERE LINIE TRAMVAI: str. Stan Vidigrin - str. Diaconu Coresi - Sala Olimpia - Deserveşte campusul universitar, Centrul de afaceri, Mall (in viitor) pentru locuitorii din sudul municipiului pr Racordare înspre liniile din partea de nord a municipiului - Realizarea unei bucle de întoarcere pentru liniile din sudul şi nordul municipiului - Amplasamentul liniei cale va fi lateral cu staţii şi intersecții ușor de amenajat pr Amplasarea laterală a liniei cale cu dispariția locurilor de parcare - Intersecteaza linia industriala de cale fer Realizarea a doua intersectii in forma di Stan Vidrighin * la Sala Olimpia si strada EXTINDERE LINIE TRAMVAI: Strada Ana Ipatescu - Calea $agului — Gara de sud. Strada Pavlov — Giroc, Chişoda - Legătura între Gara de sud şi nordul municipiului - Realizarea unui punct de transbordare cu transportul pe C.F. - Buclă de întoarcere pentru realizarea unei mai bune organizări a liniei de tramvai (trasee) — Giroc, Chişoda - Preluarea potențialului de deplasări din Giroc, Chișoda - Realizarea intersecţiei str. Ana lpătescu — Calea Şagului - Densitatea redusă de populație - Realizarea unui pasaj de traversare peste linia C.F. — Giroc, Chişoda - Înființarea zonei metropolitane EXTINDERE LINIE TRAMVAI: Buclă de întoarcere Gara de vest din strada loan Slavici - Punct de transbordare cu transportul C.F. - O mai bună deservire a zonelor rezidențiale şi a platformei industriale - Linia va fi amplasată pe străzi cu capacitate de circulație mică - Acceptarea traseului în zona de siguranță a căii ferate EXTINDERE LINIE TRAMVAI: Bv. Dâmbovița — Canalul Bega — Cale ferata — Ronaț - Legătura între nordul şi sudul municipiului - O mai bună deservire a zonelor rezidențiale de la nordul la sudul municipiului - Realizarea unui pasaj comun peste canalul Bega cu celalalte sisterne de transport - Exproprieri multiple pentru utilitate publică Fraunhofer tut Produktionstechnik und Automatisierung Sete 36 Proiect

Proiecte Transportul public derea retelei + Stadiu actual: idee, concept nedetailiat, concept detailiat, plan de implementare; licitatii, implementarea inceputa + Presupuneri: punct de transbordare cu Transport CF Strada Ovidiu Balea, legatura pe inelul IV intre Strada Grigore Alexandrescu — Calea Torontalului - Calea Aradului — Calea Lipovei, Legatura Calea Lipovei - lon lonescu dela Brad — Sfintii Apostoli Petru si Pavel, unificare linia 15 cu linia 16 pe strada Lidia (Calea Girocului — Bdul. Sudului) + Planificarea extinderilor liniilor de troleibuz; Desenarea hartii cu reteaua liniilor de troleibuz + Interfete cu alte subproiecte: da; nu + Descrierea interfetelor intersectii, pasaje peste cale ferata si canalul Bega, autogari, parck & ride. - CFR: garile de transbordare, pasaje peste cale ferata, legaturile cu liniile industriale existente — Urbanism: parcuri industriale planificate, padurea verde, zone rezidentiale noi, platforme comerciale + Urmatoarele puncte de lucru incl. termene: —- Rezolvarea interfetelor 16.05.2007 - <> > 007 —2013 al C.E. Nume, Prenume, Institutia, telefon, Email> + Responsabil: Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

Extinderea retelei de troleibuz Strada Grigore Alexandrescu — Ovidiu Balea —Pasaj C.F. Strada Grigore Alexandrescu — Calea Torontalului — Calea Aradului — Calea Lipovei O caca Sirocului — Bulevardul Sucului o Calea Torontalului — Spitalul Municipal lon lonescu de la Brad — Sfintii Apostoli Petru si Pavel Q Pia Petoii Sandor. Strada Banatul Q carcavariior sucvaraul S.cului Q carea siroc o Dumbrăvița o Propunere: Depoul de troleibuze Proiect Fraunhofer tut Produktionstechnik und Automatisierung

Proiecte Transportul public Extinderea retelei de autobuz Stadiu actual: idee, concept nedetailiat, concept detailiat, plan de implementare; licitatii, implementarea inceputa Presupuneri: presupunerile cheie , zona metropolitana, platforme comerciale noi, cresterea numarului pasagerilor la aeroport Lucrari efectuate: Planificarea extinderilor liniilor de autobuz; Desenarea hartii cu reteaua liniilor de autobuz. Interfete cu alte subproiecte: da; nu Descrierea interfetelor - Drumuri: intersectii, pasaje peste cale ferata si canalul Bega, autogari, parck & ride. —- Aeroport: conectarea - CFR: garile de transbordare, pasaje peste cale ferata, legaturile cu liniile industriale existente —- Urbanism: parcuri industriale planificate, padurea verde, zone rezidentiale noi, platforme comerciale Urmatoarele puncte de lucru incl. termene: —- Rezolvarea interfetelor 16.05.2007 Invest 'alori estimate: 300.000 Lei/Euro> Plan de investitii: 2007 — 2013 al C.E. Responsabil: <Nume, Prenume, Institutia, telefon, Email> Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

Extinderea retelei de autobuz o Calea Sagului spre comuna Sag Platforma Industriala Freigorf spre Sanmihaiu Roman Strada Ovidiu Balea -pasaj CFR- spre comuna Sacalaz Calea Torontalului — Spitalul Municipal spre Becicherecu Mic o Calea Aradulu spre Ortisoara Calea Lipovei spre Giarmata Calea Lugojului spre Remetea Mare Calea Buziasului - zona Optica - spre Mosnita Propunere: Bulevardul Dambovita Proiect Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

Proiecte Transportul public + Stadiu actual: idee, concept nedetailiat, concept detailiat, plan de implementare; licitatii, implementarea inceputa + Presupuneri: presupunerile cheie , + Lucrari efectuate: Planificarea autogarilor; Desenarea hartii cu autogarile propuse. + Interfete cu alte subproiecte: da; nu + Urmatoarele puncte de lucru incl. termene: —- Rezolvarea interfetelor 16.05.2007 + investi 'alori estimate: <.....> + Plan de investitii: 2007 — 2013 al C.E. + Responsabil: <Nume, Prenume, Institutia, telefon, Email> RE Fraunhofer institut Produktionstechnik und << Automatisierung

Amenajare autogari PROPUNERI PUNCIE DE TRANSRORDARE CU ALTE SSTEME DE TRANSPORT [AUTOGAR) & Strada Stan Vidrighin e Gara de Nord - Strada Hasdeu - E Bulevardul Dambovita fi Sara de Sud E Proiect Fraunhofer Produktionstechnik und Automatisierung

Proiecte Transportul public + Stadiu actual: idee, concept nedetailiat, concept detailiat, plan de implementare; licitatii, implementarea inceputa + Presupuneri: presupunerile cheie , + Lucrari efectuate: Planificarea amplasari „park and ride“; Desenarea hartii sistemul propus. + Interfete cu alte subproiecte: da; nu + Urmatoarele puncte de lucru incl. termene: — Rezolvarea interfetelor <.....> + investi 'alori estimate: <..... + Plan de investitii: 2007 — 2013 al C.E. + Responsabil: <Nume, Prenume, Institutia, telefon, Email> RE Fraunhofer institut Produktionstechnik und << Automatisierung

Amenajarea sistemului „park and ride“ o Calea Aradului Vest Calea Torontalului - Spitalul Municipal o Ovidiu Balea- Pasaj CE Strada Polona - Zona Freidorf Calea Sagului - Centura Sud Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung Proiect

Proiecte Transportul public carea potentialuli naval pe canalul Bega + Stadiu actual: idee, concept nedetailiat, concept detailiat, plan de implementare; licitatii, implementarea inceputa + Presupuneri: presupunerile cheie , + Lucrari efectuate: Planificarea amplasari statiilor portuale; Desenarea hartii sistemul propus. + Interfete cu alte subproiecte: da; nu + Urmatoarele puncte de lucru incl. termene: — Rezolvarea interfetelor <.....> + investi 'alori estimate: <..... + Plan de investitii: 2007 — 2013 al C.E. + Responsabil: <Nume, Prenume, Institutia, telefon, Email> RE Fraunhofer institut Produktionstechnik und << Automatisierung

Trafic urban pe canalul Bega Statia: Port Timisoara Statia: Flora Statia: Parcul Copilului Statia: Uzina de apa PEN Sa E Proiect Fraunhofer tut Produktionstecnicund Automatisierung

Obiective - teme ale unor viitoare posibile proiecte. 1. Conectarea mijloacelor de transport in comun cu celelate retele. Linii magistrale(rutier si pe cale fixa) de transport public metropolitan cu statii de capat in Timisoara si statii de tranzit in Timisoara ( statii de capat in regiune) Retea de drumuri pentru biciclete Sete 43 Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

1. Conectarea mijloacelor de transport in comun - Cu traficul pe calea ferată Sete 50 g Obiectivul Fraunhofer Institut Produktionstechnilk und BB Automatisierung

1. Conectarea mijloacelor de transport in comun - Cu traficul pe calea ferată - Tren interurban si trafic regional. Statii de transbordare PROPUNERE PUNCTE DE Punct de transbordare: Gara de Est. Punct de transbordare: Gara de Nord Punct de transbordare: Gara de Vest. Punct de transbordare: Gara de Sud Punct de transbordare: Bulevardul Dambovita ( depou tramvaie , depou troleibuze, garaj autobuze ). Sete 51 g Obiectivul Fraunhofer a Eton Aaaa DS

1. Conectarea mijloacelor de transport in comun + Cu reteaua de drumuri publice C. Strada Hasdeu > Gara de Nord) E. Bulevardul Dambovita (Str. Banatul — Ardealul) F. Calea Sagului > Gara de Sud Sete 52 Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

1. Conectarea mijloacelor de transport in comun + Cu reteaua de drumuri publice a Fraunhofer institut E) Produktionstechnik und Automatisierung AUTOGARA: Strada Stan Vidrighin ara de Nord (Strada Hasdeu) iata losefini ulevardul Dambovita AUTOGARA: Gara de Sud Sete 53 Obiectivul

1. Conectarea mijloacelor de transport in comun - Cutraficul public: corelarea orarelor si traseelor Sete 54 E Obiectivul Fraunhofer „tut n Produltionstechnik und BE Automatisierung

2. Linii magistrale(rutier si pe cale fixa) de transport public metropolitan cu statii de capat in Timisoara si statii de tranzit in Timisoara ( statii de capat in regiune). Sete 55 Frounhof g Obiectivul raunhofer ună NAB Automatisierung

2. Linii magistrale(rutier si pe cale fixa) de transport public metropolitan cu statii de capat in Timisoara si statii de tranzit in Timisoara ( statii de capat in regiune). NO of a Obiectivul Flare aaa Automatisierung

2. Linii magistrale(rutier si pe cale fixa) de transport public metropolitan cu statii de capat in Timisoara si statii de tranzit in Timisoara ( statii de capat in regiune). DINSPREARAD: TOTII e ca PA _.- —— „SI TIMISOARA i PERNA AO DRTE SEVERIN A aaa rain ca casca cs TRASEELE INTERIUDETENE 617 Ra VALCEA — TI EI CARE AU CAPAT DE TRASEU RMVALCEA MUNICIPIUL TIMISOARA TRANSPORT PUBLIC URBAN LINII PERIURBAN PE DIRECTIA LUGOJ - ARAD g Obiectivul Fraunhofer „tut naB Produltionstechnik und Automatisierung

2. Linii magistrale(rdeier si pe cale fixa) de transport public metropolitan cu statii de capat in Timisoara si statii de tranzit in Timisoara ( statii de capat in regiune). LINII PERIURBANE DE TRANZIT PRIN TIMISOARA DINSPRE ARAD: 1.COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC - ARAD 211 MONEASA TM CI 2 TRÂNSDARA — ARAD ”T 21101 HALMAGIU -TM CI DINSPRE LUGOJ FAGET: DUCATO TRANS - DEVA TB! DEVA -TM CI LUGOr TIMISOARA — ZF RSI ORAVITA TM CI EEE -T 22023 MOLDOVA NOUA TI CI ÎMINIS BOZOVICI “725015 BOZOVICI -TM CL "FT 35615 DREBOSET „TM CI 22041 SOPOTU NOU TM CI AAUTOTIM_TM BERZASCA —TM CI DINSPRERESITA. MOLDOVA NOUA -TM GI Set TIMISOARA MOLDOVA NOUA CI x 2467 TIMISOARA RESITA Cl TRASEELE INTERTUDETENE LIMITROFE 273201 BOCSA Cl CARE AU CAPAT DE TRASEU LOCALITATI 2 CIOPI VEST TRANS - DOGNECEA CS DOGNEFEA CI DE PE RAZA JUDETULUI TIMIS "a. = 1 -T 24611 LUGOJ Sete 58 g Obiectivul Fraunhofer „tut naB Produltionstechnik und Automatisierung

3. Retea de drumuri pentru biciclete Drumuri Frankfurt Paris 10.000 de biciclete de inchiriat, din 15.07.2007 USR Gara de Nord |; Primul traseu Orasul vechi — canalul Bega — Padurea Vert Legenda Canalul Bega — Padurea Verde Piste care se pot realiza in reteaua rutiera existenta __ _ Piste care se pot realiza dupa implementarea estacadei g Obiectivul Pt E E [-]] Automatisierung

Proiecte — vedere generala - CFR T Drumuri Aeroport [SE E USI sli e SV SIUI Conectarea aeroportului feroviare de nord Dl) DC CBI CIC e SUI ct Realizarea inelului IV is CEI CE transfer intermodal PT TE Cc a Conectarea aeroportului de piste pentru de reteaua rutiera biciclisti Ridicarea liniei CF pe Implementarea Valorificarea retelei ETC A e ECE A management inteligent industriale IT 3 Lc ol Ul ei E) UC Ell LC ee ati ATI) Implementarea = ESTI LI STII Reamenajarea [IEI LIS DUET Tal + (ir sale radialele principale Amenajarea aerogarii pentru legatura cu Legatura cu reteaua LICEU ic DES EU El CUTIE) Tele Eu e lu 3 autostrada logistica Fraunhofer Produktionstechnilk und Automatisierung

Proiecte — Transportul public - CFR Drumuri Aeroport Urbanism Imnlemantaraa, SE Implementarea sistemului de management inteligent BETI Amenajarea sistemului arcari „park and ride“ Amenajare autogari tramvai CU VS) Extinderea retelei de ti IEI e II troleibuz Valorificarea potentialului de trafic naval pe canalul Bega Fraunhofer Produktionstechnilk und Automatisierung

COLECTIV PROIECT TRANSPORT PUBLIC 1, IOAN GOIA - Director Tehnic R.A.T.TIMISOARA. 2. DUMITRU IANCULUI - Profesor U.P.TIMISOARA 3. ATTILA GONCZI - Profesor U.P.TIMISOARA 4. ALEXANDRU HERMAN - Conferențiar U.P.TIMISOARA 5. SIBIAN DĂNUȚ - Inginer S.C. DACOSISTEM S.R.L. 6. ADRIAN SARB - Sef serviciu R.A.T.TIMISOARA. 7. VENCEL NAGY - Inginer S.C. VELTONA SRL. Sete 62 Fraunhofer „tut Produktionstechnik und Automatisierung

  Atasament: Concept_Drumuri.pdf

  Vision Timisoara 2030: Grupa de proiect: Drumuri Primaria Timisoara Politechnica Timisoara Fraunhofer IPA Stuttgart Sete 1 m Fraunhofer Institut st Produktionstechnil und Sr Automatisierung

  Obiective: CFR Conectarea inteligenta la transportul urban, peri-urban si extern Descarcarea municipiului de transportul de persoane si de transit de marfa Contribuţie la realizarea unei zone economice mobile si atractive Sete 2 Fraunhofer „cite Produktionstechnilk und Automatisierung

  Obiective: Transport public Dezvoltarea infrastructurii transportului public local în municipiul Timisoara pentru asigurarea mobilității si accesibilității pînă în zonele centrale. Realizarea infrastructurii transportului periurban pentru deservirea necesităților de deplasare dinzona metropolitană. Conectarea inteligentă a transportului urban, periurban si extern. Integrarea sistemului de management al Transportului public la sistemul general de control al traficului urban Sete 3 Fraunhofer „tut Produktionstechnil und Automatisierung

  Obiective: Aeroport Dezvoltarea cailor de acces rutiere externe (autostrada) si urbane. Dezvoltarea cailor de acces feroviare (CFR). Integrarea in reteaua de transport public. Sete 4 Fraunhofer tut Produktionstechnilk und Automatisierung

  Obiective: Urbanism Dezvoltarea spatiala - coerenta, armonioasa, durabila si viabila - in intreaga zona metropolitana (Budget — Coeficienti maxim de dezvoltare) Identificare si dezvoltare de platforme high tech si definire prioritati ierarhie Definirea de regulamente, conexiuni si accese pentru zonele de locuinte familiale Stabilirea de priorităti si moduri de interventie pentru centrul vechi al orasului Echilibrarea zonelor de comert Promovarea principiului CLUSTER pentru platformele industriale Coeficienti de politica urbana pentru zonele de recreere (verde) Sete 5 Fraunhofer „cite Produltionstechnik und Automatisierung

  Obiective: Drumuri Închiderea inelelor de drumuri, realizarea de noduri denivelate si poduri peste Bega Legătura rețelei urbane cu rețeaua regională si europeană Sistem coerent parcaje si traficul staționar Dezvoltarea unui sistem de control adaptiv al traficului integrat cu sistemul de management al transportului public pentru crearea posibilității de prioritate specială pentru transportului public Dezvoltarea rețelei pentru transportul nemotorizat (biciclete si pietoni) Sete 5 Fraunhofer tut Produltionstechnikcund Automatisierung

  Obiective si puncte de lucru: Drumuri 1/3 Închiderea inelelor de drumuri, realizarea de noduri denivelate si poduri peste Bega a) Configurarea inelelor o b) Reţeaua străzilor (radiale) de acces principale c) Stabilirea podurilor si pasajelor Legătura rețelei urbane cu rețeaua regională si europeană Conexiunea locațiilor importante la reteaua de drumuri a) Aeroport b) Zone industriale o c) Gări feroviare de marfa d) Stabilirea traseului a autostrazii e) Legătura autostrazii cu inelele si radialele principale din oraş Sete 7 Fraunhofer not Produktionstechnil und Automatisierung

  Obiective si puncte de lucru: Drumuri 2/3 Dezvoltarea unui sistem de control adaptiv al traficului integrat cu sistemul de management al transportului public pentru crearea posibilității de prioritate 3) specială pentru transportului public a) Instalaţii cu semnale luminoase b) Indicatoare c) Sistem de dirijare catre parcări d) Anunţarea ambuteiajelor/Căi secundare de ocolire a acestora Dezvoltarea rețelei pentru transportul nemotorizat (biciclete si pietoni) a) Reţea de drumuri pentru biciclete, b) Benzi pentru biciclete pe străzi principale o c) Traficul cu bicicleta in interiorul oraşului d) Parcări pentru biciclete e) Configurarea punctelor de intersecție pe străzi pentru pietoni Trotuare g) Intrersectări linie ferată/străzi h) Poduri peste Bega Sete a Fraunhofer not Produktionstechnil und Automatisierung

  Obiective si puncte de lucru: Drumuri 3/3 Sistem coerent parcaje si traficul staționar a) Parcări pentru autovehicole personale b) Parkand Ride Fraunhofer tut Produktionstechnil und Automatisierung Sete a

  Proiecte — Drumuri - Inchiderea inelului de centura SUTE a ULTRA Amenajarea unei retele de piste pentru biciclisti Implementarea sistemului de management inteligent miile Legatura orasului cu autostrada Sete 10 Proiect Fraunhofer rit Produktionstechnilk und Automatisierung

  Proiecte — Drumuri — Inchiderea inelului de centura Inchiderea inelului de pile] E a Sete 11 E Proiect PT ina Automatisierung

  Proiecte — Drumuri — Realizarea inelului 4 — Traseu existent: > > ere ll v Str. Dambovita, Bvd. Rebreanu, partial Str. Lidia; Traseu de completat: Ă Str. Lidia > Liziera Padurea Bvd. Industriei; Verde (UMT.); Sir. Bobalna: > Str. Constructorilor; Liziera Padurea Verde * Str. Centura; (Motel): > Str. Alexandrescu; Aleea Padurea Verde; > C.Bogdanestilor. Str. Macin, > Str. Nasaud; Poduri si pasaje Pod Bega(Sir. Varasoaia): Pasaj CE Pasaj C.F (Solventul); Pod Bega: Se 1 E Proiect Fraunhofer tut Produktionstechnilk und Automatisierung

  Inelul 3 — Traseu existent: > Str. Pestalozzi > Str. Spitalul Nou; > Bvd. Cetatii; > Str. Dorobantilor: > Str. Miresei, > Str.A. Saguna > Str. Amurgului; > Sir. Stolosif, > Str. lalomitei. > C.Buziasului > Str. Demetriade; > Bud.Liviu > Str. Avram Imbroane; Rebreanu; > Str. Spitalul Nou; > Str. Dambovita — = Traseu de completat: > Str. Nasaud; > C.Bogdanestilor Poduri si pasaje O podsegala Nasaud: OB Pasa CF. Solventul Sete 13 & Proiect | Produktionstechnil und Automatisierung

  Inelul 2 elice 2 SER SCADEA Traseu existent: Str. Pestalozzi Bvd. Vasile Parvan Spl. Tudor Vladimirescu Spl. Nicolae Titulescu Str. Jiului Calea Circurvaletiunii — Traseu de completat: > > > Calea Aradului — Str. Antenei, Str. Bader- Str. Infratirii — Bvd. Take lonescu Pod peste Bega — Str. Mircesti — Str. Coloniei — Str Pestalozzi Poduri si pasaje Str. Antenei - Bader (cu pasaj denivelat peste cf Bucuresti Timisoara); OB va Tale lonescu - Str. Braila profil 22 m) pod peste Bega; Fraunhofer Produktionstechnilk und Automatisierung Sete 14 Proiect

  Inelul 1 — Traseu existent: Str. Pestalozzi Bvd. | C. Bratianu; Str. Hector: Str. Popa Sapca: Str. Oituz, PL. Marasti: Str. Gh. Dima; Str. 1 Mai: Str. Paris — — | Traseu de completat: Poduri si pasaje Sete 15 E Proiect Fraunofr tt MASASEA Produktionstechnil und Automatisierung

  Proiecte — Drumuri - Retea de drumuri pentru biciclete Drumuri Frankfurt Paris 10.000 de ri biciclete de = | ia inchiriat, din - = 15.07.2007 - 1938 = 4% = Primul traseu Orasul vechi — canalul Bega — Padurea Vert Legenda Canalul Bega — Padurea Verde Piste care se pot realiza in reteaua rutiera existenta „Piste care se pot realiza dupa implementarea estacadei Sete 16 5 Proiect uitate a Produktionstechnilk und Automatisierung

  Proiecte — Drumuri — Implementarea sistemului de management inteligent Implementarea sistemului de management inteligent Sistemul integrat de trafic rutier include 6 subsisteme 1. Sistem pentru Controlul adaptiv al traficului (UTC) 2. Sistem de management a Prezentarea d-lui profesor lancului transportului public (PMT); „Sistem integrat de control (UTC- PMT) final.ppt“ 3. Sistem de management a parcărilor (MP) 4. Sistem de informare a călătorilor, 5. Sistem de comunicații rapid si precis 6. Centru de control (CC); Sete 17 5 Proiect Fraunofr tt Produktionstechnil und Automatisierung

  Proiecte — Drumuri — Traficul stationar Locatii potentiale propuse de SC ADP SA pentru amenajarea de parcari publice Locatia Nr. min Nr. max 1 Str. Oituz 800 900 2 Str. Aries (Stadion) 800 1000 3 Piata Timisoara 700 800 1500 4 Bocsa (BEGA) 500 700 5 Circumvalatiunii - Sala sport - 350 500 5 Str. Porumbescu Romulus 300 400 7 Piatra Craiului - Macesilor 350 450 8 Cinema Capitol 500 700 9 Piata Unirii 350 450 10 Circumvalatiunii Tipografie 350 450 11 Universitate - Politehnica 500 700 12 Campus univ (BRD) 400 550 5.100 8.300 Sete 18 | Proiect Fraunofr tt Produktionstechnil und Automatisierung

  Proiecte — Drumuri Park & ride (propuneri) A Parck&rii Buziasului : Calea B. Parck & ride: Remetea Mare. C. Parck & ride: Giarmata Mare. D. Parck & ride: Calea Aradului Vest. E. Parck& ride Torontalul Municipal). F. Parck& ride (Pasaj C.F.). G. Parck & ride: Strada Polona (Zona Freidorf). H. Parck & ride: Calea Sagului ( Centura Sud). Sete 18 Proiect Fraunhofer tut MESSER Produktionstechnil und Automatisierung

  Radialele principale Reamenajarea intersectiilor cheie pe radialele principale Fisier „Intersectii“ babes-eroilor sportivilor BOGDANESTI-DAMBOVITA.wmf inel2+antenei.wmf Inel_IV suprapus pe Mosnita.wmf muzicescu_sudului.wmf Plan Pasaj Jiul 2:wmf popa sapca 2-wmf timis.nord. DRUMURIdwg.wmf traversare Demetriade wmf. Sete 20 E Proiect omite at Produktionstechnilk und Automatisierung

  Poduri si pasaje — Vedere generala Inelul 1: o Inelul 2: Str. Antenei - Bader o Bvd. Take lonescu — Str. Braila Inelul 3: OB PodBegala Nasaud: Q PasajCF. Solventul. Inelul 4: Pod Bega(Sir. Varasoaia): Pasaj CF Pasaj C.F (Solventul); Pod Bega: Inelul 5: o Sete 21 E Proiect Frauniofr tt Produktionstechnilk und Automatisierung

  Proiecte — Drumuri — Legatura orasului cu autostrada Legenda Autostrada - Punct de descarcare Autostrada - Punct de descarcare Conectari rutiere aeroport Cale rutiera de 4 benzi Sete 22 E Proiect Fraunofr tt Produktionstechnilk und Automatisierung

  Proiecte — vedere generala - CFR TP Drumuri Aeroport CUC E III Inchiderea inelului de Conectarea aeroportului LECCE] i de reteaua feroviara Realizarea inelului IV PT TE GU a E Conectarea aeroportului de piste pentru de reteaua rutiera biciclisti ul Enel Valorificarea retelei E i) sistemului de e ENI LA management inteligent TI E pic le TEST = ESEU TIN Reamenajarea UCI E SUL: iei Ut i [DTS sal radialele principale Amenajarea aerogarii pentru legatura cu si o pi oil EI transportul public urban Legatura cu reteaua Iei ic Legatura orasului cu De e Cui autostrada logistica Sete 23 Fraunhofer „cite Produktionstechnilk und Automatisierung

  Proiecte — Drumuri - CFR TP Aeroport Urbanism ee Implementarea sistemului management inteligent EPITET UTE ST sl intersectiilor cheie pe radialele principale ZI 7 n) lt a d ul) Realizarea inelului IV TI Amenajarea sistemului Traficul „park and ride“ BL Amenajarea unei retele de piste pentru biciclisti Pi EU VI Fraunhofer Produktionstechnilk und Automatisierung Sete 24

   Atasament: Concept_CFR_Final.pdf

   Seite 1

   Vision Timisoara 2030:

   Grupa de proiect:

   CFR

   Primaria Timisoara

   Politechnica Timisoara

   Fraunhofer IPA Stuttgart

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 2

   Închiderea inelelor de drumuri, realizarea de noduri denivelate si poduri peste Bega

   Legătura reţelei urbane cu reţeaua regională si europeană

   Sistem coerent parcaje si traficul staţionar

   Dezvoltarea unui sistem de control adaptiv al traficului integrat cu sistemul de management al transportului public pentru crearea posibilităţii de prioritate specială pentru transportului public

   Dezvoltarea reţelei pentru transportul nemotorizat (biciclete si pietoni)

   Obiective: Drumuri

   1

   2

   3

   4

   5

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 3Seite 3

   Obiective: Transport public

   1

   2

   Dezvoltarea infrastructurii transportului public local în municipiul Timisoara pentru asigurarea mobilităţii si accesibilităţii pînă în zonele centrale.

   Realizarea infrastructurii transportului periurban pentru deservirea necesităţilor de deplasare dinzona metropolitană.

   Conectarea inteligentă a transportului urban, periurban si extern.

   Integrarea sistemului de management al Transportului public la sistemul general de control al traficului urban

   3

   4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 4

   Obiective: Aeroport

   1

   2

   3

   Dezvoltarea cailor de acces rutiere externe (autostrada) si urbane.

   Dezvoltarea cailor de acces feroviare (CFR).

   Integrarea in reteaua de transport public.

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 5

   Obiective: Urbanism

   Dezvoltarea spatiala - coerenta, armonioasa, durabila si viabila - in intreaga zona metropolitana (Budget – Coeficienti maxim de dezvoltare)

   Identificare si dezvoltare de platforme high tech si definire prioritati ierarhie

   Definirea de regulamente, conexiuni si accese pentru zonele de locuinte familiale

   Stabilirea de prioritäti si moduri de interventie pentru centrul vechi al orasului

   Echilibrarea zonelor de comert

   Promovarea principiului CLUSTER pentru platformele industriale

   Coeficienti de politica urbana pentru zonele de recreere (verde)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 6

   Obiective: CFR

   1

   2

   3

   Conectarea inteligenta la transportul urban, peri-urban si extern

   Descarcarea municipiului de transportul de persoane si de transit de marfa

   Contribuţie la realizarea unei zone economice mobile si atractive

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 7

   Obiective: CFR Conectarea inteligenta la transportul urban, peri-urban si extern

   a) Modernizarea staţiilor CF Timişoara Nord, Sud, Est şi Vest, în vederea realizării punctelor de transbordare cu transportul în comun

   b) Conectarea inteligenta cu traficul motorizat si traficului cu bicicleta (cai de acces; parcari)

   c) Integrarea in sistemul de management inteligent a transportului public si rutier

   d) Realizarea accesului feroviar la Aeroportul Internaţional Timişoara, în contextul conectării cu reţeaua feroviară europeană

   Descarcarea municipiului de transportul de persoane si de transit de marfa a) Realizarea centurii feroviare de nord b) Legatura intre Gara de Est si de Nord (estacada) c) Traversarea fără bariere a reţelei de transport rutier prin modificarea niveletei

   căii ferate pe tronsoanele Remetea Mare - Timişoara Nord respectiv Timişoara Est - Giarmata.

   Contribuţie la realizarea unei zone economice mobile si atractive a) asigurarea legăturii feroviare directe de marfă şi călători între liniile de cale ferată

   existente din zona metropolitană a Timişoarei.

   1

   2

   3

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 8

   Proiecte CFR

   Realizarea centurii feroviare de nord

   Modernizarea garilor CF ca statii de transfer intermodal

   Ridicarea liniei CF pe estacada

   Implementarea sistemului de management inteligent

   Conectarea CFR cu aeroportul

   Valorificarea retelei de caii ferate industriale

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 9

   Proiecte CFR

   Realizarea centurii feroviare de nord1

   • Realizarea acestui proiect are ca efect descongestionarea traficului feroviar de marfă din zona centrală a oraşului

   • Presupune:

   -Necesitatea studierii mai detaliate a amplasamentului centurii feroviare prevăzute în documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, pentru rezervarea suprafeţelor de teren indispensabile dezvoltării infrastructurii; studiul aprobat ar permite astfel autorităţilor publice să ofere răspunsuri pertinente investitorilor şi să evite amplasarea de obiective pe viitorul traseu de circulaţie;

   -Necesitatea corelării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, feroviar şi aerian;

   -Necesitatea proiectării integrate, luând în considerare diferite moduri de transport, crearea de terminale de transport intermodal;

   • Are ca efect sporirea potenţialului de dezvoltare a zonei, prin promovarea unei mai bune accesibilităţi.

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 10

   Realizarea centurii feroviare de nord

   Legendă: linii CFR existente linii CFR care se desfiinţează linii centură CF linii CF Aeroport pasaj superior de drum

   Spre Jimbolia

   Sp re

   R ad

   na

   Statie CF Aeroport

   Sp re

   A ra

   d

   Linia Timisoara - Cenad

   Timisoara N ord

   Timisoara Est

   StatiaGIARMATA

   Spre LUGOJ

   Li ni

   a 21

   8

   Li nia

   2 17

   Linia 100 Statia Remetea Mare

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Sursa: Studiu de prefezabilitate

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 11

   Detalii ale realizari centurii de nord 1/2

   • În proiectare s-a ţinut cont de solicitările beneficiarului, urmărindu-se, următoarele obiective:

   -corelarea propunerilor cu prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional, ale planurilor urbanistice generale şi zonale aprobate, planurilor de amenajare a teritoriului, precum şi cu studiile privind obiectivele de investiţii cu impact major asupra teritoriului: traseele de circulaţie aprobate sau aflate în curs de elaborare (autostrada Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj, centura rutieră a municipiului Timişoara etc.);

   -proiectarea centurii feroviare prevăzute în partea de nord a municipiului Timişoara, luând în considerare necesitatea de a prelua transportul de persoane şi de mărfuri care în prezent se desfăşoară pe traseul ce traversează zona centrală a oraşului;

   -centura proiectată va asigura relaţia cu traseele feroviare majore pe direcţiile: Timişoara Nord - Lugoj - Bucureşti, Timişoara Nord - Arad, Timişoara Nord - Jimbolia, Timişoara Nord - Stamora Moraviţa şi în viitor Timişoara - Cenad;

   • Se va realiza accesul la Aeroportul Timişoara din liniile:

   -100 Orşova - Jimbolia;

   -217 Timişoara Est - Radna (cu acces prin centură la linia Timişoara Nord - Arad);

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Sursa: Studiu de prefezabilitate

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 12

   Detalii ale realizari centurii de nord 2/2

   • Calea ferată propusă este concepută ca linie dublă, electrificată şi centralizată electronic (cel puţin electrodinamic);

   • Traseul feroviar a fost stabilit, cu delimitarea zonei construibile, respectiv cu marcarea limitelor zonei de siguranţă, la 20 m de o parte şi de alta a liniilor CF şi a zonei de protecţie la 100 m de o parte şi de alta a liniilor CF.

   • Intersecţiile cu căile de transport rutier se vor realiza diferit, în funcţie de importanţa drumului:

   -pentru drumul naţional DN 69 şi pentru drumurile judeţene sunt prevăzute pasaje superioare de drum;

   -pentru drumurile comunale sunt prevăzute treceri la nivel;

   -pentru drumurile de câmp vor fi realizate, în funcţie de configuraţia terenului şi nivelul căii ferate treceri la nivel sau prin pasaje inferioare.

   • S-a realizat colaborarea cu proiectantul Planului de amenajare a teritoriului judeţean Timiş (PATJ), corelându-se documentaţiile;

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Sursa: Studiu de prefezabilitate

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 13

   Proiecte CFR

   Modernizarea garilor CF ca statii de transfer intermodal2 • Stadiu actual: idee, concept nedetailat, concept detailat, plan de implementare; licitaţii, implementarea

   începută • Presupuneri: Modernizarea staţiilor Timişoara Nord, Timişoara Est, Timişoara Sud, Timişoara Vest la

   nivel de euro-gări • Lucrări efectuate:

   Proiecte tehnice pentru staţia Timişoara Nord • Interfeţe cu alte subproiecte: da; nu • Descrierea interfeţelor

   – Drumuri: parcaje. – RATT: platforme de transbordare călători – Urbanism: încadrarea în arhitectura zonei

   • Următoarele puncte de lucru incl. termene: – Includerea ideiilor din proiectul facut de universitatea Milano – <….> – <….>

   • Investiţii necesare: ccc Lei/Euro> • Plan de investiţii: 200x: <X Euro> 200y: <X Euro>, … • Responsabil: <Nume, Prenume, Instituţia, telefon, Email>

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 14

   Modernizarea staţiilor CF

   A. Gara de Est.

   B. Gara de Nord.

   C. Gara de Vest.

   D. Gara de Sud.

   D

   C

   B

   A Gari de calatori si marfa

   F

   E. Ronat Triaj

   F. Semenic

   Gari de marfa

   E

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung
   A a PROFUNERE FUNCTIE DE IRANSBORDARE IC- Cr e ososi = Legenda: Q noa ara urare

   Seite 15Seite 15

   Tren interurban si trafic regional. Statii de transbordare

   • Tren local si regional – Traseu (harta CFR) – Conexiunea cu traficul urban A. Punct de transbordare: Gara de Est.

   B. Punct de transbordare: Gara de Nord.

   C. Punct de transbordare: Gara de Vest.

   E. Punct de transbordare: Gara de Sud.

   E

   DC

   B

   A Existente

   Propuse

   D. Punct de transbordare: Bulevardul Dambovita ( depou tramvaie , depou troleibuze, garaj autobuze ).

   D

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung
   A a PROFUNERE FUNCTIE DE IRANSBORDARE IC- Cr e ososi = Legenda: Q noa ara urare

   Seite 16

   Retea de drumuri pentru biciclete

   Parcari pentru biciclete se afla in statiile de transbordare:

   A. Gara de Est.

   B. Gara de Nord.

   C. Punct de transbordare: Gara de Vest.

   D. Punct de transbordare: Gara de Sud.

   D

   C

   B

   A

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 17

   Proiecte CFR

   Ridicarea liniei CF pe estacada3

   • Stadiu actual: idee, concept nedetailat, concept detailat, plan de implementare; licitaţii, implementarea începută

   • Presupuneri: Ridicarea niveletei liniilor CF între Timişoara Nord - Remetea Mare şi Timişoara Est - Giarmata

   • Lucrări efectuate: - • Interfeţe cu alte subproiecte: da; nu • Descrierea interfeţelor

   – RATT: tratare comună – Drumuri: tratare comună.

   • Următoarele puncte de lucru incl. termene: – <….> – <….>

   • Investiţii necesare: ccc Lei/Euro> • Plan de investiţii: 200x: <X Euro> 200y: <X Euro>, … • Responsabil: <Nume, Prenume, Institutia, telefon, Email>

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 18

   Traseul posibil al estacadei

   Gara de Nord - Gara de Est

   Gara de Est - Giarmata

   Gara de Est – Remetea Mare

   Legenda

   Gara de Est

   Gara de Nord

   Remetea Mare

   Giarmata

   CFR

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung
   va uz O

   Seite 19

   Proiecte CFR

   Implementarea sistemului de management inteligent4

   • Din punct de vedere al comunicaţiilor, toate sistemele de control se bazează pe date precise din punct de vedere al timpului, culese de la senzorii folosiţi in sistem, pentru a furniza şi realiza un bun control.

   • Comunicarea intre software-ul UTC şi Unităţile staţiilor de transmisie OTU, se bazează pe pachete de date, transmise nu in mod continuu, ci la intervale de timp bine precizate. Acest lucru creşte gama opţiunilor de comunicare disponibile, şi în particular permite folosirea unora dintre cele mai noi sisteme de comunicaţii ca de ex: ADSL, GPRS, G3 etc care se bazează pe pachete

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 20Seite 20

   Controlul traficului cu mijloace de transport public

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Detalii despre acest proiect se gasesc in documentatia facuta pentru proiectele „Drumuri“ si „Transportul public“.

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 21

   Proiecte CFR

   Conectarea CFR cu aeroportul5

   • Propunere de proiect avand la baza studiul de prefezabilitate realizat cu

   colaborarea proiectantului Planului de amenajare a teritoriului judeţean Timiş (PATJ).

   • Se va face prin valorificarea retelei existente de cale ferata.

   • Liniile existente se inchid prin construirea a doar 3 km de linie ferata noua: conceputa

   ca linie dubla, electrificata şi centralizata electronic (cel putin electrodinamic).

   • Conectare prin liniile:

   - 100 Orşova – Jimbolia

   - 217 Timişoara Est – Radna

   - acces la linia Timişoara Nord – Arad

   (prin intermediul centurii feroviare de nord)

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 22

   Legatura cu aeroportul

   Legendă: linii CFR existente linii CFR care se desfiinţează linii centură CF linii CF Aeroport pasaj superior de drum

   Spre Jimbolia

   Sp re

   R ad

   na

   Statie CF Aeroport

   Sp re

   A ra

   d

   Linia Timisoara - Cenad

   Timisoara N ord

   Timisoara Est

   StatiaGIARMATA

   Spre LUGOJ

   Li ni

   a 21

   8

   Li nia

   2 17

   Linia 100 Statia Remetea Mare

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 23

   Cai de acces feroviare - aeroport

   1.Linie feroviara de conectare a aeroportului

   Propuse

   1 Linie feroviara de conectare a aeroportului este planuficata pentru toate tipurile de tren.

   Toate trenurile din est pot fii conduse prin aeroport.

   Solutia

   Sursa: Studiu de prefezabilitate

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 24

   Aerogara – Statii CF

   1 2 1. Gara CFR - calatori

   2. Gara CFR - marfa

   Propuse

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 25

   Aerogara – conexiunea CFR

   Sursa: Studiu de prefezabilitate

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 26

   Proiecte CFR

   Valorificarea retelei de caii ferate industriale6

   • Stadiu actual: idee, concept nedetailat, concept detailat, plan de implementare; licitaţii, implementarea începută

   • Lucrări efectuate: - • Interfeţe cu alte subproiecte: da; nu • Descrierea interfeţelor

   – Transportul public: Integrarea cailor ferate industriale in traseul liniilor de tramvai al RATT.

   • Următoarele puncte de lucru incl. termene: – Clarificarea liniilor posibile – <….> – <….>

   • Investiţii necesare: ccc Lei/Euro> • Plan de investiţii: 200x: <X Euro> 200y: <X Euro>, … • Responsabil: <Nume, Prenume, Institutia, telefon, Email>

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 27Seite 27

   Caile ferate industriale - propunere

   Proiect 1 2 3 44 5 6

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 28

   Proiecte – vedere generala - CFR

   Realizarea centurii feroviare de nord

   Modernizarea garilor CF ca statii de

   transfer intermodal

   Ridicarea liniei CF pe estacada

   Valorificarea retelei de caii ferate industriale

   TP Implementarea sistemului de

   management inteligent

   Extinderea retelei de tramvai

   Amenajare autogari Implementarea sistemului de

   management inteligent

   Reamenajarea intersectiilor cheie pe

   radialele principale

   Inchiderea inelului de centura

   Conectarea aeroportului de reteaua feroviara

   Amenajarea aerogarii pentru legatura cu transportul CFR si

   transportul public urban

   Drumuri Aeroport

   Legatura cu reteaua feroviara si rutiera pentru platforma

   logistica

   Realizarea inelului IV

   Legatura orasului cu autostrada

   Amenajarea unei retele de piste pentru

   biciclisti

   Amenajarea sistemului „park and ride“

   Traficul stationar

   Conectarea aeroportului de reteaua rutiera

   Implementarea sistemului de management

   inteligent

   Conectarea CFR cu aeroportul

   Extinderea retelei de troleibuz

   Extinderea retelei de autobuz

   Valorificarea potentialului de trafic naval pe canalul Bega

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 29

   Conectarea aeroportului de reteaua feroviara

   Proiecte – CFR -

   Conectarea CFR cu aeroportul

   Realizarea centurii feroviare de nord

   Modernizarea garilor CF ca statii de

   transfer intermodal

   Ridicarea liniei CF pe estacada

   Valorificarea retelei de caii ferate industriale

   TP Drumuri Aeroport Urbanism

   t2009 20202010AZI

   Implementarea sistemului de

   management inteligent Implementarea sistemului de

   management inteligent Implementarea sistemului de

   management inteligent

   Planul de dezvoltare a aeroportului

   Extinderea retelei de tramvai

   2030

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Atasament: Concept_Aeroport_Final.pdf

   Seite 1

   Vision Timisoara 2030:

   Grupa de proiect:

   Aeroport

   Primaria Timisoara

   Politechnica Timisoara

   Fraunhofer IPA Stuttgart

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 2

   Obiective: CFR

   1

   2

   3

   Conectarea inteligenta la transportul urban, peri-urban si extern

   Descarcarea municipiului de transportul de persoane si de transit de marfa

   Contribuţie la realizarea unei zone economice mobile si atractive

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 3Seite 3

   Obiective: Transport public

   1

   2

   Dezvoltarea infrastructurii transportului public local în municipiul Timisoara pentru asigurarea mobilităţii si accesibilităţii pînă în zonele centrale.

   Realizarea infrastructurii transportului periurban pentru deservirea necesităţilor de deplasare dinzona metropolitană.

   Conectarea inteligentă a transportului urban, periurban si extern.

   Integrarea sistemului de management al Transportului public la sistemul general de control al traficului urban

   3

   4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 4

   Închiderea inelelor de drumuri, realizarea de noduri denivelate si poduri peste Bega

   Legătura reţelei urbane cu reţeaua regională si europeană

   Sistem coerent parcaje si traficul staţionar

   Dezvoltarea unui sistem de control adaptiv al traficului integrat cu sistemul de management al transportului public pentru crearea posibilităţii de prioritate specială pentru transportului public

   Dezvoltarea reţelei pentru transportul nemotorizat (biciclete si pietoni)

   Obiective: Drumuri

   1

   2

   3

   4

   5

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 5

   Obiective: Urbanism

   Dezvoltarea spatiala - coerenta, armonioasa, durabila si viabila - in intreaga zona metropolitana (Budget – Coeficienti maxim de dezvoltare)

   Identificare si dezvoltare de platforme high tech si definire prioritati ierarhie

   Definirea de regulamente, conexiuni si accese pentru zonele de locuinte familiale

   Stabilirea de prioritäti si moduri de interventie pentru centrul vechi al orasului

   Echilibrarea zonelor de comert

   Promovarea principiului CLUSTER pentru platformele industriale

   Coeficienti de politica urbana pentru zonele de recreere (verde)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 6

   Obiective: Aeroport

   1

   2

   3

   Dezvoltarea cailor de acces rutiere externe (autostrada) si urbane.

   Dezvoltarea cailor de acces feroviare (CFR).

   Integrarea in reteaua de transport public.

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 7

   Numari de pasageri

   Sursa: Planul de dezvoltare

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung
   TRAFICUL DE PASAGERI REALIZAT ŞI PREVIZIONAT 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2.679.664 2.504.359 2.329.636 2.147.130 1.960.849 1.735.265 1.470.563 1.215.342 980.114 753.934 608.282 403.050 331.495 269.320 1402 L L L L J o 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

   Seite 8

   Miscari aeronave 2001 - 2015

   Sursa: Planul de dezvoltare

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung
   MIŞCARI AERONAVE REALIZATE ŞI PREVIZIONATE 2001-2015 2015 56.069 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 39.151 34045 20.604 24.870 23343 18.838 17.000 12085 9191 o 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

   Seite 9

   Obiective: Aeroport

   Dezvoltarea cailor de acces rutiere externe (autostrada) si urbane a) Stabilirea zonelor de acces (intrari) pentru transportul de persoane si de marfa b) Cai de acces directe c) Legatura cu inelele 4 si 5 d) Principalele cai de acces radiale catre centrul municipiului

   Dezvoltarea cailor de acces feroviare (CFR) a) Stabilirea trenurilor care traverseaza aeroportul b) Amenajarea garii

   Integrarea in reteaua de transport public a) Amenjarea autogarii b) Stabilirea mijloacelor de transport c) Stabilirea orarelor

   1

   2

   3

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 10

   Proiecte Aeroport

   Conectarea aeroportului de reteaua feroviara

   Amenajarea aerogarii pentru legatura cu transportul CFR si transportul public urban

   Legatura cu reteaua feroviara si rutiera pentru platforma logistica

   Conectarea aeroportului de autostrada si centura municipala

   1

   2

   3

   4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 11

   Proiecte Aeroport

   Conectarea aeroportului de reteaua feroviara1

   • Propunere de proiect avand la baza studiul de prefezabilitate realizat de CFR cu

   colaborarea proiectantului Planului de amenajare a teritoriului judeţean Timiş (PATJ).

   • Se va face prin valorificarea retelei existente de cale ferata.

   • Liniile existente se inchid prin construirea a doar 3 km de linie ferata noua: conceputa

   ca linie dubla, electrificata şi centralizata electronic (cel putin electrodinamic).

   • Conectare prin liniile:

   - 100 Orşova – Jimbolia

   - 217 Timişoara Est – Radna

   - acces la linia Timişoara Nord – Arad

   (prin intermediul centurii feroviare de nord)

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 12

   Conectarea aeroportului de reteaua feroviara

   Legendă: linii CFR existente linii CFR care se desfiinţează linii centură CF linii CF Aeroport pasaj superior de drum

   Spre Jimbolia

   Sp re

   R ad

   na

   Statie CF Aeroport

   Sp re

   A ra

   d

   Linia Timisoara - Cenad

   Timisoara N ord

   Timisoara Est

   StatiaGIARMATA

   Spre LUGOJ

   Li ni

   a 21

   8

   Li nia

   2 17

   Linia 100 Statia Remetea Mare

   Centura feroviara de nord

   Conectarea aeroportului

   Legenda

   Statia Aeroport

   Sursa: Studiu de prefezabilitate

   3 km de linie feroviara noua

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 13

   Cai de acces feroviare

   1.Linie feroviara de conectare a aeroportului

   Propuse

   1 Linie feroviara de conectare a aeroportului este planuficata pentru toate tipurile de tren.

   Toate trenurile din est pot fii conduse prin aeroport.

   Solutia

   Sursa: Studiu de prefezabilitate

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 14

   Aerogara – Statii CF

   1 2 1. Gara CFR - calatori

   2. Gara CFR - marfa

   Propuse

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 15

   Aerogara – conexiunea CFR

   Sursa: Studiu de prefezabilitate

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 16

   Proiecte Aeroport

   • Propunere de proiect avand la baza studiul, inca in derulare, realizat de proiectantului

   Planului de amenajare a teritoriului judetean Timiş (PATJ).

   • Se va face prin conectarea celor doua puncte, deja fixate, de descarcare de pe

   autostrada in 3 etape de conexiune:

   -Punct descarcare – inelul 5

   -Zona din inelulul 5

   -Inelul 5 - aeroport

   Proiect 1 2 3 4

   Conectarea aeroportului de autostrada si centura municipala2

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 17

   Conectarea aeroportului de autostrada si centura

   1

   2

   3

   1. Autostrada - Punct de descarcare 2. Autostrada - Punct de descarcare 3. Conectari rutiere aeroport

   Legenda

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 18

   Conectarea aeroportului de autostrada si centura

   1

   2

   5

   1. Punctul de descarcare nr. 1 – inelul 5 2. Punctul de descarcare nr. 2 – inelul 5 3. Linia de centura de la punctul 1 4. Linia de centura de la punctul 2 5. Inelul 5 - aeroport

   Legenda

   3

   4

   Centura municipala (inelul 5) Strada pe 4 benzi

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 19

   Proiecte Aeroport

   • Propunere de proiect avand la baza studiul de dezvoltare al aeroportului

   • Autogara se va lega de transportul public cu ajutorul extinderii unei linie de tramvai

   ce presupune 5.130 ml cale dubla si 10.260 ml cale simpla

   • Construirea a 2 statii CF: de calatori si marfa

   Proiect 1 2 3 4

   Amenajarea aerogarii pentru legatura cu transportul CFR si transportul public urban3

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 20

   Aerogara

   1 1. Autogara

   Propusa

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 21

   Linii de transport in comun

   1. EXTINDERE LINIE TRAMVAI: Strada Miresei, strada Amurgului, strada Demitriade, Alee Avram Imbreoane

   2. Muzeul Satului 3. Ocolire Padurea Verde 4. Aeroport

   ( 5.130 ml cale dubla - 10.260 ml cale simpla )1

   2

   3 4

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung
   Aeroport PLANUL LINIILOR de TRANSPORT in COMUN TRAMVAIE - situatia actuala si viziune pâna in 2030

   Seite 22

   Proiecte Aeroport

   • Presupune realizarea unei conexiuni separate, pentru transportul de marfa.

   • Conexiune atat feroviara cat si rutiera.

   • CF – se vor utiliza aceeleasi linii de cale ferata dar va exista o statie CF alocata

   doar marfurilor, asa cum reiese din studiul de dezvoltare a aeroportului.

   • Legatura CF rezultatul unui studiu de prefeazibilitate al CFR-ului

   • Conexiunea rutiera: realizarea separata a unei ramuri doar pentru transportul

   de marfuri din conexiunea deja realizata (cu autostrada si cu centura municipala )

   Proiect 1 2 3 4

   4 Legatura cu reteaua feroviara si rutiera pentru platforma logistica

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 23

   Aerogara – Autogara si Statii CF

   2 3 1

   1. Autogara

   2. Gara CFR - calatori

   3. Gara CFR - marfa

   Legenda

   Proiect 1 2 3 4

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 24

   Proiecte – vedere generala - CFR

   Realizarea centurii feroviare de nord

   Modernizarea garilor CF ca statii de

   transfer intermodal

   Ridicarea liniei CF pe estacada

   Valorificarea retelei de caii ferate industriale

   TP Implementarea sistemului de

   management inteligent

   Extinderea retelei de tramvai

   Amenajare autogari Implementarea sistemului de

   management inteligent

   Reamenajarea intersectiilor cheie pe

   radialele principale

   Inchiderea inelului de centura

   Conectarea aeroportului de reteaua feroviara

   Amenajarea aerogarii pentru legatura cu transportul CFR si

   transportul public urban

   Drumuri Aeroport

   Legatura cu reteaua feroviara si rutiera pentru platforma

   logistica

   Realizarea inelului IV

   Legatura orasului cu autostrada

   Amenajarea unei retele de piste pentru

   biciclisti

   Amenajarea sistemului „park and ride“

   Traficul stationar

   Conectarea aeroportului de reteaua rutiera

   Implementarea sistemului de management

   inteligent

   Conectarea CFR cu aeroportul

   Extinderea retelei de troleibuz

   Extinderea retelei de autobuz

   Valorificarea potentialului de trafic naval pe canalul Bega

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung

   Seite 25

   Proiecte – Aeroport - CFR Drumuri Urbanism

   t2009 20122010AZI

   TP

   Amenajarea aerogarii pentru legatura cu transportul CFR si

   transportul public urban

   Conectarea CFR cu aeroportul

   Legatura cu reteaua feroviara si rutiera pentru platforma

   logistica

   Legatura cu reteaua rutiera pentru

   transportul de pasageri

   Conectarea aeroportului de reteaua feroviara

   Fraunhofer | Produktionstechnik und Automatisierung
   • Obiective: CFR
   • Obiective: Transport public
   • Obiective: Urbanism
   • Obiective: Aeroport
   • Numari de pasageri
   • Miscari aeronave 2001 - 2015
   • Obiective: Aeroport
   • Proiecte Aeroport
   • Proiecte Aeroport
   • Conectarea aeroportului de reteaua feroviara
   • Cai de acces feroviare
   • Aerogara – Statii CF
   • Aerogara – conexiunea CFR
   • Proiecte Aeroport
   • Conectarea aeroportului de autostrada si centura
   • Conectarea aeroportului de autostrada si centura
   • Proiecte Aeroport
   • Aerogara
   • Proiecte Aeroport
   • Aerogara – Autogara si Statii CF
   • Proiecte – vedere generala -
   • Proiecte – Aeroport -

   Atasament: Referat__VISION.pdf

   ROMÂNIA SE APROBĂ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR.

   REFERAT

   privind aprobarea Studiului „VISION TIMISOARA 2030 – suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara”, elaborat de Primăria Municipiului

   Timişoara în colaborare cu Institutul „Politehnica” Timişoara şi Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart

   În anul 2007 a început şi s-a finalizat elaborarea Studiului „VISION TIMISOARA 2030 – suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara”, în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara, Institutul Politehnic Timişoara şi Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart, studiu care stabileşte cele 5 OBIECTIVE de dezvoltare privind reţeaua de drumuri a zonei Timişoara. Conceptul Strategic de Dezvoltare a Zonei Timişoara a fost aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, iar forţele politice locale au semnat declaraţia de susţinere a implementării lui. Planificarea spaţială împreună cu planificarea strategică şi cu planificarea financiară constituie componentele unei triade după care se conduce dezvoltarea societăţii europene actuale. Administraţia locală este responsabilă în faţa comunităţii lor, de viziunile de dezvoltare prin armonizarea strategiilor, politicilor, a planurilor de acţiune aferente, a zonelor funcţionale şi fiscale, a controlului funcţiunilor interzise, de pe teritoriului pentru care au competenţă. Obiectivele studiului sunt realizarea sistemului integrat de circulaţie şi transport în Municipiul Timişoara şi aria peri-urbană, respectiv zonele viitoarei aglomerări urbane dezvoltate în jurul Timişoarei, în vederea creării condiţiilor politice, economice şi tehnice de dezvoltare urbană, care să permită materializarea ţintelor descrise în planului de dezvoltare strategică a municipiului Timişoara:

   1. Închiderea inelelor de drumuri, realizarea de noduri denivelate şi poduri peste Bega • Configurarea inelelor • Reţeaua străzilor (radiale) de acces principale • Stabilirea podurilor si pasajelor

   2. Legătura reţelei urbane cu reţeaua regională şi europeană.

   Conexiunea locaţiilor importante la reţeaua de drumuri. • Aeroport • Zone industriale • Gări feroviare de marfă • Stabilirea traseului autostrăzii • Legătura autostrăzii cu inelele şi radialele principale din oraş

   3. Sistem coerent de parcaje şi traficul staţionar • Parcări pentru autovehicule personale • Park and Ride

   4. Dezvoltarea unui sistem de control adaptiv al traficului integrat cu sistemul de management al transportului public pentru crearea posibilităţii de prioritate specială a transportului public

   • Instalaţii cu semnale luminoase • Indicatoare • Sistem de dirijare către parcări

   • Anunţarea ambuteiajelor / Căi secundare de ocolire a acestora

   5. Dezvoltarea reţelei pentru transportul nemotorizat (biciclete şi pietoni). • Reţea de drumuri pentru biciclete • Benzi pentru biciclete pe străzi principale • Traficul cu bicicleta în interiorul oraşului • Parcări pentru biciclete • Configurarea punctelor de intersecţie pe străzi pentru pietoni • Trotuare • Intersectări linie ferată/străzi • Poduri peste Bega

   Studiul „VISION TIMISOARA 2030”, reprezintă componenta de planificare spaţială a strategiei, pentru sectorul de trafic urban, transport în comun, etc., în legătură cu reprezentanţi ai CFR-ului, din partea Aeroportului Traian Vuia, reprezentanţii Consiliul Judeţean Timiş, ai RATT-ului, Drumuri Municipale, reprezentanţi ai Direcţiei Drumuri şi Transport, Direcţiei de Urbanism şi ai Direcţiei de Dezvoltare din cadrul Primăriei Timişoara. Studiul a avut mai multe etape de elaborare şi analizare, precum şi corelarea proiectelor din cadrul factorilor implicaţi. A fost prezentat mass-mediei, a fost discutat cu specialiştii în trafic din oraş şi a fost supus atenţiei diferitelor instituţii publice interesate, precum şi în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor.

   Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ şi durabil pentru Timişoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic precum şi a spaţiului public, ca bază pentru achiziţia de fonduri publice în vederea realizării părţilor individuale ale proiectului.

   Rezultatele proiectului ar urma să formeze baza pentru deciziile şi măsurile axate spre viitor din domeniul ingineriei de trafic urban şi a politicii traficului urban. Având în vedere motivele enumerate mai sus cu privire la necesitatea acestui studiu director, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea studiului „VISION TIMISOARA 2030 – suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara” prezentat în anexă. DIRECTOR DIRECŢIA DE DEZVOLTARE Arh. Aurelia JUNIE DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI Ing. Culiţă CHIŞ DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE Ing. Ovidiu RĂDULESCU AVIZAT JURIDIC, Mirela LASUSCHEVICI Red./dact. P.L.