keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 220/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele canal - Cartier Ciarda Rosie zona Calea Buziasului"

26.05.2009

Hotararea Consiliului Local 220/26.05.2009
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele canal - Cartier Ciarda Rosie zona Calea Buziasului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009- 9876/12.05.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice nr. 40 /12.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi alin.4 lit.(d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele canal - Cartier Ciarda Rosie zona Calea Buziasului", potrivit proiectului nr. P01/2009 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL Timişoara, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2009-

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Canalizarea municipiului Timişoara funcţionează în sistem unitar. Debitul de apă menajeră uzată şi pluvială colectat prin reţelele stradale de canalizare se dirijează prin cele patru colectoare principale la Staţia de Epurare. Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Ciarda Roşie pe străzile : Calea Buziaşului (parţial), str. Olarilor (parţial), str. C. Liuba (integral), str. Traian Simu (parţial), str. Th. Pallady (integral), str. Chevereşului .

Această deficienţă impune realizarea unor reţele de canalizare pe străzile: Calea Buziaşului (parţial), str. Olarilor (parţial), str. C. Liuba (integral), str. Traian Simu (parţial), str. Th. Pallady (integral), str. Chevereşului.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele canal – Cartier Ciarda Roşie zona Calea Buziaşului” este estimată la 1.909.532 lei (cu TVA), respectiv 442.847 Eur (1EURO=4,312 lei la data de 22.01.2009).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele canal – Cartier Ciarda Roşie zona Calea Buziaşului” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 01/2009 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele canal Cartier Ciarda Roşie-zona Calea Buziaşului ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 1.909.532 lei / 442.847 EURO Construcţii-montaj : 1.645.092 lei / 381.516 EURO Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 1.909.532 lei / 442.847 EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Canal L=720 m, De 315 x 7,7 mm, Q=48dmc/sec. din tuburi PVC cu mufa L=1281 m, De 400 x 9,8 mm, Q=90dmc/sec. din tuburi PVC cu mufa -Racorduri canal L = 767 m, De 160 x 3,6 mm, De 200x4,5 mm, din tuburi PVC, 106 buc.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : C.C. Ex:1