keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 192/24.04.2018 privind aprobarea D.A.L.I. aferent obiectivului de investiţii FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ CU PESTI

24.04.2018

Hotararea Consiliului Local 192/24.04.2018
privind aprobarea D.A.L.I. aferent obiectivului de investiţii FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ CU PESTI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-7301 din data de 28.03.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7301/28.03.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7301/28.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.10, 11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ CU PEŞTI, întocmit de S.C. Eurodraft Project S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: anexa.pdf

ANEXA la HCL nr. ! PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI FAZA DALI FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ CU PEŞTI- MUNICIPIUL TIMIŞOARA Proiectul nr. 57/2015 reprezentand DALI Fântână ornamentală cu Peşti, întocmit de Eurodraft Proiect Design SRL, conform contractului de prestări servicii nr. 318 din data de 17.11.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: - Valoare totală investiție (inclusiv TVA) 730,02642 mii lei 163,77118 mii euro o Din care CFEM 549,83526 mii lei 123,34782 mii euro - Durata de realizare a investiţiei (luni) 12 luni - Sursa de finanțare: Bugetul local - Capacităţi (în unități fizice şi valorice) : -Suprafața construită a fântânii ici 84,65 mp -Refacere instalații hidraulice, de iluminat şi electrice pentru fântâna Ornamentală. CO DIRECTOR DIRECȚ EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D,P.P.C.A.A. CULIȚĂ CHIŞ IOA CIOV | | Ă UJ ŞEF BIROU C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU Red. /Dact. : C.C.; Exil Cod FO 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.1. aferent obiectivului de investiții FANTANA ORNAMENTALA CU PEŞTI Sectiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre Direcţia Edilitară are cuprins în programul de dezvoltare pe anul 2018 obiectivul de investiții D.A.LI Fântâna ornamentala cu Peşti, prin care se propune reabilitarea fântânii ornamentale cu Peşti, situată în Piaţa Victoriei fiind unul dintre cele mai importante obiective turistice din Timişoara, un simbol al oraşului de pe Bega. Ca urmare a concluziilor Raportului de expertiză, lucrările de reabilitare se impun datorită degradării avansate a bazinului fântânii, a căminului tehnic și a instalațiilor hidraulice exterioare (conducte, duze, robineti, etc.), generate de perioada îndelungată de exploatare a structurii. Lucrările propuse au ca scop reabilitarea construcţiei din punct de vedere structural, al finisajelor, instalaţiilor electrice, hidraulice şi a racordurilor, cu păstrarea arhitecturii şi dimensiunilor geometrice. Lucrările de reabilitare presupun, în principal următoarele operațiuni: reabilitarea şi impermeabilizarea bazinului fântânii, refacere hidroizolație cameră tehnică, înlocuire instalaţii hidraulice în camera pompelor şi cele aferente fântânii ornamentale, refacere branşament apă şi racord la canalizare, refacere instalație electrică de alimentare a fântânii, montare tablou electric de automatizare şi control a locurilor de apă şi lumină, realizarea unui nou concept pentru apă şi lumină, etc. Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea DALI aferent obiectivului de investiții FANTANA ORNAMENTALA CU PEŞTI, şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara. PRIMAR, NICOLAE ORAŞ A = DIRECTOR DIRECȚIA E CHIŞ CULITĂ JUN COD FOS53-03, Ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL C.A.A, MR NC delle [24 0301? RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea D.A.L.1. aferent obiectivului de investiții FANTANA ORNAMENTALA CU PEŞTI Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ CU PEŞTI, prin care se propune aprobarea D.A.L.I pentru obiectivul de investiții FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ CU PEŞTI, Facem următoarele precizări: Direcţia Tehnică are cuprins în programul de dezvoltare pe anul 2018 obiectivul de investiții DALI Fântâna ornamentală cu Peşti, prin care se propune reabilitarea fântânii ornamentale cu Peşti, situată în Piaţa Victoriei fiind unul dintre cele mai importante obiective turistice din Timişoara, un simbol al oraşului de pe Bega. Monumentul dă o nota distinctă zonei, revigorând atmosfera creată de clădirile monumentale din jur, fiind o oază de relaxare a pieței. Ca urmare a concluziilor Raportului de expertiză, lucrările de reabilitare se impun datorită degradării avansate a bazinului fântânii, a căminului tehnic şi a instalațiilor hidraulice exterioare (conducte, duze, robineti, etc.), generate de perioada îndelungată de exploatare a structurii. Lucrările propuse au ca scop reabilitarea construcţiei din punct de vedere structural, al finisajelor, instalaţiilor electrice, hidraulice şi a racordurilor, cu păstrarea arhitecturii şi dimensiunilor geometrice. Lucrările de reabilitare presupun, în principal următoarele operaţiuni: reabilitarea şi impermeabilizarea bazinului fântânii, refacere hidroizolație cameră tehnică, înlocuire instalații hidraulice în camera pompelor şi cele aferente fântânii ornamentale, refacere branşament apă şi racord la canalizare, refacere instalație electrică de alimentare a fântânii, montare tablou electric de automatizare şi control a locurilor de apă şi lumină, realizarea unui nou concept pentru apă şi lumină, etc. DALI. Fântână ornamentală cu Peşti a fost înaintat Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții şi reparații capitale. Comisia a avizat favorabil documentația tehnico-economică cu avizul nr. 40/21.03.2018. Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul 70.02.05.01. — Alimentări cu apă. -Cap. C Studii şi proiecte. Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr.57/2015, faza DAL, elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare SC Eurodraft Proiect Design SRL, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport , respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiţii FÂNTÂNĂ ORNAMENTALĂ CU PEŞTI, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., | cup ru IO CIOV NA ŞEF BIROU C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU T_ Red. / Dact. : CC. Ex:l Cod FO 53 —01, Ver. 1