keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 27/31.01.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică"

31.01.2012

Hotararea Consiliului Local 27/31.01.2012
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-2140/23.01.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Dezvoltare economică şi socială", Măsura 1.1. - "Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală/regională", din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică"
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/14.06.2011 Indicatori tehnico-economici, care se va înlocui cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SORIN CHIRA

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi exterioare şi semnalistică - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de către S.C. LITHOS GROUP S.R.L.

Valoare proiect

Valoarea totală a proiectului: 1.429.866,73 euro, din care:

IPA: 1.210.244,05 euro

Buget de stat: 185.096,15 euro

Cofinaţare Buget local cheltuieli eligibile: 28.476,33 euro

Valoare eligibilă totală: 1.423.816,53 euro

Cheltuieli neeligibile: 6.050,20 euro

Surse de finanţare Asistenţă financiară nerambursabilă:

- Finanţare IPA ( 85 % din valoarea eligibilă a proiectului): 1.210.244,05 euro - Cofinanţare Buget de Stat ( 13% din valoarea eligibilă): 185.096,15 euro

Finanţare din bugetul local al Municipiului Timişoara: - Cofinaţare 2% din valoarea eligibilă a proiectului: 28.476,33 euro - Cheltuieli neeligibile: 6.050,20 euro

Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 28.476,33 euro (cofinanţare cheltuieli eligibile) + 6.050,20 euro (cheltuieli neeligibile) + 492.473,01 euro (avans în implementare) = 526.999,54 euro Avansul necesar execuţiei va fi rambursat de către Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni, din care durata de realizare a investiţiei este de 9 luni. Date tehnico-economice ale investiţiei Valoarea investiţiei (TVA inclus): 5.964.720 lei, din care C+M (TVA inclus) 2.189.397 lei

• Regimul de înălţime: P+m+1E+pod • Suprafaţa utilă existent: 542,37 mp • Suprafaţa utilă propusă: 661,92 mp

Lucrări de intervenţie propuse - consolidarea structurii de rezistenţă - lucrări de alimentare cu apă, inel incendiu, reţele de canalizare - staţie pompe incendiu, rezervă apă incendiu - instalaţii sanitare - instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare - instalaţii fluide medicale - instalaţii electrice

ŞEF S.D.L.I.E,

Ec. Daniela Ghinea

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC 2012 -

REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea

unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi exterioare şi semnalistică”

Apropierea geografică a oraşelor Timişoara si Vârşeţ permite utilizarea integrată a infrastructurii de asistenţă medicală; este nevoie de iniţierea unor colaborări, pe baza bilaterală, de la instituţie la instituţie, de sprijin pentru iniţiative comune inclusiv cooperare între cei doi furnizori de servicii de sănătate (armonizarea achiziţionării şi folosirii de echipamente medicale, planificarea infrastructurii comune de cercetare, crearea de reţele on-line, crearea unui sistem on-line comun în domeniul diagnosticării şi coordonării pacienţilor). În acest sens, a fost identificată posibilitatea dezvoltării în comun a unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara– Vârşeţ. Propunerea de proiect se încadrează în Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia, Axa prioritară 1: Dezvoltarea economică şi socială. Măsura 1.1.: Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală/regională), respectiv categoria de operaţiuni şi activităţi eligibile ,,crearea, reabilitarea, modernizarea centrelor de sănătate comune şi îmbunătăţirea serviciilor de sănătate”. Prin realizarea acestei investiţii se urmăreşte asigurarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate, îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate si creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii noi de sănătate în zona Timişoara-Vârşet. Prin Hotărârea nr. 216/14.06.2011 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi exterioare şi semnalistică”. Întrucât proiectul mai sus menţionat a trecut de etapa de evaluare tehnică şi financiară, estimăm începerea implementării în cursul anului 2012, impunându-se astfel alocarea în avans în bugetul local a resurselor financiare necesare pentru cheltuielile de începere a implementării proiectului. Având în vedere că în Anexa de la HCL nr. 216/14.06.2011 nu a fost specificat acest avans este necesară modificarea anexei respective prin introducerea avansului. Resursele financiare acordate în avans urmează a fi rambursate ulterior în conformitate cu Ghidul solicitantului şi legislaţia în vigoare.

FP 53-01, Ver.1

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Modificarea Anexei 1 la HCL 216/14.06.2011 Indicatori tehnico-economici care se va înlocui cu Anexa la prezentul referat.

Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef S.D.L.I.E., Ec. Daniela Ghinea Avizat juridic Cons. juridic Mirela Lasuschevici