keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică"

14.06.2011

Hotararea Consiliului Local 216/14.06.2011
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 11988/03.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Dezvoltare economică şi socială", Măsura 1.1. - "Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală/regională", din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin.(4) lit. a), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică", elaborată de către S.C. "LITHOS GROUP" S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

“Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi exterioare şi semnalistică”– Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. LITHOS GROUP S.R.L.

VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus) = 5.964.720 lei

C+M (TVA inclus) = 2.189.397 lei 1 euro= 4,1488 lei DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 9 luni

- 32 zile organizare proceduri de atribuire - 9 luni calendaristice lucrări de construcţii

DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI:

• Regimul de înălţime: P+m+1E+pod • Suprafaţa utilă existent: 542,37 mp • Suprafaţa utilă propusă: 661,92 mp

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE:

- consolidarea structurii de rezistenţă - lucrări de alimentare cu apă, inel incendiu, reţele de canalizare - staţie pompe incendiu, rezervă apă incendiu - instalaţii sanitare - instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare - instalaţii fluide medicale - instalaţii electrice

SURSE DE FINANŢARE:

- Finanţare nerambursabilă prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Axa prioritară 1, Măsura 1.1 – în proporţie de 85 % din valoarea eligibilă a proiectului - Cofinanţare de la Bugetul de Stat – în proporţie de 13% din valoarea eligibilă a proiectului - Finanţare de la bugetul local al Municipiului Timişoara – în proporţie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului

ŞEF S.D.L.I.E,

Ec. Daniela Ghinea

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC 2011 -

REFERAT

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi exterioare şi semnalistică” Apropierea geografică a oraşelor Timişoara si Vârşeţ permite utilizarea integrată a infrastructurii de asistenţă medicală; este nevoie de iniţierea unor colaborări, pe baza bilaterală, de la instituţie la instituţie, de sprijin pentru iniţiative comune inclusiv cooperare între cei doi furnizori de servicii de sănătate (armonizarea achiziţionării şi folosirii de echipamente medicale, planificarea infrastructurii comune de cercetare, crearea de reţele on-line, crearea unui sistem on-line comun în domeniul diagnosticării şi coordonării pacienţilor). În acest sens, a fost identificată posibilitatea dezvoltării în comun a unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara–Vârşeţ. Propunerea de proiect se încadrează în Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia, Axa prioritară 1: Dezvoltarea economică şi socială. Măsura 1.1.: Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală/regională), respectiv categoria de operaţiuni şi activităţi eligibile ,,crearea, reabilitarea, modernizarea centrelor de sănătate comune şi îmbunătăţirea serviciilor de sănătate”. Prin realizarea acestei investiţii se urmăreşte asigurarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate, îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate si creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii noi de sănătate în zona Timişoara-Vârşet. Beneficiarul investiţiei este Siptalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu”, prin Municipiul Timişoara, iar investiţia va fi realizată în incinta spitalului, C.F. nr. 428487. Drept urmare, propunem spre aprobare documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi exterioare şi semnalistică” elaborată de către SC Lithos Group SRL în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul programului IPA de Cooperare transfrontalieră România-Serbia. Având în vedere cele menţionate mai sus,

FP 53-01, Ver.1

Propunem spre aprobare următoarele: 1. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie „Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi exterioare şi semnalistică”, elaborată de către S.C. ”LITHOS GROUP” S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Pt. Şef S.D.L.I.E., Ec. Daniela Ghinea Avizat juridic Cons. juridic Mirela Lasuschevici