keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 258/07.05.2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 151 din data de 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016

07.05.2019

Hotararea Consiliului Local 258/07.05.2019
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 151 din data de 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr.SC2019 - 10857/03.05.2019 privind oportunitatea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 151 din data de 03.04.2018, privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016 - a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 10857/03.05.2019 al Directiei Generale Drumuri Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 06.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 10857/03.05.2019;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 151 din data de 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016;
Având în vedere Adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 9476/03.05.2019 privind modificarea tarifului de inchiriere spatii administrative din str. intrarea Doinei nr.2, aprobat prin Decizia nr. 39/03.05.2019 a Consiliul de Administraţie al STPT, precum şi Raportul de evaluare nr. 56/VZ/2019 intocmit de SC Top Sky Valuation;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) şi lit. d), precum şi alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1. Se modifica punctul 31 din Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 151 din data de 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016 - "Tariful de inchiriere spaţii administrative din str. Intrarea Doinei nr.2", de la 45 lei/mp/luna la 30,50 lei/mp/luna.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din 03.04.2018 ramân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totoodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR …………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.151 din data 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Timişoara nr. 243/20.12.2016  

 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Prin HCL nr.151 din data 03.04.2018 au fost actualizate, modificate şi completate tarifele la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate               Urmare a licitației de închiriere a spațiilor situate in Timisoara, str. Intrarea Doinei nr.2, având nr. de inventar 10055 si 10054, din data de 04.03.2019, la care nu s-a prezentat niciun ofertant la prețul de 45 lei/mp/luna, tarif aprobat prin HCL nr.151/03.04.2018, s-a solicitat o reevaluare a chiriei în scopul estimarii valorii de piata a acesteia. Conform raportului de evaluare intocmit la data de 23.04.2019 de catre SC Top Sky Valuation, valoarea de piață a chiriei lunare estimate de evaluator a fost de 30.50 lei/luna/mp construit. Tariful de mai sus a fost aprobat prin Decizia nr. 39/03.05.2019 a Consiliului de Administraţie al STPT.

3. Concluzii. Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea punctului 31 din Anexa 2 la HCL nr. 151 din data 03.04.2018 - “Tariful de inchiriere spații administrative din str. Intrarea Doinei nr.2”, de la 45 lei/mp/luna la 30,50 lei/mp/luna.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019 – 10857/03.05.2019 TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

B‐dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Tel/Fax +40 256 490635, E‐mail: [email protected], Internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE pentru modificarea HCL nr.151 din data 03.04.2018

privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Timişoara nr. 243/20.12.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-10857/03.05.2019 a Primarului MunicipiuluiTimişoara şi Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.151 din data 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016;

Facem următoarele precizări: Prin HCL nr.151 din data 03.04.2018 au fost actualizate, modificate şi completate tarifele la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016. Prin adresa nr. 9447/03.05.2019 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. arata ca la licitatia de inchiriere a spatiilor situate in Timisoara, str. Intrarea Doinei nr.2, avand nr. de inventor 10055 si 10054, din data de 04.03.2019 nu s-a prezentat niciun ofertant la pretul de 45 lei/mp/lun, tarif aprobat prin HCL nr.151/03.04.2018, prin urmare s-a solicitat o reevaluare a chiriei in scopul estimarii valorii de piata a acesteia. Conform raportului de evaluare incheiat la data de 23.04.2019, valoarea de piata a chiriei lunare estimate de evaluator a fost de 30.50 lei/luna/mp construit. Prin Adresa nr. 9476/03.05.2019 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. solicita modificarea tarifului de inchiriere spatii administrative din str. Intrarea Doinei nr.2, de la 45 lei/mp/luna la 30,50 lei/mp/luna, avand la baza Raportul de evaluare nr. 56/VZ/2019, intocmit de SC Top Sky Valuation. Acest tarif a fost aprobat prin Decizia nr. 39/03.05.2019 a Consiliului de Administraţie al STPT. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 151 din data 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016 îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., CHIŞ CULIŢĂ

CONSILIER B.G.M.P.E.,  TEODORA GENTIMIR

Cod FO53-01,Ver.1

ŞEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

—L 3 e romania2019.eu Președinția României lo Consul Uniuni Europene