keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 705/20.12.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 705/20.12.2018
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 30581/17.12.2018, privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016 - a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 30581 din data de 17.12.2018 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 30581/17.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 prin care s-a aprobat completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016 precum si tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018 prin care s-a aprobat actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016;
Ca urmare a constituirii alianţei între oraşele Timişoara, Arad, Oradea şi Cluj-Napoca -,,Alianţei Vestului";
Luand in considerare prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), (2) lit. a), d), (3) al.c, (6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE


Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016, astfel:
La art.1 se introduce un nou alineat, alin.2, care va avea urmatorul continut :
" (2) Abonamentul general pe mijloacele de transport în comun din celelalte oraşe semnatare, Cluj - Napoca, Oradea şi Arad va fi valabil pe raza municipiului Timişoara. Prevederea se aplică în condiţiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad şi municipiul Cluj - Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul "GENERAL" de pe raza municipiului Timişoara să fie recunoscut în aceste oraşe."
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri,Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Drumuri ,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciu Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_Abonamente.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR…………………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE

HOTĂRÂRE completarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea

tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016

1. Descrierea situatiei actuale Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 s-a aprobat completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016 precum si tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018 s-a aprobat actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016. Ca urmare a constituirii alianţei între oraşele Timişoara, Arad, Oradea şi Cluj-Napoca - ,,Alianţa Vestului” - se consideră oportună inserarea unei prevederi în HCL nr.151/2018, prin care abonamentele generale pe mijloacele de transport in comun din celelalte oraşe semnatare: Cluj – Napoca, Oradea şi Arad să fie valabile pe raza municipiului Timişoara. Prevederea se aplică în condiţiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad şi municipiul Cluj – Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul “GENERAL” de pe raza municipiului Timişoara să fie recunoscut în aceste oraşe.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate Această completare va intari relatiile de prietenie si incredere existente intre cele 4 orase

si in scopul incurajarii cresterii vizitatorilor intre cele 4 orase si adancirii relatiilor intre cetatenii oraselor mentionate. 3.Alte informatii - Nu este cazul.

4. Concluzii Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, consider oportun aprobarea, prin

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a completarii HCLMT nr. 151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA GENERALA P.P.R.U., NICOLAE ROBU CHIŞ CULIŢĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: raport_Abonamente.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2018 - TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Tel/Fax +40 256 490635, E-mail: [email protected], Internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind completarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea

tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016,

Facem următoarele precizări: Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 s-a aprobat completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016 precum și tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018 s-a aprobat actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016. La data de 08.12.2018 primarii municipiilor Arad, Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara au semnat documentul de fundamentare a asocierii “Alianța Vestului” care are ca scop dezvoltarea unor proiecte majore comune. Ca urmare a constituirii “Alianței Vestului” este necesară inserarea unei prevederi în HCL nr.151/2018 prin care abonamentele generale pe mijloacele de transport în comun valabile în celelalte orașe semnatare (Cluj-Napoca, Oradea și Arad) să fie valabile, pe bază de reciprocitate, pe raza municipiului Timișoara. Potrivit art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: - stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

- asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege. Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, completarea HCLMT nr. 151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016, astfel: La art.1 se introduce un nou alineat, alin.2, care va avea urmatorul continut :

“ (2) Abonamentul general pe mijloacele de transport în comun din celelalte oraşe semnatare, Cluj – Napoca, Oradea şi Arad va fi valabil pe raza municipiului Timişoara. Prevederea se aplică în condiţiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad şi municipiul Cluj – Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul “GENERAL” de pe raza municipiului Timişoara să fie recunoscut în aceste oraşe.”

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU T., ŞEF BIROU T.S.C., ADRIAN COLOJOARĂ, CRISTINA GAVRA CONSILIER, TEODORA GENTIMIR

Cod FO53-01,Ver.1