keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 62/01.03.2011
privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 3467/21.02.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. RE2011-000555/17.02.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timisoara nr. 7/17.02.2011 privind aprobarea propunerii de modificare a tarifelor la transportul urban de călători;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 460/20.12.2010 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2001 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

r

ANEXĂ LA HCL NR………./………

Privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători

Tarif actual Tarif propus întreg redus

20% redus 50%

întreg redus 20%

redus 50%

0 1 2 3 4 5 6 I. Bilete - 1 călătorie 2,00 2,00 - 2 călătorii 3,50 3,50 - portofel 1 călătorie 1,70 2,00 - expres 1 căl 2,50 2,50 - portofel 1 căl. Expres 2,40 2,50 II. Legitimaţii o zi 10,00 10,00 III. Abonamente a) Abonamente Persoane Fizice - 1 linie - 30 zile 53,00 42,40 26,50 53,00 42,40 26,50 -15 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - 7 zile 16,00 12,80 8,00 16,00 12,80 8,00 - 5 zile 13,00 10,40 6,50 13,00 10,40 6,50 - 2 linii - 30 zile 74,00 59,20 37,00 74,00 59,20 37,00 -15 zile 53,00 42,40 26,50 53,00 42,40 26,50 - 7 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - 5 zile 20,00 16,00 10,00 20,00 16,00 10,00 - gen. - 30 zile 93,00 74,40 46,50 93,00 74,40 46,50 -15 zile 66,00 52,80 33,00 66,00 52,80 33,00 - 7 zile 42,00 33,60 21,00 42,00 33,60 21,00 - 5 zile 30,00 24,00 15,00 30,00 24,00 15,00 - expres1linie -30 zile 66,00 52,80 33,00 66,00 52,80 33,00 -15 zile 35,00 28,00 17,50 35,00 28,00 17,50 - 7 zile 19,00 15,20 9,50 19,00 15,20 9,50 - 5 zile 14,00 11,20 7,00 14,00 11,20 7,00 Persoan cu handicap conf. HCL nr. 460/20.12.2010- abonamente lunare

93,00 93,00

Tarif social pentru pensionari; persoane peste 70 ani; beneficiarii Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002, Legii nr. 416/2001; angajaţii Casei Faenza;angajaţii Salvo; 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, Consiliul Persoanelo Vârstnice şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor - Filiala Timiş; angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România; personalul O.A.D.O.R. şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil; organizaţiile din Timişoara care promovează protecţia şi apărarea dreprurilor copilului prin UNICEF; organizaţiile din Timişoara cu profil umanitar şi caritabil, prin Federaţia Caritas; organizaţiile din Timişoara pentru integrare socială, economică şi familială a persoanelor traficate şi alte organizaţii cu profil asemănător, prin Fundaţia Filantropia; organizaţia Salvaţi Copii; Centrul de Servicii Sociale ,,Pentru Voi"; deţinătorii titlului ,,Cetăţean de onoare a Municipiului Timişoara"; persoane aflate în dificultate; elevii şi studenţii cu merite deosebite - abonamente lunare

50,00 30,00

b) Abonamente Persoane Juridice - lunare

- nominalizate gen. 142,00 142,00 - nominalizate 2 L 99,00 99,00 - nominalizate 1 L 71,00 71,00 - nominalizate expres 88,00 88,00 - nenominalizate gen. 180,00 180,00 - nenominalizate 2 L 142,00 142,00 - nenominalizate 1 L 107,00 107,00 - nenominalizate expres 132,00 132,00

Tarifele conţin TVA.

DIRECTOR D. TEHNICĂ ŞEF SERVICIU R.T.U., ING. CULIŢĂ CHIS ING. ADRIAN COLOJOARĂ

  • noi

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR.

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara

prevăzute în Anexa la HCL nr. 225/29.06.2010

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010 s-a aprobat modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009. Prin adresa cu nr. 2472 din data de 17.02.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2011-000555/17.02.2011, Regia Autonomă de Transport Timişoara solicită modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători. Prin aceeaşi adresă menţionată mai sus, Regia Autonomă de Transport Timişoara precizează faptul că abonamentele pentru persoanele fizice şi juridice nu se modifică, însă tariful social pentru peroanele beneficiare de gratuităţi în Municipiul Timişoara, prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010 se va reduce de la 50,00 lei la 30,00 lei. Reducerea tarifului social la 30 lei ar stabili un echilibru bugetar şi o repartiţie mai judicioasă a subvenţiilor suportate de către bugetul local. Pentru portofelul electronic se anulează discount-ul acordat pentru promovarea acestui titlu modificându-se valoarea pentru o călătorie urban de la 1,7 lei/călătorie la 2 lei/călătorie şi pentru o călătorie expres de la 2,4 lei/călătorie la 2,5 lei/călătorie. Politica tarifară în ceea ce priveşte aceste titluri de călătorie este de a creşte numărul persoanelor care utilizează mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timişoara, utilizând abonamentul. Astfel, tarifele care se vor modifica sunt următoarele:

- portofelul 1 călătorie urban; - portofel 1 călătorie expres; - tariful social.

Menţionăm că modificarea tarifelor la transportul urban de călători a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 7/17.02.2011.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: - stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; - asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege.

Cod FP 53-01, ver. 1

Articolul 43 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să ţină seama, printre altele, de următoarea regulă: - modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011, precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 460/20.12.2010 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Conform O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători şi O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, tarifele Regiei Autonome de Transport Timişoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. Ţinând cont de toate cele mai sus prezentate propunem modificarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCL nr. 225/29.06.2010 la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, conform anexei.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC, ING. CULIŢĂ CHIŞ EC. SMARAND HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Jr. NASTASIA MIRCEA

RED. DACT.: N.M. Cod FP 53-01, ver. 1