keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 115/03.03.2015 privind aprobarea"Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42

03.03.2015

Hotararea Consiliului Local 115/03.03.2015
privind aprobarea"Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015- 5093/26.02.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. SC 273/26.01.2014 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "Studiul de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, intocmit de S.C. "Atelierul Arhitext" S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI «Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25» in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42

Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie «Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25» in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 18 luni. Valoarea totala a investitiei : 7.241,087 mii lei (inclusiv TVA) 1630,105 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 6.409,214 mii lei (inclusiv TVA)

1442,834 mii euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: P. si P. inalt. Suprafata construita: 1.855,38 mp. Capacitate: sala de sport 45 x 25 m., cabinet medical, cabinet profesor sport, spatiu depazitare materiale sportive, grup sanitar pentru fete si baieti si alte spatii. DIRECTOR, CONSILIER, Mihai Costa Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2

Atasament: Referat.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, PRIMAR, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Nicolae Robu BIROUL TEHNIC Nr.: SC 2015………….. /… .02.2015

REFERAT privind aprobarea“Studiului de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii «Construire Sala sport la

Scoala Generala nr. 25» in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii „S.F. +P.T. Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25» in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42.

A fost finalizat “Studiul de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale.

Comisia a avizat conditionat documentatia prin Fisa Tehnica nr. 273/26.01.2015. Documentatia va fi completata cu documentele solicitate in etapa a doua de elaborare a D.T.A.C.

Conform “Studiului de Fezabilitate” pus la dispozitie se propune construirea a doua corpuri in regim P., un corp de vestiare si de legatura intre constructia existenta si sala de sport propusa, un corp sala de sport in regim P. inalt si amenajari exterioare pentru sport si agrement scolar.

Suprafata construita propusa este de 1.855,38 mp, Valoarea investitiei (TVA inclus) = 7.241,087 mii lei respective 1630,105 mii euro din care C+M = 6.409,214 mii lei respectiv 1442,834 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat.

Durata de realizare a investitiei este de 18 luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior,

impreuna cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

(1) Aprobarea “Studiului de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii «Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25» in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, intocmit de S.C. „Atelierul Arhitext” S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

(2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie. VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan Diaconu Ion Cojocari

DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR DIRECTIE,

Smaranda Haracicu Mihai Costa Intocmit, Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

COD FO 53 – 01, ver.2