keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 109/28.03.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare -Aleea Ghirodei"

28.03.2006

Hotararea Consiliului Local 109/28.03.2006
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare -Aleea Ghirodei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006- 1500 /26.01.2006 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică local, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei", potrivit proiectului P04/11/2005 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local Capitolul "Alimentări cu apă".
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_Sistem_major_canalizare_Aleea_Ghirodei.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,, Sistem major de canalizare – str. Aleea Ghirodei” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 3.297.000 lei - construcţii-montaj : 2.716.266 lei - utilaje 263.669 lei

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei - anul I 672.000 lei / 533.000 lei - anul II 1.750.000 lei / 1.397.690 lei - anul III 875.000 lei / 785.576 lei

Durata de realizare a investiţiei: 24luni Capacităţi realizate : - diametrul canalului / lungime PAFS, D= 500/ L=1140 m PVC-KG,SN4,, D= 500/ L=380 m PVC-KG,SN4,, D= 400/ L=75 m

-diametrul conductei de refulare/lungine PE-HD,D= 250 / L= 315 m - staţia de pompare da

total pompe active / pompe active Ape meteorice 2/2 Ape uzate 2/1

- putere instalată / putere simultan funcţiune 98 /51 kw

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC MARIUS ONEŢIU

Atasament: Referat_-_sist_major_canal_Aleea_Ghirodei.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2006- 1500/26.01.2006 ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Municipiul Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate cartierele municipiului Timişoara, situaţie întâlnită şi în zona Ghiroda . Această deficienţă impune realizarea unei reţele de canalizare în acest cartier.

Prin această investiţie se vor rezolva gravele probleme de mediu existente în acest moment în cartier(deversări ale apelor menajere în canalele pluviale deschise).

Valoarea totală a investiţiei ,,Sistem major de canalizare – str. Aleea Ghirodei” este estimată la 3.297.000 lei (cu TVA), respectiv 918.384 Euro (1 EURO=3,59 lei la data de 25.10.2005).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Sistem major de canalizare – str. Aleea Ghirodei” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 04/11/2005 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC

DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU T.R.P. ŞEF BIROU HIDROTEHNIC IOAN GANCIOV MARIUS ONETIU

AVIZAT JURIDIC Red./Dact : ML Ex: 1