keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 396/30.07.2013 privind aprobarea desfăşurării în unele staţii date în administrarea RATT a unor activităţi de comerţ cu amănuntul, altele decât cele privind vânzarea biletelor, legitimaţiilor şi abonamentelor de călătorie

30.07.2013

Hotararea Consiliului Local 396/30.07.2013
privind aprobarea desfăşurării în unele staţii date în administrarea RATT a unor activităţi de comerţ cu amănuntul, altele decât cele privind vânzarea biletelor, legitimaţiilor şi abonamentelor de călătorie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 18034/26.06.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara nr. 5746/17.04.2013;
Având în vedere Protocolul nr. SC099-9092/29.06.1999 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 16/26.01.1999 privind trecerea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor terenuri în vederea amplasării de staţii pentru mijloacele de transport în comun;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 108/27.03.2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 311/30.05.2013 privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din structura regiei;
Având în vedere art. 868 alin. (2) din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desfăşurarea unor activităţi de comerţ cu amănuntul, altele decât cele privind vânzarea biletelor, legitimaţiilor şi abonamentelor de călătorie în staţiile pentru mijloacele de transport în comun date în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activităţile de comerţ cu amănuntul precizate la art. 1 se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar Regia Autonomă de Transport Timişoara are obligaţia de a respecta prevederile legale în materie de închiriere.

Art. 3: Câştigătorii licitaţiilor vor cosmetiza sau moderniza spaţiile pe care le-au câştigat, înainte de a-şi începe desfăşurarea activităţii.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr. /

LOCAŢIILE ÎN CARE SE POT DESFĂŞURA ACTIVITĂŢI DE COMERŢ CU AMĂNUNTUL, ÎN STAŢIILE ÎN CARE SE ASIGURĂ VÂNZAREA LEGITIMAŢIILOR ŞI

ABONAMENTELOR DE CĂLĂTORIE DATE ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT TIMIŞOARA

Nr. crt.

Denumire locaţie ( chioşc ) Adresă locaţie ( chioşc )

1 P-ţa Traian P-ţa Romanilor nr. 1

2 P-ţa Libertăţii P-ţa Libertăţii

3 P-ţa 700 Int. C. Brediceanu cu Str. Sf. Ioan

4 P-ţa Bălcescu Str. Gh. Doja nr. 58

5 Calea Buziaşului – AEM Int. Calea Buziaşului cu bv. L.. Rebreanu

6 Banatul Int. Cal. Buziaşului cu str. 1 decembrie

7 Gara Nord Int. Bd. Rege Ferdinand cu Bv. Gen. Ioan Dragalina

8 Torontalului Int. Calea Torontalului cu Bv. Cetăţii ( capăt linia 4 )

9 Calea Şagului Int. Calea Şagului cu Str, Eternităţii

10 Calea Lipovei Int. Calea Lipovei cu str. Câmpina

11 P-ţa Cluj Int. str. 1 decembrie cu str. Cluj

12 Dâmboviţa Int. str. I. Barac cu Bd. Dâmboviţa

13 Grozăvescu Str. T.Grozăvescu-Poşta Mare

14 Modern P-ţa. Virgil Economu

15 B-dul Sudului B-dul Sudului ( parc şi chioşc Agenda )

16 Centrul de gratuităţi Str. Intrarea Doinei nr. 2

17 T. Ionescu Bvd. T. Ionescu nr. 83 (Muzeu transport public Corneliu Micloşi)

18 Gh. Bariţiu Gh. Bariţiu intersecţie cu str. Gării

19 Bvd. Dâmboviţa Bvd. Dâmboviţa intersecţie cu str. Ion Barac

   

 

Atasament: Referat.pdf

REFERAT

privind aprobarea desfăşurării în unele staţiile date în administrarea RATT a unor activităţi de comerţ

cu amănuntul, altele decât cele privind vânzarea biletelor, legitimaţiilor şi abonamentelor de călătorie

Prin adresa cu nr. 5746/17.04.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.

RE2013-002617/26.04.2013, Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat promovarea unui

proiect de hotărâre prin care să se aprobe ca în staţiile în care se asigură vânzarea legitimaţiilor şi

abonamentelor de călătorie să se poată desfăşura şi alte activităţi de comerţ cu amănuntul.

Printre activităţile desfăşurate de Regia Autonomă de Transport Timişoara, conform

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia aprobat prin HCLMT nr. 311/30.05.2013, se

numără şi prestarea activităţilor de comerţ conform CAEN.

Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ –

teritorială a Municipiului Timişoara este dat în administrarea Regiei Autonome de Transport

Timişoara prin HCLMT nr. 108/27.03.2012. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat şi amplasarea staţiilor

prin care se asigură vânzarea legitimaţiilor/ abonamentelor de călătorie.

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică

şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social

general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau

coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local

(art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice,

autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune

a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor

proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de

utilităţi publice (art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi

publice).

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Ţinând cont de cele mai sus precizate propunem spre aprobare posibilitatea de desfăşurare a

unor activităţi de comerţ cu amănuntul, altele decât cele privind vânzarea biletelor, legitimaţiilor şi

abonamentelor de călătorie în staţiile în care se asigură vânzarea legitimaţiilor şi abonamentelor de

călătorie date în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara. Activităţile de comerţ cu

amănuntul mai sus precizate se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar

Regia Autonomă de Transport Timişoara are obligaţia de a respecta prevederile OUG nr. 54/2006 în

cazul în care va închiria aceste spaţii.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

DAN DIACONU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

AVIZAT JURIDIC, NASTASIA MIRCEA

COD FO 53-01, VER. 1