keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 200/15.11.2016 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri mobile

15.11.2016

Hotararea Consiliului Local 200/15.11.2016
privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri mobile


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 27811/14.11.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor , Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara nr. 24335/11.11.2016;
Având în vedere Contractul subsecvent de furnizare nr. 28/15.03.2016;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 108/27.03.2012 - privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin (2) lit.c) şi d), alin. (5) lit. a), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri mobile reprezentând un autocar şi 6 (şase) autobuze de capacitate mica, care vor fi furnizate prin Contractul subsecvent nr. 28/15.03.2016, pe perioada cât Regia Autonoma de Transport Timisoara îsi mentine forma juridica avuta la data emiterii prezentei hotarâri.
(2) Predarea autobuzelor de capacitate mică şi a autocarului are loc după recepţia acestora pe baza Protocolului cadru de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Economică şi Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

REFERAT

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri mobile

În urma licitaţiei deschise s-a atribuit Acordul – cadru de prestări servicii nr. 05/05.02.2016 asocierii

formate din SC MERCEDES BENZ ROMANIA SA – lider şi ŢIRIAC AUTO SRL având ca obiect principal furnizarea de autobuze de capacitate mică cu podea coborâtă destinate transportului urban de călători şi un autocar destinat transportului de persoane pentru trasee comunitare.

Prin Acordul –cadru de furnizare mai sus menţionat promitentul – prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor să furnizeze autobuze de capacitate mică şi un autocar. Cantităţile previzionate a se realiza sunt minim 1 autobuz maxim 20 tramvaie şi un autocar, în baza contractelor subsecvente cantitatea va fi prestată astfel:

- primul contract subsecvent min. 1 ÷ max. 6 autobuze şi un autocar destinat transportului de persoane pentru trasee comunitare.

- contractele subsecvente 2 şi 3 min. 1 ÷ max. 7 autobuze. În baza Acordului - cadru mai sus amintit primul contract subsecvent de furnizare nr. 28/15.03.2016 a fost

încheiat pentru o cantitate de 6 autobuze de capacitgate mică şi un autocar. Preţul pentru un autobuz de capacitate mică este 563.140,00 lei, iar a autocarului 1.203.750,00 lei, conform ofertei depuse.

Autocarul prevăzut prin contractul nr. 28/15.03.2016 a fost livrat, urmând a se livra şi autobuzele de capacitate mică.

Serviciul de transport persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timişoara a fost dat în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara prin HCLMT nr. 108/27.03.2012.

Prin adresa numărul 24335/11.11.2016, Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat demararea procedurilor necesare pentru darea în administrare a celor 6 autobuze de capacitate mică şi a autocarului. Regia Autonomă de Transport Timişoara a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice ca regii autonome şi prin Decizia Primariei Nr.99/29.01/1991, înregistrată la Camera de Comerţ sub nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931 - şi alte obiecte secundare de activităţi de prestări servicii către populaţie sau agenţi economici. Este o entitate publică sub autoritatea unităţii administrativ - teritoriale Municipiul Timisoara, conform Hotararii Nr. 597 din 28 septembrie 1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean.

RATT desfăsoară un serviciu de utilitate publică, care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general desfaşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub controlul şi coordonarea administraţiei publice locale.

Administraţia publică locală şi RATT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetăţenilor, prin servicii de calitate, susţinerea şi dezvoltarea economică a localităţii prin realizarea unei infrastructuri moderne şi totodată, asigurarea continuităţii serviciilor de transport. Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile legii vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FO 53-01,ver.2

durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006). Consiliile locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii (art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală). În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii (conform art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 215/2001): c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni. Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem darea în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara a autobuzelor de capacitate mică şi a autocarului, având valoarea de 4.582.590,00 lei, fara TVA, aşa cum rezultă din Contractul subsecvent nr. 28/15.03.2016, pe perioada cât Regia Autonoma de Transport Timisoara îsi mentine forma juridică actuală. Predarea are loc după recepţia acestora pe baza Protocolului cadru de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, STELIANA STANCIU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, ADRIAN COLOJOARĂ NASTASIA POP

SERVICIUL JURIDIC, CRISTINA BOZAN

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexa la HCL nr. ............/............................

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE

Încheiat azi _____________________ între:

MUNICIPIUL TIMIŞOARA în calitate de predător reprezentată prin : - 2 REPREZENTANT AI DIRECŢIEI ECONOMICE - 2 REPREZENTANŢI AI DIRECŢIEI TEHNICE

şi REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA în calitate de primitor reprezentată prin : - DIRECTOR GENERAL IOAN GOIA - DIRECTOR ECONOMIC FELICIA LĂSCUŢ - DIRECTOR TEHNIC ADRIAN SÂRB - ŞEF SECŢIE AUTOBUZE IONEL POP

În conformitate cu H.C.L. nr. ........../......................, se transmit în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara 6 autobuze de capacitate mică destinate pentru asigurarea transportului de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara şi 1 autocar destinat transportului de persoane.

Dreptul de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara pentru cele 6 autobuze şi un autocar se păstrează pe perioada cât aceasta îşi menţine forma juridică actuală.

Regia Autonomă de Transport Timişoara are obligaţia de a exploata în mod corect bunurile în cauză, de a asigura întreţinerea şi repararea acestora, precum şi de a achita toate cheltuielile, poliţele, taxele şi impozitele care se impun cu privire la aceste autobuze de capacitate mică şi a autocarului.

Prezentul protocol s-a încheiat în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte. Municipiul Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara,

Anexa la protocolul de predare – primire

Municipiul Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara,

Nr. crt.

Marca si tipul Nr. înregistrare Numarul de identificare sau sasiu

1

2

3

4

5

6

7