keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 91/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "MODERNIZARE STR. ARMONIEI"

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 91/27.03.2007
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "MODERNIZARE STR. ARMONIEI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 4843 din 28.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.176/21.12.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "MODERNIZARE STR. ARMONIEI" şi Hotărârea Consiliului Local nr. 268/06.06.2006 privind aprobarea valorii devizului general "MODERNIZARE STRADA ARMONIEI";
In conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. (b) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. ARMONIEI", de la valoarea 2.223.011,30 lei RON (612.383 euro ) la valoarea 2.255.644 lei RON reprezentând 665.382 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_str._Armoniei.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2007 - 4843 DIN 28.02.2007

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Modernizare str. Armoniei”

În bugetul din anul 2007 a fost prevăzută şi modernizarea străzii Armoniei. În acest sens Direcţia Edilitară are achiziţionat Studiul de Fezabilitate. . Acesta a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 176 din 21.12.2004 , la

valoarea de 1.631.610,2 RON reprezentând 412.492 euro. În programul de achiziţii al anului 2007 este cuprinsă achiziţionarea contractului

de execuţie a lucrărilor de modernizare a străzii Armoniei. Având în vedere solicitarea consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 –

20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC AGHI PROIECT SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 2.255.644 RON reprezentând 665.382 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi memoriul justificativ, anexat, întocmit de către proiectant, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Modernizare str. Armoniei”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

Atasament: Deviz_general_-_str._Armoniei.pdf

lei Euro lei Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare oboectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 9.000 2.655 9.000 2.655 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2.500 737 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 38.000 11.209 38.000 11.209

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 885 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică ,verificare proiect 19.000 5.605 19.000 5.605

12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 71.500 21.091 66.000 19.469

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

14. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere 1.923.380 567.369 1.923.380 567.369 15. 4.2. OB 2 Spatii verzi 21.050 6.209 21.050 6.209 16. 4.3. OB 3 Lucrări FRET 26.000 7.670 26.000 7.670 17. 4.4. OB 4 Lucrări ROMTELECOM 6.200 1.829 6.200 1.829 18. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 1.976.630 583.077 1.976.630 583.077

19. Capitolul 5. Alte cheltuieli

20. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 69.182 20.408 69.182 20.408 21. 5.2. Comisioane, taxe etc 22. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 10.229 3.017 0 0 23. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8%) 15.813 4.665 0 0 24. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 9.883 2.915 0 0 25. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 102.407 30.208 0 0 26. TOTAL GENERAL 2.255.644 665.382 2.083.812 614.694 27. Din care C+M 2.045.812 603.484 0 0

ing. Atilla Penzes

Nr. crt Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Supusă licitaţieiTotală

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei

" Modernizare strada Armoniei, Timişoara"

Întocmit: Curs valutar (18 Ianuarie 2007) 1 Euro = 3,390 lei

3,390 curs valutar

3,39