keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 268/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "MODERNIZARE STR. ARMONIEI"

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 268/06.06.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "MODERNIZARE STR. ARMONIEI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 4839 /16.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru admnistraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.176/21.12.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Armoniei";
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(d) , (f) şi (l) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. ARMONIEI" de la valoarea 1.631.610,20 lei RON (412.492 euro ) la valoarea 2.223.011,3 lei RON reprezentând 612.383 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Control Intern;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni
-Biroului Relaţii Publice
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_Armoniei.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 4839 DIN 16.03.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Modernizare str. Armoniei”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzii Armoniei. Acest studiu a fost elaborat în anul 2004 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin

Hotărârea nr. 176 din 21.12.2004 , având o valoare de 1.631.610,20 RON reprezentând 412.492 euro.

În urma solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC AGHI PROIECT SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 2.223.011,53 RON reprezentând 612.383 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Modernizare str. Armoniei”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU TRP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI Pt. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “MODERNIZARE STR. ARMONIEI”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 4839 din 16.03.2006 intocmit de către Direcţia

Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:”MODERNIZARE STR. ARMONIEI”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.176/21.12.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :”MODERNIZARE STR. ARMONIEI”

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii :”MODERNIZARE STR. ARMONIEI” de la valoarea 1.631.610,20 lei RON (412.492 euro ) la valoarea 2.223.011,53 lei RON reprezentând 612.383 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier