keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 90/23.02.2018
privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-2796/08.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 2796/08.02.2018 - al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 2796/08.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Conform, implicit pentru propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" din Timişoara, ca modalitate de reorganizare a unităţilor de învăţămant de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş pentru anul scolar 2018-2019, înregistrat sub nr.SC2017-031830/18.12.2017;
Având în vedere Avizul Conform de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş privind organizarea/reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si privat pentru anul scolar 2018-2019, înregistrat sub nr.SC2017-031639/15.12.2017;
Având în vedere art.22 alin 1), 2), 3) lit.a) b),d) şi e), art.25, pct. (5) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;
Având în vedere prevederile art.19 alin (4), art.61 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 - a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, în baza Avizului Conform de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, aşa cum este prevăzută în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2a, Anexa nr. 2b, Anexa nr. 2c şi Anexa nr. 2d,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale, Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea proiectului organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019 Având în vedere prevederile art.19 alin (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică – ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică – şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii. Având în vedere prevederile art.61 alin.(1) şi alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Având în vedere art.22 alin 1), 2), 3). lit. a), b), d) şi e), art.25,pct. (5) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019; Având în vedere adresa cu nr.14.793/14.12.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2017- 031639/15.12.2017,Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis Avizul Conform privind organizarea/reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat şi privat, precum şi unităţile de învăţământ conexe pentru anul şcolar 2018-2019. Având în vedere adresa cu nr.15.177/18.12.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2017- 031830/18.12.2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis Avizul Conform pentru proiectul de reţea şcolară a unităţilor de învăţămant preuniversitar-an şcolar 2018-2019, implicit pentru propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Timişoara, ca modalitate de reorganizare a unităţilor de învăţămant preuniversitar care să conducă la organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018-2019. Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre - privind aprobarea proiectului organizării şi funcţionarii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019.

PRIMAR , VICEPRIMAR, Nicolae Robu Dan Diaconu p. ŞEF SERVICIU Anca Lăudatu

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMĂNIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE Nr. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara,

pentru anul şcolar 2018-2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizarii şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, actualizată, prevede la art.19,alin (4): ’’Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.’’ Totodată la art.61 alin.(1) şi alin.(2) se prevede:’’(1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate provizoriu. (2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei Naţionale’’. Organizarea reţelei școlare prin arondarea unor instituţii de învăţământ, are ca scop crearea unui sistem de învăţământ organizat, administrat și finanţat corespunzător, în vederea asigurării calităţii procesului instructiv- educativ, accesului liber și egal al tuturor copiilor la actul educaţional și adecvarea ofertei educaţionale la nevoile beneficiarilor direcţi și indirecţi. Arondarea instituţiilor de învăţământ nu trebuie să producă dezechilibre și distorsiuni în organizarea, conducerea și susţinerea unităţilor de învăţământ, ci dimpotrivă, crearea unor instituţii puternice, cu un număr mai mare de elevi și preșcolari, care să asigure o susţinere financiară proprie și pe termen lung. Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019, prevede: „Art. 22 (1) Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau după caz , a consiliului judeţean , cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar/ Ministerul Educaţiei Naţionale, după caz. (2) Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau după caz, a consiliului judeţean prin care se aprobă reţeaua şcolară. (3) Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean,de către primar/preşedintele consiliului judeţean, ; b) transmiterea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean de către primar/preşedintele consiliului judeţean, către Inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionaţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform potrivit prevederilor legale;”

Prin adresa cu nr.SC 2017-28728/06.12.2017, Primăria Municipiului Timisoara a înaintat Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş proiectul privind propunerea de organizare a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si privat pentru anul şcolar 2018-2019, aprobat prin HCLMT nr.463/21.11.2017. Prin adresa cu nr.SC 2017-28728/06.12.2017 Primăria Municipiului Timisoara a înaintat Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş propunerea reorganizării prin divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Timişoara, aprobat prin HCLMT nr.462/21.11.2017. Având în vedere adresa cu nr.15.177/18.12.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2017- 031830/18.12.2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis Avizul Conform pentru proiectul de reţea şcolară a unităţilor de învăţămant preuniversitar-an şcolar 2018-2019, implicit pentru propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Timişoara, ca modalitate de reorganizare a unităţilor de învăţămant preuniversitar care să conducă la organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018-2019.

Având în vedere adresa cu nr.14.793/14.12.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2017- 031639/15.12.2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a transmis Avizul Conform privind organizarea/reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat si privat, precum şi unităţile de învăţământ conexe pentru anul şcolar 2018-2019, conform anexelor ataşate: -Anexa nr.1- pentru unităţile de învaţămant preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara; -Anexa nr.2a- pentru unităţile de învaţămant privat acreditat din Municipiul Timişoara; - Anexa nr.2b- pentru unităţile de învăţământ privat autorizat din Municipiul Timişoara; - Anexa nr.2c- pentru unităţile de învăţământ conexe din Municipiul Timişoara; - Anexa nr.2d- pentru Centrul de Excelenţă Judeţul Timiş; Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, prevăzută în anexele 1, 2a, 2b, 2c, 2d îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local.

p.SEF SERVICIU CONSILIER Anca Lăudatu Ioana Ciucur

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Anexa_2d_centre_excelenta.PDF

ro g oq

1.,).

G o,

o

o = o L.'

i o J

S=ul;z= UH E(o<EJEoo B,ie,9 9.Eg5 o-dU)0zt

lt

f(J u, ur Jg z o (o fl'

E o(J

j G l!zu (9 & J o(J .h.

oF(J lutl thz

L

r r-{

c f co

>g

.J:

.L (U

<(Jh .!T v>e t'F6 --'E

FI al :lel (!l

b{ cj PI XI OI

F a

o3

EE oE!E

EE.E6.S r^

Q

z F J D

O_ zid >; Fz J O Xrq

z a t-.a: ,-.1: t<G 7=ii-

o z fis E.E D< -F)zlnrdJ rX CJ @

e

1t

i- 3 o o

E o

rn

tr UzU FUo l

F.zU JU(J xU Uo t J tll d. Fzu U1/\ l U FU E

q z

a4<X -za<

(= Ec. Corina-O, NISTOR -L. a
ISJ TIMIS ANEXA NR.2d Denumire lunga unitate PJ RETEAUA ENTRELOR DE EXCELENȚĂ JUDETENE TIMIS adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal) INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, Codruța DANIELESCU Statut Cu personalitate juridică Forma de proprietate Telefon Publică de interes național şi local Email nu detine unitatea ciextmEgmail.com INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJ, Prof. Mihaela-Dana PETROV Consilier Reţea Școlară, Observatii/modificari
Sediul Admin strativ strada Cor elia Sălcea u nr.11 timişoara
18TE99EL 1£C00E SIWIJ SIWIL d“ b 1U DS “VIVOSINWIL TOIIDINOW VINATADXA SA Ad NVY3LAqaNf XEX Op IIBIIUN
Ss N7-ITqQ7 POISUEL

Atasament: Anexa_2c_unitati_conexe.PDF

ANE NR.-2c la adrresa ISJ Tirnig nr.14.793/14.12.2$11

UI\ITA:II CONEXE DE STAT - MUI.{ICPIUL TIMISOA RETEA 2018-2019

FIITANTARE MINISTERUL EDUC,ATIEI NATIONALE

Unitatea de invii{amAnt cu personalitate j uridica*)

Adresa Nr. teleforV frix/e-mail

Unitatea de invlJamdnt fdra personal itale j uridica

( aroniLata +)

Adresa

Nr. telefon/ fax/e-mail

Observatii

PALATUL COPIILOR M ICIPIUL TIMI$OARA;

ICIPIUL TIMI$OARA /CALEA MARTIR.ILOR NR.64l

256203144 I 2:;6203744 I [email protected] com

2

CLLIBUL SPORTIV' SCOLAR NR. I

MLINICIPruL TIMI$OARA / STR. AMFOREI NR.4 /

226461 ;03561 412824 I 03 561 412825 I css 1 [email protected];slink.ro

J

CLUBUL SPORI'IV SCOLAR IIBEGAII MI.II{ICPIUL

TIMI$OARA ; IVIUNICIPIUL TIMISOARA / Sr-R. AMFOREI NR.1 / 356412839 I 3s6412840 I

css. [email protected]

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ''BANATUL'' VTUNICIPIUL

TrMr$oARA PRI / GIM, LI(]/ LIC VOC/

ACTIVITATI SPORTIVE (CSS) sectie : CSS

str. F. C. Ripensia, rr.29; cod pogtal 300584; telefon/ Fax: 0256 489 153;

0256 293 453; e-mail: Iicsportbanatul(@yahoo. com

SECTIE CLUBUL SPORTIV

$coLAR '|IMI$OARA ACTTVITATI SPORTIVE (CSS)

Timiqoara, str. F.C. Ripensia nr.29

tel: 0256- 489 1 53, 0256 293453 fax:0256- 489 1 53, 0256 293 453

licsportbanat [email protected] com

RAL, TNSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJ.,

Prof. Mihaela-Dana PETROV

k I

eonsilier Retrea $colard,

ESCU

XA RA MUNICIPIUL TIMIȘOARA; n uți a Ec. Corina-Q. NISTOR -L.
ANE NR.2e la adresa ISJ Timiş nr.14.793/14.12.2017 UNITATI CONEXE DE STAT - MUNICIPIUL TIMISOA REŢEA 2018-2019 FINANTARE MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE
Unitatea de Invăţământ cu personalitate juridică*) Adresa Nr. telefon/ fax/e mail
UI CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR.I MUNICIPIUL TIMIȘOARA /STR. AMFOREFI NR.4 / 226467;0356/412824 / 0356/412825 / CLUBUL SPORTIV SCOLAR "BEGA" MUNICIPIUL TIMIŞOARA; MUNICIPIUL TIMIȘOARA /STR. AMFOREI NR.1/356412839 /356412840 / css.bega(dyahoo.co.uk LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRI/ GIM, LIC/LIC VOC/ ACTIVITATI SPORTIVE (CSS) sectie ș CSS str. F. C. Ripensia, nr. 29; cod poştal 300584; telefon/ Fax: 0256 489 153; 0256 293 453; e-mail: licsportbanatul(Qyahoo.com RAL, ESCU Unitatea de învăţământ fără personalitate juridică ( arondată *) Adresa Nr. telefon/ fax/e-mail Observatii
PALALUL COPIILOR M ICIPIUL TIMIȘOARA; ICIPIUL TIMIŞOARA /CALEA MARTIRI OR NR.64/ 2536203744 /256203744/ palatulcopiilortm(Qyahoo.com
SECȚIE CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TIMIŞOARA ACTIVITĂŢI SPORTIVE (CSS) Timişoara, str. F.C. Ripensia nr.29 tel: 0256- 489153, 0256 293453 fax:0256- 489153, 0256 293453 licsportbanatul(MQyahoo.com
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJ,, Prof. Mihaela-Dana PETROV Consilier Reţea Școlară,

Atasament: Anexa_2b_inv.privat_autorizat.PDF

Anexa nr. 2b la adresa ISJ Timig nr.14793114'12'2017

Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate' str.,

n r- cod nostal) Statut

COLEGruL ALMA MEDICA MLIN TMISOARA 3OLEGIUL ALMA MEDICA MLTN TIMISOARA

MLJNICIPIUL TMI$OARA,TMI$OARA,str SMION BARNUTIU,nT 9,CP 300 i 33

Cu personalitate ilrirlic;

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

''CHILDREN CARE CENTER"

MUN.TMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELT]NGIT

"CHILDREN CARE CENTER' MUN.TMISOARA

MUNICIPTTJL TIMI$OARA,TMI$OARA; Strada: Auroral Nr: 6

Cu personalitate

iuridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,KINDERGARTEN MINIS SA"

MTIN,TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

"KINDERGARTEN MINISSA MLIN TIMISOARA

MLINICIPruL TIMI$OARA,TMI$OARA,str.PAUL CONSTANTINESCU,nT.2,CP 30047 I

Cu personalitate irrrid ici

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MLIN TMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA' MT]N. TMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TMI$OARA,str.AIDA,nr, 1 6,CP

300'7763

Cu personalitate

iuridicI

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PLANETA PITICILOR'' TMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

"PLANETA PITICILOR" TMISOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr TEBEA,nT 29,C

P 300401

Cu personalitate

iuridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN TMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN.TiMISOARA

MUNICIPruL TMI$OARA,TIMI$OARA,str Basarabia, nr.4,

Ju personalitate

iuridicd

LICEUL TEORETIC "IIENRI COANDA"

MUNTMISOARA LICEUL TEORETIC''HENRI COANDA"

ML]NTMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TMI$OARA,str Ofcea,nr. 9,CP

300s6 1

Cu personalitate

iuridicd

LICEUL TEORETIC SOCRATES

MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC SOCRATES

MUNTIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$ OARA,stT.BOGDANESTI LOR.nr 32B.CP 300389

Cu personalitate juridicd

SCOALA GIMNAZTALA "SF. ANTM IVIREANI,'L" MUN TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA'SF ANTM TVIREANUL" MUN. TMISOARA

MTJNICIPIUL TIMI$OARA,TMI$OARA,sIr.B-duI Liviu

Rebreanu,nr 35,CP 3002 1 0

Ju personalitate

uridicd

SCOALA PRIMARA "BABEL' MUN.TMISOARA

SCOALA PRIMARA "BABEL' MI]NTMISOARA

VIUNICIPruL TIMI$OARA,TMI$OARA; Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

Cu personalitate

iuridica

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS " TIMISOARA

SCOALA PRIMARA'WENDY KIDS " TMISOARA

MI.]NICIPIUL TMI$OARA,TMI$OARA,sIr ALEEA GHIRODEI,nT.S 5 A,CP 300327

Cu personalitate juridicE

GRADINITA CU PROGRAM PRELLTNGIT

FLUTURASUL BOBITA MIIN TMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

FLUTURASUL BOBITA MLTN TIMISOARA MT]NICIPruL TIMI$OARA,TMI$OARA,str,Mures,nr. 60

Cu personalitatt

iuridicd

Inspector $colar General Adi.,

prof. Mihaela-Dana PETROV

Consilier Relea 9colare, Ec. Corina-Or NISTOR - L.

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL SCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂTĂMÂNT PRIVAT AUTORIZAT + 37, i ie SA NIZ
Anexa nr. 2b la adresa ISJ Timiş nr. 14795/14.12.2017 Denumire lunga unitate PJ COLEGIUL ALMA MEDICA MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA Denumire lunga unitate de invatamant GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN TIMISOARA Inspector Școlar General Adj, prof. Mihaela-Dana PETROV adresa(localitate superioara, localitate, str., nr. cod nastal) Statut MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA, str SIMION BARNUTIU, nr 9,CP 300133 MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,Sstr.AIDA,nr.16,CP Cu personalitate 3007763 juridică Cu personalitate juridică Consilier Reţea Şcolară,
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA” MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA "SF. ANTIM TVIREANUL" MUN TIMISOARA SCOALA PRIMARA "BABEL” MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN TIMISOARA ZOLEGIUL ALMA MEDICA MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA "SF ANTIM IVIREANUL" MUN. TIMISOARA SCOALA PRIMARA "BABEL” MUN TIMISOARA SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA Cu personalitate juridică Cu personalitate juridică Cu personalitate juridică MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA, str TEBEA,nr 29,C P 300401 MUNICIPIUL Zu personalitate TIMIŞOARA, TIMIȘOARA,str Basarabia, nr.4, juridică MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str Ofcea,nr.9,CP. Cu personalitate 300561 juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str. BOGDANESTI LOR,nr 32B,CP 300389 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str.B-dul Liviu Zu personalitate Rebreanu,nr 35,CP 300210 juridică Cu personalitate juridică MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA, str ALEEA Cu personalitate GHIRODELnr.55A,CP 300327 juridică MUNICPPIUL Cu personalitate TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Mures,nr.60 juridică
MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA; Strada: Aurora: Nr 6
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str. PAU CONSTANTINESCU.nr.2.CP 300411
Cu personautate uridică
VIUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, strada Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1
SCOA A PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA
Ec. Corina-O NISTOR-L.

Atasament: Anexa_2a_inv.privat_acreditat.PDF

Anexa nt.2a la adresa ISJ Timig nr' 14793/14'12'2017

Denumire lunga unitate PJ Denumire lungr unitate de inYatamant adresa(localitate superioara, localitate, str.,

rr, cod Postal) Statut

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI

PRELI.JNGIT LADYBIRD MUN TIMISC)ARA GRADINITA CU PROGRAMNORMAL SI

PRELLINGIT LADYBIRD MUN TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$ OARA,TIMI$ OARA,str.Martir Carpin

Dan,nr 19,CP 300289

Cu personalitate juridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELLTNGIT

"NOTRE DAME" MLIN TMISOARA GRADINTIA CU PROGRAM PRET,UNGIT ,'NOTRE DAME" MI.IN. TIMISOA]{A

MUNICIPruL TMI$OARA,TIMI$OARA,sIr B-dul Regele

Carol I,nr.13,CP 3001 80

Cu personalitate juridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELT]NGIT

CORD ATMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PREI,T]NGIT

CORDIANA TMISOARA

MTINICIPruL TIMI$OARA,TIMI$OARA,str GLAD,nr 27,CP

300482

Cu personalitate

juridice

GRADINITA CU PROGRAM PRELLN{GIT

KINDERGARTEN - GIMINNI I'{IIN TN\4ISOAR{ GMDINITA CU PROGRAM PRE]-UNGIT KINDEI{GARTEN - GMINNI MUN TIMISOARA

MLINICIPIIL TIMI$OARA,TIMI$OARA,str PISA'nr 9,CP

30024s

GRADINITA CU PROGRAM PRELLTNGIT

PRMII PASI MUN,TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELTINGIT

PRIMII PASI MUN TMISOARA

ML]NICIPIUL TIMI$OARA,TMI$OARA,str Calea Martirilor

1989,nr 96,CP 300774

Cu personalitatt

iuridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELLINGIT

TROITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

TROITA MI.JN TIMISOARA

MTINICIPIUL TIMI$OARA,TMI$OARA,str Liviu

Rebreanu,nr 35,CP 300210

3u personalitate juridicd

LICEUL TEHNOLOGIC ''IOAN SLAVICT'

MLINTMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICT'

MUN.I'IMISOARA

MUNICIPIIL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr.DR. AUREL

PAUNESCU PODEANU,nT 144,CP 300569

Cu personalitate

juridicn

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU

HARET" MUN TMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC UCECO]\4,,SPIRU

I]ARE'I" MTIN T]MISOARA

MT]NICIPruL TIMI$ OARA,TIMI$ OARA,SIT,BOGDANESTI

LOR,nr 32 B,CP

Cu personalitate juridici

LICEUL TEORETIC MILLENruM MTINTMISOARA

LICEUL TEORETIC MILLENruM MIIN,TMISOARA

MIII{ICIPIIL TMI$OARA,TMI$OARA,sIr C ircumvalatiuni

i,nr 6,CP 300013

Cu personalltate

iuridicd

SCOALA GIMNAZIALA MONTESSOzu HAUS

MUI'{TIMISOARA

SCOAIA GIMNAZIALA MONTESSON TIAUS

MUNITIMISOARA

MLINICIPruL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr C-TIN

BRANCOVEANU,nT 73-77,CP 300480

Cu personalitate juridicd

SCOALA POSTLICEALA FEG

MLIN TMISOARA

SCOALA POSTLICEALA FEG

MUNTMISOARA

MI]NICIPfu'L TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr B-dul Regele

Carol l,nr.1 l,CP 3001 80

Cu personalitate

iuridicd

r/2

REŢEA ŞCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT ACREDITAT IAN
Anexa nr. 2a la adresa ISJ Timiş nr. 14795/14.12.2017 adresa(localitate superioara, localitate, str., Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant Statut ur, cod postal) MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str.Martir Carpin GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI Dan,nr 19,CP 300289 PRELUNGIT LADYBIRD MUN TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str B-dul Regele GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Carol Lnr.13,CP 300180 "NOTRE DAME" MUN TIMISOARA MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str GLAD,nr 27,CP CORD A TIMISOARA 300482 MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str PISA,nr 9,CP KINDERGARTEN - GIMINNI MUN TIMISOARA 300245 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PASI MUN.TIMISOARA PRIMII PASI MUN TIMISOARA MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TIMIŞOARA,TIMIȘOARA,str Liviu TROITA MUN TIMISOARA Rebreanu,nr 35,CP 300210 MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIȘOARA,str. DR. AUREL Cu personalitate PAUNESCU PODEANU,nr 144,CP 300569 juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str. BOGDANESTI LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU LOR,nr 32 B,CP HARET" MUN TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA,Str Circumvalatiuni Cu personalitate i,nr 6,CP 300013 juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA,str C-TIN SCOALA GIMNAZIALA MONTESSORI HAUS BRANCOVEANU, nr 73-77,CP 300480 MUN TIMISOARA MUNICIPIUL SCOALA POSTLICEALA FEG TIMIŞOARA,TIMIȘOARA, str B-dul Regele MUN TIMISOARA Carol Lnr.11,CP 300180 1/2
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT LADYBIRD MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA MONTESSORI HAUS MUN TIMISOARA SCOALA POSTLICEALA FEG MUN TIMISOARA Cu personalitate juridică Cu personalitate juridică Cu personalitate juridică Cu personalitate juridică Zu personalitate juridică Cu personalitate juridică Cu personalitate juridică Cu personalitate iuridică
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NO RE DAME" MUN. TIMISOARA
MUNICIPIUL TIM ŞOARA,TIMIȘOARA, Str Calea Martirilor 1989,nr 96,CP 300774
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROITA MUN,TIMISOARA
LICEULT HNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN TIMISOARA
LICEUL TEORETICM LENIUM MUN TIMISOARA
LICEU TEORETIC MILLENIUM MUN. TIMISOARA

adresa(localitate superiosra, locafitatei str., nr, coal postal)

Inspector $colar General, prof. Aura-Codruta DAN I ELESCU

Inspector gcolar General Adj., prof. Mihaela-Dana PETROV

Consilier Refea gcolard,

Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de inyatamant

SCO&A PN]GM' CASA SPERANTEI' MI,IN.TMISOARA

PRIMARA " CASA SPERANTEI'' MUNICIPruL TIIi{I$OARA,TMIgOAM,sh.FMTII BUZESTI,nT. 14.CP 300398

POSTLICEALA "HENRI COANDA' SCOALA POSTLICEALA'MNRI COANDA" MUNTIMISOARA

I$OARA,TIMI$OARA,str.Ofcea,nr.

212

—— ni ESTE Statut [SCOALA Cu personalitate MUN.TIMISOARA juridică MUNICIPIUL SCOALA |TIM „CP |Cu personalitate MUN. TIMISOARA 300561 [juridică pu Ec. Corina-O, NISTOR -L. A)
. . d localitat ioara, localitate; str., Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate; str nr, cod postal) IȘOARA,TIMIȘOARA, str.Ofcea,nr, inspector Școlar General, prof. Aura-Codruţa DANIELESCU inspector Școlar General Adj., prof. Mihaela-Dana PETROV Consilier Reţea Școlară, 2/2
sSco A PRIMARA "CASA SPERAN MUN.TIMISOARA
TET
MUNICIPIUL PRIMARA "CASA SPERANTEI" TIMIȘOARA, TIMIȘOARA str.FRATII BUZESTLnr.14,CP 300398 POSTLICEALA "HENRI COANDA" SCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA" MUN TIMISOARA

Atasament: Anexa_1_retea_inv.de_stat.PDF

Anexa nr. I la adresa ISJ Timis nr.147931L4.I2.2011

Denumire lunga unitate PJ [)enumire lunga unitate de invatamant adresa(locali ta te superioara, Iocalitate, str,, nr. cod Dostal) Statu t

COLEGruL DE SILVICULTT]RA SI AGRICULTI,EA "CASA VERDE" MUNTMISOARA

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTTJRA " CASA VERDE' MLIN IIMISOARA

MUNICIPruL TIMI$ OARA,TMIgOARA,str.Ateea padurea

Verde,nr 5,CP 3003 I 0 Cu personalitate

iuridicd

]OLEGIUL DE SILVICULTIIRA SI {GRICIJLTIJRA " CASA VERDE" V{LIN TIMISOARA

]RADINITA CU PROGRAM PRELTJNGIT NR 13 !{TIN.'TIMISOARA

MUNICIPITJL IIMI$ OARA,TIMIg OARA,str ALEEA AEROPORT,nT l,CP 300789 Arondati

COLEGIUL ECONOMIC'T S NITTI'' ML]N TIM]SOARA

COLEGIUL ECONOMIC'F.S NITTI" MTJN,'fMISOARA

MIJMCIPIUL IiMI$OARA,TIMIgOARA,stT Str Corbului,nr. 7C,CP 300239

Cu personalitat,: juridicd

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN'' MUNTIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN'' MTJN.'IIMISOARA

MTINICIPIUL TMI$OARA,TIMI$ OARA,str Bd Revolutiei,nr 15A,CP 300034

3u personalitatr:

uridici

COLEGruL NATIONAI''CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" ML]N TIMISOARA

]OLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN )IACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIL'I- TIMI$OARA,TMIgOARA,stT bd C D Loga,nr 37,CP 300020

Ju personalitato

uridicd

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MLIN TIMISOARA

COLEGIT]L NATIONAL BANATEAN ML'NTMISOARA

MUNICIPIIJL TIMI$ OARA,TIMIgOARA,sIT Bv 16 Decembrie 1 989,nr 26,CP 300112

lu personal itate uridicd

COLEGruL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU' MUNTMISOARA

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MLIN TIMISOARA

MTINICIPIIJL :f IMI$OARA,TMIgOARA,stT Cluj,nr 12,Cp :t05576

Cu personalitate

iuridicd

]OLEGruL TEHNIC "AZIIR'' MI.IN.TMISOARA ]OLEGIIJL TEHNIC'AZUR'' MLTN TIMISOARA MUNICIPruL TIMIg OARA,TIMI$OARA,sIT. Calea Martirilor,nr 64,CP 300727

3u personalitate

uridicd

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUNTMISOARA

COLEGILIL TEHMC''DIMITzuE LEON]DA" MLTN IIMISOARA

MUNICIPIII- TIMI$OARA,TiMIgOARA,str. str Dunarea,nr 9,CP 300612

Cu personalitate:

iuridicd

COLEGIUL TEI{NIC "EMANUIL UNGUREANU" MLINTMISOARA

COLE(}]UL TEHNIC "EMANL]IL T]NGUREANU" MTIN ]IMISOARA

MLINICIPruL TIMIgOARA,TIMIgOARA,sIT FLta Iancu Huniade,nr 3,CP 300029

Cu personalitate:

iuridicd

COLEGIUL TEHNIC'IIENRI COANDA" MLINTIMISOARA

COLEC}]UL TEHNIC "FIENRI COANDA' MUNT'IMISOARA

MUNICIPIUL TMI$ OARA,TIMIg OARA,str str Coriolan Brediceanu.nr 37.CP 300012

Cu persorralitate juridicd

]OLEGIUL TEHNIC ''ION I C BRATIANU'' \4LINTIMISOARA

COLEC}IUL TEHNIC "ION I C BRATIANU'' MLIN T'IMISOARA

MLT}IICIPIUL TIMI$ OARA,TMIg OARA,str PTATA HUNIADE,nT 2,CP 300002

Cu personalitate

iuridicd

COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUNTIMISOARA

COLEGIUL TEHMC DE VEST MLTN TiMISOARA

MUNICIPUL TIMIgOAIL{,TIMIgOARA,sIr E dul Regele Carol I,nr ll,CP 300172

Cu personalitate

iuridicd

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MLINTIMISOARA

]OLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS \4TIN TIMSOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TIMI g OARA,str str Matei Millo,nr 2A.CP 300696

Cu personalitate

iuridicd

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTMIS MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGMM PRELT]NGIT NR 8 MIIN TIMISOARA

MLTNICiPIUL

TIMI$ OARA,TIMIgOARA,stT MARTIR RADU CONSTANTIN,nT 23,CP 300702 Arondatd

1/6

REȚEA ŞCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT
Anexa nr. 1 la adresa ISJ Timiş nr. 14793/14.12.2017 COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN TIMISOARA COLEGIUL ECONOMIC 'F S NITTI" MUN TIMISOARA COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN TIMISOARA -OLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN TIMISOARA -OLEGIUL TEHNIC "IONI C BRATIANU" VIUN TIMISOARA Denumire lunga unitate de invatamant SRADINITA CU PROGRAM PRI TIMISOARA 1/6 ELUNGIT NR 13 adresa(localitate superioara, localitate, str., nr. cod postal) MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Aleea Padurea Verde,nr S,CP 300310 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str Bd Revolutiei.nr 15A,CP 300034 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str bd CD Loga „nr 37,CP 300020 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str Bv 16 Decembrie 1989,nr 26,CP 300172 MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str Cluj,nr 12,CP 305576 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str. Calea Martirilor,nr 64,CP 300727 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str str Coriolan Brediceanu,nr 37,CP 300012 Statut Cu personalitate iuridică
D numire lunga unitate PJ
COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CAS VERDE" MUN TIMISOARA
a
COLEGIUL ECONOMIC '"F.S NITTI" MUN.TIMISOARA COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN TIMISOARA COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN. TIMISOARA -OLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN JIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN TIMISOARA COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN TIMISOARA -OLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" COLEGIUL TEHNIC "EMANULL UNGUREANU" MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN TIMISOARA TEHNIC ELECTROTIMIS MUN TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 MUN TIMISOARA Cu personalitate iuridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, str ALEEA AEROPORT,nr 1,CP 300789 Arondată MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str Str Corbului,nr. Cu personalitate 1C,CP 300239 juridică Zu personalitate iuridică Zu personalitate uridică Cu personalitate juridică Zu personalitate 'uridică Cu personalitate iuridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str P-ta Iancu Huniade,nr 3,CP 300029 Cu personalitate iuridică Cu personalitate juridică MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIȘOARA,str PIATA HUNIADE „nr 2,CP 300002 Cu personalitate iuridică MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str E Cu personalitate dul Regele Carol Inr 11,CP 300172 juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str str Matei Millo,nr 2A,CP 300696 Arondată
OLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" VIUN TIMISOARA
CI
COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN IMISOARA
COLEC IUL NATIONAL BANATEAN MUN TIM SOARA
E
-u personalitate urid că
MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA, tr.str Dunarea,nr 9,CP 300612
COLEGIUL TEHNIC "IONI C BRATIANU" MUN MISOARA
COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN IMISOARA
MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str MARTIR RADU CONSTAN IN,nr 23.CP 300702

Denumire lunga unitatc PJ I)enumire Iunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str.,

nr. cod oostal) Statu t

CGLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUNTIMISOARA

S CO.{LA G]MNAZIALA NR 20 MUN'TIMISOARA

MUNICIPruL 'rIMI$OARA,TIMI gOARA,stT MARTIR RADU CONSTANTIN,nT 23,CP 300702 Arondatd

COLEGruL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " MUN TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC ENERGET]C "REGELE FERDINAND I '' MIJN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMIS OARA,SIT str Renasterii,nr 24A,CP 30031 0

Cu personalitate

iuridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELIJNGIT 'NIKOLAUS LENAU" MLI]\ TIMISOARA

JRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NIKOI,AUS LENAU' MUN TIMISOARA

MIINICIPIUL TIMI$OARA,TIMIgOARA,sIT General E Grigorescu,nr 3,CP 300079

Cu personalitate

juridici

GRADINITA CU PROGRAM PRELT]NGIT "NIKOLAUS LENAU" MLTN.TMISOARA

]RADINITACU PROGRAM PRELUNGIT 'FRANZ LLTKAS'' MLTN TIMISOARA

MLINICIPruL IIMI$OARA,TIMIgOARA,sIT Ghirlandei,nr 2 cP 30023 r Arondatd

GRADINITA CU PROGRAM PRELL]NGIT NR ] I MUNTiMISOARA

]RADIMTA CU PROGRAM PRELLTI\.IGIT NR 1I \4T]N'|IMISOARA

MUNICIPruL IIMI$OARA,TIMIgOARA,stT Versului,nr 2,CP 100741

Cu personalitate juridicI

GRAD]NITA CU PROGRAM PRELL]NGIT NR 1] MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12 MUN MISOARA

MUNICIPTL 'IIMI$OARA,TIMIgOARA,stT Axente Sever,nr 10,CP 300587 Arondatd

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR,14 MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELI]NGIT NR 14 MLTN TIMISOARA

MTJNICIPruL

TIMI$ OARA,TIMIg OARA,str Al, Odobescu,nr 56A,CP 300237

Cu personalitate juridicl

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 MTINTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL MUNTIMISOARA

MIJNICIPIUL TIMI$OARA,TIMIgOARA,sIT ODOBESCU,nT 45 B,CP 300237 Arondatd

GRADINITA CU PROGRAM PRELL]NGIT NR 2 IMISOARA

3RADIMTA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 IMISOARA

MTINICIPruL TIMI$OARA,TIMIgOARA,str Herculane,nr 9, cP 300434

Cu personalitate ir rrid ini

JRADINITA CU PROGRAM PRELTINGIT NR 2 |IMISOARA

GRADIIIITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR I MUN'ITMISOARA

MT]NICIPIIJL TIMI$OARA,TMIgOARA,stT A1 uniq,nr 4 I A,C P 3007?8 Arondatd

RADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 TMISOARA

3RADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 IIMISCIARA

MUNICIPIUL 'IIMI$OARA,TIMI$ OARA,str Nottara Constantin,nr 1,CP 300522 Arondat,

]RADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 VTLIN TIMISOARA

GRADIMTA CU PROGRAM PRELIJNGIT NR 20 MUN'|IMISOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TMI$ OARA,str Martir Silviu Motohon,nr 53,CP 300252

Cu personalitate juridica

JRADINITA CU PROGRAM PRELLING1T NR 20 \4T]N TIMISOARA

GRAD|T)IITA CU PROGRAM NORMAL NR 27 MUN'IMISOARA

MUNICIPruL 'IMI$OARA,TIMI$ OARA,str Constantin Zabulica,nr Al 4,CP 3 00255 Arondatb

JRADINITA CU PROGRAM PRELLINGIT NR 20 \4UN TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 MUN TTMISOARA

MLINICIPruL TIMI$OARA,TIMIgOARA,sIT ION IONESCU DE LA BRAD,nr A2.CP 300255 Arondatd

]RADINITA CU PROGRAM PRELTINGIT NR 20 \4LIN TIMISOARA

GRADI]\]TA CU PROGRAM PRELLINGIT NR 9 ''CARI,A PELZ' MUN TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,str Cris an,nr 27 -23 .cP 300367 Arondatd

GRADINITA CU PROGRAM PRELLINGIT NR 22 MLIN TIMISOARA

GRAD]NITA CU PROGRAM PRELLTNG]T NR 22 MT]N TTMISOARA

MUNICIPruL 'IIMI$OARA,TIMIgOARA,stT Semenic,nr 8,CP 30003 8

Cu personalitate juridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRET,UNGIT NR 23 MT]N TIMISOARA

JRAD]]\]ITA CU PROG PRELLINGIT NR 23 \,4UN'ITMISOARA

MUNICIPIUL TIMIgOARA,TIMIgOARA,sIT G Musicescu.nr 9.CP 300425

Cu personaJitate

yuridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNG]T NR 23 MUNTIMISOARA

GRADN{ITA CU PROGRAM PRELL,INGIT NR 3] MUN:IJN4ISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI gOARA,stT PLATANILOR, nr2,CP 300185 Arondata

2/6

RAM
Denumire lunga unitate PJ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN. TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1] MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 MUN TIMISOARA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 TIMISOARA RADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 IMISOARA S3RADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 MUN TIMISOARA “RADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 VIUN TIMISOARA Denumire lunga unitate de invatamant 2/6 adresa(localitate superioara, localitate, str., nr. cod postal) Arondată MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, str General E Grigorescu,nr 3,CP 300079 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str Ghirlandei,ur 2 CP 300231 Arondată MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str Versului,nr 2,CP 300741 Cu personalitate juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Martir Silviu Motohon,nr 53,CP 300252 Arondată
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 SRADINITA CU PROG MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 20 MUN TIMISOARA SRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 11 MIUN TIMISOARA Statut MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str MARTIR RADU CONSTANTIN,nr 23,CP 300702 Cu personalitate Cu personalitate juridică Cu personalitate GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14 TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Al.Odobescu,nr MUN TIMISOARA SRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 MUN TIMISOARA SRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 27 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 4 MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA PRELUNGIT NR 23 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 31 MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA juridică Arondată MUNICIPIUL 56A,CP 300237 Arondată MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Herculane,nr 9, CP 300434 Arondată MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, Str Nottara Constantin,nr 1,CP 300522 Arondată Cu personalitate juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str ION IONESCU DELA BRAD,nr A2,CP 300255 Arondată MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str Crisan,nr 21-23 CP 300367 Arondată MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str Semenic,nr 8,CP Cu personalitate 300038 juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Cu personalitate G Musicescu,nr 9,CP 300425 juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, str PLATANILOR, nr 2,CP 300185 Arondată
COLEGIUL TEHNIC ELEC ROTIMIS MUN TIMISOARA
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " MUN. IMISOARA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str str Rena terii,nr 24A,CP 300310
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN TIM SOARA
IRADINITA CU PROGRAM PRELUNGI NIKOLAUS LENAU'" MUN TIMISOARA
3RADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "RANZLUKAS" MUN TIMISOARA
SRADINITA CU PROGRAM PRELUNGI NR 12 MUN TIMISOARA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIM ŞOARA,str Axente S ver,nr 10,CP 300587
GRADINITA CU PROGRAM SAP AMANAL MUN TIMISOARA
MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIȘOARA,str ODOBESC. nr 45 B,CP 300237
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 TIMISO RA
Cu personalitate | ridică
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Aluniş,nr 41A,C P3007 8
MUNICIPIUL IMIŞOARA,TIMIȘOARA,str Constantin Zabulica.nr Al4.CP 3002355
RADINITA CU PROGRAM PRE UNGIT NR 20 VIUN TIMISOARA
i
CU PROGRAM PRELUNGIT NR O MUN TIMISOARA
GRADINITA C PROGRAM PRELUNGIT NR 9 "CARLA PELZ" MUN TIMISOARA
TRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22 MUN TIM SOARA

Denunire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invafamant adresa(localitate superioara, localita te, str.,

nr. cod nostal) Statut

GItrADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 MUN.TIMISOARA

I\4IINICIPIUL IIMI$OARA,TIMIgOARA,stT Suceava,nr. 1 3A, cP 300391

Cu personalitate

iuridicl

GRADINITA CU PROGRAM PRELT]NGIT NR.25 MUNTMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELLINGIT NR 24 MLTNTMISOARA

MUNICIPIUL 'IMI$OARA,TIMIgOARA,stT MASLiNULUL nr 7/9,CP 300401 Arondatd

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR4 MLIN TIMISOARA

MUNICIPiUL TrMI$OARA,TIMIgOARA,StT C A.ROSETTI,T r 6,CP 300618 Arondati

GRADINITA CU PROGRAM PRELTINGIT NR 26 MT]NTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELTJNGIT NR 26 MI.JN,TMISOARA

MIJNICIPIIJ'I, TIMI$OARA,TIMIgOARA,str.Teiului,nr 3,CP 300658

3u personalitate

uridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELLING]T NR 32 MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 32 MLIN TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMigOARA,TIMIgOARA,sIT. C-tin Brailoiu,ru 2,CP 300722

3u personalitate

r-rridicl

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNTIMISOARA

JRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 \41]NTIMISOARA

\4UNTCTPILJL TrMrgOARA,TIMrgOARA,str \4artir Sebastian Iordan.nr.6.CP 300049

Cu personalitate

iuridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MLTN TIMISOARA.

JRADINITA CU PROGRAM PRELI.]NGIT NR 19 \41]N TIMISOARA

MLINICIPIUL IIMI$OARA,TMIgOARA,str.Banciu Leontina, martir,nr 5,CP 300024 Arondatd

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 36 MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR,36 MUNTIMISOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TIMIgOARA,stT Teiului,nr 5,CP 3006s9

Cu personalitate

iuridici

GRADINITA CU PROGRAM PRELTINGIT NR 36 MUNTMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 37 MUNTMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMIgOARA,sIr CALEA ARADULUI,nT 56,CP 300291 Arondati

GRADINITA CU PROGRAM PRELT,]NGIT NR 38 ML]N TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELL]NGIT NR 38 MTJN.TMISOARA

MUNICIPIUL TMI$ OARA,TMI$OARA,sIr Intrarea Neptun,nr 4,CP 300 I 1 5

Cu personalitate

i uridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELLTNGIT NR 38 MT]NTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 19 MLTN. TIMISOARA

MIJNICIPruL TMI$OARA,TIMIgOARA,sIT Balmu$ Vasile, nartt,w2022,CP 300715 Arondatd

GRADINITA CU PROGRAM PRELLINGIT NR 38 MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNG]T NR 6 MLTNTIMISOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TIMIgOARA,str.Ismail,nr I 7,CP 300329 A.rondatd

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELTJNGIT NR 53 MUNTIMISOARA

MIJNICIPIIJL TIMIgOARA,TIMIgOARA,sIT Pestalozzi,nr 4,CP 3001 15

Cu personalitate

iuridicd

GRADINITA CU PROGRAM PRELLINGIT NR 53 ML]NTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 16 MUN.TMISOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TIMIgOARA,stT Renasterii,nr 4

,cP 300296 Arondatl

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MLJNTMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 45 ML'N TIMISOARA

ML]NICIPiUL TIMI$OARA,TIMIgOARA,stT Comelia Salceanu,nr 1 7,CP 300561 {rondatb

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 48 MUNTMiSOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMIg OARA,str,Dragasani,nr, I ,cP 300126 A.rondatd

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MLII.{ TIMISOARA

JRADINITA CU PROGRAM PRELT]NGIT NR 16 \4LIN TIM]SOARA

MT]NICIPIUL

:IIMI$OARA,TIMIgOARA,stT Abrud,nr. I 9,CP 300093 4.rondatd

LICELIL CU PROGRAM SPORTIV''BANATUL" MUNTIMISOARA

LICEUL CU PROGRAM SPORTTV''BANATUL" MTIN TMISOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TIMIgOARA,sIT F C Ripensia,nr-29,CP 300584

Cu personalitate

iuridicd

3/6

Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 32 MUN TIMISOARA Arondată GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 36 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUN TIMISOARA 3/6
adresa(localitate superioara, localitate, str., Statut nr. cod nostah MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Suceava,nr.13A, Cu personalitate CP 300391 iuridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA, str MASLINULUI, nr 7/9,CP 300401 Arondată GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 MUN TIMIŞOARA Arondată MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26 TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, 3,CP. Zu personalitate MUN.TIMISOARA 300658 uridică GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 32 Zu personalitate MUN TIMISOARA uridică 3RADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL TIMIŞ OARA,TIMIȘOARA,str Cu personalitate VIUN TIMISOARA Martir Sebastian lordan,nr.6,CP 300049 iuridică MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 3RADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 19 TIMIŞOARA,TIMIȘOARA,str.Banciu MUN TIMISOARA VIUN TIMISOARA Leontina, martir,nr 5,CP 300024 MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 36 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 TIMIȘOARA,TIMIŞOARA,str Teiului,nr S,CP. Cu personalitate MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA 300659 iuridică MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 37 TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str CALEA MUN TIMISOARA ARADULUI, nr 56,CP 300291 Arondată GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 38 Cu personalitate MUN TIMISOARA MUN.TIMISOARA juridică MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 19 TIMIȘŞOARA,TIMIŞOARA,str Balmuşș Vasile, MUN. TIMISOARA martir,nr 20-22,CP 300715 Arondată MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 6 TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Ismail,nr 17,CP MUN TIMISOARA 300329 Arondată GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Cu personalitate MUN TIMISOARA Pestalozzi,nr 4,CP 300115 iuridică MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 16 TIMIȘOARA,TIMIŞOARA,str Renasterii,nr 4 MUN.TIMISOARA „CP 300296 Arondată MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 45 TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str Cornelia MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA Salceanu,nr 17,CP 300561 Arondată MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA,str.Dragasani,nr.] „CP 300126 Arondată GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 SRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16 MUN TIMISOARA MUN TIMIȘOARA MUNICIPIUL LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" TIMIȘOARA,TIMIŞOARA,str F C Cu personalitate MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA Ripensia,nr.29,CP 300584 iuridică
GEHADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 MUNTIML OARA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGI NR 25 MUN. TIMISOARA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGI NR.25 MUN TIMISOARA
JRADINITA CU PROGRAM PRELUNG TNR24 MUN TIMISOARA
MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIȘOARA,str C A.ROSET [r r 6 ,CP 300618
GRADIN TA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26 MUN TIMISOARA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIM ȘOARA,str. C-tin Brailoiu,nr 2,CP 300722
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGI NR 33 MUN TIMISOARA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Întrar a Neptun,nr 4. CP 300115
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUN IMISOARA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 53 MUN IMISOARA
GRADINI A CU PROGRAM PRELUNGIT NR 48 MUN TIMISOARA.
MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIM ŞOARA,Sstr Abrud,nr.19,CP 300093
Tondată

D numir t lunga u nita fe PJ Denumire lunga unitate dc invatamanl adresa(localitate superioara, localitate, str.,

n r- cod nostal) Statut

LICEUL DE ARTE PLASTICE MIIN TIMISOARA LICEUL DE ARTE PLASTICE

MIIN TIMISOARA IMUNICIPruL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr Lorena nr 35

Ju personalitato

uridicd

LICEUL PEDAGOGIC 'CAR,\ruN SIIVA' MUNTIMISOARA

LICEto\- PEDACOGIC " CARMEN S YLVA' MUNTIMISOARA

MTINICIPruL

IIMI$OAM,TMI$oARA,Str C D LoGA,nr.4 5,CP 300020

Cu personalitatr: juridice

LICETIL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MT]N TIMISOARA

LICEUI, TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALMENTARA MUN.TIMIS OARA

MI.INICIPiTIL IIMI$OARA,TIMI$ OARA,str Calea Bogdanestilor,nr 32A,CP 30001 5

Cu personalitat,:

iuridich

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTUzu AUTO MUNTIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUNTIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,str str.Ardealului,nr 1,CP 300536

Cu personalitate

iuridici

LICEL]L TEOLOGIC BAPTIST

MTINTIMISOARA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUNTIMISOARA

MUNICIPIT]L TIMI$ OARA,TIMI$OARA,sIr ADY ENDREnT 20,CP300175

Cu personalitate

iuridic6

-ICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS \{UN TMISOARA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUNTIMISOARA

MLD{ICPruL TIMI$OARA,TIMI$ OARA,str Str Transilvania.nr IOA.CP 300456

Cu personalitate

iuridicd

LICET]L TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC ,, GERHARDINI,\4" MUN TIMIS OARA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC ,GERIIARDINLIM' MUN.T]MISOARA

MUNICIPruL TMI$OARA,TIMI$OARA,sIr P ta Regina Maria,nr 1,CP 300004

3u personalitate

uridicd

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA"

MUNTM]SOARA LICEUL TEORETIC ''BARTOK BELA" MLTN,TIMISOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TMI$OARA,sIr Bd General Dragalina,nr 1 1A,CP 3001 81

Cu personalitate

juridic[

LICELIL TEORETIC''BARTOK BELA" MUNTMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 10 MLINTIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$ OARA,TIM1$OARA,str Mani u Iuliu,nr.42,CP 300185 Arondatd

LICEUL TEORETIC''DOSITEI ORRADOVICI''

ML]N TIMISOARA LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI'' MUNTIMISOARA

MUNICIPruL TIMISOARA,TIMI$OARA,sIr E dul General Dragalin4nr 6,CP 300181

Cu personalitate juridicd

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISI" MUNTIMISOARA

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISL" MUNTIMISOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr GHIRLANDEI, nr4,CP 300231

Cu personalitate

iuridicl

LICEUL TEORETIC "J L CALDERON" MUNTIMISOARA

LICEIJ'L TEORETIC "J.L CALDERON'' MT]NTIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,SIr str, Petalozzi,nr 14,CP 3001 15

Cu personalitate

iuridicb

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU'' MUNTIMISOARA

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MLINTIMISOARA

MLINICIPIUL TIMI$OARA,TMI$OARA,str str GheorgheLazar,nr 2,CP 300078

Cu personalitate

iuridicd

LICEI,IL TEORETIC "WAD TEPES" MUN TIMISO

LICEUL TEORETIC'VLAD TEPES'' MUNTIMISOARA

MLINICIPIUL TMI$OARA,TIMI$ OARA,str SURORILE MARTIR CACEU,nI,47,CP 300568

Cu personalitzLte

iuridicd

LICELIL TEORETIC "VLAD TEPES" MUNTIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGII'NR 2 Mt]N,TIMISOARA

MLJNICIPIUL IIMI$OARA,TIMI$OARA,str Retezdl,nt 1,CP 300s88 Arondatd

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE " MLTN TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "\ATLLIAM SHAKESPEARE" MUN TIMISOARA

MLTNICIPIUL TIMI$ OARA,TIMI$ OARA,str

str I L Caragiale,nr 6,CP 300092 0u personalitate

iuridici

LICEUL TEORETIC''WLLIAM SHAKESPEARE" MUN TIM]S OARA

GRADIN]TA CU PROGRAM PRELLINGII'NR 44 MI]N TIMISOARA

MLTNICIPIUL TIMISOARA,TIMI$OARA,str.Vulcan Iosilnr 9 ,cP 3003i4 \rondatd

+/o

Denumire lunga unitate PJ LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MUN TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA” MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "J L CALDERON" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES” MUN TIMISO Denumire lunga unitate de invatamant LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN TIMISOARA 4/6 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str C D LOGA,nr.4 5,CP 300020 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,Sstr Calea Cu personalitate Bogdanestilor,nr 32A,CP 300015 juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA,str Cu personalitate str.Ardealului,nr 1,CP 300536 iuridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA,str ADY ENDRE,nr 20,CP 300175 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, str Cu personalitate Str Transilvania,nr 10A,CP 300456 juridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA,str Bd General Dragalina,nr 11A,CP 300181 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA,str Maniu Iuliu,nr.42,CP 300185 Arondată MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA,str E dul General Dragalina, nr 6,CP 300181 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Cu personalitate str, Petalozzi,nr 14,CP 300115 iuridică MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA,str str Gheorghe Lazar,nr 2,CP 300078 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA, str SURORILE MARTIR CACEU,nr.47,CP 300568 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA,Sstr Retezat,nr 1,CP 300588
adresa(localitate superioara, lo alitate, str., nr. cod nostal)
LICEUL DE ARTE PLASTICE LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MUN.TIMISOARA LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN TIMISOARA LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC 'GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 10 MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICT" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "J.L CALDERON" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN TIMISOARA LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 MUN, TIMISOARA LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44 MUN TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Lorena nr 35 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA str str IL Caragiale,nr 6,CP 300092 Statut -u personalitate uridică Cu personalitate juridică Zu personalitate iuridică Cu personalitate juridică Cu personalitate juridică Cu personalitate juridică Cu personalitate juridică Cu personalitate iuridică Arondată Cu personalitate iuridică Arondată
LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA' MUN TIMISOARA
Cu personalitati juridică
L CEUL IEOLOGIC BAFITDI MUN TIMISOARA
ICEBUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN TIMISOARA
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CA OLIC "GERHARDINUM" MUN TIMISOARA
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, FIMIȘOARA,Sstr P ta Re ina Maria,nr ],CP 300004
LICEUL TEORETIC "BARTOK BEL ” MUN.TIMISOARA
MUNICIPIUL TIM ŞOARA,TIMIȘOARA,str GHIRLANDEL nr 4 CP 300231
LICEUL TEORETIC "VLAD EPES' MUN TIMISOARA
LICEUL TEORETIC "WILLIAM HAKESPEARE" MUN TIMISOARA
MUN CIP UL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str. ulcan Iosif,nr “ CP 300314

Dpn un ire lunge unitate P J Denumire luns,a unitate de invatamant adresa(locali tate superioara, localitate, str.,

nr. cod nostali Sta tu t

LiCEUL WALDORF MUN TIMISOARA LICEUL WALDORT MUN TMISOARA

]MUNICIPIUL '[IMI$OARA,TIMI$OARA,str Uranus,nr I 4,CP 300687

Cu personalitate jr.rridicd

SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MTIN,TIMISOARA

]COALA GIMNAZIALA "RUDOLF WAITHER'' \4TIN TIMISOARA

MUNICIPruL TIMI$ OARA,TIMI$OARA,sII strRudolf Walther.nr 1-CP 300314

Cu personalitate

iuridici

SCOALA GIMNAZLA,LA''RUDOLF WALTHER" MUNTIM]SOARA

GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL

"RUDOLF WALTF{ER" MIIN TMiSOARA MUNiCIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr

,nr ,CP Arondat5

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MLIN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MIIN TIMISOARA

MUNICIPIUL TMI$OARA,TIMI$OARA,str str Comanesti.nr-3.CP 3001 16

Cu personalitate

iuridicd

]COALA GIMNAZIALA NR 1 ML]N TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 5 MUNTIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr Vlaicu Aurel,nr 5,CP 300193 Arondatd

SCOALA GIMNAZLALA NR I MUN I]MTSOAR,d GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 MUNTMISOARA

MUNICIPruL TIMI$OARA,TIMI$OARA,str CANALUL BEGA,nr.l,CP 300324 Arondati

SCOALA GIMNAZL{LA NR.1 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 4 MUNTIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,str Veme Jules,nr 64,CP 300321 fuondatd

SCOALA GIMNAZIALA NR 12 MUNTIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR i2 MLINTIMISOARA

MIINICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr B dul Regele Carol I,nr. 17,CP 300180

Cu personalitate

iuridicd

SCOALA GIMNAZIALA NR 12 MUNTMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C F R ML]NTIMISOARA

MI]NICIPruL TIMI$ OARA,TIMI$OARA,str.Republicii,rn 25

,cP 300158 ArondatI

SCOALA GIMNAZIALA NR 13 MTINTIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR 13 MUNTMISOARA

MUNICIPIIJL TIMI$OARA,TMI$oARA,sIr str Gawil Musicescu.nr 14.CP 300510

Cu personal itate

iuridicd

SCOALA GIMNAZIALANR 15 MUNTIMISOARA

SCOALA GIMNAZTALA NR 15 MUNTMISOARA

MUNICIPIIJ'I- TIMI$OARA,TIMI$OARA,str str Chisodei,nr 1

,cP 300430

Ju personalitate

uridicd

SCOALA GIMNAZIALANR 16 "TAKE IONESCU" MLIN TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR 16 'TAKE IONESCU' MIJN TIMIS OARA

ML]NICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,str Bucureqti,nr I I cP 300064

Cu personalitate

iuridicd

SCOALA GIMNAZIALA NR 18 MUNTIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR 18 MUNTIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sII. str Amforei-nr 6-CP 300660

Cu personalitate

iuridicd

SCOALA GIMNAZIALA NR ]9 "AVRAM IANCU" MUNTIMISOARA

SCOALA GIMNAZTALA NR 19 "AVRAM TANCU'' MLTN,TMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$ OARA,str B-dul Cetatii.nr 24-CP 300397

lu personalitate uridicb

SCOALA GIMNMIALA NR 2 MTIN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 2 MUNTIMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TMI$OARA,sIr Mures,nr 8,CP 3004 1 8

Cu personalitate

iuridici

SCOALA GIMNAZIALA NR 2 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGII- NR 29 MUN TIMISOARA

MUNICIPruL TIMI$ OARA,TIMI$OARA,str Mures,nr 6,CP 30041 8 Arondatl

SCOALA GIMNAZIALA NR 21 ''VICENTIT] BABES" MUN TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR 2 1'VICENTru BABES" MUNTMISOARA

MUNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA,sIr str Simion Bamutiu,nr 9,CP 300133

Cu personalttate

sl6

Denumire lunga unitate PI SCOALA GIMNAZIALA NR 13 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 15 MUN TIMISOARA Denumire lunga unitate de invatamant 5/6 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, str str Rudolf Walther,nr 1,CP 300314 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA,str „ar „CP Arondată MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA,str str Comanesti,nr.3,CP 300116 Arondată MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str B dul Regele Carol Lnr. 17,CP 300180 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str.Republicii,nr 25 „CP 300158
LICEUL WALDORF MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER!" MUN TIMISOARA LICEUL WALDORF MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL "RUDOLF WALTHER" MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 1 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 5 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 4 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 12 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 18 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 19 "AVRAM IANCU" MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 12 MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CF R MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 13 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 135 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 16 "TAKE IONESCU" MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 18 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 2 SCOALA GIMNAZIALA NR 2 MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25 SCOALA GIMNAZIALA NR 2 MUN TIMISOARA MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 21 "VICENTIU BABES" MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 21 "VICENTIU BABES" MUN TIMISOARA adresa(localitate superioara, locaiitate, str., nr. cod postal MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str CANALUL BEGA,nr.1,CP 300324 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Verne Jules,nr 64,CP 300321 MUNICIPIUL Statut Cu personalitate juridică Cu personalitate iuridică Cu personalitate juridică Arondată Arondată Cu personalitate iuridică Arondată Cu personalitate juridică TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, str str Chisodei,nr 1 Zu personalitate „CP 300430 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str Bucureşti,nr 11 CP 300064 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA, str. str Amforei,nr 6,CP 300660 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str B-dul Cetatii,nr 24,CP 300397 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str Mures,nr 8,CP 300418 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str str Simion Barnutiu,nr 9,CP 300133 uridică Cu personalitate iuridică Zu personalitate juridică Cu personalitate iuridică Arondată Cu personalitate juridică
MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str Uranus,nr 14,CP 30068
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, IMIȘOARA,str Vlaicu Aurelnr 5.CP 300193
SCOAL G MNAZIALA NR. 12 MUN TIMISOARA
MUNICIPIUL TIMISOARA, TIMIȘOARA, str str Gavril Music scunr 14,CP 00510
SCOALA GIMNAZIALA NR 16 ARE IONESCU" MUN TIMISOARA
C personalitate 1uridică
MUNICIPIUL IMIȘOARA,TIMIŞOARA,str Mures,nr 6,CP 300418

Denunrire lunga unitrt" PJ Denumire lunga unitatc de invatamant a il resa(l ocalit^te superioara, localitatc! nr. cod postal) Statut

SCOALA GMNAZIALA NR 24 MLTN,TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALANR24 MLIN,TIMISOAM

I\IT]NICIPIUL

l'lMI$ OARA,TMIgOARA,sIT BRANDUSET,n: 7,CP 300681

3u personalitate

uridicd

SCOALA GIMNAZIALA NR24 MU\I.TN4ISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 27 MIIN TIA4ISOARA

T4T]NICIPruL I'IMI$ OARA,TMIgOARA,sIT BRANDUSEI,nT 15,CP 300681 Arondatd

JCOALA GIMNAZIALA NR 25 \iIIJNTIMISOARA

JCOALA GIMNAZIALA NR 25 \4LIN TIMISOARA

N{UNICIPIUL TMIgOARA,TIMI$OARA,sIT Closminului,nr 42 ,CP 300120

3u personalitate

uridicd

SCOALA GIMNAZIALA NR 27 MUNTMISOARA

SCOAIA GIMNAZLA.LA NR 27 MLINTIMISOARA

!{L]NICIPIUL iMI$OARA,TIMIgOARA,sIT Aleea jiornistilor,nr 3,CP 300455

3u personalitate

uridicE

SCOALA GIMNMIALA NR27 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAMPRELLJNGIT NR 3 MIJN TMISOARA

]VTLTNICIPIUL

TIMI$ OAM,TIMIgOARA,sIT Leonard Nicolae,nr 1 3,CP 300493 Arondatd

]COALA GIMNAZIALA NR 30 V{UN TIMISOARA

]COALA CIMNAZLA.LA NR JO \4UNTMISOARA

N/IUNICIPIUL TIMIgOARA,TIMIgOARA,sIT Artistilor,nr 13,CP 300685

Cu personalitate

iuridicd

SCOALA GIMNAZIALA NR 6 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 6 MTINTMISOARA

IVTUNICIPIUL

I IMI$ OARA,TIMIgOARA,stT str Vulturilor,nr 89.CP 300151

Cu personalitate

luridicd

]COALA GIMNAZIALA NR 6 MTIN TIMISOARA 3RADIN]TA CU PROGRAM PRELLINGIT NR 30 fIMISOARA

MTUNICIPIUL

T n4l$OARA,TIMIgOARA,str.Vas ile Lupu,nr 29A,CP 300152 \rondatd

SCOALA GIMNAZIALA NR 7 "SFANTA MARLA" MTIN TMISOARA

JCOALA GIMNAZIALA NR 7 "SFANTA \4ARTA'' MLIN TMISOARA

M UNICIPIUL TIMI$OARA,TIMI$OARA.sIr. str Ion Ionescu de la Brad,nr 2,CP 300253

Cu personalitate

iuridicd

Inspector gcolar General Adj., prof. Mihaela-Dana PETROV

Consilier Relea gcolarS,

6/6

SEE Ec. Corina-O. NISTOR - L.
Denumire lunga unitate PI SCOALA GIMNAZIALA NR 24 MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 25 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 27 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 30 MUN TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 7 "SFANTA MARIA" MUN TIMISOARA Inspector Școlar General Adj., prof. Mihaela-Dana PETROV 6/6 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIȘOARA, str Cosminului,nr 42,CP 300720 VIUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Aleea 3ornistilor,nr 3,CP 300455 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA, str Artistilor,nr 13,CP 300685 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIȘOARA str. Vasile Lupu,nr 29A,CP 300152 MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIȘOARA,str. str Ion Ionescu de la Brad,nr 2,CP 300253 Consilier Rețea Școlară,
D numire lunga unitate de invatamant
SCOALA GIMNAZIALA NR 24 MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR 27 MUN.TIMISOARA adresa(localitate superioara, localitate, nr, cod postal) Statut MUNICIPIUL SCOALA GIMNAZIALA NR 24 TIMIŞOARA,TIMIŞOARA, str BRANDUSEL, n Zu personalitate MUN.TIMISOARA 7,CP 300681 uridică MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 27 TIMIŞOARA,TIMIȘOARA, str BRANDUSEL nr MUN TIMISOARA 15,CP 300681 Arondată SCOALA GIMNAZIALA NR 25 -u personalitate VIUN TIMISOARA uridică Zu personalitate uridică MUNICIPIUL GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TIMIŞOARA,TIMIȘOARA,str Leonard MUN TIMISOARA Nicolae,nr 13,CP 300493 Arondată SCOALA GIMNAZIALA NR 30 Cu personalitate VIUN TIMISOARA juridică SCOALA GIMNAZIALA NR 6 Cu personalitate MUN TIMISOARA juridică Arandată SCOALA GIMNAZIALA NR 7 "SFANTA Cu personalitate MARIA" MUN TIMISOARA Juridică
SCOALA GIMNAZIAL NR 27 MUN TIMISOARA
S OALA GIMNAZIALA NR 6 MUN TIMISOARA
VIUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str str Vulturilor,nr 83 CP 300151
SCOAL GIMNAZIALA NR 6 MUN TIMISOARA
T1RADINITA CU PROGRAM PRELUNG T NR 30 TIMISOAR A

Atasament: Adr.Aviz_conform_proiect_retea.PDF

TNSPEC;ORATUL $COLAR J UDETEAN TTNTTS Edul C.D. Loga nr. 3" 3OOO22, Timivrsr*, Tel +40(O)251i-305799

Fax +40(0) 256-4so'130,'40(o)256-490429

t\t I N-tsTERt Il. EDI f ('-\'rl El !iATIC'N.\l,t:

N,. lf /// Jn /{ /{ lflF

Citre PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Domnul Primar Nicolae Robu Domnul Viceprimar Dan Diaconu

in atenfia: Serviciului $coli-spitale

Ca urmare a propunerilor inaintate de cdtre autoritafle administraliei publice locale a Municipiului Timigoara, prin HCL nr. 462121.11.2017 9i HCL nr. 463121.11.2017,

Avdnd in vedere dispoziliile art. 20 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 23 alin. (l) din OMEN nr. 5472 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati-in

unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019,

Inspectoratul $colar Judefean Timig a acordat in gedinJa Consiliului de Administralie din

14.12.2017 avizul conform pentru proiectul de re[ea ;colard a unitd[ilor de invdldmdnt preuniversitar - an ;colar 2018-2019, de pe raza Municipiului Timi;oara, implicit pentru ptoprrn.t.u de divizare totald a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" din Timigoara, ca modalitate de reoiganizare a unitdlilor de inv6!6mAnt preuniversitar care sd conducd la otganizarea refelei qcolare pentru anul gcolar 2018-2019.

Prof. Aura

Inspector r gerenal adjunct, Prof. Francisc Halasz

Compartiment refea gcolarl, plan qcolarizare

şi mailsj timis gali. com, o e Operator de dute cu caracter personal nr.18818 Ec. Corina-O. Nistor-Lăzăruică
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ B-dul C.D. Loga nr. 3, 300022, Timişoara, Tel +40(0)256-305799 Fax +40(0)256-490430, +40(0)256-490429
MINISTERUTL. EDUCAŢIEI NATIOXALE
IEI dn WIZZ
Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Domnul Primar Nicolae Robu Domnul Viceprimar Dan Diaconu În atenția: Serviciului Şcoli-Spitale Ca urmare a propunerilor înaintate de către autoritățile administrației publice locale a Municipiului Timişoara, prin HCL nr. 462/21.11.2017 şi HCL nr. 463/21.11.2017, Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 23 alin. (1) din OMEN nr. 5472 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati în unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-201 9, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a acordat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 14.12.2017 avizul conform pentru proiectul de reţea școlară a unităților de învăţământ preuniversitar - an școlar 2018-2019, de pe raza Municipiului Timișoara, implicit pentru propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic ”Ion Mincu” din Timişoara, ca modalitate de reorgani are a unităților de învăţământ preuniversitar care să conducă la organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018-2019.
Prof. Aura Inspector r gerenal adjunct, Prof. Francisc Halasz Compartiment rețea şcolară, plan şcolarizare

SRDCIBMD

Z-ffirS30din t8.l2.2Dll.

.D. LOGA nr.3 te1.0256 305 799

2018 l8

2

' CodFO-24 _ 01,ver.3

t HU

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cult S-a înregistrat cu numărul : SC201 SCO1 Corespondenta Primar la Biroul Cabinet Primar Am preluat de la Firma: 15177-1SJ TIMIS Cu adresa; Timişoara, Str. BD. C email gmail.com Total 1 file Termen de rezolvare: 17.01, Termen direcție: 02.01.20 Obs. INAINTARE "AVIZ CONFORM" PRIVIND SEDINTA CA/14.12.2017, CONF HCL NR. 462/21.1 1.2017+ 463/21.11.2017, OMEN NR. 547 Timişoara, la 18.12.2017 Consilier/Referent, Alina Petrovici
SRDC/BMD 7-0318306 din 18.12.2017 -D. LOGA nr.3 tel.0256 305 799 2018 18 CodFO-24 - 01, ver3
HCL

Atasament: Scan_20170919.pdf

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr._________

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Timişoara, 18.09.2017

Ex. unic

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DOMNULUI PRIMAR

în urma deciziei luate la nivelul Guvernului României, doamna prefect Eva

Georgeta Andreaş, va emite în regim de urgenţă Ordinul de constituire a comisiei de

evaluare a pagubelor, iar în cursul zilei de mâine, 19.08.2017, comisia urmează să

evalueze în cadrul comisiei pagubele produse la institutiile publice (Spitale, Unităţi de

învăţământ şi celelalte instituţii publice) şi totodată o să întocmească rapoartele operative

care să stea la baza întocmirii proiectelor de Hotărâre de Guvern, în vederea acordării de

despăgubiri.

Astfel, vă rog să transmiteţi cu celeritate, până la data de 19.09.2017, ora 10.00,

evaluarea preliminară a pagubelor produse la instituţiile din subordinea dumneavoastră,

pentru a putea fi aprobate în şedinţa de guvern din 20.09.2017.

Evaluarea preliminară va cuprinde urmatoarele date: denumire obiectiv, deţinător,

adresă, avariat sau distrus, elemente constructive (denumire, material, UM şi cantitate) şi

valoare, urmând a fi transmise la adresa [email protected]

Persoană de contact: Mr. Creţu Ştefan iţă, 0724-258.366.

Cu deosebită stimă şi respect,

Se transmite prin fax

I n s p e c t o r ş e f fcotenenc-colonel,

Lucian Vasile

PROCES-VERBAL(MODEL) privind constatarea şi evaluarea fizică a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase

în Municipiul Timişoara produse în data de 17.09.2017.

Nr. Crt.

Tip obiectiv avariat/distrus Sursă

viitură/ inundaţie

Mecanism de

inundare

Caracteristi ci viitură

Denumire curs de

apă

Elemente constructive (avariate/distruse) ale obiectivului

Valoare Obiectiv

(Lei) Denumire

Deţinător (persoană

fizică/ juridică)

Adresă Avariat

/ Distrus

Denumire (descriere

mod de afectare)

Material UM Cantita

te

MUNICIPIUL TIMIŞOARA COLEGIULUI TEHNIC DE VEST

1.

Acoperişul Colegiului Tehnic de Vest Corp 1 (Şcoala)

Primăria Municipiului Timişoara

Timişoara Biv.

Regele Carol I nr.l 1

acoperiş distrus

Am totalitate

Furtună Ploi

- - -

Distrus acoperiş

Ţiglă/ lemn

mp mc

0000 0000

LEI

2.

Acoperişul Colegiului Tehnic de Vest Corp 2 (Internat)

Primăria Municipiului Timişoara

Timişoara Bl’v.

Regele Carol I nr.l 1

acoperiş partial distrus

Furtună Ploi

- - -

Avariat acoperiş

Ţiglă/ lemn

mp mc

0000 0000

LEI

3.

Acoperişul Atelierelor Colegiului Tehnic de Vest

Primăria Municipiului Timişoara

Timişoara Str. Pop de

Băseşti nr.27

A cop eriş partial distrus

Furtună Ploi

- - -

Avariat acoperiş

Membr ană

bitumin oasă

mp 0000 LEI

TOTAL:valoare pagube Ia obiectivul sau obiectivele avariate: total sumă lei

Conducător obiectiv

Semnătura

1

Atasament: Aviz_retea.PDF

nouANn Judeful Timig

Primiria Municipiului Timigoara Tiiliiwa 2021 Cqitald Earopeqnd q Cultuii

S-a turegistrat cu num[ru] : SC2017.03f 639 din l1.l}.20l7

NWl2' Corespondenta Serviciul Scoli-Spitale la Serviciul Scoli-Spitale Am preluat de la INBSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TrMIS NR.14793114 .12.20t7 Cu adresa: Timigoara, St.

Total 13 file Termen de rezolvare: 14.01.2018 Termen direcfie: 30.12.2017

Obs. AVIZ CONFORM PENTRU UNITATILE DE IWATAMANT PREUNTVERSITAR PRIVIND ORGANZAREA /REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE DIN RAZA TE_.,OR[ALA AUAT TIMISOARA ANUL SCOLAR 2018-2019

la 15.12.2017

SRDC/BMD

Janp ,ld ,t1.,20/ N

|Timişoara, Conșilier/Referent, Igdna Georgiu ddtsentâr HOT
ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul : SC2017-031639 din 15.12.2017 NWI2 Corespondenta Serviciul Scoli-Spitale la Serviciul Scoli-Spitale Am preluat de la INBSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS NR.14793/14.12.2017 Cu adresa: Timişoara, Str. Total 13 file Termen de rezolvare: 14.01.2018 Termen direcţie: 30.12.2017 Obs. AVIZ CONFORM PENTRU UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR PRIVIND ORGANIZAREA /REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE DIN RAZA TE, ORIALA AUAT TIMISOARA ANUL SCOLAR 2018-2019 la 15.12.2017
Bl

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN TIMI$ B-dul C.D.Loga nr 3,300022, TimiSoara, 'iel +40 (0)256 3057991

Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429 , ww\\,.lsl.tnl.eou.ro

Ooerator de date cu caracter personal nr. I 88 I 8

*I t l;Iii-l' l.ilt(il, ItD( :C.\'!"J [. I NA'f l()N"-\1.1,1

Nr. 14.793 dn 14.12. 2017

Ciltre,

$o

AvAnd in vedere solicitarea primarului municipiului Timiqoara, ff.28.728 din 06.12 .2017,

cu privire la emiterea avizului conforrn, inregistratd la ISJ Timig cu ff. i'4.793 din 06.12'2017, s-a

analizat proiectul relelei gcolare aprobat de Consiliul Local Timigoara, in ;edinfa Consiliului de

Administralie al ISJ Timiq din data 14.12.2011, pentru anul qcolar 2018-2019'

Se emite avizul confom pentru unitlfile de invlflmffnt preuniversitar' privind org niz^re I

reorganizarea refelei gcolare din raza teritorialfl a U.A.T. Timiqoara, care vor funcfiona in anul

$colar 2018-2019, cuprinse in cele 3 anexe ata$ate prezentei' respectiv:

Anexa nr.l - pentru unit[1ile de invd]dmAnt de stat din municipiul Timi;oara;

Anexa w.2 a- pentru unitdlile de inv6!6mAnt privat acreditat din municipiul Timigoara;

Anexa w.2b - pentru unitaflle de invdldmAnt privat autorizat din municipiul TimiEoara.

Potrivit OMEN tw.5472107.11.2017, art.25, pct.(S), vI comuniclm lista unitlfilor de invif[mffnt pentru activitifi extra;colare, centrelor de excelen{i gi cluburilor sportive gcolare din

municipiul Timigoara, in vederea includerii acestora in refeaua ;colari, pentru anul gcolar 2018-

2019, cuprinse in cele 2 anexe ata;ate prezentei, respectiv:

' . Anexa 2 c - pentru unitalile de invdfdm6nt conexe din municipiul Timigoara; o Anexa 2 d - pentru Centrul de Excelenld Judelean Timig.

tn situalia in care, dupd inceperea cursurilor, efectivele de copii qi elevi ale unor unit[li de

inv[ldmAnt preuniversitar de stat pentru care s-a acordat avizul conform qi s-a emis hotdrdre de

consiliu local, scad sub cele prev[zute la art.I9, alin(l), din Legea nr.ll20l1, unitefle de

a

a

o

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE MUNICIPIUL TIMI ARA Primarul Municipiului Timișoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara AVIZ CONFORM
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN TIMIŞ ATINISTERUL, EDUCA JILI B-dul C.D. Loga nr 3, 300022, Timişoara, Tel +40 (0)256 305799/ NAȚIONALĂ Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429 „ www.isj.tm.edu.ro Operator de date cu caracter personal nr.18818 Nr. 14.793 din 14.12. 2017 Către, Având în vedere solicitarea primarului municipiului Timişoara, nr. 28.728 din 06.12.2017, cu privire la emiterea avizului conform, înregistrată la ISI Timiş cu nr. 14.793 din 06.12.2017, s-a analizat proiectul reţelei şcolare aprobat de Consiliul Local Timişoara, în şedinţa Consiliului de Administraţie al ISI Timiş din data 14.12. 2017, pentru anul şcolar 2018-2019. Se emite avizul conform pentru unitățile de învăţământ preuniversitar, privind organizarea / reorganizarea reţelei şcolare din raza teritorială a U.A.T. Timişoara, care vor funcționa în anul şcolar 2018-2019, cuprinse în cele 3 anexe ataşate prezentei, respectiv: e Anexanr.l - pentru unitățile de învățământ de stat din municipiul Timişoara; e Anexanr.2a- pentru unitățile de învăţământ privat acreditat din municipiul Timişoara; e Anexanr.2b - pentru unitățile de învăţământ privat autorizat din municipiul Timişoara. Potrivit OMEN nr.5472/07.11.2017, art.25, pct.(5), vă comunicăm lista unităților de învățământ pentru activități extraşcolare, centrelor de excelenţă și cluburilor sportive școlare din municipiul Timişoara, în vederea includerii acestora în rețeaua şcolară, pentru anul şcolar 2018- 2019, cuprinse în cele 2 anexe atașate prezentei, respectiv: "e Anexa2 c — pentru unitățile de învățământ conexe din municipiul Timişoara; e Anexa 2 d — pentru Centrul de Excelență Judeţean Timiş. În situația în care, după începerea cursurilor, efectivele de copii şi elevi ale unor unități de învăţământ preuniversitar de stat pentru care s-a acordat avizul conform şi s-a emis hotărâre de consiliu local, scad sub cele prevăzute la art.19, alin(1), din Legea nr.1/2011, unitățile de

II.JSPECTO TUL $COLAR JUDETEAN TIMI$ B-dul C DLoganr. 3, 300022, TimiEoara, lel +40 (0)256 30571)9/

Fax +40 (0)256 490430, +10 (0)25{t 490429 mail.isi,[email protected] com, rvrvrv. isj.ln.edu. ro Operator de date cu caracter personal nr. I 88 I 8

ItlNlS-I'llxttll, UDt r(lA'1- | l'.1 N.\'! l()N,1l.li:

invdldm6nt respective iEi continud activitatea, urmand a intra in proces de reorganizare, incepAnd

cu anul $colar urm6tor, conform OMEN ffS.472107.II.2017, art.26.

Vd precizdm cd potrivit art.32, alin.(3) din OMEN nr.5.472120t7 d limiti impusd pentru aprobarea relelei Ecolare pentru anul $colar 2018-2019, prin hotdrdrea consiliului local,

esteli ie2018.

Menfion[m cd potrivit art.30, alin (2) din OMEN nr.5.47212017, "\n situalii exceplionale, dacd dup[ emiterea hotdrdrii de consiliu local/consiliu judefean privind organizarea relelei Ecolare existd solicitdri de modificare a retelei qcolare, inainte de inceperea cursurilor, acestea vor fi analizate in consiliul de administrafie al inspectoratului gcolar, in afara calendarului stabilit prin

preuniversitar."

IN Prof.

ata prezenta metodologie, doar cu acordul secretarului de stat care cooordonează învăţământul INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJ., Prof. Mihaela - Dana PETROV CONSILIER REȚEA ȘCOLARĂ, Ec. Corina- O. NISTOR LĂZĂRUICĂ
INSPECTO TUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ B-dul C D Loga nr. 3, 300022, Timişoara, Tel +40 (0)256 305799/ Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429 mail.isj , www.isj.tm.edu.ro Operator de date cu caracter personal nr.18818
AIUNISTERUL, NA IONALE
învăţământ respective îşi continuă activitatea, urmând a intra în proces de reorganizare, începând cu anul şcolar următor, conform OMEN nr.5.472/07.11.2017, art.26. Vă preci ăm că potrivit art.32, alin.(3) din OMEN nr.5.472/2017 d limită impusă pentru aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, prin hotărârea consiliului local, este li ie 2018. Menţionăm că potrivit art.30, alin (2) din OMEN nr.5.472/2017, "În situații excepționale, dacă după emiterea hotărârii de consiliu local/consiliu județean privind organizarea rețelei şcolare există solicitări de modificare a reţelei şcolare, înainte de începerea cursurilor, acestea vor fi analizate în consiliul de administrație al inspectoratului şcolar, în afara calendarului stabilit prin preuniversitar.”
IN Prof.