keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 403/27.07.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădiri: şcoală, cantină, ateliere şi teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 403/27.07.2018
privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădiri: şcoală, cantină, ateliere şi teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 17473/23.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17473/23.07.2018 al Serviciului Şcoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.07.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17473/23.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi sociatăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018, privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019;
Având în vedere Adresa nr. 1828/16.07.2018 emisă de către conducerea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 - 16831/16.07.2018;
Având în vedere acordul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, exprimat prin hotărârea nr. 201/23.07.2018;
În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, art.20, alin.1) şi art. 112, alin. (2);
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile Codului Civil, art. 2146;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. c) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădiri: şcoală, cantină, ateliere şi teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pe o perioadă de 49 ani.

Art. 2: Contractul de comodat se încheie între Primăria Municipiului Timişoara şi Liceul Teoretic Nikolaus Lenau.

Art. 3: În cazul în care, în viitor vor fi modificări în organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, care afectează conţinutul prezentei hotărâri, aceasta se va modifica în mod corespunzător.

Art. 4: Unitatea de învăţământ va avea obligaţia de a încheia contractele cu furnizorii de utilităţi.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Liceul Teoretic Nikolaus Lenau.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Liceului Teoretic Nikolaus Lenau;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: expunere_motive_atribuire_imobile_C.T.Mincu_catre_L.N._Lenau.PDF

ROMANIA JUDBTUL TIMI$ MUNICIPIUL TIMI$OARA PRIMAR sc2018 - t7 473/23.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DB HOTANANN

privind atribuirea tn.folosinld gratuitd a imobilelor (clddiri: scoald, cantind, ateliere si teren de sport)oferente Colegiului Tehnic lon Mincu, situa'e tn srr. Ghiorghe Lazdr ni. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau in vederea desfdsurdrii activitd1ii de invdlimdnt, pentru o perioacld de 49 ani

AvAnd in vedere: l' Adresa nr' 1828/l cdtre conducerea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau,

inregistratd la Prim igoara cu nr. SC20lg _ l6g3 llt6.07.20lg;2' Acordul consiliulrr Inspectoratului $colar Judefean Timig prin hot6rarea nr. 20U23.07.2018.

Totodatd se precizeazd faptul ci spaliile vor fl utili motiv pentru care nu este necesari emiterea avizu pentru schimbarea destinaf iei spa{iilor din unitatile prevederile Ordinului nr. 5.819/2016 al MinisterulLr

Prin HotarArea Consiliului l_ocal al Munic organizarea gi funcfionarea relelei unitelilor de inv Timi;oara pentru anul gcolar 2018 - 2019, re Mrrni'cipiului Timigoara nr. 90/23.02.2018. Conform refelei gcolare, structura Colegiului Tehnic lon Mincu a fost dizolvata.

AvAnd in vedere urmdtoarele prevederi legale: - Legea nr.ll20l l a educaliei nalionale, arr.20, arin.l) gi art. | 12, alin. (2) - l,egea nr.21512001, art.36, alin (2), lit. c) 9i artl24;- Legea nr.2l3l1998, privind bunurile proprierate publica; - Codul Civil, art. 2146.

Fafa de cele de mai sus considerdm opoftund inifierea unui proiect de hotdrdre privind atribuirea in folosinld gratuita a irnobilelor (cl[diri: gcoald, cantind, areliere ji t"r"n de sport) aferente Colegiului Tehnic fon Mincu, situate in str. Gheorghe Lazdr nr.20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau in vederea desfEgurarii activitdtii de invbfimdnt, pe o perioada de 49 ani.

PRIMAR

Nicolae Robu

VICEPRIMAR

Dan Diaconu

$EF SERVICTU $COLI SPITALE

6.07.2018 emisă de ăria municipiului Tim i de Administrație al zate tot pentru desfăşurarea activităților de învăţământ lui conform de către Ministerul Educației Naţionale. de învăţământ. Astfel, în acest caz nu se mai aplică i Educației Naționale şi Cercetării Ştinţifice. ipiului Timișoara nr. 463/21.11.2017 a fost propusă ățământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul țea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Anca Lăudatu ui Cod FO53-03. ver 2 ul
ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC2018 - 17473/23.07.2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădiri: şcoală, cantină, ateliere şi teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situa'e în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfăşurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani Având în vedere: 1. Adresa nr. 1828/1 către conducerea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, înregistrată la Prim ișoara cu nr. SC2018 — 16831/16.07.2018; 2. Acordul Consiliulu Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş prin hotărârea nr. 201/23.07.2018. Totodată se precizează faptul că spațiile vor fi utili motiv pentru care nu este necesară emiterea avizu pentru schimbarea destinaţiei spaţiilor din unitățile prevederile Ordinului nr. 5.819/2016 al Ministerulu Prin Hotărârea Consiliului | ocal al Munic organizarea şi funcţionarea reţelei unităților de înv Timişoara pentru anul școlar 2018 2019, re Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018. Conform rețelei şcolare, structura Colegiului Tehnic lon Mincu a fost dizolvată. Având în vedere următoarele prevederi legale: - Legea nr.1/201 a educației naționale, art.20, alin.1) şi art. 112, alin. (2) Legea nr. 215/2001, art. 36, alin (2), lit. c) şi art 124; - Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică; - Codul Civil, art. 2146. Față de cele de mai sus considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădiri: şcoală, cantină, ateliere şi teren de sport) aferente Colegiului Tehnic lon Mincu, situate în str. Gheorghe La ăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfăşurării activității de învăţământ, pe o perioadă de 49 ani.
FRIMAR Nicolae Robu
VICEPRIMAR Dan Diaconu ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE

Atasament: Raport_atribuire_imobile_C.T.Mincu_catre_L.N._Lenau.PDF

ROMANIA JUDT]TUL TIMI$ MUNICIPIUI- TIMI$OARA SER\IICIUL $COLI SPITALE sc20 I 8 - t7 4'73 /23.07.20 18

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuireo^tn folosinyd gratuitd a inn gcoald, cantind, ateliere si teren despo'tt) afere'nte Colegiului Tehnic lon Minc Gheorghe Lazdr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau tn veclerea desfdsurdrii activitdiji de tnvdldmdnt,

pentru o perioadd de 49 ani

hot'rAre e motive a proiectul de

de sport ttjfitilL:i liere ei teren20, LiceuluiTeoretic Nikolaus Lenau in vederea desftgurdrii activifilii de invd!6mdnt, pe o perioadd d,e 49 ani,Facem urmdtoarele precizdri : Imobilele aferente Colegiului Tehnic

fost trecut in domeniul public al primdriei Mu inbaza protocolului din data de 01.02.2001, poz. - inventarul bunurilor care aparlin domeniulu 971t2002

Prin HotdrArea Consiliului Local al Municipiului Timi$oara ff. 463121.1r.2017 a fostpropusd organrzarea gi funclionarea relelei unitdlilor delnvalamdnt preuniversitar de stat gi privat dinMunicipiul Timigoara pentru anul gcolar 2018 - 2019, relea aprobatd prin Flotdrdrea Consiliului !o:ul al Municipiului Timigoara ff. 90123.02.2018. Conform refelei g"olu.., structura Colegiului Tehnic Ion Mincu a fost dizolvatd,.

Avdnd in vedere faptul cd prin atribuliile sale, administralia publica a Municipiului Timigoana asigurd baza materiald a unitdlilor de invdldmdnt preuniversitar de stat, pentru a satisface necesitatea de spafii destinate activitatii de invdlamAnt a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau au fost identificiate spaliile aferente Colegiulul Tehnic Ion Mincu din str. Gheorghe Lazdr nr.20.Modul de organizare a activitdlii gcolare in aceste spa{ii rdmdne la ucerii Liceului Teoretic Nicolausr Lenau, iar din punctul de vedere al prim[riei migoara este acest fapt reprezintd o modalitate prin care se va descongestiona bu hirieidin localia din str. Intrarea Doinei.

intr-o altd ordine de idei, aceastd speld a fost supusd atenliei Comisiei de analizd a spaliilor temporar disponibile situate in imobilele instituliilor gcolare gi medicale aflate in propiieiatea Municipiului Timigoara, a cdrei gedinla a avut loc in data de 17.07.2018. Comisia a fost de acord cu atribuirerl in folosintd gratuitd a imobilelor (clddiri: gcoald, cantini, ateliere gi teren de sporl) aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate in str. Gheorghe Lazdr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau in vederea desfdgurdrii activitalii de invaldmant, pe o perioadd de 49 ani. Totodatd, membrii comisiei au solicitat ca in proiectul de hotdrAre sd fie^specificat faptul cd, pe viitor, atunci c6nd reteaua gcolard se va modifica, prezenta hotdrAre se va modifica in -o-d "o."rpunzdtor.Referitor la aceastd spefd, au mai fost emise urmdtoarele documente: - Adresa ru'. 1825116.07.2018 emisd de cdtre conducerea l,iceului Teoretic Nikolaus Lenau

inregistratd la Primdria municipiului Timigoara cu n-r. SC20l8 - 1683 ll16.07 .201g

bilelor (clădiri: u, situate în str. Având în vedere Expunerea d ului Timişoara şi privind atribuirea în folosință mobilelor (clădiri: şcoală, cantină, ate ) aferente Colegiului Tehnic , Situate în str. Gheorghe Lazăr nr. Ion Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, au nicipiului Timișoara de la Inspectoratul Şcolar Timiş 22 din anexă, şi este parte din anexa nr. 2, poz. 410 i public al municipiului Timişoara, la H.G. nr. latitudinea cond Municipiului Ti getul de plata c
ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE SC2018— 17473/23.07.2018
RAPORT DE SPECIALITATE privind atribuirea în folosință gratuită a imo şcoală, cantină, ateliere şi teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Ion Minc Gheorghe Lazăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfăşurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani e motive a Proiectul de hotărâre gratuită a i liere şi teren de sport Ion Mincu 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfășurării activității de învățământ, pe o perioadă de 49 ani, Facem următoarele precizări: Imobilele aferente Colegiului Tehnic fost trecut în domeniul public al Primăriei Mu în baza protocolului din data de 01 -02.2001, poz. — inventarul bunurilor care aparţin domeniulu 977/2002 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/21.11.2017 a fost propusă organizarea şi funcţionarea reţelei unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara pentru anul şcolar 2018 — 2019, rețea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018. Conform rețelei şcolare, structura Colegiului Tehnic Ion Mincu a fost dizolvată. Având în vedere faptul că prin atribuțiile sale, administraţia publică a Municipiului Timişoara asigură baza materială a unităților de învăţământ preuniversitar de stat, pentru a satisface necesitatea de spații destinate activității de învățământ a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau au fost identificate spațiile aferente Colegiului Tehnic lon Mincu din str. Gheorghe Lazăr nr. 20. Modul de organizare a activității școlare în aceste spaţii rămâne la ucerii Liceului Teoretic Nicolaus Lenau, iar din punctul de vedere al Primăriei mişoara este acest fapt reprezintă o modalitate prin care se va descongestiona bu hirieidin locaţia din str. Intrarea Doinei. Într-o altă ordine de idei, această speță a fost supusă atenției Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara, a cărei şedinţă a avut loc în data de 17.07.2018. Comisia a fost de acord cu atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădiri: şcoală, cantină, ateliere şi teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea desfăşurării activității de învăţământ, pe o perioadă de 49 ani. Totodată, membrii comisiei au solicitat ca în proiectul de hotărâre să fie specificat faptul că, pe viitor, atunci când rețeaua şcolară se va modifica, prezenta hotărâre se va modifica în mod corespun ător. Referitor la această speță, au mai fost emise următoarele documente: - Adresa nr. 1828/16.07.2018 emisă de către conducerea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu nr. SC2018 16831/16.072018

' Acordul consiliului de Administratie al Inspectoratului $colar Judelean Timig, exprimat prin hotdrArea m. 201 123.07 .201g.

Menfi'cndm faptul cd spafiile fiind utilizate tot pentru desfdgurarea activitdlilor de invdfdm6nt, nueste necesard emiterea avizului conform de cdtre Ministerul Educaliei Nalionale, pentru schimbarea destinaliei spa{iilor din unitalile de invd!6mant. Astfel, in acest caz nu se mai aplicd prevederileordinului nr. 5.81912016 al Ministerului Educa{iei Nalionale gi Cercetarii $tinlificeAvdnd in vedere urmdtoarele prevederi lesale: - Legea m.112011 a educafiei nalionalg

e art' 112, alin. (2): terenurile gi cladirile unitSlilor de educalie timpurie, de inv6ldmAnt pregcolar, qcolilor primare, gimnaziale gi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invdldmdnt din cadrul acestora, infiinlate de stat, fac parte din domeniul public local gi sunt administrate de cdtre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora gi sunt administrate de cdtre consiliile de administralie, conform legislaliei in vigoare

- Legea nt.2l5l200l, privind administralia publica locald, republicatd gi modificatd: o Art' 36, alin (2),lit. c): Consiliul local exercitd atribulii privind administrarea domeniului

public ai privat al comunei, orapului sau municipiului; o Art' 124: Consiliile locale gi consiliile judelene pot da in folosinld gratuitd, pe termen

limitat, bunuri mobile gi imobile proprietate publica sau privata locald ori judefeana, dupd caz, persoanelorjuridice fErd scop lucr rtiv, care desldgoara activitate de bineface.. ,uu d"

icd ori serviciilor publice. - Legea . rivind bunurile proprietate publicd; - Codul

Totodatd, atribuirea imobilelor menlionate mai sus, va fi concr etizatltprintr-un Contract decomodat/folosinla gratuitd, care se va incheia pentru o perioadd de 49 ani, intre primarialvlunlcl laus Lenau, gi un proces verbal de predare -primire I Referitor la contractele de utilitali, acestea se vorincheia t d, canal, curent, etc.). Avdnd in vedere prevederile legale

hotdrAre privind atribuirea in folosinld. grat teren dle sport) aferente Colegiului Tehnic Liceului Teoretic Nikolaus Lenau in vederea de de 49 ani, indeplinegte condiliile pentru a fi s Local.

t' art.20, alin.(l): autoritdlile administraliei publice desfdgurare a invdldmAntului preuniverJitar in autoritatea;

locale asigurd, in condiliile legii, buna localitalile in care acestea isi exercitd

Consilier

Gabriela Tamag

$ef Serviciu gcoli Spitale

Anca Ldudatu

Cod FO 53-0l,Ver.l

utilitate publ nr.213/1998, p Civil, art. 2146 piului Timişoara şi Liceul Teoretic Nik * a spațiilor care fac obiectu contractului. între unitatea de învăţămân și furnizori (ap expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de uită a imobilelor (clădiri: şcoală, cantină, ateliere și lon Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, sfășurării activității de învățământ, pe o perioadă upus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
- Acordul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Școlar Judeţean Timiş, exprimat prin hotărârea nr. 201/23.07.2018. Menţionăm faptul că spațiile fiind utilizate tot pentru desfăşurarea activităților de învăţământ, nu este necesară emiterea avizului conform de către Ministerul Educaţiei Naționale, pentru schimbarea destinaţiei spațiilor din unitățile de învăţământ. Astfel, în acest caz nu se mai aplică prevederile Ordinului nr. 5.819/2016 al Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştinţifice Având în vedere următoarele prevederi legale: - Legea nr.1/2011 a educației naționale, * art.20, alin.(l): autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învăţământului preuniversitar în localitățile în care acestea îşi exercită autoritatea; «art. 112, alin. (2): terenurile şi clădirile unităților de educație timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare - Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată: e Art. 36, alin (2), lit. c): Consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, orașului sau municipiului; e Art. 124: Consiliile locale şi consiliile Județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucritiv, care desfăşoară activitate de binefacere sau de ică ori serviciilor publice. - Legea: rivind bunurile proprietate publică; - Codul: . Totodată, atribuirea imobilelor menționate mai sus, va fi concretizată printr-un Contract de comodat/folosință gratuită, care se va încheia pentru o perioadă de 49 ani, între Primăria Munici olaus Lenau, şi un proces verbal de predare — primire l Referitor la contractele de utilități, acestea se vor încheia t ă, canal, curent, etc.). Având în vedere prevederile legale hotărâre privind atribuirea în folosință grat teren de sport) aferente Colegiului Tehnic Liceului Teoretic Nikolaus Lenau în vederea de de 49 ani, îndeplineşte condiţiile pentru a fi s Local. Șef Serviciu Şcoli Spitale Consilier Anca Lăudatu Gabriela Tamaş Cod FO 53-01, Ver.