keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 550/24.10.2018 privind schimbarea denumirii unor unitati de invatamant preuniversitar de stat, cuprinse in Anexa 1 la reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara, incepand cu anul scolar 2018-2019

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 550/24.10.2018
privind schimbarea denumirii unor unitati de invatamant preuniversitar de stat, cuprinse in Anexa 1 la reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara, incepand cu anul scolar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 22758/02.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22758/02.10.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 22758/02.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
Avand in vedere Ordinele Ministrului Educatiei Nationale nr. 5053/10.09.2018, nr. 5072/11.09.2018, nr. 5073/11.09.2018, nr. 5074/11.09.2018, nr. 5075/11.09.2018, nr. 5076/11.09.2018, nr. 5077/11.09.2018, nr. 5080/11.09.2018, nr. 4254/08.08.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 90/23.02.2018 privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, privat acreditat/autorizat din municipiul Timisoara, Anexa 1;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba schimbarea denumirii urmatoarelor unitati de invatamant preuniversitar de stat:
1. Colegiul Tehnic "Ion I. C. Bratianu" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Ion I.C. Bratianu";
2. Colegiul de Silvicultura si Agricultura "Casa Verde" va avea denumirea Liceul Tehnologic de Silvicultura si Agricultura "Casa Verde";
3. Colegiul Tehnic de Vest va avea denumirea Liceul Tehnologic de Vest;
4. Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida";
5. Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I" va avea denumirea Liceul Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I";
6. Colegiul Tehnic "Azur" va avea denumirea Liceul Tehnologic "Azur";
7. Colegiul Tehnic Electrotimis va avea denumirea Liceul Tehnologic Electrotimis;
8. Colegiul National de Arta "Ion Vidu" va avea denumirea Liceul de Arta "Ion Vidu";
9. Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" va avea denumirea Colegiul National Pedagogic "Carmen Sylva";
si se opereaza schimbarea de denumire in Anexa 1 la reteaua scolara valabila pentru anul scolar 2018 - 2019 cu unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Art. 2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Inspectoratul Scolar Judetean Timis;
- Colegiul Tehnic "Ion I. C. Bratianu";
- Colegiul de Silvicultura si Agricultura "Casa Verde";
- Colegiul Tehnic de Vest;
- Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida";
- Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I";
- Colegiul Tehnic "Azur";
- Colegiul Tehnic Electrotimis;
- Colegiul National de Arta "Ion Vidu";
- Liceul Pedagogic "Carmen Sylva";
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: raport,_expunere.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2018— 2 10-2016 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii unor unități de învățământ preuniversitar de stat, cuprinse în anexa 1 la rețeaua unităților de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, începând cu anul şcolar 2018-2019 Având în vedere adresa nr. 11484/12/27.09.2018 emisă de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, înregistrată la primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 — 11456/27.09.2018, au fost transmise o serie de Ordine ale Munistrului Educație Naționale prin care se revocă titlul de „Colegiu Național/Colegiu” acordat unităților de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara, care se înlocuieşte cu titlul „Liceu”; Având în vedere Ordinul M.E.N. nr. 4254/08.08.2018, Liceului Pedagogic “Carmen Sylva” i-a fost acordat titlul de “Colegiu Național”, denumirea acestuia începând cu anul şclolar 2018 — 2019 fiind Colegiul Național Pedagogic “Carmen Sylva”; În conformitate cu prevederile articolului 30 al Ordinului nr. 5.472/07.11.2017, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizați în unitățile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, schimbarea denumirii unei unități de învăţământ nu reprezintă modificarea reţelei şcolare. În consecință, aceste schimbări pot fi realizate oricând, nefiind condiţionate de data de începere a cursurilor unui an şcolar. Conform cu cele expuse anterior, se vor schimba denumirile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din anexa 1 la rețeaua unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 — 2019, aprobată prin HCL nr. 90/2018 Faţă de cele de mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cuprinse în anexa 1 la reţeaua unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, începând cu anul şcolar 2018 — 2019. Nicolae Robu fa p-ŞEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE Anca Lăudatu fade

ROMÂNIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE Nr. SC2018 — 22755 £-10.2015 RAPORT DE SPECIALITATE privind schimbarea denumirii unor unități de învăţământ preuniversitar de stat, cuprinse în anexa 1 la reţeaua unităților de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, începând cu anul şcolar 2018-2019 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cuprinse în anexa 1 la reţeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, începând cu anul şcolar 2018 —2019 Facem următoarele precizări: În prezent, rețeaua unităților de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Timişoara a fost aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2018 în Anexa 1, anexă care face parte integrantă din această hotărâre. Prin adresa nr. 11484/12/27.09.2018 emisă de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, înregistrată la primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 — 11456/27.09.2018, au fost transmise o serie de Ordine ale Munistrului Educaţie Naționale prin care se revocă titlul de „Colegiu Naţional/Colegiu” acordat unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara, după cum urmează: 1. Ordinul M.E.N. nr. 5053/10.09.2018, privind revocarea titlului de „Colegiu” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiul Tehnic „Ion I. C. Brătianu” Timişoara, județul Timiş, iar începând cu anul şcolar 2018 — 2019 unitatea va avea denumirea Liceul Tehnologic „Ion LC. Brătianu”; 2. Ordinul MEN. nr. 5072/11.09.2018, privind revocarea titlului de „Colegiu” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiul de Silvicultură şi Agricultură „Casa Verde” Timişoara, județul Timiş, iar începând cu anul şcolar 2018 — 2019 unitatea va avea denumirea Liceul Tehnologic de Silvicultură şi Agricultură „Casa Verde”; 3. Ordinul M.E.N. nr. 5073/11.09.2018, privind revocarea titlului de „Colegiu” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiul Tehnic de Vest Timişoara, județul Timiş, iar începând cu anul şcolar 2018 — 2019 unitatea va avea denumirea Liceul Tehnologic de Vest; 4. Ordinul M.EN. nr. 5074/11.09.2018, privind revocarea titlului de „Colegiu” acordat unității de învăţământ preuniversitar Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Timişoara, județul Timiş, iar începând cu anul şcolar 2018 — 2019 unitatea va avea denumirea Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”; 5. Ordinul MEN, nr. 5075/11.09.2018, privind revocarea titlului de „Colegiu” acordat unității de învăţământ preuniversitar Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand T” Timişoara, judeţul Timiş, iar începând cu anul şcolar 2018 — 2019 unitatea va avea denumirea Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand 1”; 6. Ordinul MEN. nr. 5076/11.09.2018, privind revocarea titlului de „Colegiu” acordat unităţii de învăţământ preuniversitar Colegiul Tehnic „Azur” Timişoara, județul Timiş, iar începând cu anul şcolar 2018 — 2019 unitatea va avea denumirea Liceul Tehnologic »Azur”;

7. Ordinul MEN. nr. 5077/11.09.2018, privind revocarea titlului de „Colegiu” acordat unităţii de învățământ preuniversitar Colegiul Tehnic Electrotimiş Timişoara, judeţul Timiş, iar începând cu anul şcolar 2018 — 2019 unitatea va avea denumirea Liceul Tehnologic Electrotimiş; 8. Ordinul MEN. nr. 5080/11.09.2018, privind revocarea titlului de „Colegiu Naţional” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” Timişoara, județul Timiş, iar începând cu anul şcolar 2018 — 2019 unitatea va avea denumirea Liceul de Artă „Ion Vidu”. Totodată, prin Ordinul M.E.N. nr. 4254/08.08.2018, Liceului Pedagogic “Carmen Sylva” i- a fost acordat titlul de “Colegiu Naţional”, denumirea acestuia fiind Colegiul Naţional Pedagogic “Carmen Sylva”, începând cu anul şcolar 2018 — 2019. În conformitate cu prevederile articolul 30 al Ordinului nr. 5472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizați în unitățile de învățământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, schimbarea denumirii unei unități de învăţământ nu reprezintă modificarea reţelei şcolare. În consecință, aceste schimbări pot fi realizate oricând, nefiind condiționate de data de începere a cursurilor unui an şcolar. Conform cu cele prezentate mai sus, se vor schimba denumirile unităților de învăţământ preuniversitar de stat din anexa 1 la rețeaua unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 — 2019, aprobată prin HCL nr. 90/2018. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor unități de învățământ preuniversitar de stat, cuprinse în anexa 1 la reţeaua unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, începând cu anul şcolar 2018 — 2019, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. p-Şef Serviciu Şcoli Spitale Consilier Anca Lăudatu Gabriela Tamaş “ Za lu —_