keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 552/24.10.2018 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 552/24.10.2018
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 21777/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21777/19.09.2018 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21777/19.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 96 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, completat şi modificat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3160/2017;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 24.10.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019, prevăzuţi în anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 383 din data de 17.10.2017.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii prevăzuţi în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d la prezenta hotărâre.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara;
- Membrilor desemnaţi în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: raport_CA_scoli.PDF

ROMANIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMI$OARA SERVICIUL $COLI SPITALE Nr. SC 2018 - 4,177V/ p.os,2o/€

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiutui Timigoura gi din partea Primarului Municipiulai Timigoara tn Consiliile de Administra(ie ale unitdgilor de

tnvdvdmant preuniversitar ir;;:#,i,:':; "y:::;';;i;';;i;;3;i;privat

din Municipiut

Avdnd in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timigoara gi proiectul de hotdrdre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara gi din partea Primarului Municipiului Timigoara in Consiliile de Administrafie ale unitaiilor de invdldmdnt preuniversitar de stat gi ale unitdlilor de invd![mdnt privat din Municipiul Timigoara, pentru anul qcolar 2018 -2019;

Facem urmdtoarel e pr ecizdri Prin Hotdrdrea Consiliului Local al Municipiului Timi$oara ff. 90123.02.2018 a fost

aptobatd otganizarea gi funcfionarea refelei gcolare a unitdlilor de invdldmdnt preuniversitar de stat 9i privat din Municipiului Timigoara pentru anul gcolar 2017 -2018 gi completatd cu HCL nr. 450113.09.2018 privind includerea in releaua gcolard pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox ,,Sfantul Antim Ivireanul", completarea gi modificarea corespunzdtoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizdrii gi funcfiondrii refelei gcolare a unitdlilor de invdldmant preuniversitar de stat gi privat din Municipiului Timigoara, pentru anul gcolar 2018-2019;

Avdnd in vedere prevederile art. 9)alin (I), (2) $i (5) din Legea educafiei nalionale nr. Il20ll unitdlile de invd![m6nt preuniversitar cu personalitate juridicd sunt conduse de consiliile de administrafie, de directori qi de directori adjuncfi, dupd caz. in exercitarea atribuliilor ce le revin, consiliile de administralie gi directorii conlucreazd cu consiliul profesoral, cu comitetul de pdrinfi gi cu autoritdfile administraliei publice locale;

Prin Ordinul nr. 461912014 al Ministrului Educafiei Nalionale a fost aprobatd metodologia cadru de organizare gi funcfionare a consiliului de administrafie din unitdJile de invlfdmant preuniversitar completat gi modif,rcat prin Ordinul nr.316012017;

Conform cu legislalia prezentatd mai sus, in unitdlite de tnvdldmdnt de s/ar consiliul de administrafie este organ de conducere gi este constituit din7,9 sau 13 membrii, astfel :

- in unitdlile de inv6ldm0nt care gcolarizeazd, in invdfdmdntul de nivel gimnazial cu un singur rAnd de clase, consiliului de administraJie este format din 7 membri, dintre acegtia 3 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administrafie din cota aferentd cadrelor didactice din unitatea de invdfdmdnt respectivd. Componenfa este la fel gi pentru invdfdm6ntul pregcolar gi primar.

, in unitSlile de inv6!5mdnt care gcolarizeazii in invdldmdntul profesional qi tehnic, consiliului dE administrafie este format din 7 membri, dintre acegtia 3 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primaruiui, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al pdrinlilor gi I reprezentant al operatorilor economici parteneri.

in cazul in care consiliul de administralie este format din 9 membrii, 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului,2 reprezentan,ti ai consiliului local, 2reprezentanli ai

-t

ROMÂNIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE RAPORT DE SPECIALITATE privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului T. imişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat şi ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara și din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar de stat şi ale unităților de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019; Facem următoarele precizări: Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018 a fost aprobată organizarea şi funcționarea rețelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2017 -2018 şi completată cu HCL nr. 450/13.09.2018 privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea şi modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcționării reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019; Având în vedere prevederile art. %alin (1), (2) şi (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți şi cu autoritățile administrației publice locale; Prin Ordinul nr. 4619/2014 al Ministrului Educației Naţionale a fost aprobată metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar completat şi modificat prin Ordinul nr. 3160/2017; Conform cu legislația prezentată mai sus, în unitățile de învăţământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membrii, astfel : - în unitățile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliului de administrație este format din 7 membri, dintre aceştia 3 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Componența este la fel şi pentru învăţământul preşcolar şi primar. În unitățile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, consiliului de administrație este format din 7 membri, dintre aceştia 3 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinților şi 1 reprezentant al operatorilor economici parteneri. În cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membrii, 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, 2 reprezentanți ai
Nr. SC 2018 —
2 /9-09.2olP

pdrinlilor. Directorul este membrul de drept din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de

invdtdmdnt.

in unitdlile de invdldmdnt care qcolarizeazd in invdfdmAntul profesional gi tehnic, consiliul

de administralie formt din 9 membrii din care 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al pdrinlilor gi 2 reprezentanli ai

operatorilor economici parteneri.

in cazul in care consiliul de administralie este format din 13 membrii, dintre acegtia 6 sunt

cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanfi ai consiliului local gi 3

reprezentan[i ai parinfilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administrafie din cota

aferentd cadrelor didactice din unitatea de inv6!6m6nt respectivd.

in unititile de invdldmdnt care Scolarizeazd in invdldmdntul profesional gi tehnic, in cazul consiliului de administralie este fomat din 13 membrii, 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarultlJ^,2 reprezentanli ai consiliului local, un reprezentant al pdrinfilor gi 3 reprezentanli ai operatorilor economici parteneri.

Conform prevederilor art. 96 alin (5) din Legea Educafiei Nalionale nr. Il20Il, in tnvdldmdntul particular Si confesional, in componenfa consiliului de administralie sunt inclugi reprezentanfi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administralie este asiguratd de persoana

desemnatd de fondatori. in unitagle pentru invdfdmdntul general obligatoriu, consiliul de administralie cuprinde gi un reprezentant al consiliului local.

La data intrarii in vigoare a hotdrAri, al cdrui proiect este supus dezbaterii, se revocd Hotdrdrea Consiliului Local nr. 383ll7.I0.2017privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara gi din partea Primarului Municipiului Timigoara in Consiliile de Administralie ale unitdlilor de inv[fdmAnt preuniversitar de stat gi ale unitdlilor de invdldmdnt privat din Municipiul Timigoara, pentru anul gcolar 2017 - 2018 qi HCL rtr. 2731 22.05.2018, privind modificarea anexelor l, 2, 3, 4 la Hotdrdrea Consiliului Local n-r. 383117.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara gi din partea Primarului Municipiului Timigoara in Consiliile de Administralie ale unitdlilor de invdldmdnt preuniversitar de stat qi ale unitdfilor de invdldmdnt privat din Municipiul

Timigoara, pentru anul gcolar 2017 -2018. AvAnd in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem cd proiectul de

hotdrdre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara gi din partea Primarului Municipiului Timigoara in Consiliile de Administrafie ale unitdlilor de invd![mdnt preuniversitar de stat gi ale unitdlilor de invSlimdnt privat din Municipiul Timigoara, pentru anul qcolar 2018-2019, prevdzurti in Anexele nr.l, la, 2a, 2b, 2c gi 2d care vor face parte integrantd din hotdrdre, indeplinegte condiliile pentru a fi supus dezbaterli Consiliului Local al Municipiului Timigoara.

p.$EF SERVICIU $COLI-SPITALE CONSILIER

Anca Ldudatu,

Cod.FO.53-01,Ver.l -t

Gabriela Tamaş
părinților. Directorul este membrul de drept din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învăţământ. În unitățile de învățământ care şcolarizează în învățământul profesional şi tehnic, consiliul de administrație formt din 9 membrii din care 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinților şi 2 reprezentanți ai operatorilor economici parteneri. În cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membrii, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local şi 3 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. În unitățile de învățământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, în cazul consiliului de administrație este fomat din 13 membrii, 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 3 reprezentanți ai operatorilor economici parteneri. Conform prevederilor art. 96 alin (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în învăţământul particular şi confesional, în componența consiliului de administrație sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unitățile pentru învăţământul general obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local. La data intrarii în vigoare a hotărâri, al cărui proiect este supus dezbaterii, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 383/17.10.2017privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara și din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităților de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2017 - 2018 și HCL nr. 273/ 22.05.2018, privind modificarea anexelor 1, 2, 3, 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităților de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2017 — 2018. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, prevăzuţi în Anexele nr.1, la, 2a, 2b, 2c şi 2d care vor face parte integrantă din hotărâre, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. p.ȘEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE CONSILIER Cod.FO 53-01.Ver.1
Anca Lăudatu

Atasament: expunere_CA_scoli.PDF

ROMANIA JUDETUL TIMI$ MUNICIPIUL TIMI$OARA PRIMAR Nr. SC2018 - ap/(

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTANANN

privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara Si din partea Primarului Municipiului Timigoara in Consiliile de Administrayie ale unitdyilor de tnvdldmfrnt

preuniversitar de stat Si ale unitdlilor de invdYdmdnt privat din Municipiul TimiSoara, pentru unul Scolar 2018 -2019

Avdnd in vedere prevederile art. 96 alin (1), (2) 9i (5) din Legea educaliei nafionale nr. ll20II unitdfile de invdldmdnt preuniversitar cu personalitate juridici sunt conduse de consiliile de administrafie, de directori gi de directori adjuncJi, dupd caz. In exercitarea atribufiilor ce le revin, consiliile de administralie gi directorii conlucreazd cu consiliul profesoral, cu comitetul de pirinfi gi cu autoritdfile administrafiei publice locale;

Avdnd in vedere Ordinul m. 461912014 al Ministrului Educajiei Nafionale a fost aprobatd metodologia cadru de organizare gi funclionare a consiliului de administrafie din unitdlile de invdfdmdnt preuniversitar completat qi modificat prin Ordinul nr.316012017;

Ludnd in considerare solicitdrile unitdlilor de invdldmdnt preuniversitar din Municipiul Timigoara, privind desemnarea membrilor, din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara gi din partea Primarului Municipiului Timigoara in Consiliile de Administrafie ale acestora;

Av6nd in vedere HotSrArea Consiliului Local al Municipiului Timi$oara ff. 90123.02.2018 privind aprobarea orgartizdrii qi funcfiondrii relelei gcolare a unitdlilor de invdldmdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiul Timigoara, pentru anul gcolar 2018-2019, completatd cu HCL nr. 450113.09.2018 privind includerea in releaua qcolard pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox ,,Sfantul Antim Ivireanul", completarea gi modificarea corespunzdtoare a Hotdrdrii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizdrii gi funcfiondrii refelei gcolare a unitdlilor de invdldmdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiului Timigoara, pentru anul gcolar 2018-2019;

Consider[m oportund ini]ierea unui proiect de hotdrdre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara gi din partea Primarului Municipiului Timigoara in Consiliile de Administralie ale unitdfilor de invdfdmAnt preuniversitar de stat 9i ale unitdlilor de invdldm6nt privat din Municipiul Timigoara, pentru anul gcolar 2018 - 2019, prevdzufi in Anexele nr.l, Ia, 2a,2b,2c Ai 2d care vor face parte integrantd din hotdrdre, indeplineqte condifiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timigoara.

PRIMAR Nicolae Robu

VICEPRIMAR Dan Diaconu

p.$EF SERVICru $COLI SPITALE

\ \

-t

2777/4203 Anca Lăudatu 1)
ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat şi ale unităților de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019 Având în vedere prevederile art. 96 alin (1), (2) şi (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți şi cu autoritățile administrației publice locale; Având în vedere Ordinul nr. 4619/2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale a fost aprobată metodologia cadru de organizare şi funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar completat şi modificat prin Ordinul nr. 3160/2017; Luând în considerare solicitările unităților de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, privind desemnarea membrilor, din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administrație ale acestora; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării rețelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, completată cu HCL nr. 450/13.09.2018 privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea şi modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019; Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităților de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 - 2019, prevăzuţi în Anexele nr.1, la, 2a, 2b, 2c şi 2d care vor face parte integrantă din hotărâre, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. PRIMAR VICEPRIMAR Nicolae Robu Dan Diaconu p.ŞEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE
Nr. SC2018 —

Atasament: Anexa_2.pdf

Nr. Crt. Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

1 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Martir Carpin Dan,nr.19,CP 300289 0256294958 0256294958 [email protected] Grigore Grigoroiu

2 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B-dul Regele Carol I,nr.13,CP 300180 0728273389 0728273389 [email protected] Adrian Romiţă Orza

3 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.GLAD,nr.27,CP 300482 0256456527 0256456527 [email protected] Laura Chindriş

4

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PISA,nr.9,CP 300245 0736344188 0736344188 [email protected] Elena Sipos

5 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PAŞI MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Calea Martirilor 1989,nr.96,CP 300774 0721129788 0356006297 [email protected] Elena Sipos

6 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TROITA MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Liviu Rebreanu,nr.35,CP 300210 0758876482 0356715955 [email protected] Alin Nicuşor Sîrbu

7 LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.DR. AUREL PAUNESCU PODEANU,nr.144,CP 300569 0256213108 0256213108 [email protected] Laura Chindriş

8 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BOGDANESTILOR,nr.3 2 B,CP 0256472701 0256472701 [email protected] Luminiţa Ţundrea

9 LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Circumvalatiunii,nr.6, CP 300013 0256292879 0256292879 [email protected] Ioan Ştefan Szatmari

10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MONTESSORI HAUS MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.C-TIN BRANCOVEANU,nr.73-77,CP 300480 0256494076 0256494076 [email protected] Lucian Dorel Taropa

11 ŞCOALA POSTLICEALĂ FUNDAŢIA ECOLOGICĂ GREEN MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B-dul Regele Carol I,nr.11,CP 300180 0721232682 0721232682 [email protected] Lorenzo Barabas

12 ŞCOALA PRIMARĂ "CASA SPERANŢEI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.FRATII BUZESTI,nr.14,CP 300398 0256471965 0256471965 [email protected] Andra Anca Bloţiu

membrii în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar privat acreditat pentru anul şcolar 2018 - 2019

CENTRALIZATOR

Anexa 2a la HCL nr. ___________________

1/2

Nr. Crt. Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

13 ŞCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ofcea,nr.9,CP 300561 0256486321 0256486321 [email protected] Grigore Grigoroiu

Primar Nicolae Robu

p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu

2/2

Nr. Crt. Denumire lunga unitate adresa(localitate superioara, localitate, str., nr,

cod postal) Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

1 COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.SIMION BARNUTIU,nr.9,CP 300133 0256287922 0256287922 [email protected] Lucian Căldăraru

2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA; Strada: Aurora; Nr: 6 751092192 751092192 [email protected] Luminiţa Ţundrea

3

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PAUL CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471 0720910128 0356402669 [email protected] Adelina Larissa Tîrziu

4

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHIŢĂ" MUN. TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.AIDA,nr.16,CP 3007763 0356100475 0356100475 [email protected] Simion Moşiu

5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.TEBEA,nr.29,CP 300401 0724309394 0356004748 [email protected] Raluca Ioana Popescu

6

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Basarabia, nr.4,

256227074; 0749070739 256227074 [email protected] Alin Nicuşor Sîrbu

7 LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ofcea,nr.9,CP 300561 0256486321 0256486321 [email protected] Grigore Grigoroiu

8 LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BOGDANESTILOR,nr. 32B,CP 300389 0356113322 0356108011 [email protected] Radu Dimeca

membrii în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat

Anexa 2b la HCL nr. _______________

CENTRALIZATOR

pentru anul şcolar 2018 - 2019

Nr. Crt. Denumire lunga unitate adresa(localitate superioara, localitate, str., nr,

cod postal) Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

9 ŞCOALA PRIMARĂ "BABEL" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA; Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1 723400642 256244404 [email protected] Lorenzo Barabas

10 ŞCOALA PRIMARĂ "WENDY KIDS" TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ALEEA GHIRODEI,nr.55A,CP 300327 0720176954 0720176954 [email protected] Adrian Luliuc

11

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURAŞUL BOBIŢĂ MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Mures,nr.60 722796844 [email protected] Sandu Ştefan Constantin

Primar

Nicolae Robu

p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu

Nr. Crt. Denumire lunga unitate adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

1 Palatul Copiilor MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA, Calea Martirilor nr. 64

0256203744 0256203744 [email protected] Daniela Mariş Alin Nicuşor Sîrbu

2 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,str. Amforei nr. 4 0256226467, 0356412824

0356412825 [email protected] Laura Chindriş Radu Dimeca Octavian Mazilu

3 Clubul Sportiv Şcolar "BEGA" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Amforei nr. 1

0356412839 0356412840 [email protected] Grigore Grigoroiu Adrian Luliuc Ioan Szatmari

4 Secţie Clubul Sportiv Şcolar Timişoara (arondată la Liceul cu Program Sportiv Banatul cu personalitate juridică)

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. F.C. Ripensia nr. 29

0256489153, 0256293453

0256489153, 0256293453

[email protected]

Primar Nicolae Robu

p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu

Anexa 2c la HCL nr. _______________

CENTRALIZATOR

pentru anul şcolar 2018 - 2019 membrii în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ conexe de stat finanţate prin Ministerul Educaţiei Naţionale

Nr. Crt. Denumire lunga unitate Adresa (localitate, str., nr, cod postal)

Telefon Email Reprezentant al Primarului

Reprezentant al Consiliului Local

1 CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, STR. Ghirlandei nr. 4, CP 300231 (sediu administrativ: str. Corneliu Sălceanu nr. 11, Timişoara)

0736632481 [email protected] Anca Lăudatu Lorenzo Barabas

Primar Nicolae Robu

Anca Lăudatu p.Şef Serviciu Şcoli Spitale

Anexa 2d la HCL nr. _______________

CENTRALIZATOR

membrii în Consiliul de Administraţie al Centrului de Excelenţă Judeţean Timiş pentru anul şcolar 2018 - 2019

  • A_2a
  • A_2b
  • A_2c
  • Centru_excelenta

Atasament: anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. 552,/[24.40-20i£ CENTRALIZATOR membrii în consiliul de administraţie al unităților de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018 - 2019 Nr-ort. | Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon |__Smut | Primarului pazei ai Consiliului 1|COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA [COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Aleea Padurea Cu Marius Duma Simian Moşiu "CASA VERDE” MUN.TIMISOARA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA Verde,nr.5,CP 300310 personalitate loan Szatmari 0256219513 | juridică i 2 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str-ALEEA [Arondată i MUN.TIMISOARA AEROPORT, nr. 1,CP 300789 0256386040 3| COLEGIUL ECONOMIC "F 5. NITTI” MUN TIMISOARA |COLEGIUL ECONOMIC "FS. NITTP” MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Str.Corbului,nr.7C,CP Cu Mihaela Sandu Constantin Ştefan MUN.TIMISOARA 300239 personalitate |Gabriela Popovici 0256490980|juridică [alin Nicuşor Sîrbu a[COTESTUL NATIONAL "ANA ASLAN" [COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Bd. Revolutiei,nr. Cu [Codruța Orbeti Daniela Mariş Ciprian MUN.TIMISOARA IMUN. TIMISOARA 15A,CP 300034 personalitate Mihok Elena 0256492345|1u! Sipos S[COLEGIUL NATIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI [COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. bd.C.D.Loga „nr. 37,CP Cu loan Ganciov Grigore Grigoroiu LOGA” MUN_TIMISOARA LOGA” MUN.TIMISOARA 300020 personalitate Lorenzo Barabas 0256491873|juridică Laura Chindriş S| COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN. TIMISOARA [COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA | MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Bv. 16 Decembrie Cu Teodora Gentimir fan Mateescu 1989,nr. 26,CP 300172 personalitate Gabriela Popovici 0256491714 |juridică Lucian Căldăraru 7 [COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU” [COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Cluj,nr.12,CP 305576 Cu [Gheorghe Moldovan Grigore Grigoroiu MUN. TIMISOARA IMUN. TIMISOARA personalitate [Andra-Anca Bloţi 0256494067 |juridică [Adrian Lulciuc B|COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN. TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC “AZUR” MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Calea [Cu Dobai Sandu Constantin Ştefan Martirilor,nr.64,CP 300727 [personalitate |Andra-Anca Bloţiu 0256463247 | juridică S|COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA” COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA” MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Dunarea,nr.9,CP Cu Bogdan Petrenciuc [Grigore Grigoroiu MUN.TIMISOARA MUN.TIMISOARA 300612 personalitate Lucian Dorel Taropa ] 0256472315 10|COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU” |COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU” MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. P-ta lancu Cu [Anca Lăudatu Radu Dragoş Dimeca MUN.TIMISOARA MUN.TIMISOARA Huniade,nr.3,CP 300029 personalitate | Gabriela Popovici 0356411540) juridică 1 Alin Nicuşor Sîrbu 11/COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" [COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Coriolan Cu loan Mihai Costa |pdeta Larissa Tîrziu MUNTIMISOARA MUN.TIMISOARA Brediceanu, 300012 personalitate jSandu Constantin Ştefan 0256293688 | juridică 13 |COLEGIUL TEHNIC "ION.LCBRATIANU” rac TEHNIC "ION.LC.BRATIANU" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. PIATA HUNIADE Cu Marius Duma Cristinel Dugulescu MUN.TIMISOARA MUN TIMISOARA „nr.2,CP 300002 personalitate Adrian Romiţă Orza 1 0256434906| juridică 1 14[COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN-TIMISOARA [COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.B-dul Regele Carol Cu Gabriela Tamaş in Nicuşor Sîrbu Lnr.11,CP 300172 [person Lucian Căldăraru 0256493026 [Juridică 15| COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN. TIMISOARA |COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN. TIMISOARA | MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Matei Millo,nr. ZA,CP Cu [loan Mihai Costa Lorenzo Barabas 300696 [personalitate Sipos i 0256222444 juridică Luminița Țundrea Red.G.T.

TReprezentanți ai Consiliului MUN.TIMISOARA 300237 personalitate 0256223136 |iuridică Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Primarului Locat cal 16 [GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NRE MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.MARTIR RADU Arondată | MUN.TIMISOARA CONSTANTIN, nr.23,CP 300702 0256222444 17 [SCOALA GIMNAZIALA NR.20 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.MARTIR RADU CONSTANTIN,nr.23,CP 300702 1 0256222444 18| COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND [COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. str.Renasterii,nr. Cu Anca Lăudatu Lucia Căldăraru 1" MUN.TIMISOARA 1" MUN TIMISOARA 24A,CP 300310 personalitate Luminiţa Țundrea 0256225905 juridică 19| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS [GRADINITE CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS |MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. General Aurica Larisa Fuicu Lorenzo Barabas LENAU" MUN.TIMISOARA LENAU" MUN-TIMISOARA E.Grigorescu,ar.3,CP 300079 |. 0256201757| 20 GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ghirlandei,nr.2 „CP Arondată |LUKAS" MUN.TIMISOARA 300231 0256493450| ZI [GRADINITA CU PROGRARI PRELUNGIT NR.11 (GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Versului,nr.2,CP [Cu Victor Birda Lorenzo Barabas MUN.TIMISOARA MUN TIMISOARA 300741 personalitate 0256465307| juridică 22 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 str.Axente Sever,nr.10,CP Arondată MUN TIMISOARA 300587 1 0356451744 23| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.-14. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Al.Odobescu,r.56A,CP [cu Gabriela Tamaş [lucian Căldăraru 24 GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. ODOBESCU,nr.45 B,CP Arondată IMUN.TIMISOARA. 300237 0256491665|. 25| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 |GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR2 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Herculane,nr 9, CP | Cu Bogdan Petrenciuc Grigore Grigoroiu 1] TIMISOARA TIMISOARA 300434 personalitate [. 0256290828 [Juridică FE (GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR-1 [MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Aluniş,Ar-41A,CP |Arondată IMUN.TIMISOARA 300778 0256453344 | 28 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Nottara |Arondată TIMISOARA Constantin,nr.1,CP 300522 0256290828 29 (GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Martir Si [Cu [Anca Lăudatu Ciprian Mihok MUN.TIMISOARA MUN.TIMISOARA Motohon,nr.53,CP 300252 personalitate 0256212667 |juridică 30| GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Constantin |Arondată MUN. TIMISOARA [Zabulica,nr.A14,CP 300255 0256281877 af GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.ION IONESCU DE LA |Arondată BRAD,ar.A2,CP 300255 0256214913 32 [GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 "CARLA |MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str-Crisan,nr 21-23 „CP Arondată PELZ" MUN.TIMISOARA 300367 0256226010 33| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR-22 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR_22 [MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str Semenicnr.S,CP Cu [Gabriele Mohuţ Srigore Grigoriu MUN TIMISOARA MUN.TIMISOARA 300038 [personalitate 0256434046 juridică Red.G.T.

Nr.art. | Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al P: Reprezentanți ai Consiliului Local 34| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. G.Musicescu,nr.9,CP 300425 Cu personalitate 0256272945 juridică Marius Duma Gabriela Popovi 35 |GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.PLATANILOR, nr.2,CP 300185 |/Arondată 0256452764, 36[GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.ȚIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Suceava,nr.13A CP 300391 Cosmin Preda Sandu Ştefan Constantin [juridică 0256447709 37 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.MASLINULUI,nr.7/9,CP Arondată MUN. TIMISOARA 300401 0256471829 38 GRĂDIN IȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR4 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.C.A.ROSETTI,nr.6 „CP /Arondată MUN.TIMIȘOARA 300618 0256472443 39|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 "GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Teiului,nr-3,CP 300558 | Cu Alina Bălănescu Lorenzo Barabas MUN TIMISOARA MUN. TIMISOARA personalitate 0256226307 40|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. C-tin Brai 300722 u,nr.2,CP Cu personalitate 0256464406 juridică loana Ciucur Adelina Larissa Tîrziu 41|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMISOARA [GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Mai lordan,nr.6, CP 300049 Sebastian Cu personalitate 0256432363 [juridică Diana Claudia Dinu Alin Nicuşor Strbu 42| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Banciu Leontina, |Arondată MUN.TIMISOARA martir,nr.5,CP 300024. 0356008310 43| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 [GRAD CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str-Teiului,nr.5,CP 300659 Cu Vlad Dobai Ciprian Mihok MUN. TIMISOARA MUN.TIMISOARA personalitate 0256441674) juridică 441 |GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.CALEA i Arondată MUN.TIMISOARA |ARADULUI,nr.56,CP 300291 0256426078 45|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Intrarea Cu loan Mihai Costa "Tate Grigoroiu MUN.TIMISOARA MUN TIMISOARA Neptun,nr.4,CP 300115 personalitate 0256223611] 46| (GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.19 MUN. (MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Balrmuş Vasile, | Arondată T TIMISOARA martir nr.20-22,CP 300715 0256222507 47 |GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ismail,nr.17,CP 300329 |Arondată MUN.TIMISOARA 0256207402; 48|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN_TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Pestalozzi, 300115 fc personalitate 0256202798 |juridică Anca lăudatu Radu Dragoş Dimeca | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.16 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Renasterii,nr.4 „CP + MUN TIMISOARA 300296 0256202798. 50 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Corneli |Arondată MUN_ TIMISOARA Salceanu,nr_-17,CP 300561 L 0256202798, Red.G.T.

Reprezentanţi ai Consiliului Nr.ort. | Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învățământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Smatut | Reprezentant al Primarului | —— 51 [GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str-Dragasani,ar.1,CP [Arondată MUN.TIMISOARA 300126 0256432014 52 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR-16 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Abrud,nr.19,CP 300093 |Arondată [ MUN TIMIȘOARA 0256433495 S3|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL” MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.F.C. Ripensia,nr.29,CP Cu [Anca Lăudatu Grigore Grigoriu MUN TIMISOARA [300584 personalitate loan Mateescu 0256489153 juridică 1 Sandu Ştefan Constantin SAJLICEUL DE ARTE PLASTICE MUNTIMISOARA LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN-TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Lorena nr.35 [ca Dorina Cernescu [Andra Anca Bloţi personalitate Lucian Căldăraru 0256493822|i [Grigore Grigoroiu ] S5|LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA” LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA” MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.C.D.LOGA,nr.25,CP Simion Moșia MUN.TIMISOARA MUN.TIMISOARA 300020 personalitate Lucian Căldăraru 0256490027 [juridică | Laura Chindriş S6|LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA |LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA |[MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str Cica Ce Steluţa Ursu Ciprian Mihok MUN. TIMISOARA MUN.TIMISOARA Bogdanestilor,nr.32A,CP 300015 personalitate [juridică | 0256472047| | 57|LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ardealului,nr.1,CP Cu loan Mihai Costa loan Mateescu MUN.TIMISOARA IMUN. TIMISOARA 300536 [personalitate Daniela Mariş [juridică Marius Cristinel Dugulescu 1 0256221671 Î. TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN-TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, Str.ADY ENDRE,nr. 20,CP Cu Paulian Gama Marius Cristinel Dugulescu [300175 personalitate Ciprian Mihok [juridică 0256208601, S9JLICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUNICIPIUL TIMIŞOARA, Str. Transilvania,nr.LOA,CP Cu Diana Claudia Dinu MUN.TIMISOARA MUN. TIMISOARA 300456 personalitate Lucian Dorel Taropa 0256240644 iuridică Raluca loana Popescu SO[LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. P-ta Regina Cu Paulian Gama Sandu Constantin Ştefan "GERHARDINUM* MUN.TIMISOARA "GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA Meria,nr.1,CP 300004 personalitate |, 0256201986 |Juri 61 [LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN. TIMISOARA [LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA” MUN.TIMISOARA [MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str Bd. Gancral Cu "lie Borbely Sandu Ştefan Constantin | Dragalina,nr.11A,CP 300181 personalitate E , 0256493031 |juridică Lorenzo Barabas 62 - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR-10 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Maniu luliu,nr.42,C |Arondată MUN TIMISOARA [300185 0256493031) S3|LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVIC LICEUL TEORETIC “DOSITEI OBRADOVICI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.8-dul General Cu |Cosmin Preda Elena Sipos MUN.TIMISOARA MUN.TIMISOARA Dragalina,nr.6,CP 300181 personalitate Daniela Mariş | 0256491624, 64/LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.GHIRLANDEI,nr.4,CP le uliţă Chiş |Srigore Grigoroiu 1 MUN TIMISOARA MUN.TIMISOARA [300231 personalitate Radu Dimeca | 0256493451 [juridică Gabriela Popovici SS|LICEUL TEORETIC MUN. TIMISOARA [LICEUL TEORETIC “I.L CALDERON" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Petalozzi,nr.14,CP Cu Elena Samoilă [Grigore Grigorolu MUN. TIMISOARA [300115 personalitate Simion Moşiu 0256491540|juridică Luminiţa Țundrea S6|LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Gheorghe Lazar, nr. Cu loan Cojocari [Grigore Grigoroiu MUN.TIMISOARA MUN TIMISOARA 2,CP 300078 personalitate Simion Moşiu 0256201885 juridică loan Ştefan Szatrnari Red.G.T,

Nr.ert. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învățământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Primarului [Reprezentanți ai Consiliului Local 67 |LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.SURORILE MARTIR CACEU,nr.47,CP 300568 Cu personalitate 0256224384 |juridică Bogdan Petrenciuc Lucia Căldăraru Alin Nicuşor Sîrbu cz| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Retezat,nr.1,CP 300588 Arondată MUN.TIMISOARA 0256463742| 69 [LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE” LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. LCaragiale,nr.5,CP Cu Daniela Adam Lorenzo Barabas MUN.TIMISOARA 'MUN.TIMISOARA 300092 personalitate Marius Dugulescu 0256201247 |juridică Luminiţa Ţundrea FI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Vulcan losif,ar.9 „CP |Arondată MUN.TIMISOARA 300314 0256201247 71| LICEUL WALDORF MUN TIMISOARA LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA [MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Uranus,nr.14,CP Cu Eliza Cristu Lorenzo Barabas 300687 personalitate Adrian Romiță Orza 0256482443 | juridică 72[SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" [SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Rudolf Walther,nr.1,CP Cu Paulian Gama Andra Anca Bloţiu MUN.TIMISOARA MUN-TIMISOARA 300314 personalitate 0256292542 juridică 73 GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL "RUDOLF |MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Rudolf Walther,ar.1,CP Arondată WALTHER" MUN.TIMISOARA 300314 0256229147 74| SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN_TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Comanesti,nr.3,CP Cu Daniela Ardelean Doral Tarops 300116 personalitate 0256224454 | juridică Simion Moşiu 7 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vlaicu Aurel,nr.5,CP [Arondată MUN.TIMISOARA 300193 0256224450| ) 76 [GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str-CANALUL BEGA,nr.1,CP | [Arondată MUN.TIMISOARA [300324 0256219631 77| [SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MUN-TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Verne Jules,nr.64,CP [arondată 300321 0256219703) TE |SCOALA GIMNAZIALA NR-12 MUN.TIMISOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMISOARA |MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.B-dul Regele Carol l,nr. Cu Laura Prelucan [Gabriela Popovici 17,CP 300180 personalitate 0256439037|juridică Lucian Căldăraru 7 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Republicii,nr.25 „CP |Arondată MUN-TIMISOARA 300158 0256201411 80|SCOALA GIMNAZIATA NR_-13 MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.13 MUN TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Gavri Cu Amelia Faur Lucian Căldăraru Musicescu,nr.14,CP 300510 personalitate 0256218777 | juridică Daniela Mariş Raluca loana Popescu B1|SCOALA GIMNAZIALA NR.15 MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIATA NR_-15 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Chisodei nr 1,CP 300430 că Cu personalitate 0256216024 |juridică Ofelia Bulai Traluca loana Popescu 82|SCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU” MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Bucureşti,nr.11,CP 300064 Cu personalitate 0256292889 |) Alexandra Pintea Luctan Dorel Taropa Simion Mo: Radu Dimeca 83|SCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN_TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Amforei,nr.6,CP Cu ia Ciupercea Adrian tuliuc 300660 personalitate Ciprian Mihok 0256444828| juridică 84 |SCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" | SCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. B-dul Cetatii,nr.24,CP. Cu Gabriela lova Ciprian Mihok MUN TIMISOARA IMUN. TIMISOARA 300397 personalitate Adrian Luliuc 0256444733|juridică Lorenzo Barabas Red. GT.

Nr.crt. Denumire ui te cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învățământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Primarului [Reprezentanți ai Consiliului Local 85|SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Mures,nr.8,CP 300418 Cu personalitate 0256217172 loana Ciucur Sandu Ştefan Constantin Radu Dragoş Dimeca Gabriela Popovici 86 (GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Mures,nr.6,CP 300418 ă Arondată 0256452008. MUN.TIMISOARA 87 [SCOALA GIMNAZIALA NR.21 "VICENTIU BABES" SCOALA GIMNAZIALA NR.21 "VICENTIU BABES" MUN_TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Simion Barnutiu, 300133 Cu personalitate 0256208318 |juri ică Gabriela Mohuţ [Grigore Grigoroiu [Adrian Romiță Orza | 91|SCOALA GIMINAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA Gornistilor,nr_3,CP 300455 personalitate 88| SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.BRANDUSEI,nr.7,CP Cu Ciprian Orhei Ciprian Mihok 300681 personalitate [Adelina Larissa Tirziu |. L 0256226444 juridică lulian Daniel Idolu asi GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.-BRANDUSEI,nr.15,CP /Arondată MUN.TIMISOARA 300681 0256442998) 90|SCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN_TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Cosminului,nr.42,CP Cu “Toia Dobai Sandu Ştefan Constantin 300720 personalitate Luminiţa Ţundrea juridică 0256465120 | ] SCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Aleea Cu Bogdan Petrenciuc Adelina Larissa Tîrziu Daniela Mariş | 1 0256452948 juridică loan Mateescu 92) GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUN. | MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Leonard [Arondată Î [TIMISOARA Nicolae,nr.13,CP 300493 l 0256457374 S3[SCOALA GIMNAZIALA NR-30 MUN.TIMISOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN-TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Aştrilor nr.13,CP Cu lulfan Dascălu Iulian Daniel Idolu 300685 personalitate Adelina Larisa Tirziu 0256462302 juridică Lorenzo Barabas SA|SCOALA GIMNAZIALA NR.& MUN. TIMISOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR. MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str.Vulturitor,nr.89,CP Cu Marius Duma |Daniela Mariş 300151 person; Lucian Dorel Taropa 0256456622 |juridică Alin Nicuşor Sîrbu 95 [GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT [MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vasile Lupu,ar.29A,CP |Arondată TIMISOARA 300152 0256456771 36| SCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA" [SCOATA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA" ÎMUNICIPIUL TIMIŞOARA, str-lon fonescu de la Cu lonuţ Manolache Lucian Dorel Taropa MUN. TIMISOARA MUN.TIMISOARA Brad,nr.2,CP 300253 personalitate Grigore Grigoroiu 0256210542 Adrian Luliuc Vii eprimar// NU Red.G.T. Redactat Gabriela Tamaş, consilier Serviciul Şcoli Spitale

a Ea DRE e it E i n e Anexa 1a la HCL nr. 332 / 24. 1020 ZF CENTRALIZATOR membrii în Consiliul de administrație al unităților de învăţământ preuniversitar de stat autorizat pentru anul şcolar 2018 - 2019 Denumire unitate cu Denumire lungă unitate de Adresa( localitate, str., nr, cod Reprezentant al Reprezentanţi ai Consiliului Crin arsă Nr. Telefon _ personalitate juridică învățământ postal) Primarului Local Teologic Ortodox „Sfântul Liceului Teologic Ortodox „Sfântul |Municipiul Timişoara, Bv. Liviu 0356715950|Cu personalitate |Diana Carmen Ţupală |Alin Nicuşor Sîrbu Antim Ivireanul” Antim Ivireanul”, Municipiul Rebreanu nr. 35, județul Timiş, ică |îmîşoara |CP300210 Primar Nicolae p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu Red. G.T.