keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 462/21.11.2017 privind propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" Timişoara cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional

21.11.2017

Hotararea Consiliului Local 462/21.11.2017
privind propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" Timişoara cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2017 -28945/20.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 -28945/20.11.2017 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 -28945/20.11.2017 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş cu nr. 14014/14.11.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2017 - 28728/16.11.2017;
Având în vedere art.22 alin. (1), (2), (3), lit. a) şi b) , art. 23, art. 24 şi art.27 alin.(1) lit. a), art.28 şi art. 32 din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local propune reorganizarea prin divizare totală a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional astfel:
- Clasele primare şi gimnaziale ale Colegiului Tehnic Ion Mincu Timişoara, care funcţionează pe str. Ulmului nr. 2, vor fi preluate de Şcoala Gimnazială nr.24 Timişoara;
- Clasele cu profil tehnologic ale Colegiului Tehnic Ion Mincu care funcţionează pe str. Gheorghe Lazăr nr. 20 vor fi preluate de Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timişoara;
- Clasele cu profil de arhitectură ale Colegiului Tehnic Ion Mincu care funcţionează pe str. Gheorghe Lazăr nr. 20 vor fi preluate de Liceul de Arte Plastice Timişoara, care va avea sediu pe str. Lorena 35, Timişoara;
- Clasele cu profil de construcţii ale Colegiului Tehnic Ion Mincu care funcţionează pe str. Gheorghe Lazăr nr. 20 vor fi preluate de Colegiul Tehnic de Vest.

Art.2: În urma divizării totale a Colegiului Tehnic Ion Mincu, prevăzută la art.1, în imobilele rămase disponibile, situate pe str. Gheorghe Lazăr nr.20 se vor extinde activităţile pe aceleaşi niveluri de învăţământ ale Liceului Teoretic "Nicolaus Lenau" şi se renunţă la spaţiul situat în Intrarea Doinei nr.2, spaţiu închiriat de la Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu o chirie de 3062,40 euro/lună, fără TVA care se asigură de la bugetul local şi la spaţiul din căminul internat situat în str. Iosif Nemoianu nr.5, care nu îndeplineşte condiţiile de obţinere a autorizaţiei ISU.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli- Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMĂNIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE Nr. SC2017 -28945/20.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic Ion Mincu cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre

privind propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic Ion Mincu cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional, de către alte unităţi de învăţământ; Având în vedere adresa Inspectoratul Şcolar a Judeţului Timiş cu nr. 14014/14.11.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. 28728/16.11.2017, prin care se solicită transmiterea proiectului privind organizarea /reorganizarea a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019; Facem următoarele precizări: Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019, prevede: „Art. 22 (1) Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau după caz , a consiliului judeţean , cu avizul conform al Inspectoratului Şcolar/ Ministerul Educaţiei Naţionale, după caz. (2) Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau după caz, a consiliului judeţean prin care se aprobă reţeaua şcolară. (3) Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean, de către primar/preşedintele consiliului judeţean, ; b) transmiterea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean de către primar/preşedintele consiliului judeţean, către Inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionaţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform potrivit prevederilor legale;” Conform art. 23 din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale, Autorităţile administraţiei publice locale, pentu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor înainta propunerile de divizare sau de fuziune a unităţilor de învăţământ , însotite de o fundamentare privind motivele care au stat la baza procesului de reorganizare propus. Conform prevederile art. 24 din Ordinul 5472/07.11.2017, Consiliile Locale întocmesc un proiect al reţelei şcolare, care se transmite Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, de către primar în vederea emiterii avizului conform. Solicitarea de emitere a avizului conform este însoţită de proiectul de reţea şcolară şi de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propusă să funcţioneze în anul şcolar următor. Unităţile de învăţământ cu opraţiunile specifice detailate vor fi menţionate expres, fie separate, într-un proiect de hotărâre de consiliul local, fie în cadrul aceluiaş proiect de act administratv emis pentru organizarea reţelei şcolare din raza de competenţă sau la articole distincte. Reorganizarea unitătilor de învăţământ cu personalitate juridică se realizează prin fuziune şi divizare conform prevederilor art. 27 alin 1) lit. a) b) şi c), atfel:

Cod.FO 53-01,Ver.1

- Fuziune prin absorţie ; - Fuziune prin contopire; - Divizare totală; - Divizare parţială.

În scopul eficientizării utilizării resurselor finaciare, materiale şi umane, precum şi a încadrării în sumele alocate, costul mediu pe elev, faţă de reţeaua şcolară aferentă anului şcolar 2017-2018, aprobată prin HCL nr. 55/21.02.2017, în anul şcolar 2018-2019 se propune reorganizarea prin divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional astfel: - Clasele primare şi gimnaziale ale Colegiului Tehnic Ion Mincu Timişoara, care fucţionează pe str. Ulmului nr. 2, vor fi preluate de Şcoala Gimnazială nr.24 Timişoara; - Clasele cu profil tehnologic ale Colegiului Tehnic Ion Mincu care funcţionează pe str. Gheorghe Lazăr nr. 20 vor fi preluate de Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timişoara; - Clasele cu profil de arhitectură ale Colegiului Tehnic Ion Mincu care funcţionează pe str. Gheorghe Lazăr nr. 20 vor fi preluate de Liceul de Arte Plastice Timişoara, care va avea sediu pe str. Lorena 35, Timişoara; - Clasele cu profil de construcţii ale Colegiului Tehnic Ion Mincu care funcţionează pe str. Gheorghe Lazăr nr. 20 vor fi preluate de Colegiul Tehnic de Vest. Acestă propunere de reorganizare a Colegiului Tehnic Ion Mincu se face în scopul extinderii activităţii pe aceleaşi nivele de învăţământ a „LICEULUI TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" şi în imobilul situat pe str. Gheorghe Lazăr nr.20. Astfel, se renunţă la spaţiul situat în Intrarea Doinei nr. 2, spaţiu închiriat de la Regia Autonomă de Transport Timişoara, cu o chirie de 3062,40 euro/lună, fără TVA care se asigură de la bugetul local şi la spaţiul din căminul internat situat în str. Iosif Nemoianu nr.5, care nu îndeplineşte condiţiile de obţinerea autorizaţiei ISU.

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic Ion Mincu cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local. VICEPRIMAR SEF SERVICIU Dan Diaconu Anca Lăudatu CONSILIER Ioana Ciucur

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR CONSILIUL LOCAL SC2017 -28945/20.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind propunerea de divizare totală Colegiului Tehnic Ion Mincu cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi

profesional

Având în vedere adresa Inspectoratul Şcolar a Judeţului Timiş cu nr. 14014/14.11.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. 28728/16.11.2017, cu privire la transmiterea proiectul de organizare /reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019. Având în vedre atr.22 alin 1), 2), 3). lit. a) şi b ,art. 23, art 24 şi art.27 alin 1) lit. a) şi art 32 din Ordinul 5472/07.11.2017 Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei deşcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019; În scopul eficientizării utilizării resurselor finaciare, materiale şi umane, precum şi a încadrării în sumele alocate, costul mediu pe elev, faţă de reţeaua şcolară aferentă anului şcolar 2017-2018, aprobată prin HCL nr. 55/21.02.2017, în anul şcolar 2018-2019 se propune reorganizarea prin divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional Acestă propunere de reorganizare a Colegiului Tehnic Ion Mincu se face în scopul extinderii activităţii pe aceleaşi nivel de învăţământ a „LICEULUI TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" şi în imobilul situat pe str. Gheorghe Lazăr nr.20. Astfel, se renunţă la spaţiul situat în Intrarea Doinei nr.2, pentru care se plăteşte chirie de la bugetul local şi la spaţiul din căminul situat în str. Iosif Nemoianu nr.5, care nu îndeplineşte condiţiile de obţinerea autorizaţiei ISU. Faţă de cele menţionate mai sus, considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre- proiectul

de hotărâre privind propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic Ion Mincu cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional.

PRIMAR , VICEPRIMAR, Nicolae Robu Dan Diaconu

PREŞEDINTE, Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara Simion Moşiu

Cod.FO 53-01,Ver.1