keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 502/02.10.2019 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învaţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2019-2020

02.10.2019

Hotararea Consiliului Local 502/02.10.2019
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învaţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2019-2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 23703/19.09.2019 privind oportunitatea  proiectului de hotărâre, a  Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 23703/19.09.2019  al Serviciului  Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
    Având  în vedere Avizul  Serviciului Juridic din data de 19.09.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 23703/19.09.2019;
    Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a  educaţiei naţionale;
    Având în vedere propunerile formulate de consilier Dan Diaconu - Viceprimarul Municipiului Timişoara;
    Având în vedere Procesul Verbal  al Şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 02.10.2019;
    Având în vedere prevederile art.11 alin. (4), lit.e) şi art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2015 privind asigurarea calităţii educaţiei;
    În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    În temeiul art. 139, alin. (1) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, prevăzuţi în Anexele 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  unităţile de învăţământ şi membrii prevăzuţi în Anexele 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c la prezenta hotărâre.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se  comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei  Urbanism;
- Direcţiei  Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Unităţilor de învăţământ din anexele 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c ;
- Persoanelor desemnate în anexele 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.
 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: RS_comisie.calit.inv.scoli.PDF

ROMANIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMI$OARA SERVICruL AZE SPORTIVE Nr. SC 2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Locul al Municipiului Tiryjsoarain Comisia pentru evaluarea gi asigurarea'calitdlii educaliei tn unitdlile de invaldmdnt

preuniversitar din Municipiul Timisoaru, pentru anul Scolar 2019-2020

Avdnd in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timigoara gi Proiectul de hotdr0re privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara pentru evaluarea gi asigurarea calit[lii educafiei in unitdlile de invdtdmdnt preuniversitar din Municipiul Timigoara, pentru anul gcolar 2019 -2020:.

Conform prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din Ordonanla de Urgenfd a Guvernului nr. 75112.07.2005 privind asigurarea cahtdfli educafiei, la nivelul fiecdrei organiza[ii furnizoare de educaJie din Romdnia se infiin[eazd Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitdfii din care face parte gi un reprezentant al Consiliului Local.

Potrivit art.I2 ale aceluiagi act normativ atribuliile comisiei pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii sunt: a) coordoneazdaplicarea procedurilor gi activitdtilor de evaluare gi asigurare a calitdlii, aprobate de conducerea organizafiei furnizoare de educafie, conform domeniilor gi criteriilor prevdzute la art. 10;

b) elaboreazd anual un raport de evaluare internd privind calitatea educafiei in organizalia respectivd. Raportul este adus la cunogtinJa tuturor beneficiarilor prin afigare sau publicare. c) formuleazd propuneri de imbundtdlire a caHtafli educafiei.

Prin Hotdrdrea Consiliului Local al Municipiului Timigoara nr. 90123.02.2018 a fost aprobatd organizarea gi funcfionarea re{elei gcolare a unitdlilor de invdfdmdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiului Timigoara pentru anul gcolar 2018 -2019 gi completatd cu HCL nr. 450113. Prin Hotir6rea Consiliului Local al Municipiului Timigoara nt.96112.03.2019 a fost aprobatd organizarea gi funclionarea relelei gcolare a unitdlilor de invdJdmAnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiului Timigoara pentru anul gcolar 2019 -2020 gi completatS cu HCL nr. 467 109.09.2019 privind introducerea in releaua gcolard a unitdgilor de invatamdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiul Timisoara pentru anul gcolar 2019-2020, aprobatd prin HCL nr. 96112.03.2019, anexa 2b - relea de invdfdmdnt privat autorizat, a Fundaliei ,,Elim Timigoara" pentru $coala Primard,,Elim";

Conform celor prezentate mai sus este necesard desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara pentru evaluarea gi asigurarea calitalii educaJiei in inv6{6mdntul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat gi unitdlile conexe de stat din municipiul Timigoara. Aceslia sunt prezentafi in anexele la, lb, lc, 2a,2b,2c corespunzdtor cu anexele hotdrdrilor prin care au fost stabilitd reJeaua gcolard aferentd anului gcolar 2019 -2020.

ŞCOLI SPITALE ȘI B —_ 230
ROMÂNIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL AZE SPORTIVE Nr. SC 2019 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calității educaţiei în unitățile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2019 -2020; Conform prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educației, la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înființează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității din care face parte şi un reprezentant al Consiliului Local. Potrivit art.12 ale aceluiaşi act normativ atribuțiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității sunt: a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10; b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare. c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educaţiei. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018 a fost aprobată organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2018 -2019 şi completată cu HCL nr. 450/13. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 96/12.03.2019 a fost aprobată organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2019 -2020 şi completată cu HCL nr. 467/09.09.2019 privind introducerea în rețeaua şcolară a unităţilor de învatamânt preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timisoara pentru anul şcolar 2019-2020, aprobată prin HCL nr. 96/12.03.2019, anexa 2b — rețea de învăţământ privat autorizat, a Fundaţiei „Elim Timişoara” pentru Şcoala Primară „Elim”; Conform celor prezentate mai sus este necesară desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat şi unităţile conexe de stat din municipiul Timişoara. Acesţia sunt prezentaţi în anexele la, 1b, lc, 2a, 2b, 2c corespunzător cu anexele hotărârilor prin care au fost stabilită rețeaua şcolară aferentă anului şcolar 2019 — 2020.
RAPORT DE SPECIALITATE privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unitățile de învatământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2019-2020

Avdnd in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem cd proiectul de hotirdre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara pentru evaluarda gi asigurarea caliti{ii educafiei in unitdlile de invifdmAnt preuniversitar din Municipiul Timigoara, pentru anul gcolar 2019 - 2020, indeplinegte condiliile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timigoara.

$EF SERVTCru CONSILIER

Anca Liudatu

Cod.FO 53-0l,Ver.l

Gabriela Tamag

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unitățile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2019 - 2020, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. ȘEF SERVICIU CONSILIER Anca Lăudatu Gabriela Tamaş Cod.FO 53-01, Ver.1

Atasament: anexa.pdf

Anexa 1a la HCL nr. sI, 02, fo. 2/5 CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020 Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire unitate componentă Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut [Reprezentant al Consiliului Local A LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ SI "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Aleea Padurea Verde,nr.5,CP 300310 Cu personalitate 0256219513 juridică loan Ştefan Szatmari N LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.ALEEA AEROPORT, nr.1,CP 300789 /Arondată 0256386040 (COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" IMUN.TIMISOARA (COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" IMUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Str.Corbului,nr.7C,CP 300239 Cu personalitate 0256490980 (juridică Adelina Larissa Tîrziu < (COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN” IMUN.TIMISOARA (COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" IMUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Bd. Revolutiei,nr. 15A,CP 300034 Cu personalitate 0256492345 |juridică Ciprian Mihok |COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. bd.C.D.Loga „nr. 37,CP 300020 Cu personalitate 0256491873|juridică |Andra Anca Bloţiu 'COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA |COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Bv. 16 Decembrie 1989,nr. 26,CP 300172 Cu personalitate 0256491714 juridică Grigore Grigoroiu LICEUL DE ARTA "ION VIDU"” MUN.TIMISOARA LICEUL DE ARTA "ION VIDU” MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Cluj,nr.12,CP 305576 Cu personalitate 0256494067 |juridică Sorin Gabriel Ionescu CI LICEUL TEHNOLOGIC "AZUR" MUN.TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC "AZUR" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Calea Martirilor,nr.64,CP 300727 Cu personalitate 0256463247 |juridică Sorin Gabriel lonescu COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA [COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. P-ta lancu Huniade,nr.3,CP 300029 Cu personalitate 0356411540 [juridică Radu Dimeca 10 ICOLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA |COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Coriolan Brediceanu, 300012 Cu personalitate 02562936838|juridică Laura Chindriş 12 LICEUL TEHNOLOGIC "ION.I.C.BRATIANU" MUN.TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC "ION.I.C.BRATIANU" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.PIATA HUNIADE „nr.2,CP 300002 Cu personalitate 0256434906 [juridică Adrian Romiță Orza 13 LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST MUN.TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.B-dul Regele Carol l,nr.11,CP 300172 Cu personalitate 0256493026 juridică Radu Dimeca Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire unitate componentă Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local 14 LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIS IMUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Matei Millo,nr. 2A,CP 300696 Cu personalitate 0256222444 juridică Elena Sipos 15 LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIS 'IMUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.MARTIR RADU |CONSTANTIN,nr.23,CP 300702 |Arondată 0256222444 16 LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIS IMUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.20 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.MARTIR RADU |CONSTANTIN,nr.23,CP 300702 /Arondată 0256222444 17 LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND |” MUN.TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND | " MUN.TIMISOARA IMUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. str.Renasterii,nr. 24A,CP 300310 Cu personalitate 0256225905 |juridică Lucian Căldărariu 18 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. General E.Grigorescu,nr.3,CP 300079 Cu personalitate 0256201757 |juridică Iulian Daniel Idolu 19 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU” MUN.TIMISOARA GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ LUKAS" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ghirlandei,nr.2 „CP 300231 |/Arondată 0256493450, 20 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Versului,nr.2,CP 300741 Cu personalitate 0256465307 |juridică Gabriela Popovici 21 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 IMUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Axente Sever, 300587 Arondată 0356451744| 22 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Al.Odobescu,nr.56A,CP 300237 Cu personalitate 0256223136 |juridică Elena Sipos 23 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.ODOBESCU,nr.45 B,CP 300237 |Arondată 0256491665 24 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Herculane,nr.9,CP 300434 |Cu personalitate 0256290828 juridică Lucian Dorel Taropa 26 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Aluniş,nr.41A,CP 300778 Arondată 0256463344, 27 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Nottara Constantin, 300522 |Arondată 0256290828, 28 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA IGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Martir Si |Motohon,nr.53,CP 300252 Cu personalitate 0256212667 |jui ică Sorin Gabriel lonescu 29 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Constantin iZabulica,nr.A14,CP 300255 |Arondată 0256281877 Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire unitate componentă Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local 30 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA (GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.ION IONESCU DE LA BRAD,nr.A2,CP 300255 0256214913 Arondată 31 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 IMUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 "CARLA PELZ" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Crisan,nr.21-23 „CP 300367 0256226010 Arondată 32 IGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 IMUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Semenic,nr.8,CP 300038 0256434046 Cu personalitate juridică Laura Chindriş 33 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. G.Musicescu,nr.9,CP 300425 0256272945 Cu personalitate juridică Daniela Mariş 34 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA (GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.PLATANILOR, nr.2,CP 300185 0256452764 |Arondată 35 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 IMUN.TIMISOARA /GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Suceava,nr.13A,CP 300391 0256447709 Cu personal juridică ate Adelina Larissa Tîrziu 36 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.MASLINULUI,nr.7/9,CP 300401 0256471829 |Arondată 37 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUN.TIMIȘOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.C.A.ROSETTI,nr.6 „CP 300618 0256472443 |Arondată 38 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Teiului,nr.3,CP 300658 0256226307 Cu personalitate juridică loan Ştefan Szatmari 39 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 IMUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. C-tin Brailoiu,nr.2,CP 300722 0256464406 Cu personalitate juridică Constantin Ştefan Sandu 40 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 IMUN.TIMISOARA IGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 IMUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Martir Sebastian lordan,nr.6,CP 300049 0256432363 Cu personalitate juridică Adrian Romiţă Orza 41 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMISOARA IGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Banciu Leontina, martir,nr.5,CP 300024 0356008310 /Arondată 42 IGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Teiului,nr.5,CP 300659 0256441674| Cu personalitate juridică 43 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.CALEA ARADULUI, nr.56,CP 300291 0256426078 Arondată 44 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA IGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Intrarea Neptun,nr.4,CP 300115 0256223611 Cu personalitate juridică Gabriela Popovici 45 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.19 MUN. TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Balmuş Vasile, martir,nr.20-22,CP 300715 /Arondată 0256222507 Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire unitate componentă Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local 46 (GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.lsmail,nr.17,CP 300329 /Arondată 0256207402, 47 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 IMUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Pestalozzi,nr.4,CP 300115 Cu personalitate 0256202798 |juridică Lucian Dorel Taropa 48 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.16 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Renasterii,nr.4 „CP 300296 |Arondată 0256202798 a Ss GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA |GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Cornelia Salceanu,nr.17,CP 300561 |Arondată 0256202798 si Ss GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Dragasani,nr.1 „CP 300126 |Arondată 0256432014 5 = GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 IMUN.TIMIȘOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Abrud,nr.19,CP 300093 Arondată 0256433495 52 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUN.TIMISOARA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" IMUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.F.C. Ripensia,nr.29,CP 300584 Cu personalitate 0256489153 juridică loan Mateescu 53 LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Lorena nr.35 Cu personalitate 0256493822 [juridică 54 (COLEGIUL NAŢIONAL "CARMEN SYLVA” MUN.TIMISOARA (COLEGIUL NAŢIONAL "CARMEN SYLVA" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.C.D.LOGA,nr.45,CP 300020 (Cu personalitate 0256490027 |uridică 55 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA IMUN.TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA IMUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Calea Bogdanestilor,nr.32A,CP 300015 Cu personalitate 0256472047 |juridică Ciprian Mihok 56 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO IMUN.TIMISOARA LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ardealului,nr.1,CP 300536 Cu personalitate 0256221671 Nicuşor Alin Sîrbu 57 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.ADY ENDRE,nr. 20,CP 300175 Cu personalitate 0256208601|juridică Sorin Gabriel lonescu 58| LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMISOARA LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS IMUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, Str. Transilvania,nr.10A,CP 300456 Cu personalitate 0256240644 juridică Nicuşor Alin Sîrbu 59 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.P-ta Regina Maria,nr.1,CP 300004 Cu personalitate 0256201986 |iuridică Ciprian Mihok 60 LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Bd. General Dragalina,nr.11A,CP 300181 Cu personalitate 0256493031 juridică loan Ştefan Szatmari Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire unitate componentă Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Cons Local 61 LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Maniu lu 300185 nr.42,CP 0256493031 Arondată 62 LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.B-dul General Dragalina,nr.6,CP 300181 02564916241j Cu personalitate Marius Cristinel Dugulescu 6 a LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.GHIRLANDEI,nr.4,CP 300231 personalitate 0256493451 |iuridică Luminiţa Țundrea 64 LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON"” MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Petalozzi 300115 r.14,CP Cu personalitate 0256491540|juridică Adrian Romiță Orza 6 n LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU” MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Gheorghe Lazar,nr. 2,CP 300078 Cu personalitate 0256201885 |juridică Radu Dimeca 6 LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.SURORILE MARTIR CACEU,nr.47,CP 300568 Cu personalitate 0256224384 juridică Lucian Dorel Taropa 6 R LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Retezat,nr.1,CP 300588 0256463742 Arondată 68| LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. 300092 L.Caragiale,nr.6,CP Cu personalitate 0256201247 |juridică Nicuşor Alin Sîrbu 69 LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vulcan losif,nr.9 „CP 300314 0256201247 |Arondată 70 LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Uranus,nr.14,CP 300687 Cu personalitate 0256482448 |juridică Gabriela Țundrea 7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Rudolf Walther,nr.1,CP 300314 Cu personalitate 0256292542 juridică Daniela Mariş 72| ȘCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Rudolf Walther,nr.1,CP 300314 0256229147 /Arondată 73 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Comanesti,nr.3,CP 300116 Cu personali 0256224454 juridică Lucian Căldăraru 74 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MUN.TIMISOARA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vlaicu Aurei,nr.5,CP 300193 0256224450 Arondată 75 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MUN.TIMISOARA (GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.CANALUL BEGA, nr.1,CP. 300324 0256219631 |Arondată 76 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MUN.TIMISOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Verne Jules,nr.64,CP 300321 0256219703 Arondată Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire unitate componentă Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Con: Local lui "MT ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 MUN.TIMIŞOARA ISCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.B-dul Regele Carol |,nr. 17,CP 300180 Cu personalitate 0256439037 Adrian Luliuc 78 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 MUN.TIMIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. MUN.TIMISOARA [MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Republicii,nr.25 „CP 300158 |Arondată 0256201411 7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 MUN.TIMIŞOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.13 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Gavril Musicescu,nr.14,CP 300510 Cu personalitate 0256218777 |) loan Mateescu 80 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 MUN.TIMIŞOARA ISCOALA GIMNAZIALA NR.15 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Chisodei,nr.1,CP 300430 personalitate 0256216024 juridică Adrian Romiţă Orza 81 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "TAKE IONESCU" IMUN.TIMIŞOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Bucureşti,nr.11,CP 300064 Cu personalitate 0256292889|| Laura Chindriş 82 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.18 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Amforei,nr.6,CP 300660 loan Mateescu 83 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.19 "AVRAM IANCU" IMUN.TIMIŞOARA ISCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. B-dul Cetatii,nr.24,CP 300397 0256444733 lulian Daniel Idolu 84 (ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MUN.TIMIŞOARA ISCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Mures,nr.8,CP 300418 personalitate 0256217172)juridică loan Mateescu 85 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MUN.TIMIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Mures,nr.6,CP 300418 Arondată 0256452009 86 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 "VICENŢIU BABEŞ" MUN.TIMIŞOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.21 "VICENTIU BABES" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Simion Barnutiu,nr.9,CP 300133 Cu personalitate 0256208318|i Simion Mosiu 87 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.BRANDUSEI,nr.7,CP. 300681 personalitate 0256226444 juridică Nicuşor Alin Sîrbu 88 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 MUN.TIMIŞOARA IGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.BRANDUSEI,nr.15,CP 300681 /Arondată 0256442998 89 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Cosminului,nr.42,CP 300720 Cu personalitate 0256465120|juridică Lorenzo Barabas 90 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Aleea |Gornistilor,nr.3,CP 300455 Cu personalitate 0256452948 |iuridică Radu Dimeca 91 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 MUN.TIMIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUN. TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Leonard Nicolae,nr.13,CP 300493 |Arondată 0256457374 Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire unitate componentă Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consi Local 92 (ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.30 MUN.TIMIŞOARA ISCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN.TIMISOARA MUNICII 300685 IUL TIMIŞOARA, str. Aştrilor nr.13,CP Cu personalitate 0256462302|juridică Nicuşor Alin Sîrbu 93 IŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 MUN.TIMIŞOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vulturilor,nr.89,CP 300151 Cu personalitate 0256456622 |iuridică Octavian Mazil 94 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 MUN.TIMIŞOARA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vasile Lupu,nr.29A,CP 300152 Arondată 0256456771 95 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 "SFÂNTA MARI. MUN.TIMIŞOARA [SCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.lon lonescu de la Brad,nr.2,CP 300253 Cu personalitate 0256210542 juridică Nicuşor Alin Sîrbu Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte Simion Moşiu Şef Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive Anca Lăudatu Redactat Gabriela Tamaş, consilier Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive vam => d Red.G.T.

Anexa 1b la HCL nr. 202; 02. fo. 20/92 CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educației la unităţile de învăță stat autorizat pentru anul şcolar 2019 - 2020 mânt preuniversitar de Denumire unitate cu Denumire lungă unitate de personalitate juridică învăţământ Nr.crt. Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local A Liceului Teologic Ortodox Liceului Teologic Ortodox Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 0356715950|Cu personalitate „Sfântul Antim Ivireanul” „Sfântul Antim Ivireanul” 35, judeţul Timiş, CP300210 juridică Adelina Larissa Tîrziu Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport şi culte Simion Moşiu Şef Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive Anca Lăudatu / | (= actat a Gabriela Tamaş, consilier Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive ae Red. G.T.

Anexa 1c la HCL nr. 202 02./0 2o(3 CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educației la unitățile pentru anul şcolar 2019 - 2020 Denumire unitate cu Denumire unitate Adresa( localitate, str., nr, cod Statut Reprezentant al Nr.crt. personalitate juridică componentă postal) Consiliului Local | Şcoala Gimnazială "Dimitrie |Şcoala Gimnazială str. Dunărea nr. 9, CP 300612 Cu personalitate |Adrian Romiţă Orza Leonida" "Dimitrie Leonida" juridică Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte Simion Moşiu A : Şef Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive Anca Lăudatu Redactat Gabriela Tamaş, consilier Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive 3 CR/AWMs 7

Anexa 2a la HCL nr. 20 UI 02. O 40/29 CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educației la unitățile de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020 Nr. Crt. Denumire lunga unitate te superioara, localitate, str., nr, cod postal) Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.Martir Carpin Dan, nr.19,CP 300289 0256294958 0256294958 gradinita.ladybirdEyahoo.com GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.B-dul Regele Carol |,nr.13,CP 300180 0728273389 (0728273389 gradinitanotredame Egmail.com Sorin Gabriel lonescu CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.GLAD, nr.27,CP 300482 0256456527 0256456527 gradinita.cordiana Egmail.com Daniela Mariş GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.PISA,nr.9,CP 300245 |0736344188 0736344188 infoEgradinitagiminni.ro Lorenzo Barabas IGRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PAŞI MUN.TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.Calea Martirilor 1989,nr.96,CP 300774 0721129788 0356006297 Andra Anca Bloţiu GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'TROITA MUN.TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA, str.Academician Borza Alexandru,nr.8,CP 300023 0758876482 [0356715955 contact Egradinitatroita.ro Adrian Luliuc LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.DR. AUREL PAUNESCU PODEANU, nr.144,CP 300569 |0256213108 (0256213108 anamaria.bauerEyaho.com Radu Dimeca LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.BOGDANESTILOR, nr.3 2B,CP 0256472701 0256472701 mirela_gojeEyahoo.com Elena Sipos LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA, str.Circumvalatiunii,nr.6, CP 300013 [0256292879 0256292879 liceulmilleniumEyahoo.com Laura Chindriş 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MONTESSORI HAUS MUN.TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.C-TIN BRANCOVEANU, nr.73-77,CP 300480 [0256494076 0256494076 officeEmontessorihaus.ro loan Mateescu 43 ŞCOALA POSTLICEALĂ FUNDAȚIA ECOLOGICĂ GREEN MUN.TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.B-dul Regele Carol I,nr.11,CP 300180 0721232682 0721232682 cristiana_carnatEyahoo.com Adrian Romiță Orza T/Z

Nr. Crt. adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, Denumire lunga unitate cod postal) Telefon Fax Reprezentant al Consi 12 (ȘCOALA PRIMARĂ "CASA SPERANȚEI" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.FRATII MUN.TIMISOARA BUZESTI,nr.14,CP 300398 0256471965 0256471965 scoala_casasperantei (yahoo.com Marius Cristinel Dugulescu 13 ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" |MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ofcea,nr.9,CP MUN.TIMIŞOARA 300561 0256486321 |0256486321 henricoandatmEyahoo.com Nicuşor Alin Sîrbu 14 CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI |MUN. TIMIIŞOARA, STR. AIDA NR. 16, CP GOGHIȚĂ", MUN.Timişoara 3007763 356100475 3 56100475 |lagradinitaluigoghitaEyahoo.com Gabriela Popovici Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte Simion Moşiu Şef Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive Anca Lăudatu Redactat Gabriela Tamaş, consilier Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Ia 7 2/2

Anexa 2b la HCL nr. 502 02, 25(5 CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educației la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020 Nr. Crt. adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, Denumire lunga unitate Telefon Fax cod postal) Reprezentant al Consiliului Local GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN [MUNICIPIUL TIMIȘOARA, TIMIŞOARA; Strada CARE CENTER” MUN.TIMIŞOARA Aurora; Nr:6 751092192 751092192|officeEchi ren-care.ro Lucian Căldăraru GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.PAUL "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMIŞOARA CONSTANTINESCU, nr.2,CP 300471 (0720910128 0356402669 contact Octavian Ma: MUNICIPIUL GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.TEBEA, nr.29,CP. PITICILOR" TIMIŞOARA 300401 0724309394 [0356004748 dana76_danaEyahoo.com Adelina Larissa Tîrziu /GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUNICIPIUL 256227074; MUN.TIMIŞOARA TIMIȘOARA, TIMIŞOARA, str.Basarabia, nr.4, 0749070739 256227074|officeEinfantsroyalclub.ro Laura Chindriş MUNICIPIUL LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.Ofcea,nr.9,CP MUN.TIMIŞOARA 300561 0256486321 |0256486321 henricoandatmEyahoo.com Lucian Căldăraru MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.BOGDANESTILOR, nr LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMIŞOARA .32B,CP 300389 0356113322 [0356108011 copaci22Eyahoo.fr n Mihok MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA; Strada: ŞCOALA PRIMARĂ "BABEL" MUN.TIMIŞOARA Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1 723400642 contact Escoalababel Luminiţa Țundrea MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.ALEEA ŞCOALA PRIMARĂ "WENDY KIDS" TIMIŞOARA GHIRODEI,nr.SSA,CP 300327 0720176954 |0720176954 contactEgradinitawendy.ro loan Ştefan Szatmari GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT MUNICIPIUL FLUTURAŞUL BOBIȚĂ MUN.TIMISOARA TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, str.Mures,nr.60 0722796844 fluturasul.bobitaEyahoo.com Constantin Ştefan Sandu 10 FUNDAȚIA "ELIM TIMIŞOARA” PENTRU ŞCOALA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, STR. VIRGIL PRIMARĂ "ELIM”, MUN. TIMIŞOARA MADGEARU NR. 28 0771295949 contactEacademiaelim.ro Marius Cristinel Dugulescu Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, Sport şi culte Şef Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive Anca Lăudatu f „l Redactat d Gabriela Tamaş, consi i i Baze CIT E RIQEI

Anexa 2c la HCL nr. 0. fo. 0/5 Ţ CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educației la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020 Nr. Crt. |Denumire lunga unitate adresa(localitate superioara, localitate, |Telefon Fax Email Reprezentant al Con: str., nr, cod postal) Local 4 Palatul Co! MUNICIPIUL TIMIŞOARA, TIMIŞOARA, (0256203744 (0256203744 palatulcopi Calea Martirilor nr. 64 rîmEyahoo.com Simion Moşiu 2 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Amforei nr. |0256226467, 0356412825 cssltmErd: 4 0356412824 k.ro Radu Dimeca 3 Clubul Sportiv Şcolar "BEGA" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Amforei nr. |0356412839 0356412840 cssbegaEyahoo.com Marius Cristinel Dugulescu 1 4 Secţie Clubul Sportiv Şcolar Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. F.C. 0256489153, 0256489153, licsportbanatulQyahoo.com (arondată la Liceul cu Program Sportiv Ripensia nr. 29 [0256293453 [0256293453 Banatul cu personalitate juridică) 5 CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ TIMIŞ |MUNICIPIUL TIMIŞOARA, STR. Ghirlandei |0736632481 cjextmEgmail.com Radu Dimeca nr. 4, CP 300231 (sediu administrativ: str. Corneliu Sălceanu nr. 11, Ti oara) Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport şi culte A Simion Moşi Şef Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive Anca Lăudatu Redactat Gabriela Tamaş, cons

Atasament: EM_comisie.calit.inv.scoli.PDF

ROMANIA JUDETUL TIMI$ MUNICIPIUL TIMI$OARA PRIMAR Nr. SC2019 -

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTANANN

privind desemnarea membrilor din parlea Consiliului Local al Municipiului Timisoarain Comisia pentru evaluarea Si asigurarea calitd1ii educaliei tn anitdlile de tnvaqdmilfi preuniversilar din

Municipial Timigoara, pentru anul gcolar 2019-2020 r:

Conform prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din Ordonanla de Urgenfd a Guvernului nr. 75112.07.2005 privind asigurarea cahtAfii educafiei, la nivelul fiecdrei organizalii furnizoare de educa{ie din Romdnia se infiin[eazd Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii din care face parte gi un reprezentant al Consiliului Local.

Potrivit art.I2 ale aceluiagi act normativ atribuliile comisiei pentru evaluarea gi asigurarea calitafii sunt: a) coordoneazd aplicarea procedurilor'gi activitdtilor de evaluare gi asigurare a calitefli, aprobate de conducerea organizaliei furnizoare de educafie, conform domeniilor qi criteriilor prev[zute la art. l0; b) elaboreazd anual un raport de evaluare intemd privind calitatea educaliei in organrzalia respectivd. Raportul este adus la cunogtinla tuturor beneficiarilor prin afigare sau publicare. c) formuleazd propuneri de imbundtdlire a calitd,tii educaliei.

Av6nd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local al Municipiului Timigoara nr. 96112.03.2019 a fost aprobatd organizarea gi funcfionarea refelei gcolare a unitdlilor de invdfdmdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiului Timiqoara pentru anul gcolar 2019-2020 9i completatd cu HCL nr. 467109.09.2019 privind introducerea in refeaua gcolard a unitdgilor de invatamdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiul Timisoara pentru anul gcolar 2019-2020, aprobatd prin HCL nr. 96112.03.2019, anexa 2b - relea de invdldmdnt privat autoizal, a Fundaliei ,,Elim Timigoara" pentru $coala Primard ,,Elim";

Considerdm oportund inilierea unui proiect de hot[r6re privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara pentru evaluarea gi asigurarea calitetii educafiei in unitdlile de invSldmdnt preuniversitar din Municipiul Timigoara, pentru irnul gcolar 2019 -2020, indeplinegte condiliile pentru a fi supus dezbaterli Consiliului Local al Municipiului Timigoara.

.".-1 ./" i

PRIMAR Nicolae Robu

$EF SERVICru $COLI SI BAZE SPORTIVE

SPITALE

Anca Ldudatu

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2019 - EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unitățile de învațământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2019-2020 PRIMAR Nicolae Robu ŞEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE ȘI BAZE SPORTIVE , Anca Lăudatu
Conform prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educației, la nivelul fiecărei organizații furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din care face parte şi un reprezentant al Consiliului Local. Potrivit art.12 ale aceluiaşi act normativ atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: a) coordonează aplicarea procedurilor 'şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10; b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare. c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 96/12.03.2019 a fost aprobată organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2019-2020 şi completată cu HCL nr. 467/09.09.2019 privind introducerea în rețeaua şcolară a unităţilor de învatamânt preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timisoara pentru anul şcolar 2019-2020, aprobată prin HCL nr. 96/12.03.2019, anexa 2b — rețea de învățământ privat autorizat, a Fundaţiei „Elim Timişoara” pentru Şcoala Primară „Elim”; Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calității educaţiei în unitățile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru ânul şcolar 2019 -2020, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.