keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 603/16.11.2018 privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins in Anexa nr. 2b la reteaua scolara pe anul 2018- 2019 a unitatilor de invatamant preuniversitar privat autorizat, aprobata Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 603/16.11.2018
privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins in Anexa nr. 2b la reteaua scolara pe anul 2018- 2019 a unitatilor de invatamant preuniversitar privat autorizat, aprobata Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26361/08.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-26361/08.11.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-26361/08.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, dreptuiele omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa conducerii Liceului Teoretic Socrates nr. 08/23.11.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr SC2017-29579/24.11.2017;
Avand in vedere prevederile art. 30 alin 3 din Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 90/23.02.2018 - privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiului Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de schimbarea sediilor Asociatiei Culturale Educationale Socrates "ACES" si a Liceului Teroretic Socrates de pe str. Rasaritului nr. 17, Sc A, et.I, ap 3 respectiv de pe str. Calea Bogdanestilor nr.32B, pe strada Dr. Ioan Muresan nr. 15.

Art.2: Se modifica corespunzator in Anexa 2b la reteaua scolara pe anul 2018- 2019 a unitatilor de invatamant preuniversitar privat autorizat, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018, adresa sediului Liceului Teoretic Socrates, Anexa care devine parte integranta a prezentei hotarari.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Liceului Teoretic Socrates;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL SCOLI SPITALE SC2018-26361/08.11.2018

________________________________________ _____________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la reţeaua

şcolară pe anul 2018- 2019 a unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26361/08.11.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la reţeaua şcolară pe anul 2018- 2019 a unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018. Facem următoarele precizării: Liceul Teoretic Socrates este cuprins în Anexa nr. 2b la reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018. Prin adresa cu nr. 08/23.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr SC2017- 29579/24.11.2017, conducerea Liceului Teoretic Socrates ne aduce la cunoştinţă că Asociaţia Culturală Educaţional Socrates „ACES”, persoană juridică finanţatoare a Liceului Teoretic Socrates, având activitate de învăţământ gimnazial şi liceal şi-au schimbat ambele sedii de pe str. Răsăritului nr. 17, Sc A, et.I, ap 3 respectiv Calea Bogdăneştilor nr. 32B pe strada Dr. Ioan Mureşan nr. 15. În conformitate cu prevederile art.30, pct. 3 din Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, modificările de denumire a unităţilor de învăţământ, altele decât cele rezultate în urma procesului de reorganizare precum şi extinderile de activitate sau schimbările de sediu ale acestora nu reprezintă modificarea reţelei şcolare, deoarece nu se modifică structura persoanei juridice în cauză. În consecinţă, modificările corespunzătoare cu referire la schimbarea sediilor Asociaţiei Culturale Educaţionale Socrates „ACES” şi a Liceului Teroretic Socrates de pe str. Răsăritului nr. 17, Sc A, et.I, ap 3 respectiv de pe str. Calea Bogdăneştilor nr. 32B, pe strada Dr. Ioan Mureşan nr. 15, pot fi realizate, nefiind condiţionate de data de începere a cursurilor şcolare. Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018. PT. SEF SERVICIU, CONSILIER, Anca Lăudatu Ioana Ciucur

Cod.FO 53-01,Ver.1

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
d A ARBATORIM IMPREUNA A d ROMÂNIA 1918-2018 | S

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2018-26361/08.11.2018

________________________________________ _____________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la reţeaua şcolară pe anul 2018- 2019 a unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019; Având în vedere adresa cu nr. 08/23.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-29579/24.11.2017, a conducerii Liceului Teoretic Socrates privind schimbarea sediului pe strada Dr. Ioan Mureşan nr. 15; În conformitate cu prevederile art. 30, pct.3 din Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017, modificările de denumire a unităţilor de învăţământ, altele decât cele rezultate în urma procesului de reorganizare precum şi extinderile de activitate sau schimbările de sediu ale acestora nu reprezintă modificarea reţelei şcolare, deoarece nu se modifică structura persoanei juridice în cauză; Având în vedere că modificările corespunzătoare cu referire la schimbarea sediului Liceului Teroretic Socrates pe strada Dr. Ioan Mureşan nr. 15, pot fi realizate, nefiind condiţionate de data de începere a cursurilor şcolare; - Considerăm oportună iniţierea unui proiect de privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr.2b la reţeaua şcolară pe anul 2018- 2019 a unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/23.02.2018. PRIMAR , VICEPRIMAR, Nicolae Robu Dan Diaconu PT. SEF SERVICIU SCOLI SPITALE Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
d A ARBATORIM IMPREUNA A d ROMÂNIA 1918-2018 | S

Atasament: Anexa_2b.pdf

Nr. Crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Statut

1 COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.SIMION BARNUTIU,nr.9,CP 300133

Cu personalitate juridică

2 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA; Strada: Aurora; Nr: 6

Cu personalitate juridică

3 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PAUL CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

Cu personalitate juridică

4 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.AIDA,nr.1 6,CP 3007763

Cu personalitate juridică

5 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.TEBEA,nr. 29,CP 300401

Cu personalitate juridică

6 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Basarabia, nr.4,

Cu personalitate juridică

7 LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ofcea,nr.9 ,CP 300561

Cu personalitate juridică

8 LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,Str.Dr. Ioan Mureşan nr. 15, tel/fax 0256 466646, e-mail liceul. [email protected] Com

Cu personalitate juridică

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BABEL" MUN.TIMIŞOARA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BABEL" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA; Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

Cu personalitate juridică

10 SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ALEEA GHIRODEI,nr.55A,CP 300327

Cu personalitate juridică

11 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Mures,nr. 60

Cu personalitate juridică

VICEPRIMAR p.ŞEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE Dan Diaconu Anca Lăudatu

REŢEA ŞCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT AUTORIZAT

Anexa nr. 2b la adresa ISJ Timiș nr.14793/14.12.2017 Aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2019 modificată prin HCL nr. 450/2018 şi HCL nr.551/2018

Anexa la HCL nr. _________________