keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 296/15.06.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenurilor situate în str. Uranus nr. 14, înscrise în CF 446324 Timişoara, CF 446325 Timişoara şi retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului înscris în CF 446325 Timişoara

15.06.2018

Hotararea Consiliului Local 296/15.06.2018
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenurilor situate în str. Uranus nr. 14, înscrise în CF 446324 Timişoara, CF 446325 Timişoara şi retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului înscris în CF 446325 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2018-2504 / 29.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2018-2504 / 30.05.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018-2504/31.05.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. CT2018- 2504 / 30.05.2018;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare prevederile art. 8, alin. (1) şi Anexa III din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019;
Luând în considerare Legea nr. 297/2009 (Noul Cod Civil), art. 874 şi art. 875;
În conformitate cu art. 112 alin (2) din Legea nr. 1 / 2011 a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenurilor situate în str. Uranus nr.14, înscrise în CF 446324 Timişoara cu nr. cad.446324 în suprafaţă de 20600 mp, CF 446325 Timişoara cu nr. cad. 446325 în suprafaţă de 4400 mp.
Art. 2: Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă al Fundaţiei Rudolf Steiner asupra terenului înscris în CF 446325 Timişoara.
Art. 3: În cazul în care Proiectul "Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara" POR 10.10.1b nu se realizează, fundaţia este repusă de drept în situaţia anterioară în ceea ce priveşte dreptul de folosinţă asupra terenului.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR CT2018- 2504 / 29.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor situate în str. Uranus nr.14, înscrise în

CF 446324 Timișoara, CF 446325 Timișoara și retragerea dreptului de folosință asupra terenului înscris în CF 446325 Timișoara

1. Descrierea situaţiei actuale: Prin HCL 283/22.05.2018 s-a aprobat trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara și dezmembrarea terenului intravilan înscris în CF nr. 404605 Timişoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcţiile C1, C2, C3 şi C4 în suprafaţă de 20600 mp şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafaţă de 4400 mp situat în Timişoara str. Uranus nr. 14. Având în vedere prevederile Ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1, Apel dedicat învățământului obligatoriu, Secțiunea 4.1, solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze faptul că deține dreptul de proprietate publică asupra imobilului și infrastructura care face obiectul proiectului trebuie să fie liberă de orice sarcini.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Este necesară reglementarea situației juridice a terenurilor înscrise în CF 446324 și CF 446325 prin trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, având în vedere că în imobilele respective își desfășoară activitatea unități de învățământ.

3. Alte informaţii : Terenurile intravilane cu nr. cadastral 446325 în suprafaţã de 4400 mp și nr. cad. 446324 în suprafață de 20600 mp au fost dezmembrate din parcela cu nr. cad.404605, conform documentaţiei întocmită de P.F.A. ing. Hudema Cristian Petru, recepţionată la O.C.P.I. Timişoara conform Referatului de Admitere nr. 86802/23.04.2018, anexă la HCL283/2018. 4. Concluzii: Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor situate în str. Uranus nr.14, cu nr. cad. 446324, înscris în CF 446324 Timișoara cu suprafața de 20600 mp și nr. cad. 446325, înscris în CF 446325 Timișoara cu suprafața de 4400 mp, respectiv retragerea dreptului de folosință al Fundației Rudolf Steiner asupra parcelei cu nr. cad.446325. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI TERENURI

CT2018-2504 / 30.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al

Municipiului Timișoara a terenurilor situate în str. Uranus nr.14, înscrise în CF 446324 Timișoara, CF 446325 Timișoara și retragerea dreptului de folosință asupra terenului înscris în

CF 446325 Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2018-2540 / 29.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor situate în str. Uranus nr.14, înscrise în CF 446324 Timișoara, CF 446325 Timișoara și retragerea dreptului de folosință asupra terenului înscris în CF 446325 Timișoara, facem următoarele precizări:

Terenurile propuse pentru trecerea în domeniul public sunt înscrise în C.F. nr. 446324 Timişoara (provenit din CF 404605) și C.F. nr. 446325 Timişoara (provenit din CF 404605), reprezentând terenuri intravilane cu nr. cad.446324 în suprafață de 20600 mp și nr.cad.446325 în suprafaţă de 4400 mp, fiind proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu privat, conform HCL 283/2018. Conform Ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1, Apel dedicat învățământului obligatoriu, Secțiunea 4.1, solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze faptul că deține dreptul de proprietate publică asupra imobilului și infrastructura care face obiectul proiectului trebuie să fie liberă de orice sarcini. Terenurile cu datele de identificare prezentate mai sus au fost dezmembrate din parcela cu nr. cad.404605, conform documentaţiei întocmită de P.F.A. ing. Hudema Cristian Petru, recepţionată la O.C.P.I. Timişoara conform Referatului de Admitere nr. 86802/23.04.2018, anexă la HCL283/2018. În Legea 297/2009 (Noul Cod Civil), art.874 sunt prevăzute conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, respectiv art. 875 ” 1) Apărarea în justiţie a dreptului de folosinţă cu titlu gratuit revine titularului dreptului.” Menționăm că prin adresa nr. CT2018-2504/23.05.2018 d-na Baldini Hortensia Laura, în calitate de președinte al Fundației Rudolf Steiner care are un drept de folosință asupra terenurilor respective, solicită trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara , precum și retragerea dreptului de folosință asupra terenului cu nr. cad. 446325 în suprafață de 4400 mp, în vederea depunerii unui proiect POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni pentru ”Construire și dotare Liceu Waldorf Timișoara”, liceul făcând parte din rețeaua școlară a învățământului de stat conform Anexei 1 la HCL90/2018.

Având în vedere art.8, alin.1 din Legea nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică, ” Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. ” De asemenea, având în vedere Legea 213/1998, Anexa III ” Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: grădiniţe, scoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau al municipiului Bucureşti, în a căror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea ”. Menționăm că este necesară reglementarea situației juridice a terenurilor înscrise în CF 446324 și CF 446325 prin trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, având în vedere că în imobilele respective își desfășoară activitatea unități de învățământ, urmând ca pe terenul cu nr. cad 446325 în suprafață de 4400 mp să se promoveze un proiect POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1, Apel dedicat învățământului obligatoriu.

În conformitate cu art. 112 alin (2) din LEGEA nr.1/2011 a educaţiei naţionale : " (2) Terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare." Terenurile cu nr. cad. 446324 și nr. cad. 446325, dezmembrate din parcela cu nr. cad.404605 înscrisă în CF 404605 Timișoara, nu fac obiectul unor litigii pe rolul instanţelor de judecată, conform adresei Serviciului Juridic nr. CT2018- 1935/17.05.2018 sau a unor dosare nesoluţionate de revendicare în baza Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000, a Legii nr. 10 /2001, O.U.G.94/2000, O.U.G.83/1999 şi a Legii nr. 247 /2005, conform adresei cu nr. CT2018-1935/14.05.2018 de la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse-Biroul Clădiri Terenuri, precum şi adresei nr. CT2018-1935/17.05.2018 de la Compartiment Administrare Fond Funciar. În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor situate în str. Uranus nr.14, înscrise în CF 446324 Timișoara, CF 446325 Timișoara și retragerea dreptului de folosință al Fundației Rudolf Steiner asupra terenului înscris în CF 446325 Timișoara. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. ŞEF BIROU CLĂDIRI TERENURI MIHAI BONCEA CĂLIN PÎRVA CONSILIER B.C.T. DIANA ROF

Cod FO53-01,Ver.1