keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 551/24.10.2018 privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar autorizata din Scoala Primara "Babel" in Scoala Gimnaziala "Babel"

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 551/24.10.2018
privind schimbarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar autorizata din Scoala Primara "Babel" in Scoala Gimnaziala "Babel"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 21739/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21739/19.09.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21739/19.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 90/23.02.2018 - privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiului Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 450/13.09.2018 - privind includerea in reteaua scolara pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox "Sfantul Antim Ivireanul", completarea si modificarea corespunzatoare a Hotararii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiului Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTE

Art. 1: Se aproba schimbarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar din Scoala Primara "Babel" in Scoala Gimnaziala "Babel" si se opereaza schimbarea de denumire in Anexa 2b la reteaua scolara valabila pentru anul scolar 2018 - 2019 cu unitatile de invatamant preuniversitar privat autorizat, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 si modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 450/2018, Anexa care devine parte integranta a prezentei hotarari.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli Spitale din cadrul primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Scolii Primare Babel;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: raport_Babel.PDF

ROMANIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMI$OARA SERVICIUL $COLI.SPITALE Nr. SC2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE

privind schimbarea denumirii unitdlii de invdldmdnt preuniversitar autorizatd din $coala Primard "Babel" tn $coalu Gimnaziald "Babel"

AvAnd in vedere Expunerea de motive hotdrdre privind schimbarea denumirii unitdlii "Babel" in $coala Gimnaziali "Babel";

Facem urmdtoarel e pr ecizdri in prezent, in refeaua unitdfilor de invdldmAnt preuniversitar privat acreditat/aut oizat din

municipiul Timigoara, aprobatd prin HCL nr. 90123.02.2018, in anexa 2 b, afercntii invdldmdntului privat autorizat, este cuprinsd unitatea de invdldmdnt preuniversitar $coala Primard,,Babel".

Prin adresa emisd de conducerea acestei unitdli nr.273105.07.2018, inregistratd la Primdria Municipiului Timigoara cu n.r. SC2018 - 16033106.07.2018, se aduce la cunogtinla administrafiei publice a Municipiului Timigoara faptul cd acestei unitdli de invSldmdnt i-a fost acordatl autoriza[ia de funcfionare provizorie pentru desfbgurarea de activitdli de invdldm6nt gimnazial Din acest motiv, conducerea gcolii solicitd modificarea denumirii din $coald Primari "Babel" in $coa16 Gimnaziald "Babel". Totodat6, a fost transmisd gi anexa nr. 1 la HotdrArea Consiliului ARACIP nr. 4120.06.2018 prin care s-a acordat autorizaliade funclionare provizorie.

In conformitate cu prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru invdfdmdntul preuniversitar de stat, evidenla efectivelor de pregcolari gi elevi qcolartza[i in unitdlile de invdfdmdnt particular, precnm gi emiterea avizului conform in vederea organizdrii relelei unit[1ilor de invd]dmdnt preuniversitar pentru anul gcolar 2018-2019, schimbarea denumirii unei unitaf de invdfdm6nt nu reprezintd modificarea refelei gcolare. in consecinld, aceste schimbdri pot fi rcalizate oricAnd, nefiind condilionate de data de incepere a cursurilor unui an gcolar.

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus gi pentru ca unitatea de invSldmAnt care face subiectul acestui raport s6-gi poatd modifica at6t denumirea, cdt qi codul de identificare fiscal, se va opera noua denumire a gcolii in anexa 2b lareleaua gcolard valabild pentru anul gcolar 2018 - 2019 cu unitdlile de invdldmdnt preuniversitar privat attorizat, aprobatd prin HCL m. 9012018 gi modificatd prin HCL nr. 450t20r8.

AvAnd in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem cd proiectul de hotdrAre privind schimbarea denumirii unitdfii de invdfdmdnt preuniversitar din $coala Primarl "Babel" in $coala Gimnaziall "Babel", indeplinegte condiliile pentru a fi supus dezbaterii gi aprobdrii plenului Consiliului Local.

p.$ef Serviciu $coli Spitale

Anca Ldudatu

a Primarului Municipiului Timigoara gi Proiectul de de invdfdmdnt preuniversitar din $coala Primarl

Consilier

Gabriela Tamag

/,

-t

21739//3.09 208 d, n
ROMÂNIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE Nr. SC2018 - RAPORT DE SPECIALITATE privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar autorizată din Şcoala Primară “Babel” în Şcoala Gimnazială “Babel” Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învăţământ preuniversitar din Şcoala Primară “Babel” în Şcoala Gimnazială “Babel”; p-Şef Serviciu Școli Spitale Consilier Anca Lăudatu Gabriela Tamaş
Y'acem următoarele precizări: În prezent, în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat acreditat/autorizat din municipiul Timişoara, aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2018, în anexa 2 b, aferentă învățământului privat autorizat, este cuprinsă unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Primară „Babel”. Prin adresa emisă de conducerea acestei unități nr. 273/05.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 — 16033/06.07.2018, se aduce la cunoştinţa administrației publice a Municipiului Timişoara faptul că acestei unităţi de învăţământ i-a fost acordată autorizația de funcționare provizorie pentru desfăşurarea de activități de învăţământ gimnazial. Din acest motiv, conducerea şcolii solicită modificarea denumirii din Şcoală Primară “Babel” în Școală Gimnazială “Babel”. Totodată, a fost transmisă şi anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4/20.06.2018 prin care s-a acordat autorizația de funcţionare provizorie. În conformitate cu prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizați în unitățile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, schimbarea denumirii unei unităţi de învăţământ nu reprezintă modificarea reţelei şcolare. În consecință, aceste schimbări pot fi realizate oricând, nefiind condiționate de data de începere a cursurilor unui an şcolar. Având în vedere cele prezentate mai sus şi pentru ca unitatea de învăţământ care face subiectul acestui raport să-şi poată modifica atât denumirea, cât şi codul de identificare fiscal, se va opera noua denumire a şcolii în anexa 2b la rețeaua şcolară valabilă pentru anul şcolar 2018 — 2019 cu unitățile de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin HCL nr. 90/2018 şi modificată prin HCL nr. 450/2018. Având în vedere prevederile legale expuse în pre entul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învăţământ preuniversitar din Şcoala Primară “Babel” în Școala Gimnazială “Babel”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

Atasament: Anexa_2B.pdf

Nr. Crt. Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Statut

1 COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.SIMION BARNUTIU,nr.9,CP 300133

Cu personalitate juridică

2 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA; Strada: Aurora; Nr: 6

Cu personalitate juridică

3 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PAUL CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

Cu personalitate juridică

4 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.AIDA,nr.1 6,CP 3007763

Cu personalitate juridică

5 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.TEBEA,nr. 29,CP 300401

Cu personalitate juridică

6 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Basarabia, nr.4,

Cu personalitate juridică

7 LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ofcea,nr.9 ,CP 300561

Cu personalitate juridică

8 LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BOGDANE STILOR,nr.32B,CP 300389

Cu personalitate juridică

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BABEL" MUN.TIMIŞOARA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BABEL" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA; Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

Cu personalitate juridică

10 SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ALEEA GHIRODEI,nr.55A,CP 300327

Cu personalitate juridică

11 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Mures,nr. 60

Cu personalitate juridică

VICEPRIMAR p.ŞEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE Dan Diaconu Anca Lăudatu

REŢEA ŞCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT AUTORIZAT

Anexa nr. 2b la adresa ISJ Timiș nr.14793/14.12.2017 Aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2019 modificată prin HCL nr. 450/2018

Anexa la HCL nr. _________________

Atasament: expunere_Babel.PDF

ROMANIA JUDETUL TIMI$ MUNICIPIUL TIMI$OARA PRIMAR Nr.SC2018- & )o1€

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTANANN

privind schimbarea denumirii unitdyii de tnvdydmilnt preuniversitar autorizatd din $coala Primard "Babel" tn $coala Gimnaziald "Babel"

AvAnd in vedere adresa emisd de conducerea $colii Primare ,,Babel" nr.273105.07 .2018, inregistratd

la Primdria Municipiului Timigoara cu nr. SC2018 - 16033106.07.2018 prin care solicitd modificarea denumirii din $coald Primar[ "Babel" in $coald Gimnaziali "Babel"

in conformitate cu prevederile art.30 al Ordinului nr. 5.472 107.11.2017 pentru aprobarea

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru invSlimdntul preuniversitar de stat,

evidenfa efectivelor de pregcolari gi elevi gcolarizafi in unitdjile de invdJdmAnt particular, precum qi

emiterea avizului conform in vederea organizdrii relelei unitdfilor de invdfdmAnt preuniversitar pentru

anul gcolar 2018-2019, schimbarea denumirii unei unitdli de invdldmdnt nu rcprezintdmodificarea refelei

gcolare. tn consecinld, aceste schimbdri pot fi realizate oricdnd, nefiind condifionate de data de incepere

a oursurilor unui an gcolar.

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus gi pentru cd unitatea de invdldmdnt care face subiectul

acestui raport sd-gi poatd schimba atdt denumirea, cdt gi codul de identificare fiscal, se va opera noua

denumire a gcolii in anexa 2b la releaua gcolari valabild pentru anul gcolar 2018 - 2019 cu unitdlile de invdfdmdnt preuniversitar privat autorizat, aprobatd prin HCL m. 9012018 gi modificatd prin HCL nr.

45012018.

Fa!6 de cele de mai sus, considerdm oportund inilierea unui proiect de hotdrdre privind

schimbarea denumirii unitAfi de invdfdmdnt preuniversitar din $coala Primarl "Babel" in $coala Gimnazial[ "Babel".

PRIMAR Nicolae Robu

VICEPRIMAR Dan Diaconu

p.$EF SERVICIU $COLI SPITALE Anca Ldud

/

ţ 1239/7805
ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2018 —
doi
EXPUNERE DE MOTIVE ERIE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind schimbarea denumirii unității de învăţământ preuniversitar autorizată din Şcoala Primară “Babel” în Şcoala Gimnazială “Babel” Având în vedere adresa emisă de conducerea Școlii Primare „Babel” nr. 273/05.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 — 16033/06.07.2018 prin care solicită modificarea denumirii din Școală Primară “Babel” în Școală Gimnazială “Babel” În conformitate cu prevederile art. 30 al Ordinului nr. 5.472 /07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învățământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, schimbarea denumirii unei unități de învăţământ nu reprezintă modificarea reţelei şcolare. În consecință, aceste schimbări pot fi realizate oricând, nefiind condiționate de data de începere a cursurilor unui an şcolar. Având în vedere cele prezentate mai sus și pentru că unitatea de învățământ care face subiectul acestui raport să-şi poată schimba atât denumirea, cât și codul de identificare fiscal, se va opera noua denumire a şcolii în anexa 2b la reţeaua şcolară valabilă pentru anul şcolar 2018 — 2019 cu unitățile de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin HCL nr. 90/2018 şi modificată prin HCL nr. 450/2018. Faţă de cele de mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învăţământ preuniversitar din Școala Primară “Babel” în Şcoala Gimnazială “Babel”. PRIMAR VICEPRIMAR Nicolae Robu Dan Diaconu p.ŞEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE Anca Lăud