keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 404/27.07.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente fostei Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 404/27.07.2018
privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente fostei Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 17475/23.07.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17475/23.07.2018 al Serviciului Şcoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17475/23.07.2018;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018, privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019;
Având în vedere Adresa nr. 2926/16.07.2018 emisă de către conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 24, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 - 16770/16.07.2018;
Având în vedere acordul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, exprimat prin Hotărârea nr. 200/23.07.2018;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, art. 20, alin. (1) şi art. 112, alin. (2);
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile Codului Civil, art. 2146;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. c) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente fostei Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani. Unitatea de învăţământ va avea obligaţia de a încheia contractele cu furnizorii de utilităţi.

Art. 2: Contractul de comodat se încheie între Primăria Municipiului Timişoara şi Şcoala Gimnazială nr. 24.

Art. 3: În cazul în care, în viitor vor fi modificări în organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, care afectează conţinutul prezentei hotărâri, aceasta se va modifica în mod corespunzător.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 274/28.07.2017 privind alocarea pe o perioadă de 5 ani a unui număr de 7 săli de clasă situate la etajul III al clădirii din strada Ulmului nr. 2, aferentă Colegiului Tehnic "Ion Mincu" către Şcoala Gimnazială nr. 24.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli Spitale şi Direcţia Economică din cadul Primăriei Municipiului Timişoara şi Şcoala Gimnazială nr. 24.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Şcolii Gimnaziale nr. 24;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: expunere_motive_atribuire_imobil_Sc.Gim.26_catre_Sc.Gim.24.PDF

ROMANIA JUDETUL TIMI$ MUNICIPIUL TIMI$OARA PRIMAR sc20l 8 - 17 47 5/23.07.2018

EXPUNtrRE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTUT,UI DE HOTANANN

privind alribuirea in folosinld gratuitd a imobilelor (clddire Scoald Si teren de sport) aferente fostei $coli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic lon Mincu, situate in str. Ulmului nr. 2,

$colii Gimnaziale nr. 24 in vederea desfdsurdrii activitdlii cle invdtdmdnt, pentru o perioadd cle 49 ani

Avdnd in vedere: l. Adresa nr.2926116.07.2018 emisa de cdtre conducerea $colii Cimnaziale nr.24, inregistratd la

Primdria Municipiului rimigoara cu nr. sc20l 8 - 16770116.07.20r8; 2. Acordul Consiliului de Administra{ie al Inspectoratului $colar Judelean Timig exprimat in

HotdrArea nr. 200123.07 .20 1 8. Totodatd se precizeazdfaptul cd spaliile vor fi Lrtilizate tot pentru desfdgurarea activitdtilor de invd{dmdnt motiv pentru care nu este necesard emiterea avizului conform de cdtre Ministerul Educaliei Nalionale, pentru schimbarea destinafiei spaliilor din unitalile de invdfimAnt. Astfel, in acest caznu se mai aplicd prevederile Ordinului nr.5.81912016 al Ministerului Educa{iei Nalionale gi Cercetarii gtintifice.

Prin FlotdrArea Consiliului L,ocal al Municipiului Timigoara nr. 463121.11.2017 a fosr propusd organizarea 5i funclionarea relelei unitalilor de inv6{6mdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiul Timigoara pentru anul gcolar 2018 - 2019, refea aprobat6 prin Hotdr6rea Consiliului Local al Municipiului Timigoara nr.90123.02.2018. Conform relelei gcolare, structura Colesiului Tehnic Ion Mincu a fbst dizolvatd.

Avdnd in vedere urmdtoarele prevederi legale: - Legeanr.ll20l laeducafiei nalionale,ar"t.20,alin.l)gi art. l12,alin.(2) - Legea nr.21512001 , aft. 36, alin (2),lit. c) gi art 124; - Legea nr.21311998, privind bunurile proprietate publicd; - Codul Civil, art. 2146.

Fald de cele de mai sus considerdm oportund inilierea unui proiect de hotbrdre privind atribuirea in folosinfb gratuitd a imobilelor (teren gi cladiri) aferente fostei $coli Gimnaziale nr.26 din structura Colegiului Tehnic lon Mincu, situate in str. Ulmului nr. 2, $colii Girnnaziale nr. 24 in vederea desfhgurarii activitdtii de inv6{[mdnt, pentru o perioadd de 49 ani.

PRIMAR

Nicolae Robu

VICEPRIMAR

Dan Diaconu

$EF SERVICIU $COLI SPITALE Anca L,audatu il

Cod FO53-03, ver 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC2018 - 17475/23.07.2018 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente fostei Şcoli Gimnaziate nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Școlii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activității de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani Având în vedere: l. Adresa nr. 2926/16.07.2018 emisă de către conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 24, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 — 16770/16.07.2018; 2. Acordul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Școlar Judeţean Timiş exprimat în Hotărârea nr. 200/23.07.2018. Totodată se precizează faptul că spațiile vor fi utilizate tot pentru desfăşurarea activităților de învăţământ motiv pentru care nu este necesară emiterea avizului conform de către Ministerul Educației Naţionale, pentru schimbarea destinaţiei spațiilor din unitățile de învăţământ. Astfel, în acest caz nu se mai aplică prevederile Ordinului nr. 5.819/2016 al Ministerului Educației Naţionale şi Cercetării Știnţifice. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/21.11.2017 a fost propusă organizarea şi funcționarea reţelei unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timișoara pentru anul şcolar 2018 2019, rețea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018. Conform rețelei şcolare, structura Colegiului Tehnic lon Mincu a fost dizolvată. Având în vedere următoarele prevederi legale: Legea nr.1/2011 a educației naționale, art.20, alin.1) şi art. 112, alin. (2) Legea nr. 215/2001, art. 36, alin (2), lit. c) şi art 124; Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică; Codul Civil, art. 2146. Faţă de cele de mai sus considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (teren și clădiri) aferente fostei Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic lon Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani.
PRIMAR VICEPRIMAR Nicolae Robu Dan Diaconu ŞEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE Anca Lăudatu Cod FO353-03, ver 2

Atasament: Raport_atribuire_imobil_Sc.Gim.26_catre_Sc.Gim.24.PDF

ROMIINIA JUDE:IUL TIMI$ MUNICIPIUL TIMI$OARA SERVITCIUL $cOLr SPTTALE sc201 8 - t7 47 5t23.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuireu tn folosinYd gratuitd a imobilelor (ctiitlire scoald si teren de sport) aferente fostei $coli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate in str. ULmului nr- 2,'$colii Gimnaziale nr. 24 in vederea tlesfdsurdrii activitdlii cle invdgdmdnt,

pentru o perioadd de 49 ani

Avdnd in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timigoara gi proiectul de hotdrdre privind atribuirea in folosinld gratuitd a imobilelor (cladire gcoali gi teren de sporr.l aferente fostei $coli Gimnazialenr.26 din structura Colegiului Tehnic ion Mincu, situate in str. Ulmuhri nr. 2, $colii Gimnaziale nr.24 in vederea desfbgurarii activitalii de invdlim6nt, pentru o perioadi de 49 ani

Facem urmdtoarele precizdri : Imobilele aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate in str. Gheorghe Lazdr nr. 20, au

fost trecute in domeniul public al Primdriei Municipiului Timigoara de la Inspectoratul $colar Timig inbazap,rotocolului din data de01.02.2007,po2.22 dinanexf,, gi este parte din anexa nt.2,poz.410 - inventarul bunurilor care aparlin domeniului public al municipiului Timig oara, la il.G. nr. 97712002

Prin Hot[rdrea Consiliului Local al Municipiului Timigoara ff. 46312L11.2017 a fost propusb organizarea gi funclionarea relelei unitdlilor de invaldmdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiul Timigoara pentru anul gcolar 2018 - 2019, relea aprobatd prin Flotdrdrea Consiliului Local al Municipiului Timigoara nr. 90/23.02.2018. Conform relelei g.olar", structura Colegiului Tehnic Ion Mincu a fost dizolvatd.

Avdnd in vedere faptul cd prin atribufiile sale, administralia publicd a Municipiului Timigcrara asigurd baza materiald a unitalilor de invdldmdnt preuniversitar de stat, pentru a satisface necesitatea de spa{ii destinate activitalii de invdldmAnt a $colii Gimnaziale nr.24, au fost identificate spaliile aferente fostei $colii Gimnaziale m. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, din str. Ulmului rtr. 2. Modul de organizare a activitElii pcolare in aceste spalii rdmdne la latitudinea conducerii $colii Gimnaziale nr. 24.

Intr-o altd ordine de idei, aceastd spe!6 a fost supusd atenfiei Comisiei de analizd,a spaliilor temporar disponibile situate in imobilele instituliilor gcolare gi medicale aflate in proprietatea Municipiului Timigoara, a cdrei gedin![ a avut loc in data de 17.07.2018. Comisia a fost de acord cu atribuirea in folosinld gratuitd a imobilelor (cl6dire gcoald qi teren de sport) aferente $colii Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, din str. Ulmului m. 2, $colii Gimnaziale nr. 24 in vederea desfdgurdrii activitalii de invafdmAnt, pe o perioadd de 49 ani. Totodatd, membrii comisiei au solicitat ca in proiectul de hotdr6re sd fie specificat faptul cd, pe viitor,'atunci cAnd refeaua gcolard se va modifica, prezenta hotir6re se va modifica in mod corespunzdtor.

Referitor la aceastd spe!5, au mai fost emise urmitoarele documente: - Adresa rc. 2926116.07.2018 emisd de cdtre conducerea $colii Gimnaziale nr. 24, inregistratd la

Primdria Municipiului Timiqoara cu ff. SC2018 - 16770116.07.2018

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE SC2018— 17475/23.07.2018
RAPORT DE SPECIALITATE privind atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente fostei Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activității de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădire şcoală și teren de sport) aferente fostei Școli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activității de învăţământ, pentru o perioadă de 49 ani Facem următoarele precizări: Imobilele aferente Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Gheorghe Lazăr nr. 20, au fost trecute în domeniul public al Primăriei Municipiului Timişoara de la Inspectoratul Şcolar Timiş în baza protocolului din data de 01.02.2001, poz. 22 din anexă, şi este parte din anexa nr.2, poz. 410 — inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara, la H.G. nr. 977/2002 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 463/21.11.2017 a fost propusă organizarea şi funcţionarea reţelei unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara pentru anul şcolar 2018 — 2019, rețea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018. Conform rețelei şcolare, structura Colegiului Tehnic Ion Mincu a fost dizolvată. Având în vedere faptul că prin atribuţiile sale, administrația publică a Municipiului Timişoara asigură baza materială a unităților de învăţământ preuniversitar de stat, pentru a satisface necesitatea de spații destinate activității de învățământ a Şcolii Gimnaziale nr. 24, au fost identificate spațiile aferente fostei Şcolii Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, din str. Ulmului nr. 2. Modul de organizare a activității şcolare în aceste spaţii rămâne la latitudinea conducerii Școlii Gimnaziale nr. 24. Într-o altă ordine de idei, această speţă a fost supusă atenției Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele înstituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara, a cărei ședință a avut loc în data de 17.07.2018. Comisia a fost de acord cu atribuirea în folosință gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente Şcolii Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, din str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activității de învăţământ, pe o perioadă de 49 ani. Totodată, membrii comisiei au solicitat ca în proiectul de hotărâre să fie specificat faptul că, pe viitor, ' atunci când rețeaua şcolară se va modifica, prezenta hotărâre se va modifica în mod corespun tor. Referitor la această speţă, au mai fost emise următoarele documente: - Adresa nr. 2926/16.07.2018 emisă de către conducerea Școlii Gimnaziale nr. 24, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 — 16770/16.07.2018

- Acordul Consiliului de Administralie al Inspectoratului $colar Judelean Timip exprimat prin Flotdrdrea m. 200123 .07.20 1 8.

Menliondm faptul cd spaliile fiind utilizate tot pentru desfrgurarea activitdlilor de inv[!6m1nt, nu este necesarl emiterea avizului conform de cdtre Ministerul Educaliei Nalionale, pentru schimbarea destinaliei spaliilor din unitdlile de invdldm6nt. Astfel, in acest caz nu se mai aplica prevederile Ordinului nr. 5.81912016 al Ministerului Educaliei Nalionale gi Cercetdrii $tinlifrce.

Atribuirea imobilelor menlionate mai sus, va fi concretizatd printr-un Contract de comodat/folosinld gratuitd, care se va incheia pentru o perioadd de 49 ani, intre Primdria Municipiului Timigoara qi $coala Gimnaziald nr. 24, gi un proces verbal de predare - primire a spaliilor care fac obiectul contractului. Referitor la contractele de utilitlli, acestea se vor incheia intre unitatea de invlfdmAnt gi furnizori (ap6, canal, energie electricd, etc.),

Totodatd, alocarea spaliilor se va realiza cu respectarea urmdtoarelor prevederi legale: - Legea m.112011 a educaliei nafionale:

c art.20, alin.1): autoritAlile administraliei publice locale asigurd, in condiliile legii, buna desfbgurare a invdldmdntului preuniversitar in localitdlile in care acestea igi exercitd autoritatea;

o art. 112, alin. (2): terenurile gi clddirile unitalilor de educalie timpurie, de invdldmdnt pregcolar, gcolilor primare, gimnaziale gi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invdldmAnt din cadrul acestora, infiinfate de stat, fac parte din domeniul public local qi sunt administrate de cdtre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora gi sunt administrate de cdtre consiliile de administratie, conform legislaliei in vigoare

- Legea nr.2751200I, art. 36'. r Art. 36, alin (2), lit. c): Consiliul local exercitd atribufii privind administrarea domeniului

public qi privat al comunei, oragului sau municipiului; o Art. 124: Consiliile locale gi consiliile judelene pot da in folosinld gratuitd, pe termen

limitat, bunuri mobile gi imobile proprietate publicd sau privatd locald ori judefeand, dup[ caz, persoanelor juridice frrd scop lucrativ, care desftgoard activitate de binefacere sau de utilitate publicd ori serviciilor publice.

- Legea nr.21311998, privind bunurile proprietate publica; - Codul Civil, art. 2146.

Avdnd in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem cd proiectul de hotdrAre privind atribuirea in folosinld gratuitd a imobilelor (clddire gcoald gi teren de sport) aferente fostei $coli Gimnaziale rr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate in str. Ulmului nr. 2, $colii Gimnaziale nr.24 in vederea desfrgurdrii activitelii de invdfdmAnt, pentru o perioadd de 49 ani, indeplineqte condiliile pentru a fi supus dezbaterii gi aprobirii plenului Consiliului Local.

$ef Serviciu $coli Spitale Consilier

Gabriela TamagAnca Laudatu

Cod FO 53-0l,Ver.l

- Acordul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Școlar Județean Timiș exprimat prin Hotărârea nr. 200/23.07.2018. Menţionăm faptul că spațiile fiind utilizate tot pentru desfăşurarea activităților de învăţământ, nu este necesară emiterea avizului conform de către Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru schimbarea destinaţiei spațiilor din unitățile de învăţământ. Astfel, în acest caz nu se mai aplică prevederile Ordinului nr. 5.819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Ștințifice. Atribuirea imobilelor menționate mai sus, va fi concretizată printr-un Contract de comodat/folosință gratuită, care se va încheia pentru o perioadă de 49 ani, între Primăria Municipiului Timişoara şi Școala Gimnazială nr. 24, şi un proces verbal de predare — primire a spațiilor care fac obiectul contractului. Referitor la contractele de utilități, acestea se vor încheia între unitatea de învățământ şi furnizori (apă, canal, energie electrică, etc.). Totodată, alocarea spațiilor se va realiza cu respectarea următoarelor prevederi legale: Legea nr.1/2011 a educației naționale: e art.20, alin.1): autoritățile administrației publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localitățile în care acestea îşi exercită autoritatea; e art. 112, alin. (2): terenurile şi clădirile unităților de educaţie timpurie, de învățământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare - Legea nr.215/2001, art. 36: e Art. 36, alin (2), lit. c): Consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, oraşului sau municipiului; e Art. 124: Consiliile locale şi consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. - Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică; - Codul Civil, art. 2146. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor (clădire şcoală şi teren de sport) aferente fostel Şcoli Gimnaziale nr. 26 din structura Colegiului Tehnic Ion Mincu, situate în str. Ulmului nr. 2, Şcolii Gimnaziale nr. 24 în vederea desfăşurării activităţii de învățământ, pentru o perioadă de 49 ani, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.
Șef Serviciu Școli Spitale Consilier Anca Lăudatu Gabriela Tamaş Cod FO 53-01,