keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 553/24.10.2018 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învaţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 553/24.10.2018
privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învaţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 21774/19.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21774/19.09.2018 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de19.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21774/19.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 educaţiei naţionale;
Având în vedere prevederile art.11 alin. 4, lit. e şi art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2015 privind asigurarea calităţii educaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, prevăzuţi în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 316/03.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat şi unităţile conexe de stat din municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 361/15.09.2017 privind completarea art. 1 din HCL nr. 316/2018 desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat şi unităţile conexe de stat din municipiul Timişoara, cu anexa 2, anexa 3,anexa 4.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii prevăzuţi în Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d, la prezenta hotărâre şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Serviciul Şcoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara din Anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: raport._membrii_CL.calit.educatie_scoli.PDF

ROMANIA I PRIMAR MUNICIPIUL TIMI$OARA SERVICIUL $COLI SPITALE Nr. SC201S - &17+l I tg-o7 ftnr!

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnureu membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoaratn Comisia pentru evaluarea Si asigurarea calitdyii educaliei tn unitdlile de tnvuldmAil preuniversitar din

Municipiul Timisoara, pentru anul Scolar 2018-2019

AvAnd in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timigoara gi Proiectul de hotdrdre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timiqoara pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii educaliei in unitdfile de invdldm6nt preuniversitar din Municipiul Timigoara, pentru anul gcolar 2018 -2019;

Conform prevederilor art. Il, alin. 4, Iit. e din Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr. 75112.07.2005 privind asigurarea calitdfii educafiei, la nivelul fiecdrei organizatii fumizoare de educafie din Romdnia se infiinleazd, Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii din care face parte gi un reprezentant al Consiliului Local.

Potrivit Nt.l2 ale aceluiagi act normativ atribuliile comisiei pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii sunt: a) coordoneazd aplicarea procedurilor gi activitdfilor de evaluare gi asigurare a calitdlii, aprobate de conducerea organiza[iei fumizoare de educafie, conform domeniilor gi criteriilor prevdzute la art. l0; b) elaboreazd anual un raport de evaluare interni privind calitatea educaliei inorganizatia respectivd. Raportul este adus la cunogtinfa tuturor beneficiarilor prin afigare sau publicare. c) formuleazd propuneri de imbundtd[tre a calitdlii educaliei.

Prin Hotdrdrea Consiliului Local al Municipiului Timigoara ff. 90123.02.2018 a fost aprobatd orgarizarca gi funcfionarea relelei gcolare a unitSlilor de invdfdmdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiului Timigoara pentru anul gcolar 2018 -2019 9i completatd cu HCL nr. 450113.09.2018 privind includerea in refeaua gcolard pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox,,Sfrntul Antim Ivireanul", completarea gi modificarea corespunzdtoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizdrir gi funcfiondrii relelei gcolare a unitdlilor de invSldmdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiului Timigoara, pentru anul gcolar 2018-2019;

Conform celor prezentate mai sus este necesard desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timiqoara pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii educafiei in invdfdmintul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat gi unitdlile conexe de stat din municipiul Timigoara. Aceslia sunt prezenta[i in anexele l, la,2a,2b,2c qi2d corespunzdtor cu anexele hotdrdrilor prin care au fost stabilitd refeaua gcolard aferenta anului gcolar 2018 - 20t9.

La data intrarii in vigoare a hotdrdri, al cdrui proiect este supus dezbateri| se revoci Hotdrdrea Consiliului Local nr.316103.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara pentru evaluarea gi asigurarea calitilii educaliei in invdfdmAntul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat gi unitdfile conexe de stat din municipiul Timigoara qi Hotdrdrea Consiliului Local nr. 361/15.09.2017 privind

-t

ROMÂNIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE Nr. SC2018 —
U774| 1303 0
RAPORI DE SPECIALITATE privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unitățile de învațământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019; Conform prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității din care face parte şi un reprezentant al Consiliului Local. Potrivit art.12 ale aceluiaşi act normativ atribuțiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității sunt: a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educaţie, conform domeniilor și criteriilor prevăzute la art. 10; b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare. c) formulează propuneri de îmbunătățire a calităţii educaţiei. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018 a fost aprobată organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2018 -2019 și completată cu HCL nr. 450/13.09.2018 privind includerea în reţeaua școlară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea și modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019; Conform celor prezentate mai sus este necesară desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat şi unitățile conexe de stat din municipiul Timişoara. Acesţia sunt prezentați în anexele 1, 1a, 2a, 2b, 2c şi 2d corespunzător cu anexele hotărârilor prin care au fost stabilită reţeaua şcolară aferenta anului şcolar 2018 —2019. La data intrarii în vigoare a hotărâri, al cărui proiect este supus dezbaterii, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 316/03.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calității educaţiei în învăţământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat şi unităţile conexe de stat din municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 361/15.09.2017 privind

completarea art. I din HCL m. 31612018 desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara pentru evaluarea gi asigurarea cahtafi educaliei in invdldm6ntul preuniversitar d'b stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat gi unitalile conexe de stat din municipiul Timigoara) cu anexa 2, anexa3, anexa 4.

Avdnd in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem cd proiectul de hotdrdre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii educaliei in unitdgile de invdldmdnt preuniversitar din Municipiul Timigoara, pentru anul gcolar 2018 - 2019,prev6zuli in Anexele nr.1, 1a, 2a,2b,2c qi2dcare vor face parte integrantd din hotdrdre, indeplinegte condiliile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timigoara.

$EF SERVICru $COLI SPITALE CONSILIER

Gabriela Tamas

I

Anca Ldudatu

Cod. FO 53-0l,Ver.l 't

Seini "NE
completarea art. 1 din HCL nr. 316/2018 desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în învăţământul preuniversitar de stat, preuniversitar de stat autorizat, privat acreditat, privat autorizat şi unitățile conexe de stat din municipiul Timişoara, cu anexa 2, anexa 3, anexa 4. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unitățile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 - 2019, prevăzuţi în Anexele nr.1, la, 2a, 2b, 2c și 2d care vor face parte integrantă din hotărâre, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. ŞEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE CONSILIER Anca Lăudatu Gabriela Tamaş Cod. FO 53-01,

Atasament: expunere_membrii_CL.calit.educatie_scoli.PDF

ROMANIA JUDETUL TIMI$ MUNICIPIUL TIMI$OARA PRIMAR Nr' SC2o18 - '2P/€

EXPUNERE DE MOTIVE pRrvrND opoRTUNITATEA pRoIECTULUI nn norAnAnn

privind desemnarea membrilor din purtea Consiliului Locul al Municipiului Timisoarain Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitdyii educalieitn unitdyile de tnvaldmdnt preuniversitar din

Municipiul Timisoara, pentru anul gcolar 2018-2019

Conform prevederilor art. 11, alin. 4, Iit. e din OrdonanJa de Urgen!6 a Guvernulur nr. 75112.07.2005 privind asigurarea calitafli educafiei, la nivelul fiecdrei organiza[ii furnizoare de educalie din Romdnia se infiinJeazd Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii din care face parte gi un r epr ezentarrt al C onsiliului Lo cal

Potrivit art.I2 ale aceluiaqi act normativ atribufiile comisiei pentru evaluarea gi asigurarea calitdlii sunt: a) coordoneazd aplicarea procedurilor gi activit[1ilor de evaluare gi asigurare a calitilii, aprobate de conducerea organiza\iei furnizoare de educalie, conform domeniilor gi criteriilor prevdzute la art. 10; b) elaboreazd anual un raport de evaluare internd privind calitatea educafiei in organiza[ia respectivd. Raportul este adus la cunogtinfa tuturor beneficiarilor prin afigare sau publicare. c) formuleazd propuneri de imbundtdfire a calitdlii educafiei.

AvAnd in vedere Hotdr6rea Consiliului Local al Municipiului Timi$oara nr. 90123.02.2018 privind aprobarea organizdrii qi funcliondrii relelei gcolare a unitdlilor de invdfdmdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiului Timigoara, pentru anul gcolar 2018-2019, completatd cu HCL nr. 450113.09.2018 privind includerea in refeaua gcolard pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox ,,Sf6ntul Antim Ivireanul", completarea gi modificarea corespunzdtoare a Hotdrdrii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizArii gi funcfion[rii refelei gcolare a unitdlilor de invdfdmdnt preuniversitar de stat gi privat din Municipiului Timigoara, pentru anul gcolar 2018-2019;

Considerdm oportun6 inifierea unui proiect de hotdr6re privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timigoara pentru evaluarea gi asigurarea calitdfii educaliei in unitdlile de invdJdm0nt preuniversitar din Municipiul Timigoara, pentru anul gcolar 2018 -2019, prevdzufi in Anexele nr.l, la, 2a, 2b, 2c Ai 2d care vor face parte integrantd din hotdrAre, indeplinegte condijiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timigoara.

PRIMAR Nicolae Robu

p.$EF SERVICIU $COLI SPITALE Anca Ldudatu

21774/18.0$
ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr. SC2018 —
zolP
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unitățile de învațământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019 Conform prevederilor art. 11, alin. 4, lit. e din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, la nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înființează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității din care face parte şi un reprezentant al Consiliului Local Potrivit art.12 ale aceluiaşi act normativ atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității sunt: a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10; b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare. c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităților de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, completată cu HCL nr. 450/13.09.2018 privind includerea în rețeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea şi modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării rețelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019; Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru evaluarea şi asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018 -2019, prevăzuţi în Anexele nr.], la, 2a, 2b, 2c şi 2d care vor face parte integrantă din hotărâre, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. PRIMAR Nicolae Robu p.ŞEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE Anca Lăudatu

Atasament: Anexa_2.pdf

Nr. Crt. Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

1 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Martir Carpin Dan,nr.19,CP 300289 0256294958 0256294958 [email protected] Iulian Daniel Idolu

2 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B-dul Regele Carol I,nr.13,CP 300180 0728273389 0728273389 [email protected] Sorin Gabriel Ionescu

3 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.GLAD,nr.27,CP 300482 0256456527 0256456527 [email protected] Daniela Mariş

4

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PISA,nr.9,CP 300245 0736344188 0736344188 [email protected] Lorenzo Barabas

5 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PAŞI MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Calea Martirilor 1989,nr.96,CP 300774 0721129788 0356006297 [email protected] Andra Anca Bloţiu

6 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TROITA MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Liviu Rebreanu,nr.35,CP 300210 0758876482 0356715955 [email protected] Adrian Luliuc

7 LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.DR. AUREL PAUNESCU PODEANU,nr.144,CP 300569 0256213108 0256213108 [email protected] Radu Dimeca

8 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BOGDANESTILOR,nr.3 2 B,CP 0256472701 0256472701 [email protected] Elena Sipos

9 LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Circumvalatiunii,nr.6, CP 300013 0256292879 0256292879 [email protected] Laura Chindriş

10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MONTESSORI HAUS MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.C-TIN BRANCOVEANU,nr.73-77,CP 300480 0256494076 0256494076 [email protected] Ioan Mateescu

11 ŞCOALA POSTLICEALĂ FUNDAŢIA ECOLOGICĂ GREEN MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B-dul Regele Carol I,nr.11,CP 300180 0721232682 0721232682 [email protected] Adrian Romiţă Orza

12 ŞCOALA PRIMARĂ "CASA SPERANŢEI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.FRATII BUZESTI,nr.14,CP 300398 0256471965 0256471965 [email protected] Marius Dugulescu

membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la unităţile de învăţământ preuniversitar privat acreditat pentru anul şcolar 2018 - 2019

CENTRALIZATOR

Anexa 2a la HCL nr. ___________________

1/2

Nr. Crt. Denumire lunga unitate

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

13 ŞCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ofcea,nr.9,CP 300561 0256486321 0256486321 [email protected] Alin Nicuşor Sîrbu

Primar Nicolae Robu

p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu

Simion Moşiu

Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

2/2

Nr. Crt. Denumire lunga unitate adresa(localitate superioara, localitate, str., nr,

cod postal) Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

1 COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.SIMION BARNUTIU,nr.9,CP 300133 0256287922 0256287922 [email protected] Simion Moşiu

2

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA; Strada: Aurora; Nr: 6 751092192 751092192 [email protected] Lucian Căldăraru

3

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PAUL CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471 0720910128 0356402669 [email protected] Octavian Mazilu

4

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHIŢĂ" MUN. TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.AIDA,nr.16,CP 3007763 0356100475 0356100475 [email protected] Gabriela Popovici

5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.TEBEA,nr.29,CP 300401 0724309394 0356004748 [email protected] Adelina Larissa Tîrziu

6

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Basarabia, nr.4,

256227074; 0749070739 256227074 [email protected] Laura Chindriş

7 LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ofcea,nr.9,CP 300561 0256486321 0256486321 [email protected] Lucian Căldăraru

8 LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BOGDANESTILOR,nr. 32B,CP 300389 0356113322 0356108011 [email protected] Ciprian Mihok

membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la unităţile de învăţământ preuniversitar privat autorizat

Anexa 2b la HCL nr. _______________

CENTRALIZATOR

pentru anul şcolar 2018 - 2019

Nr. Crt. Denumire lunga unitate adresa(localitate superioara, localitate, str., nr,

cod postal) Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

9 ŞCOALA PRIMARĂ "BABEL" MUN.TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA; Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1 723400642 256244404 [email protected] Luminiţa Ţundrea

10 ŞCOALA PRIMARĂ "WENDY KIDS" TIMIŞOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ALEEA GHIRODEI,nr.55A,CP 300327 0720176954 0720176954 [email protected] Ioan Ştefan Szatmari

11

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURAŞUL BOBIŢĂ MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Mures,nr.60 722796844 [email protected] Constantin Ştefan Sandu

Primar

Nicolae Robu Simion Moşiu

p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu

Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

Nr. Crt. Denumire lunga unitate adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Telefon Fax Email Reprezentant al Consiliului Local

1 Palatul Copiilor MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA, Calea Martirilor nr. 64

0256203744 0256203744 [email protected] Alin Nicuşor Sîrbu

2 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA,str. Amforei nr. 4 0256226467, 0356412824

0356412825 [email protected] Radu Dimeca

3 Clubul Sportiv Şcolar "BEGA" MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Amforei nr. 1

0356412839 0356412840 [email protected] Marius Dugulescu

4 Secţie Clubul Sportiv Şcolar Timişoara (arondată la Liceul cu Program Sportiv Banatul cu personalitate juridică)

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. F.C. Ripensia nr. 29

0256489153, 0256293453

0256489153, 0256293453

[email protected]

Primar Nicolae Robu

Simion Moşiu p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu

Anexa 2c la HCL nr. _______________

CENTRALIZATOR

pentru anul şcolar 2018 - 2019

Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la unităţile de învăţământ conexe de stat finanţate prin Ministerul Educaţiei Naţionale

Nr. Crt. Denumire lunga unitate Adresa (localitate, str., nr, cod postal) Telefon Email Reprezentant al Consiliului Local

1 CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, STR. Ghirlandei nr. 4, CP 300231 (sediu administrativ: str. Corneliu Sălceanu nr. 11, Timişoara)

0736632481 [email protected] Radu Dimeca

Primar Nicolae Robu

Simion Moşiu

p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Anca Lăudatu

Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

Anexa 2d la HCL nr. _______________

CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la

Centrului de Excelenţă Judeţean Timiş pentru anul şcolar 2018 - 2019

  • 2a
  • 2b
  • 2c
  • centre

Atasament: Anexa_1.pdf

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local

1 COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA "CASA VERDE" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Aleea Padurea Verde,nr.5,CP 300310

0256219513

Cu personalitate juridică

Ioan Ştefan Szatmari

2 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.ALEEA AEROPORT,nr.1,CP 300789

0256386040

Arondată

3 COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" MUN.TIMISOARA COLEGIUL ECONOMIC "F.S. NITTI" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Str.Corbului,nr.7C,CP 300239

0256490980

Cu personalitate juridică

Adelina Larissa Tîrziu

4 COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Bd. Revolutiei,nr. 15A,CP 300034

0256492345

Cu personalitate juridică

Ciprian Mihok

5 COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. bd.C.D.Loga ,nr. 37,CP 300020

0256491873

Cu personalitate juridică

Andra Anca Bloţiu

6 COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA COLEGIUL NATIONAL BANATEAN MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Bv. 16 Decembrie 1989,nr. 26,CP 300172

0256491714

Cu personalitate juridică

Grigore Grigoroiu

7 COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Cluj,nr.12,CP 305576

0256494067

Cu personalitate juridică

Sorin Gabriel Ionescu

8 COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Calea Martirilor,nr.64,CP 300727

0256463247

Cu personalitate juridică

Sorin Gabriel Ionescu

9 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Dunarea,nr.9,CP 300612

0256472315

Cu personalitate juridică

Adrian Romiţă Orza

10 COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. P-ta Iancu Huniade,nr.3,CP 300029

0356411540

Cu personalitate juridică

Radu Dimeca

11 COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Coriolan Brediceanu,nr.37,CP 300012

0256293688

Cu personalitate juridică

Laura Chindriş

13 COLEGIUL TEHNIC "ION.I.C.BRATIANU" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "ION.I.C.BRATIANU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.PIATA HUNIADE ,nr.2,CP 300002

0256434906

Cu personalitate juridică

Adrian Romiţă Orza

pentru anul şcolar 2018 - 2019

Anexa 1 la HCL nr. _____________________

CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la unităţile de învăţământ

preuniversitar de stat

Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local

14 COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN.TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.B-dul Regele Carol I,nr.11,CP 300172

0256493026

Cu personalitate juridică

Radu Dimeca

15 COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Matei Millo,nr. 2A,CP 300696

0256222444

Cu personalitate juridică

Elena Sipos

16 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.MARTIR RADU CONSTANTIN,nr.23,CP 300702

0256222444

Arondată

17 SCOALA GIMNAZIALA NR.20 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.MARTIR RADU CONSTANTIN,nr.23,CP 300702

0256222444

Arondată

18 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. str.Renasterii,nr. 24A,CP 300310

0256225905

Cu personalitate juridică

Lucian Căldărariu

19 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. General E.Grigorescu,nr.3,CP 300079

0256201757

Cu personalitate juridică

Iulian Daniel Idolu

20 GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ LUKAS" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ghirlandei,nr.2 ,CP 300231

0256493450

Arondată

21 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Versului,nr.2,CP 300741

0256465307

Cu personalitate juridică

Gabriela Popovici

22 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Axente Sever,nr.10,CP 300587

0356451744

Arondată

23 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Al.Odobescu,nr.56A,CP 300237

0256223136

Cu personalitate juridică

Elena Sipos

24 GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.ODOBESCU,nr.45 B,CP 300237

0256491665

Arondată

25 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Herculane,nr.9,CP 300434

0256290828

Cu personalitate juridică

Lucian Dorel Taropa

27 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Aluniş,nr.41A,CP 300778

0256463344

Arondată

28 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Nottara Constantin,nr.1,CP 300522

0256290828

Arondată

29 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Martir Silviu Motohon,nr.53,CP 300252

0256212667

Cu personalitate juridică

Sorin Gabriel Ionescu

Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local

30 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Constantin Zabulica,nr.A14,CP 300255

0256281877

Arondată

31 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.ION IONESCU DE LA BRAD,nr.A2,CP 300255

0256214913

Arondată

32 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 "CARLA PELZ" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Crisan,nr.21-23 ,CP 300367

0256226010

Arondată

33 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Semenic,nr.8,CP 300038

0256434046

Cu personalitate juridică

Laura Chindriş

34 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. G.Musicescu,nr.9,CP 300425

0256272945

Cu personalitate juridică

Daniela Mariş

35 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.PLATANILOR,nr.2,CP 300185

0256452764

Arondată

36 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Suceava,nr.13A,CP 300391

0256447709

Cu personalitate juridică

Adelina Larissa Tîrziu

37 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.MASLINULUI,nr.7/9,CP 300401

0256471829

Arondată

38 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.C.A.ROSETTI,nr.6 ,CP 300618

0256472443

Arondată

39 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Teiului,nr.3,CP 300658

0256226307

Cu personalitate juridică

Ioan Ştefan Szatmari

40 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. C-tin Brailoiu,nr.2,CP 300722

0256464406

Cu personalitate juridică

Constantin Ştefan Sandu

41 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Martir Sebastian Iordan,nr.6,CP 300049

0256432363

Cu personalitate juridică

Adrian Romiţă Orza

42 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Banciu Leontina, martir,nr.5,CP 300024

0356008310

Arondată

43 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Teiului,nr.5,CP 300659

0256441674

Cu personalitate juridică

Luminiţa Ţundrea

44 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.CALEA ARADULUI,nr.56,CP 300291

0256426078

Arondată

45 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Intrarea Neptun,nr.4,CP 300115

0256223611

Cu personalitate juridică

Gabriela Popovici

Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local

46 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.19 MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Balmuş Vasile, martir,nr.20-22,CP 300715

0256222507

Arondată

47 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ismail,nr.17,CP 300329

0256207402

Arondată

48 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Pestalozzi,nr.4,CP 300115

0256202798

Cu personalitate juridică

Lucian Dorel Taropa

49 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.16 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Renasterii,nr.4 ,CP 300296

0256202798

Arondată

50 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Cornelia Salceanu,nr.17,CP 300561

0256202798

Arondată

51 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Dragasani,nr.1 ,CP 300126

0256432014

Arondată

52 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Abrud,nr.19,CP 300093

0256433495

Arondată

53 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUN.TIMISOARA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.F.C. Ripensia,nr.29,CP 300584

0256489153

Cu personalitate juridică

Ioan Mateescu

54 LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA LICEUL DE ARTE PLASTICE MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Lorena nr.35

0256493822

Cu personalitate juridică

Gabriela Popovici

55 LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN.TIMISOARA

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.C.D.LOGA,nr.45,CP 300020

0256490027

Cu personalitate juridică

Octavian Mazilu

56 LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Calea Bogdanestilor,nr.32A,CP 300015

0256472047

Cu personalitate juridică

Ciprian Mihok

57 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ardealului,nr.1,CP 300536

0256221671

Cu personalitate juridică

Alin Nicuşor Sîrbu

58 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.ADY ENDRE,nr. 20,CP 300175

0256208601

Cu personalitate juridică

Sorin Gabriel Ionescu

59 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, Str. Transilvania,nr.10A,CP 300456

0256240644

Cu personalitate juridică

Alin Nicuşor Sîrbu

60 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.P-ta Regina Maria,nr.1,CP 300004

0256201986

Cu personalitate juridică

Ciprian Mihok

Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local

61 LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Bd. General Dragalina,nr.11A,CP 300181

0256493031

Cu personalitate juridică

Ioan Ştefan Szatmari

62 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Maniu Iuliu,nr.42,CP 300185

0256493031

Arondată

63 LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.B-dul General Dragalina,nr.6,CP 300181

0256491624

Cu personalitate juridică

Marius Dugulescu

64 LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.GHIRLANDEI,nr.4,CP 300231

0256493451

Cu personalitate juridică

Luminiţa Ţundrea

65 LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Petalozzi,nr.14,CP 300115

0256491540

Cu personalitate juridică

Adrian Romiţă Orza

66 LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Gheorghe Lazar,nr. 2,CP 300078

0256201885

Cu personalitate juridică

Radu Dimeca

67 LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.SURORILE MARTIR CACEU,nr.47,CP 300568

0256224384

Cu personalitate juridică

Lucian Dorel Taropa

68 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Retezat,nr.1,CP 300588

0256463742

Arondată

69 LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. I.L.Caragiale,nr.6,CP 300092

0256201247

Cu personalitate juridică

Alin Nicuşor Sîrbu

70 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vulcan Iosif,nr.9 ,CP 300314

0256201247

Arondată

71 LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA LICEUL WALDORF MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Uranus,nr.14,CP 300687

0256482448

Cu personalitate juridică

Gabriela Ţundrea

72 ŞCOALA GIMNAZIALĂ"RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Rudolf Walther,nr.1,CP 300314

0256292542

Cu personalitate juridică

Daniela Mariş

73 GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL "RUDOLF WALTHER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Rudolf Walther,nr.1,CP 300314 0256229147

Arondată

74 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MUN.TIMISOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Comanesti,nr.3,CP 300116

0256224454

Cu personalitate juridică

Lucian Căldăraru

75 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vlaicu Aurel,nr.5,CP 300193

0256224450

Arondată

76 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.CANALUL BEGA,nr.1,CP 300324

0256219631

Arondată

Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local

77 SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Verne Jules,nr.64,CP 300321

0256219703

Arondată

78 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.12 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.B-dul Regele Carol I,nr. 17,CP 300180

0256439037

Cu personalitate juridică

Adrian Luliuc

79 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Republicii,nr.25 ,CP 300158

0256201411

Arondată

80 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.13 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Gavril Musicescu,nr.14,CP 300510

0256218777

Cu personalitate juridică

Ioan Mateescu

81 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.15 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Chisodei,nr.1,CP 300430

0256216024

Cu personalitate juridică

Adrian Romiţă Orza

82 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 "TAKE IONESCU" MUN.TIMIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.16 "TAKE IONESCU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Bucureşti,nr.11,CP 300064

0256292889

Cu personalitate juridică

Laura Chindriş

83 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.18 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.18 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Amforei,nr.6,CP 300660

0256444828

Cu personalitate juridică

Ioan Mateescu

84 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.19 "AVRAM IANCU" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. B-dul Cetatii,nr.24,CP 300397

0256444733

Cu personalitate juridică

Iulian Daniel Idolu

85 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Mures,nr.8,CP 300418

0256217172

Cu personalitate juridică

Ioan Mateescu

86 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Mures,nr.6,CP 300418

0256452009

Arondată

87 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.21 "VICENŢIU BABEŞ" MUN.TIMIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.21 "VICENTIU BABES" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Simion Barnutiu,nr.9,CP 300133

0256208318

Cu personalitate juridică

Simion Mosiu

88 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.24 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.BRANDUSEI,nr.7,CP 300681

0256226444

Cu personalitate juridică

Alin Nicuşor Sîrbu

89 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.BRANDUSEI,nr.15,CP 300681

0256442998

Arondată

90 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.25 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Cosminului,nr.42,CP 300720

0256465120

Cu personalitate juridică

Lorenzo Barabas

91 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.27 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Aleea Gornistilor,nr.3,CP 300455

0256452948

Cu personalitate juridică

Radu Dimeca

Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică Denumire lungă unitate de învăţământ Adresa( localitate, str., nr, cod postal) Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului Local

92 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Leonard Nicolae,nr.13,CP 300493

0256457374

Arondată

93 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.30 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.30 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Aştrilor nr.13,CP 300685

0256462302

Cu personalitate juridică

Alin Nicuşor Sîrbu

94 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 MUN.TIMIŞOARA SCOALA GIMNAZIALA NR.6 MUN.TIMISOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vulturilor,nr.89,CP 300151

0256456622

Cu personalitate juridică

Octavian Mazilu

95 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Vasile Lupu,nr.29A,CP 300152

0256456771

Arondată

96 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 "SFÂNTA MARIA" MUN.TIMIŞOARA

SCOALA GIMNAZIALA NR.7 "SFANTA MARIA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str.Ion Ionescu de la Brad,nr.2,CP 300253

0256210542

Cu personalitate juridică

Alin Nicuşor Sîrbu

Primar

Nicolae Robu

p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Simion Moşiu Anca Lăudatu

Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

Red.G.T.

Nr.crt. Denumire unitate cu personalitate juridică

Denumire lungă unitate de învăţământ

Adresa( localitate, str., nr, cod postal)

Nr. Telefon Statut Reprezentant al Consiliului

Local 1 Liceului Teologic Ortodox „Sfântul

Antim Ivireanul” Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş, CP300210

0356715950 Cu personalitate juridică

Primar

Nicolae Robu

p.Şef Serviciu Şcoli Spitale Simion Moşiu

Anca Lăudatu

Anexa 1a la HCL nr. _____________________

CENTRALIZATOR membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

educaţiei la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat autorizat pentru anul şcolar 2018 - 2019

Preşedintele Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

Red. G.T.

  • 1
  • 1a