keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 450/13.09.2018 privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul", completarea şi modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 450/13.09.2018
privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul", completarea şi modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-19371/20.08.2018 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-19371/20.08.2018 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.08.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-19371/20.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 - privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 311/15.06.2018 privind oportunitatea înfiinţării începând cu anul şcolar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox "Sfantul Antim Ivireanul", cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preşcolar program prelungit, care să funcţioneze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35;
Având în vedere Ordinnele Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4228/03.08.2018, şi nr. 4319/09.08.2018;
Având în vedere adresa a Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei nr. cu nr. 1892-E /13.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-19141/13.08.2018;
Având în vedere adresele Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş cu numerele 9038/08.08.2018, 9112/10.08.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara sub numerele SC2018-18879/09.08.2018 respectiv SC2018-19057/10.08.2018;
Având în vedere adresa Grădiniţei cu Program Prelungit "Troiţa" Timişoara cu nr. 610/13.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-19212/13.08.2018;
Având în vedere art. 22 alin. (1) şi alin. (4) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;
Având în vedere prevederile, art. 61 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - a educaţiei naţionale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă includerea în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat autorizat din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2018-2019, a Liceului Teologic Ortodox "Sfântul Antim Ivireanul", cu sediul în Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş, pentru nivelele de învăţământ primar, gimnazial şi liceal cu predare în limba română, autorizat provizoriu şi înfiinţat ca persoană juridică prin Ordinul nr. 4228/03.08.2018, modificat prin Ordinul nr. 4319/09.08.2018, emise de Ministrul Educaţiei Naţionale, Anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019 cu Anexa nr. 1a -Unităţi de învăţământ preuniversitar de stat autorizat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se exclude din reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 Şcola Gimnazială "Sfantul Antim Ivireanul" cu sediul în Timişoara Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, prevăzută Anexa nr. 2b la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Art. 4: Se modifică sediul Grădiniţei cu Program Prelungit "Troiţa" Timişoara, cuprinsă în reţeaua şcolară pe anul 2018- 2019 a unităţilor de învăţământ privat acreditat, prevăzută în Anexa nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018, din bulevardul Liviu Rebrenu nr. 35 în str. Acad. Alex. Borza nr. 8.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli - Spitale, Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Liceului Teologic Ortodox "Sfantul Antim Ivireanu";
- Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română Timişoarei;
- Grădiniţei cu Program Prelungit "Troiţa" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Ordine_Ministerul_Educatiei.pdf

0213124713 Cabinet Ministru N A e 00-08-2018 n Se Cove Er SCOLAR JUDEŢEAN O | Sua Doi d Rn IE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE| WNS TO LAST O TORA privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei naționale nr, 4228/03.08.2018 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologice Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara Având în vedere prevederile art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, Luând în considerare dispozițiile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizați în unități de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a rețelei şcolare şi pentru modificarea și completarea Legii educației naţionale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, În temeiul Hotărârii Guvernului nr, 26/2017 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE emite prezentul ordin: Articol unic. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4228/03.08.2018 privind acordarea autorizaţiei de funcționare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timişoara, se modifică şi se completează după cum urmează: Articolul | se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 1. Se acordă autorizația de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, cu sediul în municipiul Timişoara, bulevardul Liviu Rebreanu nr. 35, județul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvență”, nivelul de învăţământ „gimnazial” (nivel 1 conform HG nr. 918/2013), limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvență”, nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 4, conform HG nr. 918/2013), profilul „teologic”, specializarea „teologie ortodoxă”, profilul „umanist”, specializările „filologie”, „științe sociale”, profilul „real”, specializarea „științe ale naturii”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă”, cu o capacitate maximă de şcolarizare de 30 de formațiuni de studiu, în 2 schimburi (maximum 15 formațiuni de studiu/ schimb), începând cu anul şcolar 2018 - 2019.” MINISTRU Valentin POPA Bucureşti Nr. 42139 Data 04 9%. 2015 Str, General Berthelot nr. 28 E, ai Li 62 70 Fac: +40 (0)21 31201 40 www.edu.ro

us” E TINE NEEDS ORDIN privind acordarea autorizaţiei de funcționare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timişoara Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizați în unităţi de învăţământ înflinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/201 1, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nur. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învăţământ preuniversitar, , Ținând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor cauficarilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al cu modificările şi completările ulterioare, Luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACPP nr. 7/01.08.2018, privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 4 iunie - 27 iulie 2018, .. În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin: Art. 1. Se acordă autorizația de funcţionare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, cu sediul în municipiul Timişoara, bulevardul Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvență”, nivelul de învățământ „gimnazial” (nivel 1 conform HG nr. 918/2013), limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvență”, nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 4, conform HG nr. 918/2013), profilul „teologic”, specializarea „teologie ortodoxă”, profilul „umanist”, specializările „ştiinţe sociale”, profilul „real”, specializarea „ştiinţe ale naturii”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvență”, începând cu anul şcolar 2018 - 2019, Art. 2. Prezentul ordin reprezintă actul de înfiinţare, ca persoană juridică, a unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timişoara, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Art. 3. (1) Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Teologic --Qr Ivireanul” din municipiul Timişoara are obligaţia de a solicita acreditarea în tarie A de la data absolvirii complete a unui nivel de învățământ, de către prima în lichidare fără dreptul de a organiza admitere , Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Tel: +40

ROMÂNIA DĂ (2) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timişoara are obligația de a solicita acreditarea pentru nivelul primar cel mai târziu în anul şcolar 2025 - 2026. (3) Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timişoara are obligația de a solicita acreditarea pentru nivelurile gimnazial şi liceal cel mai târziu în anul școlar 2024 - 2025. Art. 4. Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara este monitorizată şi controlată periodic de Ministerul Educaţiei Naționale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectora ratul Şcolar Judeţean Timiş în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza autorizaţiei de funcţionare provizorie. Art. 5. Prevederile prezentului ordin al ministrului educației naţionale de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie şi de înfiinţare ca persoană juridică a unității de învăţământ de stat Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timişoara se comunică autorității publice locale în vederea includerii, de drept, în reţeaua şcolară a unităţii administrativ-teritoriale. Art. 6. Direcţia Generală Învăţământ Secundar Superior şi Educaţie Permanentă, Direcţia Generală Timpurie, Învățământ Primar şi Gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologie Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timişoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. MINISTRU Valențin POPA Bucureşti Nr. Data 03.07, OF. 221%

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2018-19371/20.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE - privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea şi modificarea corespunzătoare a HCL nr.90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.311/15.06.2018 privind oportunitatea înfiinţării

începând cu anul şcolar 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, cu

nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preşcolar program prelungit, care să funcţioneze în imobilul

din str. Liviu Rebreanu nr.35;

Având în vedere Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4228/03.08.2018, modificat prin Ordinul

nr. 4319/09.08.2018 prin care a fost acordată autorizaţia de funcţionare provizorie şi a fost înfiinţată

unitatea de învăţământ de stat cu personalitate juridică - Liceul Ortodox „ Sfântul Antim Ivireanul”

pentru nivelele de învăţământ primar, gimnazial şi liceal cu predare în limba română, cu sediul în

Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş;

Având în vedere că Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, prin adresele cu numerele 9038/08.08.2018,

9112/10.08.2018, înregistrate la Municipiul Timişoara sub numerele SC2018-18870/09.08.2018

respectiv SC2018-19057/09.08.2018, a solicitat includerea în reţeaua şcolară a Liceului Ortodox

„Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş,

pentru anul şcolar 2018-2019.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi

funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul

Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019;

Având în vedere că activitatea Şcolii Gimnaziale "Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Timişoara,

Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, cuprinsă în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ privat autorizat a fost

suspendată, conform adresei cu nr.1892-E/13.08.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.

SC2018-19141/13.08.2018, transmisă de Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a

Timişoarei;

Având în vedere că Grădiniţa cu program prelungit „Troiţa" Timişoara cuprinsă în reţeaua scolară a

unităţilor de învăţământ privat acreditat şi-a schimbat sediul din bulevardul Liviu Rebrenu nr. 35 în str.

Acad. Alex.Borza nr.8, conform adresei cu nr.610/13.08.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu

nr.SC2018-19212/13.08.2018;

Având în vedere prevederile art. 22 alin 1) şi alin 4) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului

Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de

învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de

învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019 şi prevederile art.61 alin.(1) şi alin.(2) din Legea

nr.1/2011 a educaţiei naţionale;

- Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-

2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”,completarea şi modificarea

corespunzătoare a HCL nr.90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru

anul şcolar 2018-2019.

PRIMAR , VICEPRIMAR, Nicolae Robu Dan Diaconu ŞEF SERVICIU Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Anexa_2b.pdf

14793/14.12.2017

Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str.,

nr, cod postal) Statut

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.SIMION BARNUTIU,nr.9,CP 300133

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIŞOARA; Strada: Aurora; Nr: 6

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PAUL CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.AIDA,nr.16,CP 3007763

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.TEBEA,nr.29,C P 300401

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT INFANTS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Basarabia, nr.4,

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ofcea,nr.9,CP 300561

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BOGDANESTI LOR,nr.32B,CP 300389

Cu personalitate juridică

SCOALA PRIMARA "BABEL" MUN.TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "BABEL" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA; Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

Cu personalitate juridică

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.ALEEA GHIRODEI,nr.55A,CP 300327

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Mures,nr.60

Cu personalitate juridică

VICEPRIMAR SEF SERVICIU SCOLI SPITALE Dan Diaconu Anca Lăudatu

Anexa nr. 2b la adresa ISJ Timiș nr.

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT AUTORIZAT

Aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2019 modificată prin HCL nr………………….

Atasament: Anexa_2a.pdf

14793/14.12.2017,

Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str.,

nr, cod postal) Statut

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT LADYBIRD MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Martir Carpin Dan,nr.19,CP 300289

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B- dul Regele Carol I,nr.13,CP 300180

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CORDIANA TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.GLAD,nr.27,CP 300482

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT KINDERGARTEN - GIMINNI MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.PISA,nr.9,CP 300245

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PASI MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRIMII PASI MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Calea Martirilor 1989,nr.96,CP 300774

Cu personalitate juridică

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TROITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TROITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str. Acad. Alex.Borza nr.8, CP 300022

Cu personalitate juridică

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.DR. AUREL PAUNESCU PODEANU,nr.144,CP 300569

Cu personalitate juridică

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMISOARA

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.BOGDANESTI LOR,nr.32 B,CP

Cu personalitate juridică

LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC MILLENIUM MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Circumvalatiuni i,nr.6,CP 300013

Cu personalitate juridică

SCOALA GIMNAZIALA MONTESSORI HAUS MUN.TIMISOARA

SCOALA GIMNAZIALA MONTESSORI HAUS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.C- TIN BRANCOVEANU,nr.73-77,CP 300480

Cu personalitate juridică

SCOALA POSTLICEALA FEG MUN.TIMISOARA

SCOALA POSTLICEALA FEG MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.B- dul Regele Carol I,nr.11,CP 300180

Cu personalitate juridică

Anexa nr. 2a la adresa ISJ Timiș nr.

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT ACREDITAT

Aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2018 modificată prin HCL nr…………

1/2

Denumire lunga unitate PJ Denumire lunga unitate de invatamant adresa(localitate superioara, localitate, str.,

nr, cod postal) Statut

SCOALA PRIMARA "CASA SPERANTEI" MUN.TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "CASA SPERANTEI" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.FRATII BUZESTI,nr.14,CP 300398

Cu personalitate juridică

SCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

SCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,TIMIŞOARA,str.Ofcea,nr.9,CP 300561

Cu personalitate juridică

VICEPRIMAR SEF SERVICIU SCOLI SPITALE Dan Diaconu Anca Lăudatu

2/2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMĂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE Nr. SC2018-19371/20.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea şi modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfantul Antim Ivireanul”, completarea şi modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019. Facem următoarele precizării: Prin HCL nr.311/15.06.2018 s-a aprobat demararea procedurilor legale privind înfiinţarea începând cu anul şcolar 2018-2019, a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preşcolar program prelungit, care să funcţioneze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr.35 şi includerea acestuia în reţeaua scolară 2018-2019. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţâmântul Preuniversitar, prin adresele cu numerele 2186/03.08.2018, 2241/13.08.2018, înregistrate la Municipiul Timişoara sub numerele SC2018- 18688/07.08.2018, SC2018-19260/14.08.2018 a transmis Ordinul nr. 4228/03.08.2018 şi Ordinul nr. 4319/09.08.2018, emise de Ministrul Educaţiei Naţionale prin care a fost acordată autorizaţia de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţămnt preuniversitar de stat a Liceului Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş, pentru nivelele de învăţământ primar, gimnazial şi liceal cu predare în limba română şi prin care s-a înfiinţat unitatea de învăţământ de stat cu personalitate juridică - Liceul Ortodox „ Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş. Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, prin adresele cu numerele 9038/08.08.2018, 9112/10.08.2018, înregistrate la Municipiul Timişoara sub numerele SC2018-18870/09.08.2018 respectiv SC2018- 19057/09.08.2018, a solicitat includerea în reţeaua şcolară a Liceului Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2018-2019. Prin HCL nr. 90/23.02.2018 s-a aprobat organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, cu respectarea prevederilor art. 22, alin 1,2 şi 3 Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2018-2019. Ţinâd cont că prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4228/03.08.2018 modificat şi completat prin Ordinul nr. 4319/09.08.2018, a fost acordată autorizaţia de funcţionare provizorie şi a

Cod.FO 53-01,Ver.1

fost înfiinţată unitatea de învăţământ de stat cu personalitate juridică - Liceul Ortodox „ Sfântul Antim Ivireanul”, pentru nivelele de învăţământ primar, gimnazial şi liceal cu predare în limba română, cu sediul în Municipiul Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş. Având în vedere că la art. 22 alin (4) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale se prevede:„(4) În condiţiile în care, în situaţii excepţionale, unităţile de învăţământ nou- înfiinţate nu sunt cuprinse în hotărârea consiliului local, potrivit prevederilor legale, sunt supuse monitorizării şi controlului, conform legii. Pentru aceste unităţi de învăţământ inspectoratele şcolare colaborează cu administraţia publică locală pentru cuprinderea lor în reţeaua şcolară, pe baza prevederilor prezentei metodologii, nu mai târziu de începerea cursurilor. Activităţile de monitorizare şi control desfăşurate la unităţile de învăţământ aflate în această situaţie continuă până la cuprinderea lor în reţeaua şcolară”, se impune includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”. Prin adresa cu nr.1892-E /13.08.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2018- 19141/13.08.2018, Mitropolia Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei a comunicat, că activitatea Şcolii Gimnaziale "Sfântul Antim Ivireanul” cu sediul în Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, a fost suspendată. Având în vedere că această unitate de învăţământ este cuprinsă în Anexa nr.2b- unităţi de învăţământ privat autorizat, la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, fapt pentru care se impune excluderea Şcolii Gimnaziale "Sfântul Antim Ivireanul” din Anexa nr.2b la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018. Prin adresa cu nr.610/13.08.2018, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr.SC2018- 19212/13.08.2018, Grădiniţa cu program prelungit „Troiţa" Timişoara, cuprinsă în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a unităţilor de învăţământ privat acreditat, prevăzută în Anexa nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018, ne-a comunicat că şi-a schimbat sediul din bulevardul Liviu Rebrenu nr. 35 în str. Acad. Alex.Borza nr.8, fapt pentru care se impune modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018. Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind includerea în reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, completarea şi modificarea corespunzătoare a HCL nr. 90 din 23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. SEF SERVICIU CONSILIER Anca Lăudatu Ioana Ciucur

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Anexa_1a.pdf

Anexa nr.1a la HCL nr…….

REŢEA ŞCOLARĂ VALABILĂ PE ANUL 2018- 2019 ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT AUTORIZAT

Denumire lungă unitate PJ

Denumire lungă unitate de invăţământ

Adresă(localitate superioara, Iocalitate, str,, nr. cod Dostal)

Statut

Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”,

Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul”, Municipiul Timişoara

MunicipiulTimişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 35, judeţul Timiş, CP300210

Cu personalitate juridică

VICEPRIMAR, SEF SERVICIUL SCOLI SPITALE, Dan Diaconu Anca Lăudatu