keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 7/27.01.2009 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de partener şi cofinanţării proiectului de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged "Trăim în bazinul Carpaţi - întărirea relaţiilor de colaborare între Grădinile Zoologice Timişoara şi Szeged" realizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 7/27.01.2009
privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de partener şi cofinanţării proiectului de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged "Trăim în bazinul Carpaţi - întărirea relaţiilor de colaborare între Grădinile Zoologice Timişoara şi Szeged" realizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2009-792/15.01.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 155/25.04.2007 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit.(e), alin. 7 lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de partener, la Proiectul de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged "Trăim în bazinul Carpaţi - întărirea relaţiilor de colaborare între Grădinile Zoologice Timişoara şi Szeged" în cadrul: Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, în parteneriat cu Primăria Oraşului Szeged - Ungaria.

Art.2: Se aprobă cofinanţarea de la Bugetul Local a proiectului de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged "Trăim în bazinul Carpaţi - întărirea relaţiilor de colaborare între Grădinile Zoologice Timişoara şi Szeged", cu contravaloarea în lei a sumei de 100 000 EURO, calculată la cursul valutar al B.N.R. la data efectuării plăţii, reprezentând cheltuieli eligibile, la care se adaugă T.V.A. aferentă.

Art.3: Se aprobă împuternicirea domnului GHEORGHE CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor pentru participarea la Proiectul de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged "Trăim în bazinul Carpaţi - întărirea relaţiilor de colaborare între grădinile zoologice Timişoara şi Szeged".

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Dezvoltare şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara precum şi Serviciul Public de Administrare a Grădinii Zoologice şi Botanice Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Public de Administrare a Grădinii Botanice şi Zoologice Timişoara;
- Primăriei Oraşului Szeged - Ungaria;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Invitatie.pdf

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu Polgármester Temesvár Fax: +40 256490635

Tisztelt Polgármester Úr! Ezúton tájékoztatom, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Temesvár Városi Tanáccsal közösen a Magyarország-Románia Együttműködési Program 2007-13 keretén belül az idegenforgalom tevékenységi területen. A pályázat tárgya A Szegedi Vadaspark és a Temesvári Állatkert együttműködése, valamint fejlesztések megvalósítása minkét helyszínen. A kiváló testvérvárosi együttműködésünk, valamint a Temesváron 2007. április 25-én aláírt Közös Nyilatkozat a két város állatkertjeinek együttműködéséről megfelelő alapot nyújt arra, hogy Temesvár Város Önkormányzata partnerként vegyen részt a pályázat megvalósításában. A pályázat benyújtási határideje: 2009. január 31. A pályázat benyújtását, megvalósítását érintő további részletekkel kapcsolatban részünkről a kapcsolattartó személy: Horváth Krisztián, pályázati referens, Fejlesztési Iroda, Szeged MJV Önkormányzata; tel: +36 62 564158; e-mail: [email protected]. Szíves közreműködésüket előre is köszönjük. Szeged, 2008. december 22.

Tisztelettel:

Dr. Botka László

The Mayor of the City of Szeged 6745 Szeged, Pf. 473.

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu Mayor Timisoara Fax: +40 256490635

Szeged, 22 December 2008 Dear Mr. Mayor Ciuhandu, I hereby inform you that Szeged City Council intends to submit a project, together with Timisoara City Council to „Hungary-Romania Cross Border Co-operation Programme 2007-2013” in the field of tourism. The aim of project is the co-operation of the zoos and carrying out developments in both areas. Our excellent sister-city relartionship and the Common Decleration on the co- operation of the zoos of the two cities provides a proper background for the Municipality of Timisoara to be our partner in the implementation of the project. Deadline for submitting the project: 16 february 2009. Further details on the submisson and implementation of the project can be discussed with our contact person: Mr. Krisztián Horváth, project manager, Department of Developments, Szeged City Council; tel: +36 62 564158; e-mail: [email protected]. Thank you for your co-operation.

Yours sincerely,

Dr. László Botka

Atasament: Referat.pdf

FP 53 -01, Ver.1 1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SC2009-792/15.01.2009

R E F E R AT

privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de partener şi a cofinanţării proiectului de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged „Trăim în bazinul Carpaţi – dezvoltarea relaţiilor de colaborare între grădinile zoologice

Timişoara şi Szeged” realizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013

Primăria Oraşului Szeged – Ungaria a lansat la sfârşitul anului 2008 o invitaţie Primăriei Municipiului Timişoara pentru a participa la un proiect cooperare transfrontalieră între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged. Proiectul de cooperare „Trăim în bazinul Carpaţi – întărirea relaţiilor de colaborare între grădinile zoologice Timişoara şi Szeged” îşi propune să contribuie la dezvoltarea relaţiilor de cooperare existente între cele două oraşe înfrăţite Szeged – Timişoara, precum şi la dezvoltarea şi promovarea turismului local şi transfrontalier. Turismul este un element esenţial atât pentru conservarea/protejarea obiectivelor de patrimoniu cât şi pentru dezvoltarea socio-economică, în contextul transfrontalier. Cooperarea între cele două grădini zoologice va avea drept scop dezvoltarea comună, elaborarea în comun a cererii de finanţare în vederea accesării fondurilor europene, ce presupune implementarea în parteneriat a proiectului prin utilizarea resurselor umane şi financiare comune. Acţiunile propuse în cadrul proiectului au caracter transfrontalier şi reprezintă interesele ambelor oraşe.Acestea vizează:

Realizarea de diverse amenajări în cadrul Grădinii Zoologice; Realizarea de materiale informative şi de prezentare a grădinii zoologice (română, maghiară şi engleză); Schimb de experienţă pentru un număr de 90 de copii însoţiţi de 10 cadre didactice la Szeged; Salarizarea unei persoane în vederea organizării de ateliere de lucru, activităţi ecologice – educative; Organizarea unui seminar de specialitate (conservarea şi protejarea speciilor, înmulţirea în captivitate a

unor animale sălbatice, repopularea cu specii, rezultatele activităţii de cercetare, menţinerea standardelor şi cerinţelor biologice de bunăstare a animalelor aflate în grădinile zoologice);

Dezvoltarea paginii web actuale prin extinderea acesteia, cu posibilitatea de actualizare a informaţiilor în strânsă corelaţie cu Grădina Zoologică din Szeged, Primăria Timişoara, Primăria Oraşului Szeged, etc. - (link-uri);

Realizarea unui punct de informare privind principalele atracţii din Grădinile Zoologice din cele două oraşe, diverse activităţi derulate şi diseminarea unor informaţii privind derularea unor lucrări şi proiecte, etc.

Proiectul urmează a fi finanţat prin atragerea de fonduri europene prin „Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013”, Axa prioritară 2 Întărirea coeziunii sociale şi economice a zonei de graniţă, domeniul major de intervenţie 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor, subdomeniul 2.1.3. Dezvoltarea turismului” şi vine în întâmpinarea obiectivelor propuse în „Acordul comun de cooperare între oraşele Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperarea între grădinile zoologice din cele două oraşe”, semnat în data de 25 aprilie 2007. Proiectul mai sus menţionat va pune bazele dezvoltării unui pachet de măsuri menite să creeze o strânsă legătură între dezvoltarea turismului şi gestionarea patrimoniului cultural din Timişoara. Activităţile propuse în cadrul proiectului vor contribui, totodată, la dezvoltarea unui parteneriat solid între autorităţile publice din Timişoara şi Szeged care vor fi implicate în elaborarea în comun a cererii de finanţare, în vederea accesării fondurilor europene din „Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013”, iar ulterior în implementarea proiectului. Toate activităţile şi rezultatele proiectului vor fi promovate în mass-media locală cât şi în rândul reprezentanţilor autorităţilor locale şi agenţiilor de turism din Szeged. Impactul transfrontalier al proiectului se va concretiza în principal prin schimburile de experienţă de idei, informaţii şi experienţa între participanţii la acţiunile propuse. Grupul ţintă principal al proiectului îl reprezintă populaţia celor două oraşe, Timişoara şi Szeged, şi în mod special Grădina Zoologică din Timişoara, principalul beneficiar al campaniei de promovare.

FP 53 -01, Ver.1 2

Prin urmare beneficiarii finali ai rezultatelor proiectului vor fi copiii implicaţi în schimbul de experienţă cu oraşul înfrăţit Szeged, comunitatea locală ce va beneficia din punct de vedere socio-economic şi cultural în urma valorificării potenţialului său turistic, cât şi turiştii a căror experienţă timişoareană va fi mult mai plăcută. Subliniem şi rolul deosebit pe care mass-media îl va avea în campania de promovare a proiectului şi a rezultatelor acestuia.

Obiectivele acţiunilor propuse:

Întărirea colaborării între municipalităţile şi oraşele înfrăţite Timişoara şi Szeged; Dezvoltarea turismului în cele două oraşe înfrăţite, cu impact transfrontalier; Promovarea grădinilor zoologice ca importante puncte turistic în oraşe şi regiuni.

Rezultatele aşteptate sunt:

Creşterea numărului de turişti care vizitează oraşele Timişoara şi Szeged; Consolidarea relaţiilor dintre funcţionarii publici şi angajaţilor din cele două primării ale oraşelor

înfrăţite şi ale celor două grădini zoologice; Creşterea numărului de vizitatori al celor grădinilor zoologice Timişoara şi Szeged;

Valoarea totală a proiectului este de 100.000 EURO (cheltuieli eligibile) + T.V.A. aferentă, din care

suma de 2.000 EURO reprezintă contribuţie proprie - 2 %, iar 98% - asistenţă financiară nerambursabilă, defalcată după cum urmează: 85% -UE (FEDR) şi 13% bugetul de stat. Având în vedere aspectele menţionate mai sus şi oportunităţile oferite de posibilitatea obţinerii unei finanţări

P R O P U N E M: Comisiilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre aprobare: 1. Aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de partener, la Proiectul de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged „Trăim în bazinul Carpaţi – întărirea relaţiilor de colaborare între grădinile zoologice Timişoara şi Szeged” în cadrul: Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013, în parteneriat cu Primăria Oraşului Szeged – Ungaria;

2. Aprobarea cofinanţării de la Bugetul Local a proiectului de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged „Trăim în bazinul Carpaţi – întărirea relaţiilor de colaborare între grădinile zoologice Timişoara şi Szeged” , cu contravaloarea în lei a sumei de 100 000 EURO, calculată la cursul valutar al B.N.R. la data efectuării plăţii, reprezentând cheltuieli eligibile, la care se adaugă T.V.A. aferentă;

3. Împuternicirea domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor în vederea participării la Proiectul de cooperare între Grădinile Zoologice din Timişoara şi Szeged „Trăim în bazinul Carpaţi – întărirea relaţiilor de colaborare între grădinile zoologice Timişoara şi Szeged” .

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU Ec. Smaranda HARACICU Vasile CIUPA

ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE A GRĂDINII

BOTANICE ŞI ZOOLOGICE TIMIŞOARA,

Mihăiţă AFRENIE

AVIZAT JURIDIC ŞEF SERVICIU JURIDIC

Cons.jr. Mirela LASUSCHEVICI