keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara"

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 487/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 27319 / 04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (c), alin. 5 litera (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara" nr. DP-1023/2007, realizat de SC DRUM PROIECT SRL cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Arhanghelii_Mihail_si_Gavril.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR SC 2007 – 27319 / 04.12.2007

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul anului 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara” nr. DP- 1023/2007, realizat de SC DRUM PROIECT SRL.

Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril este situat la nord de Canalul Bega, în cartierul Blaşcovici. Prima amenajare ca parc a acestui teren a avut loc în anii 1970. În anul 2002 scuarul a fost amenajat ca loc de joacă pentru copii, împărţit pe grupe de vârste.

Intenţia Primăriei Municipiului Timişoara este de a reamenaja şi moderniza acest parc datorită stării actuale a parcului: vegetaţia îmbătrânită, starea degradată a mobilierului urban, a aleilor, a gardului împrejmuitor, lipsa sistemului de iluminat.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara” în valoare de 266.649,30 lei conform proiectului nr. DP-1023/2007, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 266.649,30 Din care construcţii-montaj 222.281,90 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri 3.000,00 - cheltuieli pentru proiectare 19.000,00 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - Asistenţă tehnică, consultanţă 5.355,00 Total 28.355,00 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 62.689,20 - lucrări peisagistică 110.992,00 - reţele edilitare 43.179,20 Total 216.860,20

5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 5.421,50 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 1.111,40 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 1.556,00 - fond casa socială a constr. (0,5%) 1.084,30 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 12.260,80 Total 21.434,00

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa_Arhanghelii_Mihail_si_Gavril.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 266.649,30 Din care construcţii-montaj 222.281,90 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri 3.000,00 - cheltuieli pentru proiectare 19.000,00 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - Asistenţă tehnică, consultanţă 5.355,00 Total 28.355,00 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 62.689,20 - lucrări peisagistică 110.992,00 - reţele edilitare 43.179,20 Total 216.860,20 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 5.421,50 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 1.111,40 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,8%) 1.556,00 - fond casa socială a constr. (0,5%) 1.084,30 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 12.260,80 Total 21.434,00

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA