keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara ca membru fondator al Asociaţiei "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 388/30.09.2008
privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara ca membru fondator al Asociaţiei "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului nr. SC2008-20866 din 22.09.2008, al Primarului Municipiului Timişoara domnul Gheorghe Ciuhandu;
Luând în considerare Scrisoarea de Intenţie înregistrată cu numărul SC2008-18377/14.08.2008 emisă de Direcţia Drumuri şi Transporturi - Serviciul de Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara la Comuna Ghiroda, Remetea Mare, Moşniţa;
Având în vedere avizele comisiei pentru economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere prevederile art. 6, alin (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) şi e), alin. (4), lit. a) şi alin. (7), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind adiministraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea Municipiului Timişoara prin Consiliul Local, cu sediul în Bvd. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş cu comuna Ghiroda, comuna Remetea Mare şi comuna Moşniţa Nouă în vederea înfiinţării asociaţiei "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA" în scopul dezvoltării intercomunitare a transportului public de persoane.

Art. 2: Se desemnează ca persoană să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitatea de membru fondator al Asociaţiei "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA" Primarul Municipiului Timişoara , cu puteri depline pentru semnarea documentelor de constituire a Asociaţiei "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA" şi a altor documente necesare în acest scop.
Primarul Municipiului Timişoara va desemna prin dispoziţie membrii în Consiliul Director al asociaţiei.

Art. 3: Se desemnează ca persoană împuternicită să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA" Primarul Municipiului Timişoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Timişoara domnul Gheorghe Ciuhandu şi Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Primăriei Moşniţa Nouă;
- Primăriei Ghiroda;
- Primăriei Remetea Mare;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Serviciul Reglementări Transporturi Urbane SC2008-20866/22.09.2008

R E F E R A T

Privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara ca membru fondator al Asociaţiei “Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”

Transportul public de persoane este o prioritate pentru Municipiul Timişoara atât din punct de

vedere al siguranţei şi confotului călătorului cât şi al protecţiei mediului, respectiv al conceptului de mobilitate urbană. În cardul acestui concept al mobilităţii urbane prin HCL nr. 484/18.12.2007, privind aprobarea Studiului "Vision Timişoara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timişoara", elaborat de Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Institutul "Politehnica" Timişoara şi Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart s-a prevăzut o viziune şi s-a emis un concept nou privind dezvoltarea infrastructurii de transport până în anul 2030, în care componenta transport public de persoane era structurată pe cele trei tipuri de transport (tramvai, troleibuz, autobuz). Zona aglomeraţiei urbane Timişoara cuprinde unităţi administrativ-teritoriale, limitrofe cu o populaţie care se deplasează dinspre şi înspre Municipiul Timişoara pentru activităţi economice, învăţământ, culturale şi alte tipuri de activităţi. În acest sens, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 republicată, vă rugăm a aproba asocierea cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale limitrofe Municipiului Timişoara:

1. Comuna Ghiroda 2. Comuna Remetea Mare 3. Comuna Moşniţa.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU

AVIZAT JURIDIC, CONSILIER, MIRELA LASUSCHEVICI CĂTĂLIN GRUIAN