keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009

28.11.2018

Hotararea Consiliului Local 636/28.11.2018
privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 28149/26.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 28149/26.11.2018, intocmit de catre Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din 26.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 28149/26.11.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. 21591/13.11.2018 a SC Societatea de Transport Timisoara SA;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara";
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si lit. c), precum si alin. (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actualizarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de ,,Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara", intocmit de SC BAICONS IMPEX SRL, cu valorile prevazute in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei ,,Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara", propusa a fi realizata prin proiect.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Politiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver. 2

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL TRANSPORT BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR. TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi

modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara” aprobat prin HCLMT nr. 472/15.12.2009

Având în vedere Expunerea de motive nr……................................... a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara” aprobat prin HCLMT nr. 472/15.12.2009. Facem următoarele precizări:

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timişoara, gestionat de Regia Autonomă de Transport Timişoara, are o deosebită importanţă dat fiind faptul că, în prezent, se înregistrează un număr de aproximativ 52 milioane de călători transportaţi anual din totalul de 90 milioane de călători transportaţi cu toate mijloacele de transport în comun.

Transportul cu tramvaiul asigură o capacitate ridicată de transport călători, în condiţiile unui consum specific redus de resurse, a unei viteze de exploatare şi siguranţe sporite. Soluţia de transport public cu tramvaiul asigură preluarea fluxurilor de călători în condiţiile unor consumuri energetice cu 56% mai reduse decât cele cu autobuzele şi a unor cheltuieli de exploatare cu 30% mai scăzute, fapt care justifică investiţiile în reabilitarea liniilor de tramvai existente. De asemenea, prin reabilitarea liniei de tramvai se realizează şi reglementarea instalaţiilor subterane afectate.

În acest moment, deficienţele acumulate în timp şi exploatarea în continuare a liniilor învechite din punct de vedere tehnic determină producerea de zgomote şi vibraţii care conduc inevitabil la deteriorarea tramvaielor, a perimetrului liniei, a drumurilor şi podurilor dar şi a clădirilor din vecinătatea liniilor. În cazul neintervenţiei pentru reabilitarea liniei cale tramvai, consecinţele care trebuie luate în calcul sunt: creşterea în continuare a întreruperilor de circulaţie pentru remedieri, creşterea numărului de deraieri şi deranjamente, creşterea numărului de personal de întreţinere şi revizie a tramvaielor, dar şi imposibilitatea introducerii de tramvaie moderne în circulaţie. Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 599/19.12.2006 prevedea doar reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timisoara şi nu cuprindea în totalitate modernizarea tramelor stradale şi obiectivelor adiacente.

Acest studiu de fezabilitate s-a realizat având la bază şi Hotărârea Consiliului Local nr. 484/18.12.2007 privind aprobarea Studiului "Vision Timisoara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura oraşului Timisoara", elaborat de Primaria Municipiului Timisoara în colaborare cu Institutul "Politehnica" Timisoara si Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart, implicând fluidizarea circulaţiei rutiere prin amenajarea de noi intersecţii semaforizate, spaţii verzi, trotuare, noi piste de biciclişti, accese auto la proprietăţi precum şi lărgirea părţii

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
m I Z ze = U E II "Tla "trag | FIII |
ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Cod FO 53-01, ver. 2

carosabile a drumurilor (transformarea acestora pe anumite tronsoane, în 4 benzi de circulaţie comparativ cu 2 câte sunt actual).

Din experienţele anterioare, s-a constatat necesitatea reabilitării în concordanţă atât a liniilor cale de rulare a tramvaiului cât şi a drumurilor aferente şi obiectivelor din imediata vecinătate a acestora, într-un tot unitar, din acest punct de vedere prezentul studiu de fezabilitate fiind mult mai complex şi mai amplu decât cel aprobat prin H.C.L. nr. 599/19.12.2006. Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ şi durabil pentru Timişoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic, precum şi a spaţiului public, pentru a crea condiţiile necesare asigurării unui transport de calitate şi care să permită materializarea ţintelor descrise în planul de dezvoltare strategică a municipiului Timişoara. Promovarea noului studiu, care doreşte reactualizarea celui aprobat prin H.C.L. nr. 599/19.12.2006, se impune ca o necesitate a corelării şi completării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii liniilor de tramvai cu lucrările de infrastructură şi suprastructură aferente amenajărilor stradale şi pentru o abordare unitară şi integrală a modernizării utilităţilor publice aferente reţelei de transport în comun în Municipiul Timişoara. În acest context, în urma procedurii legale, a fost atribuită elaborarea Studiului de fezabilitate către firma S.C. IPROTIM S.A., în baza contractului de prestări servicii nr. 50011/02.08.2006 şi a Actului Adiţional nr. 9/22.04.2009. În baza celor mai sus menţionate, prin HCLMT nr. 472/15.12.2009, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara" potrivit proiectului nr. 50011/081/5/2009 întocmit de S.C. IPROTIM S.A., indicatorii tehnico-economici şi s-a revocat HCLMT nr. 599/19.12.2006.

Din anul 2009 şi până în prezent au intervenit mai multe situaţii care determină actualizarea Studiului de fezabilitate, cum ar fi rata inflaţiei, modificarea cotei TVA și modificările legislative.

Potrivit art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Conform art. 7 alin. (5) şi (6) din HG nr. 907/2016 pentru indicatorii tehnico-economici: indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra acestea, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi în conformitate cu normele şi reglementările tehnice în vigoare. În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico- economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea lansării procedurilor de accesare a fondurilor nerambursabile, respectiv întocmirea cererii de finanţare şi a contractului de execuţie lucrări este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin HCLMT nr. 472/15.12.2009.

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 53-01, ver. 2

Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara" a fost actualizat de către SC BAICONS IMPEX SRL, în baza contractului încheiat de către operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timişoara SA şi transmis instituţiei noastre prin adresa cu nr. 21591/13.11.2018.

Având în vedere cele prezentate propunem actualizarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara” în vederea accesării fondurilor necesare realizării obiectivului şi a contractului de execuţie lucrări, aprobarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin HCLMT nr. 472/15.12.2009 şi aprobarea anexei privind descrierea sumară a investiției.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU T., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C., CONSILIER B.T.S.C., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara” aprobat prin HCLMT nr. 472/15.12.2009

1. Descrierea situatiei actuale Prin HCLMT nr. 472/15.12.2009, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai

şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara" potrivit proiectului nr. 50011/081/5/2009 întocmit de S.C. IPROTIM S.A., indicatorii tehnico-economici şi s-a revocat HCLMT nr. 599/19.12.2006.

Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ şi durabil pentru Timişoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic, precum şi a spaţiului public, pentru a crea condiţiile necesare asigurării unui transport de calitate şi care să permită materializarea ţintelor descrise în planul de dezvoltare strategică a municipiului Timişoara.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Din anul 2009 şi până în prezent au intervenit mai multe situaţii care determină actualizarea Studiului de fezabilitate, cum ar fi rata inflaţiei, modificarea cotei TVA și modificările legislative.

În vederea lansării procedurilor de accesare a fondurilor nerambursabile, respectiv întocmirea cererii de finanţare şi a contractului de execuţie lucrări este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin HCLMT nr. 472/15.12.2009, precum şi anexa cuprinzând descrierea sumară a investiției.

2. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - Timişoara” în vederea accesării fondurilor necesare realizării obiectivului şi a contractului de execuţie lucrări, aprobarea indicatorilor tehnico – economici aprobaţi prin HCLMT nr. 472/15.12.2009 şi aprobarea anexei privind descrierea sumară a investiției

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr. ....................................

DESCRIEREA INVESTIŢIEI

I. DATE GENERALE

Denumire proiect: Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale în Municipiul Timişoara”, Calea Bogdăneştilor – Traseul 5 Amplasament: Timișoara, Calea Bogdăneştilor – Traseul 5 Titularul investiţiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

II. DATE TEHNICE

Investiţia vizează modernizarea întregului anasmblu rutier şi a liniilor de tramvai, inclusiv reţelele edilitare stradale, subterane şi supraterane, având ca limite: intresecţia Calea Bogdăneştilor cu Bd.Cetăţii (inclusiv) şi intersecţia cu str.Casian Muntean (buclă de întoarcere Ronaţ). Modernizarea tramei stradale are ca obiectiv creşterea calităţii vieţii în cadrul spaţiului urban prin sporirea accesibilităţii, mobilităţii, atractivităţii şi prin îmbunătăţirea confortului şi a imaginii urbane de ansamblu. Prin proiect se vor realiza următoarele: - linia cale tramvai va fi cale dublă şi se va amplasa în axul străzii, în platformă proprie; - reţeaua contact se va realiza în variantă dublă, într-o soluţie de compensare totală; - se vor înlocui cablurile de alimentare a reţelei contact (600 Vcc); - se va moderniza substaţia de transformare-redresare care va alimenta cu energie electrică linia

cale modernizată; - lărgirea la 2 benzi pe sens a străzii; - realizarea de piste pentru biciclete; - realizarea de trotuare; - spaţii verzi, atât în platforma proprie a linie de tramvai, cât şi în zona de siguranţă a străzii - semaforizarea intersecţiilor şi supravegherea video, integrate în sistemul de management al

traficului. III. INDICATORI VALORICI

Valoarea totală a investiţiei (TVA inclus): 149.416.459,51 lei, din care C+M: 128.746.017,33 lei. IV. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

În prezent linia de tramvai de pe Calea Bogdăneştilor este amplasată în lateralul prospectului străzii, în varianta de linie simplă cu deviatoare pe toată lungimea străzii. În urma reabilitării linie de tramvai şi modernizării tramei stradale, se vor obţine următorii parametri tehnico-funcţionali:

- Linie cale dublă tramvai = 2,1 km - Linie cale simplă tramvai (buclă întoarcere) = 0,2 km

- Suprafaţă carosabil modernizată = 35.900 mp - Număr staţii de tramvai = 7 - Suprafaţă trotuare = 12.220 mp - Piste pentru biciclete = 4.000 m.

Linia cale tramvai va fi realizată cu şină cu canal, montată pe plăci continue de beton, şina fiind îmbrăcată printr-un sistem elastic care reduce substanţial zgomotul şi vibraţiile în suprastructura de tramvai. Pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor se va utiliza suplimentar înierbarea linilie de tramvai. Reţeaua contact este realizată în regim de compensaţie totală, utilizând stâlpi de susţinere a acesteia de 12 tf, asigurând şi amplasarea corpurilor de iluminat public, respectiv sistemului de supraveghere video. Trama stradală va fi realizată în varianta de 2 benzi pe sens, având o lăţime de 2,75 m fiecare, trotuare, piste pentru biciclete şi spaţii verzi. Intersecţiile de pe traseul proiectului vor fi semaforizate şi supravegheate video.

Director Direcţia Edilitară,

Culiţă CHIŞ

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXĂ 1 La Hotărârea nr. ............/………

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea obiectivului de investiţii: „Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale în Municipiul Timişoara”, Calea Bogdăneştilor – Traseul 5 Amplasament: Municipiul Timişoara, Calea Bogdăneştilor – Traseul 5 Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: Conform prevederilor din Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, axa prioritară 4, prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanţarea investiţiei (valoarea eligibilă) se realizează astfel: - Contribuţie FEDR: 80,35 % din valoarea eligibilă - Contribuţie Buget de Stat: 17,65 % din valoarea eligibilă - Contribuţie Buget Local: 2,00 % din valoarea eligibilă. Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală, inclusiv TVA este 149.416.459,51 lei din care construcţii montaj (C+M) 128.746.017,33 lei. Capacităţi (în unităţi fizice): Linie cale dublă tramvai = 2,1 km Linie cale simplă tramvai (buclă întoarcere) = 0,2 km Suprafaţă carosabil modernizată = 35.900 mp Număr staţii de tramvai = 7 Suprafaţă trotuare = 12.220 mp Piste pentru biciclete = 4.000 m. Durata de realizare a investiţiei: Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 28 luni.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CULIŢĂ CHIŞ