keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 220/20.05.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, P-ţa Badea Cârţan nr. 1, către Direcţia Poliţiei Locale

20.05.2014

Hotararea Consiliului Local 220/20.05.2014
privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, P-ţa Badea Cârţan nr. 1, către Direcţia Poliţiei Locale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5516/14.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Directiei Politiei Locale inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2014-5516/12.03.2014;
Având în vedere Extrasul din procesul verbal al sedintei din data de 03.04.2014 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu art. 874 Cod Civil si art. 2146 si urmatoarele Cod Civil;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuită a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ţa Badea Cârţan nr. 1 compus dintr-o încăpere la parter cu suprafata utila totala de 22 m.p., inscris in Cartea Funciara nr. 16619 Timisoara, nr. top. 5627/1 catre Direcţia Poliţiei Locale.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism,
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI