keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 559/31.10.2013 privind aprobarea încheierii unor noi contracte de închiriere cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş

31.10.2013

Hotararea Consiliului Local 559/31.10.2013
privind aprobarea încheierii unor noi contracte de închiriere cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2013-003754 din 16.10.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea înregistrată cu nr. CT2013-003754 din 01.08.2013 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş
Având în vedere extrasul din procesul verbal al sedintei din data de 15.10.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013;
Având în vedere Contractele de închiriere nr. 1533/2010 şi 1534/2010
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea unor noi contracte de închiriere cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Timişoara, Calea Şagului nr. 16, format din 8 încăperi, în suprafaţă totală de 270,27 mp, cu destinaţia sediu secţie Poliţie, pe o perioadă de un an, respectiv pentru curtea aferentă, în suprafaţă totală de 329 mp.

Art. 2: Cuantumul chiriilor pentru contractele ce se vor încheia este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr. 351/18.06.2013 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI