keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 471/30.10.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 28671/30.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2015, Anexei nr. 2 -Buget de Venituri Proprii, Anexei nr. 3 - Buget de credite externe, Anexei nr. 4 - Buget de Fonduri Externe Nerambursabile; Anexei nr.5 - Program Investitii 2015; Anexei nr. 6 - Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabile.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 404/22.09.2015, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managemetul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_6.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MVEUNICIPIUL FIMIȘOARA SC 2013- PROGRAM DEZVOLTARE 2615 PROIECTE CU FINA rectificare 7 HCL DENUMIREA OBIECTIVULUI TARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL TOTAL 2013 din care excedent 2014 Valoare proiect 2015 POSTADERARE Anexa 1a/2 APROBAT, PRIMAR Ă 4 SURSE DE FINANTARE Bugel de Stat Buget focal Contr. Proprie Buget Parteneri Avans pentru derulare Buget EU = Avans pi. & Cheltuieli Alte Surse Eligibile TVA șibil 0 1=2+8+106 223 3 4 5 4 7 8 9 10 11 TOTAL GENERAL 1 351.677,83 138.37 II 36-078,48 177.404.07 24.559,40 46.651,58| 11.123,34 55.860,96 TOTAL GENERAL II 351.677,83 138,37 271.379,89 36.078,48 H77.404,07) 9.980,61| 11.427,13| 3.151,66| 46.651,58| 11.123,34| 33.646,36| 22.214,60 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 313.643,81 138,37 237.522,16 32.331,90 157.014,19| 6.723,17| 10.796,51| 1.102,02| 42.475,29| 7.239,77) 33.646,36| 22.214,60 LUCRĂRI NOI - B 38.034,02 0,00 33.857,73 3.616,58 20.389,88| 3.257,44 630,62| 2.049,64 3.883,57 0,00 0,00 TOTAL GENERAL CHELTUIELI 351.677,83 138,37 271.379,89 36.078,48 177.404,07| 9.980,61| 11.427,13| 3.151,66| 46.651,58| 11.123,34| 33.646,36| 22.214,60 din care pe capitole Capitolul 65.02 Învăţământ 40.614,16 0,00 28.960,63 23.879,%6 468,38 352,45 102,22| 11.653,53 0,00 0,00 0.00 65.02.04 Învățământ secundar 40.614,16 0,00 28.960,63 23.879,9& 468,38 952,45 102,22| _11.653,53 0,09 0,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 40.614,16 0,00 28.960,63 3.557,62 23.879,96 468,38 952,45 102,22| 11.653,53 0.00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 36.553,30 0,00 24.899,77 3.104,94 20.347,88 392,28 952,45 102,22| _11.653,53 0,00 9,00 0,00 Dezvoltarea creativitatii şi capacității de ovare prin abordări interdisci şi facilitarea inserţiei absolvenților pe piața muncii - Colegiul National C.D. i. (FSE) HCL 323/2014 0,00 e VA ci ei n 39,75 m n 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 a- provocarea mea "Colegiul Tehnic ton Mincu Timisoara (SE) HCL486/2014 169,38 0,00 169,38 19,89 14401 442 0,00 1,06 0,00 0.00 0,00 0,00 Msn 1

L 000 00'0 00'0 000 000 00'0 br 6LTIGI 0€P9Z 000 |cslecz S10Z/0FI TDH -1 MIN [189]0D USL MUISOd „Bounu Ur Ry PI ap - op ui ud 000 00'0 00'0 00'0 00'0 000 LITE PE SERI GE ESC 000 |GE“E8SI TIH- ZT MINS” "4004 - 009 000 00% 000 000 00'0 S0'TES'€ 89'Tsr 98'090' 000 98090 Hou prea E 00'0 000 000 LE LE zu“ SLY £r'96T ) |z8'SS6E 606 PL TOTL +F 9601 8S 9001 000 |28SS6tt STINS POD 600Z/ELF TIH UOOpPRD TF INAI0IL INNA 1DANSLIŢ posed d IS POJRIOAZIP 000 00% 00'0 |9S9T LL'0S9 +9 60016 8 IS9L 000 STINS po2 *„880T MI mp0 e 15 “RosPII IRON s |ozer sr 000 000 000 000 00'0 00'0 OTL 00'£0£ LET LOTSE 000 v102/90b TOH (ASA) Beciu, PSEI „ DAJIS [NB3[07 - Un ied od 10|ljUBAJOSqe BDNE SIRUL d dur ap 18 IMBINA BRIID TT 1 a 6 8 L 9 s F £ Ea o OVAL UT aNqIBNA ap. | osamg AY Hg Put) AISI . DON 14D nuquod 1d SUPAY/ VAL 1 ata >IOZ | SULAŞ UD Na a a = S10z stat O ap 10aţoud “VIOI AJBOȚEA ALI Up E ) PAI Jong TAYVINYNIA SO ISUNS

UMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 din care excedent 2014 SURSE DE FINANTARE Buget local Credite IFC Valoare Contr. Proprie roiect Buget de - projec "See | Buget EU Chelt. 2013 Stat TVA Cheltuieli | Neeligi heltuie celigibile Fligtbil (inclusiv TVA) Avans pt. & pentru der Buget Partenei Avans are | Alte Surse deru 9 J=2+8+10 1 = o + m "TOP Management V - NY - Firme de iţiu pentru accesul elevilor la pozi de Lop management, cercetare ş în viața profesioni Colegiul Naţional Bănățean HCL, 192 /2015 ovare 0,00 a 535,95 0,00 233,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 0,00 25.520,80| 3.199,04 19.916,49 171,23 43,41) 2.049,64 3.356,29 0,00) 1.569,76 66.02.06 Spitale 30.446,85 0,00 25.520,80| 3.199,64 19.916,49 43,41) 2.049,64 3.356,29 0.00) 1.569,76 A. Lucrări în continuare 15.847,66 0,00 14277,90) 1.997,79 12.139,12 0,00 0.00 0,06 0,95 0.00) 1.569,76 Dezvol istem regional Lransfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea iagnosticului antenatal al malformatiilor fetale în aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 0,00 3.972,07 713,51 5.057,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,76 140,99 Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin erearea unui centru de cercetare a transnationala privind impactul apeutic si de prevenire a cancerul bolilor congenitale in perioada perinatala RESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1975/48756 (SCM) medi 8.305,83 0.00 8.305,83 1.224,28 7.081,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 14,599,19 9.06 11.242,90) 1.201,25 771,37 171,23 43,41| 2.049,64 3.356,29 0,00 0,00 0,00 Rea area, moderr echiparea Ambulatoriului de obstreiica ginecologie a Spitalului Clinic Municipat de Urgenta Timisoara SMIS 26136, CL 333/2013 14.011,30 0,00 10.6535,01 1.113.06 1.271,67 171,23 4341| 2.049,64 A O Va n ca 0.00 0.00 0,00 N 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 din care excedent 2014 Valoare proiect 1 as 0 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Bugel local Contr. Proprie Cheltuiel Eligibile Chelt, Neeligibite (inclusiv TVA) Avans pt. deru Credite IFC Buget Parteneri Avans & pentru Alte Surse derulare 1=2+8110 11 Imb or domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achizitia de bun luer , sei genta pentru copii "Louis Țurcanu” 387,89 0,00 587,89 88.19 499,70 Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie 2.940,75 9,00 2.120,75 371,50 1.695,20 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 24.00 0,00 24,00 3,60 20,40 B. Lucrări noi 24,00 0,00 24,00 3,60 20,40 lui timişorean" PA17/RO13/prin "Cercetarea istoriei tea | Programu MF SEE 2009-2014 Teatrul Maghiar de Stat " Csiky Gergel 67.02.05.83 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 24,00 2.916,75 0.00 0,00 24,00 2.096,75 3.60 rr mmm mr rr 367,90 20,40 1.674,80 41,69 0,00 820,00 0,00 0,08 0,00 B. Lucrări noi 2.916,73 0,00 2.096,75 367,90 1.674,80 41,69 12,36 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 Modernizarea Parcu sti 465/2010, HCL100/2012 2.916,75 0,00 2.096,75 367,90 1.67. 41,69 0,00 820,00 0,00 0.00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.989,02 131,89 2.566,86 366,00 1.666,18 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 422.16 334,68 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 2.989,02 131,89 2.566,86 366,00 1.666,18 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 422,16 534,68 A. Lucrări în continuare 2.989,02 131,89 2.566,86 366,00 1.666,18 0,00 0.00 0,06 0,00 0.00 422,16 534,68 Dona i

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local din care Valoare Contr. Proprie Buget excedent proiect Buget de - Parteneri Avi = Buget EU Chelt. Avans 2014 2013 Stat Cheltuiel TVA Avans pt. & pentru Eligibil Alte Su DENUMIREA OBIECTIVULUI Neeligibile (inclusiv TVA) derulare 0 1=2+8+10 2 ar 3 4 5 â 7 8 9 10 1 a, modernizarea, dezvoltarea echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta Adapost, situat in misoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 2.989,02| 131.89 2.566,86| 366.00 1.666,18 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 422,16 534,68 pentru Persoane f Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 147.055,12| 6,48 117.684,11| 13.675,88 62.298,84 8.099,55; 10.418,91 999,80 6.972,33) 10.590,43| 22.398,68j 11.600,70 [70.02.03 Locuinţe 43.708,81| 0,00 43.70881| 4.439,27 20.255,92) 7.628,04 795,15 0,00 0,00j 10.590,43 0,06 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte. 43.708,81j 0,00 43.708,81| 4.439,27 20.255,92| 7.628,04 795,15 0,00 0,00] 10.590,43 0,00 0,08, A.Lucrări în continuare 27.275,59| 6,00 27.275,59| 2.818,12 12.870,69j 4.659,62 220,30 0,00 0,00| 6.706,86 0,00 0,06 Promovares unor masuri NZEBR de enovare a cladiril nteligenie si integrate pe piala europeana n sistem "0 energie", 43,51| 0,00 43,51 0,00 32,63 10,88 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 nu Timişoara, pentru familii cu n venit mediu sub 500 de euro/lună” od SMIS 48188 (B-dul C. Aradului 12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul .C., Bratianu nr. 3; B-dul L. Rebreanu 150; B-dul C. Forontalului nr.135, Se. +B+C) 3.623,84| 0,00 3.625,84 > 2 a a a 2.612,06 m = a n 61,37 0.00 0,00j 1.837,18 9,00 0,00 Para E

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local re Valoare Contr. Proprie Buget excedent proiect Buget de Parteneri na tt 2014 DIS Sta Buget EU Chelt. TVA I E Avans | Contribu Cheltuieli | Neeligibile Avans pi. Alte Surse penru proprie Eligib (inclusiv TI der TVA) din c: DENUMIREA OBIECTIVULUI Eligibil deru 1-3 715 a 1224810 1=3+4 Se 9+ 3 4 a = > "n 10 mu Timişoara, pentru fami un venit mediu sub 359 de euro/lună” za 4, cod SMIS 48191 (C.Sagu 83,bl.9,sc. C. Sag 8.797.77| 0.00 8.797.717 902,78 4.112,64 1.662,91 a = ci a 0,00 0,00| 2.087,02 0,00 0.00 energetică a blocu municipiul n venit mediu sub 350 de euro/lună” MIS 48190 (B-dul C. nr.25A, Se. A+B+C; str, Sc. AtB; B-dul L.Rebreanu nr. 141; C. Sever Bocu bl. B 57) 445944) 0.00 4459,44| 471,53) 2.148,07, 864.18 20,94 0,00 000| 954,72 0,00 0,00 ea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe di ipi Timişoara, pentru i n venit mediu sub 350 de euro/lună” 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțiu, nr, 63/A, B-dul ake lonescu nr. 63, B-dul Take fonescu 45, B-dul Take lonescu nr. 37, Calea 33-37, Calea Şagului nr. 53- 35) 8.349.03| 0.00 8.349,03 870,43 965,29 1.599,80 105,57 0.00 0,00 1.807,94 0,00 0,00 B. Lucrări noi 16.433,22| 0,00 16.433,22| 1.621,15 71.385,23| 2.968,42 574,85 0,06 0,90j 3.883,57 0,00 0,00 Sagului ca Pana E

rr tat ta Z SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local TOTAL din care Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2013 "| excedent proiect Buget de _ Parteneri Avi 2013 — = Buget EU Chelt, 2014 2013 Stat îi TVA Avans pt. & pentru Se | Eligib Alte Surse | derulare (inclusiv = TVA) ns 2344 ar + 3 4 5 6 7 3 9 10 1 ea investițiilor în eficiența energelică a blocurilor de locuinţe din Timişoara, pentru fam venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141 cuun 0,00 16. ca a = 22 1.621,15 7. a ai a ca A 2.968,42 574,83 0,00 0,00| 3.883,57 0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 103.346,31| 6,48 73.975,30) 9.236,61 42.042,92 471,51) 9.623,76 999,80) 6.972,33 0,00| 22.398,68j 11.600,70 A. Lucrări în continuare 103.346,31| 6,48 73.975,30) 9.236,61 42.042,92 471,51) 9.623,76 999,80) 6.972,33 0,00| 22.398,68| 11.600, Intrastructura regionala de afaceri si ovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 ei a = 5 a 1.676,91| 0,00 Il. Fa e, a n 75,07 334,00 4 98 446,21 163.63 0.00 0,00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Secto Automotive, HCL. 179/2012 SMIS 39373 9.688,17| 0.00 8.369,46 593,42 2.703,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318,71 3.072,68 N a a m = < i = : Modernizarea statiilor de transport pub termodal la nivelul Polului de Crestere nisoara HCL 218/2012 SMIS 40139 4.083.21| 0.00 n n a m a so, G e a ns A 1.798,42 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 877,39 1.012,33 D-na 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 din care excedent 204 Valoare SURSE DE FINANTARE Buget de at Buget EU Buget local Contr. Proprie Cheltuieli Eligibile Chelt. Neeligi (inclusiv TVA) e TVA Eligibil Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte:'Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 1=2+8+10 253 11 CA 9 “0 temul de supraveghere pentru cresterea gurantei si prevenirea criminalitatii i nunicipiul Timisoara HCL 08/13.12.2012 SMIS 40138 3.838,26 0,00 2.927,20 410,21 1.867,45 46,49 49,46 911,06 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.106,30 0,00 1.106,30 0,00 0,00 1.106,36 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor eziduale 1.106,30 0,96 1.106,30 0,00 0,00 1.106,30 0.06 0,00 0,00 0.00 0,00 [A. Lucrări în continuare 1.106,30 0.00 1.106,30 0.00 0,00 1.106,30 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 inderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.106,30 0,00 1.106,30 0,00 0,00 1.106,30 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 7.663,74 0,00 7.663,74 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 7.663,74 0,00 7.663,74 0,00 0,06 0,06 0,00 0,06 0.06 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 7.663,74 0,00 7.663,74 0,06 0,00 0,80 0,00 0,00 0,06 0,00 0.00 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municip normele de privind emi Timişoara vederea conformă protecția mediului poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 e 7.663,74 0,00 7.663,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.663,74 Capitolul 84.02 Transporturi 118.861,89 0,00 85.756,70 14.908,44 67.947,40 93,46 0,00 0,06 23.849,43 332,91 9.255,76 2.274,49 84.02.03 Transport rutier 118.861,89 0,00 85.756,70 14.908,44 67.947,40 93,46 0.00 0,00 23.849,43 332,91 9.255,76 2.274,49 84.02.03.02 Transportul în comun 111.363,89 0.00 79.663,70 14.036,73 63.979,03 93,46 0,00 0,80 23.849,43 532,91 7.850,76 1.021,57 A. Lucrări în continuare 111.363,89| 0,00 79.663,76 14.036,73 63.979,03 93,46 0,00 0,06 23.849,43 532,91 7.850,76 1.021,57 Trafic management si supraveghere HCL 98/14.09.2012 61.076,16 0,00 7.67 34.937,35 0,00 0,00 0,00 17.044,73 0,00 Nana O

DENUMIREA OBI TIVULUI SURSE DE FINANTARE din care Valoare excedent 2014 Buget de Stat Buget EU 2015 Buget local Contr. Pro o Cheltuieli Avans pt. Credite IFC Buget Parteneri Avans & pentru Alte Surse | derulare proprie 0 12248410 3 3 il = r- > "na Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăviţa) HCL 87/28.02.2012 SMIS 408 0,00 12.363,72 a m, ci sa ci 9.935,83 0,00 0,00 0,00 0,00 S n E = n 4.847,36 0.00 Reabilitare de tramvai si moderni rame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara | 97/14.09.2012 SMIS 40311 8.802,62) 0,00 6.323,72j 1.116,t4 3.081,12 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.478,90 126,46 llenges Sustainable 4LLENGE 110,00) 0.00 0,00 78,10 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121 e retea troleibuz G 84.02.03.01 Drumuri si poduri 24.162,03) 0,00 13.946,61 7.498,00) 0,00 6.093,00 3.968,37 61,56 0,00 0,00 6.804,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405,00 A. Lucrări în continuare 7.498,00) 0.00 6.093,00 3.968,37 0.00 0,00 0,00 0,00 1.405,00 1.252,92 Amenaj re Complex rutier zona 37392 DIRECTOR DIRECȚIA EC ONOMICĂ Smaranda HARAG CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIEI ŞINAȚ IONALĂ Gabriela sica/) i N Michelangelo etapa 1 HCL356/201 1 SMIS 7.498,00| 0,00 609300) 871,71 3.968,37 DIRECTOR DIRECȚIA D FINAN TARE 0,00 0.00 0,00 0.00 1.405,00 TARE NAȚIONALĂ a TOMA Ali

Atasament: ANEXA_4.pdf

UNICIPIUL TIMISOARA BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 4 A au NEXA NR Hotarârea Nr. ......:..: DENUMIREA INDICATORILOR pues po; PO) yeqoude wue1fo1g SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 611,87 611,87 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 611,87 511,87 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 0,00 611,87 611,87 CHELTUIELI DE CAPIȚAL 70 0,00 0,00 0,00 Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.08 0,00 811,87 811,87 Sanatate 66.08 0,00 587,87 587,87 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 587,87 587,87 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE =-|N| N O 56 0,00 587,87 587,87 CHELTUIELI DE CAPITAL no 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitot Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 10 66.08.06 0,00 587,87 587,87 Spitale generale 11 66.08.06.01 0,00 587,87 587,87 Cultura, recreere si religie 12 67.08 0,00 24,00 24,00 CHELTUIELI CURENTE 13 01 0,00 24,00 24,00 Titlul VII? PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14 56 0,00 24,00 24,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 0,00 0,00 0,00 Pag. 1/3

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 PO) yeqosde weiBoiq ejuonul Din total capitol Servicii culturale 16 67.08.03 0,00 24,00 24,00 Institutii publice de spectacole si concerte 17 67.08.03.04 0,00 24,00 24,00 E Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 18 96.08 0,00 0,00 0,00 REZERVE 18 97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 20 98.08 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 21 99.08 0,00: 611,87 611,87 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 0,00 0,00 REZERVE 97. 0,00 0,06 0,00 EXCEDENT 98. 0,00 0,00 0,00 DEFICIT | oa E | 10| O 99. 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI — 0,06 511,87 611,87 CHELTUIELI CURENTE N 01 0,00 611,87 611,87 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 0,00 611,87 611,87 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 9,00 0,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.08 0,00 611,87 611,87 Sanatate 66.08 0,00 587,87 587,87 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 587,87 587,87 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 0,00 587,87 587,87 CHELTUIELI DE CAPITAL m iThW|VI-, O |G 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.08.06 0,00 587,87 587,87 Spitale generale 11 66.08.06.01 0,00 587,87 587,87 Pag.2/3

DENUMIREA INDICATORILOR puei 1oţealpul pod yeqoude wue15o14 eyuonțiul yeounoes Cultura, recreere si religie 67.08 0,00 24,00 24,00 CHELTUIELI CURENTE 13 01 0,00 24,00 24,00 Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 14 56 0,00 24,00 24,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii culturale 16 67.08.03 0,00 24,00 24,00 Înstitutii publice de spectacole si concerte 17 67.08.03.04 0,00 24,00 24,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 18 96.08 0,00 0,00 3,0a REZERVE 19 97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 20 98.08 0,00 0,00| 0,00 DEFICIT 21 99.08 0,00 811,87 811,87 PRIMAR, NICOLAE ROBU RE SMARANDA HARĂCIU / îi "4 Pag.3/3 DIRECTOR ECONOMIC,

Atasament: ANEXA_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE CREDITE EXTERNE Hotarârea Nr. „iasi DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 poI wue1501d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE OTAL CHELTUIELI 51.422,60 0,00| 61.422,60 CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,00 55.860,96& Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.880,96 0,00 55.860,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.561,84 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.561,64 0,00 5.561,64 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 3.058,30 -390,71 2.667,59 Sanatate 66.06 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) OSTADERARE = |N) MO OG O 56 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 0,00 9,00 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 56.06.08 1.710,75 0,00 1.710,75 Spitate generale 66.06.06.01 1.710,75 0,00 1.710,75 Asigurari si asistenta sociala 68.06 1.347,55 -390,71 956,84 HELTUIELI CURENTE 01 1.347,55 -390,71 956,84 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) OSTADERARE 56 1.347,55 -390,71 956,84 Pag. 1/5

DENUMIREA INDICATORILOR po3 Jozealput POS Jeqosde CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala pentru familie si copii 17 68.06.06 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 1.347,55 -390,71 956,84 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.02 1.347,55 -390,71 956,84 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 39.170,31 390,71 39.561,02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 39.170,31 390,71 39.561,02 CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 380,71 33.999,38 Titlul PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.608,87 390,71 33.899,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.561,64 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 7” 5.561,64 0,00 5.561,64 Din total capitol Locuinte 26 70.06.03 5.561,64 0,00 5.561,64 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.08.03.01 5.561,84 0,00 5.561,64 Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 28 70.06.50 33.608,67 390,71 33.999,38 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.06 19.193,99 0,00 19.193,98 Combustibili si energie 30 81.06 7.663,74 0,00 7.663,74 CHELTUIELI CURENTE 31 01 7.663,74 0,00 7.663,74 Tittul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 7.663,74 0,00 7.863,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 7.863,74 0,00 7.663,74 Transporturi 35 84.06 11.530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 2 11.530,25 0,00 11.530,25 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 11.530,25 0,00 11.530,25 Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei 10)e2IPU! POS yeqosde eyuonyu| CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capito! Transport rutier 39 84.06.03 11.530,25 0,90 11.530,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 3.182,42 -524,50 2.657,92 Transport in comun 41 84.06.03.02 8.347,83 524,50 8.872,33 = Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00 0,00 0,00 REZERVE 43 97.06 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 44 98.06 04,00 0,00 0,00 DEFICIT 45 99.06 61.422,60 0,00 61,422,60 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 0,00 0,00 REZERVE 97. 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 98. 0,00 0,00 0,00 DEFICIT — iN O TWO 99. 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 61.422,60 CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,90 55.860,96 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,98 0,90 55.860,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.561,64 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.561,84 0,00 5.561,84 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 3.058,30 -390,71 2.667,59 Sanatate 66.06 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE MO Oa 56 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI DE CAPITAL o 70 0,00 0,00 0,00 Pag. 3/5

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po POS yeqoide Ejuenţul Jeoynoa wes6o1q Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11 66.06.06 1.710,75 0,00 1.710,75 Spitale generale 12 566.06.06.01 1.710,75 0,00 1.710,75 Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 1.347,55 -390,71 956,84 CHELTUIELI CURENTE 14 01 1.347,55 -390,71 956,84 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 56 1.347,55 -390,71 956,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol Asistenta sociala pentru familie si copii 17 88.06.06 0,00 0,00 9,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 1.347,55 -390,71 955,84 Cantine de ajutor social 19 68.06.15.02 1.347,55 -390,71 956,84 _ Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 39.170,31 390,71 39.561,02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 39.170,31 390,71 39.561,02 CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 390,71 33.999,38 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.608,67 390,71 33.999,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.561,64 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 5.561,64 0,00 5.561,84 Din total capitol Locuinte 26 70.06.03 5.561,64 0,00 5.561,64 Dezvoltarea sistemului de focuinte 27 70.06.03.01 5.561,84 0,00 5.561,84 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 28 70.06.50 33.608,67 390,71 33.999,38 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.06 19.193,99 0,06 18.193,95 Combusti i energie 30 81.06 7.663,74 0,00 7.663,74 CHELTUIELI CURENTE 31 01 7.663,74 0,00 7.863,74 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 7.663,74 0,00 7.663,74 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 JoțeoIput po3 yeqoide ure1604 gyuonţul yeoynoss CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitot Energie termica 34 81.06.06 7.663,74 0,00 7.663,74 Transporturi 35 84.06 11.530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 11.530,25 0,00 11.530,25 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 11.530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 38 84.06.03 11.530,25 0,00 11.530,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 3.182,42 -524,50 2.857,92 Transport in comun ai 84.06.03.02 8.347,83 524,50 8.872,33 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 0,00 0,00 0,00 |REZERVE 43 97.06 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 44 98.06 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 45 99.06 61.422,60| 0,00 1.422,60 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag.5/5 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HIARACICU |

Atasament: ANEXA_2.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII | = x e) DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JoţeIPUI pOJ yeqousde webo1q Bjuenyul SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 300.065,86 18.292,75 318.358,61 I. VENITURI CURENTE 00.02 279.969,34 19.055,64 299.024,98 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 279.969,34 19.055,64 299.024,98 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,29 0,00 1.737,28 Venituri din proprietate 30.10 1.737,29 0,00 1.737,29 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din proprietate | O 30.10.50 316,73 0,00 316,73 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII am 00.09 278.232,05 19.055,64 297.287,69 Venituri din dobanzi o _ 31.10 5,00 0,00 6,00 Alte venituri din dobânzi — = 31.10.03 6,00 0,00 8,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati N — 33.10 271.449,46 19.055,64 250.505,10 Taxe si alte venituri în invatamant m = 33.10.05 8.801,81 0,00 6.801,81 Venituri din prestari de servicii t = 33.10.08 2.928,42 0,00 2.928,42 Contributia de intretinere a persoanelor asistate O _ 33.10.13 23,00 0,00 23,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Vo 33.10.14 15.452,68 0,00 15.452,68 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa = = 33.10.16 81,49 0,00 81,49 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare mw = 33.10.17 282,00 0,00 282,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive a = 33.10.18 633,90 0,00 633,90 Venituri din cercetare o N 33.10.20 260,00 0,00 260,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate — N 33.10.21 180.746,88 19.055,64 209.802,52 Venituri din cantractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat N N 33.10.30 38.280,00 0,00 39.280,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 23 33.10.31 6.405,00 0,00 6.405,00 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 24 33.10.32 2.338,00 0.00] 2.338,00 Pag. 1/11 if

DENUMIREA INDICATORILOR puei pos Joţeatpu| pod Jeqoude weJ6o1d eyuonul Aţte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 6.216,28 0,00 6.216,28 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 26 34.10 16,00 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 27 34.10.50 16,00 0,00 16,00 Diverse venituri 28 36.10 5.830,92 0,00 5.830,92 Alte venituri 29 36.10.50 5.830,92 0,00 5.830,92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 30 37.10 925,67 0,00 929,67 Donatii si sponsorizari 31 37.10.01 284,12 0,00 284,12 Varsaminte din sectiunea ds functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subven 32 37.10.03 -1.479,60 0,90 -1.479,60 Varsaminte din sectiunea de functionare 33 37.10.04 1.479,80 0,00 1.479,60 Alte transferuri voluntare 34 37.10.50 645,55 0,00 645,55 IV. SUBVENTII 35 00.12 11.227,80 -175,00 11.052,80 Subventii de la alte administratii 36 43.10 11.227,80 -175,00 11.052,80 Subventii de ia bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santatii 37 43.10.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielitor de capital din domeniul santa! 38 43.10.14 9.035,80 0,00 9.035,80 Sume din bugetul de stat catre bugetele focale pentru finantarea investitiilor în sanatate 39 43.10.15 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate 40 43.10.16.01 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume aicoate de la bugetul local 41 43.10.22 500,00 -175,00 325,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 42 43.10.22.02 500,00 -175,00 325,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 43 45.10 8.868,72 -587,89 8.280,83 Fondul European de Dezvoitare regionala 44 45.10.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45 45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Mecanismul financiar norvegian 46 45.10.18 587,89 -587,89 0,00 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 47 45.10.18.01 88,19 -88,19 0,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 48 45.10.18.02 499,70 -499,70 0,00 TOTAL CHELTUIELI 49 300.065,86 18.292,75 318.358,61 CHELTUIELI CURENTE 50 01 287.815,46 18.467,75 306.283,21 Pag.2/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 poa yeqosde uie16014 1e2yn2e1 We160Id TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 119.446,53 20.083,64 138.510,17 TITLUL il BUNURI Si SERVICII 52 20 158.862,86 -1.008,00 157.854,86 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 53 56 8.893,72 -587,89 8.305,83 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 54 57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 55 59 372,35 0,00 372,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 12.250,40 -175,00 12.075,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 12.250,40 -175,00 12.075,40 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 58 50.10 5.204,35 -175,00 5.029,35| Alte servicii publice generale 59 54.10 5.204,35 -175,00 5.029,35 CHELTUIELI CURENTE 860 01 4.729,35 0,00 4.729,35 TITLUL ft CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 2.563,35 0,00 2.563,35) TITLUL Îl BUNURI SI SERVICII 62 20 2.166,00 0,00 2.166,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 475,00 -175,00 300,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 64 71 475,00 -175,00 309,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 65 54.10.10 5.204,35 -175,00 5.029,35 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 66 64.10 294.861,51 18.467,75 313.323,26 Invatamant 87 85.10 27.188,7$ 0,00 27.188,79 CHELTUIELI CURENTE 68 01 26.914,30 0,00 26.914,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 69 10 4.128,89 0,00 4.129,88 TITLUL ft BUNURI SI SERVICII 70 20 22.357,06 0,00 22.357,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 7” 57 240,00 0,00 240,00i TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 72 59 187,35 0,00 187,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 70 274,49 0,00 274,49 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 74 71 274,49 0,00 274,49 Din tatal capitoi invatamant prescolar si primar 75 85.10.03 13.879,24 0,00 13.979,24 invatamant prescolar 76 85.10.03.01 11.135,86 0,00 11.135,66 Invatamant primar 7” 65.10.03.02 2.843,58 0,00 2.843,58 Pag.3/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10yeoIpu? po) Jeqoide ue1601d ejuanpui yeoynoss weiBorq Invatamant secundar 65.10.04 8.342,95 0,00 8.342,95 Invatamant secundar inferior 75 65.10.04.01 1.453,78 0,00 1.453,78 invatamant secundar superior 80 65.10.04.02 6.506,69 0,00 6.506,69 Invatamant profesional 81 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 Invatamant postliceal 82 65.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 Servicii auxiliare pentru educatie 83 65.10.11 3.289,30 0,00 3.289,30 internate si cantine pentru elevi 84 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 Sanatate 85 66.10 264.584,72 18.467,75 283.052,47 CHELTUIELI CURENTE 86 01 253.193,81 18.467,75 271.661,56 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 87 10 112.323,29 19.988,64 132.311,93 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 88 20 131.791,80 -933,00 130.858,80 E ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 89 56 8.893,72 -587,89 8.305,83 TLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 59 185,00 0,00 185,00 HELTUIELI DE CAPITAL 91 70 11.390,91 0,00 11.390,91 ITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 11.390,91 0,00 11.390,91 in total capitol ervicii medicale in unitati sanitare cu paturi 93 66.10.06 264.584,72 18.467,75 283.052,47 pitate generale 94 66.10.06.01 264.584,72 18.467,75 283.082,47 ultura, recreere si religie 95 67.10 2.585,00 0,00 2.585,00 HELTUIELI CURENTE 96 01 2.475,00 0,00 2.475,00 TLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 97 10 430,00 75,00 505,00 TLUL Hi BUNURI SI SERVICII 98 20 2.045,00 -75,00 1.870,00 HELTUIELI DE CAPITAL 99 70 110,00 0,00 110,00 OA OM DIO m E [OIE TLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 100 71 110,00 0,00 110,00 Din total capitol Servicii culturale 101 67.10.03 2.585,00 0,00 2.585,00 Institutii publice de spectacole si concerte 102 67.10.03.04 1.735,00 0,90 1.735,00 Case de cultura 103 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Pag.4/11

DENUMIREA INDICATORILOR 10JBDIPUI POD pus po Jeqoide eyuenyu) Jeoynoe1 Asigurari si asistenta sociala 104 |68.10 503,00 0,00 503,00 CHELTUIELI CURENTE 105 [01 503,00 0,00 503,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 106 |20 503,00 0,00 503,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 [68.10.04 503,00 0,00 503,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 109 [68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 110 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si cop 111 [68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 112 (96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 113 197.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 114 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 115 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE T 278.921,74 19.055,64 297.977,38 TOTAL VENITURI 00.01 278.921,74 19.055,64 297.977,38 I. VENITURI CURENTE 00.02 278.489,74 19.055,64 297.545,38 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 278.489,74 19.055,64 297.545,38 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.737,29 0,00 1.737,25 Venituri din proprietate 30.10 1.737,28 0,00 1.737,28 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institui publice m |N mt 10| OO 30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din proprietate n 30.10.50 316,73 0,00 316,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o 00.09 276.752,45 19.055,64 295.808,0$ Venituri din dobanzi Pr pn 31.10 6,00 0,00 6,00 Alte venituri din dobânzi N = 31.10.03 6,00 0,00 6,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati m = 33.10 271.449,46 19.055,64 290.505,10 Taxe si alte venituri in invatamant t = 33.10.05 6.801,81 0,00 6.801,81 Venituri din prestari de servi: WO pa 33.10.08 2.928,42 0,00 2.928,42 Pag.5/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei Joţealput POS Jeqoide uei6orq Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.10.13 23,00 0,00 23,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 17 33.10.14 15.452,68 0,00 15.452,68 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 18 33.10.16 81,49 0,00 81,49 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 18 33.10.17 282,00 0,00 282,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 20 33.10.18 833,90 0,00 833,90 Venituri din cercetare 21 33.10.20 280,00 0,00 260,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 22 33.10.21 190.746,88 19.055,64 209.802,52 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 23 33.10.30 39.280,00 0,00 39.280,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 24 33.10.31 8.405,00 0,00 6.405,00 Venituri din contractele incheiate cu înstitutiile de me: a legala 25 33.10.32 2.338,00 0,90 2.338,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 26 33.10.50 6.216,28 0,00 6.216,28 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 27 34.10 16,00 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 28 34.10.50 16,00 0,00 16,00 Diverse venituri 29 36.10 5.830,92 0,00 5.830,92 Alte venituri 30 36.10.50 5.830,92 0,00 5.830,92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 31 37.10 -548,93 0,00 -549,93 Donatii si sponsorizari 32 37.10.01 284,12 0,00 284,12 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiul subven de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 33 37.10.03 -1.479,60 0,00 -1.479,60 Alte transferuri voluntare 34 37.10.50 545,55 0,00 645,55 IV. SUBVENTII 35 00.12 432,00 0,00 432,00 Subventii de la alte administratii 36 43.10 432,00 0,00 432,00 Subveniii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santat 37 43.10.10 432,00 0,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 38 278.921,T4 19.055,64 297.977,38 CHELTUIELI CURENTE 39 01 278.921,74 19.055,84 297.977,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40 10 119.446,53 20.083,84 139.510,17 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41 20 158.862,86 -1.008,00 157.854,86 Pag.86/11

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 POI yeqoude weifoiy euongul Jeoynoas wesBoJy TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 43 59 372,35 0,00 372,35 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.10 4.729,35 0,00 4.728,35 Alte servicii publice generale 45 54.10 4.129,35 0,00 4.729,35 CHELTUIELI CURENTE 46 01 4.729,35 0,00 4.729,35 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47 10 2.563,35 0,00 2.563,35 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 48 20 2.166,00 0,00 2.166,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 49 54.10.10 4.729,35 0,00 4.729,35 Partea a ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 64.10 274.192,38 19.055,64 293.248,03 Invatamant 51 65.10 26.914,30 0,00 26.914,30 CHELTUIELI CURENTE 52 01 26.914,30 0,00 26.914,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 4.129,89 0,00 4.128,89 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 54 20 22.357,06 0,00 22.357,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 55 57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 56 59 187,35 0,00 187,35 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 57 65.10.03 13.979,24 0,00 13.979,24 Invatamant prescolar 58 65.10.03.01 11.135,66 0,00 11.135,66 Invatamant primar 59 65.10.03.02 2.843,58 0,00 2.843,58 Invatamant secundar 60 65.10.04 8.068,46 0,00 8.068,46 Invatamant secundar inferior 61 65.10.04.01 1.453,78 0,00 1.453,78 Invatamant secundar superior 62 65.10.04.02 6.232,20 0,00 6.232,20 Invatamant profesional 63 65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 Invatamant postliceal 84 65.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 Servicii auxiliare pentru educatie 85 65.10.11 3.289,30 0,00 3.289,30 internate si cantine pentru elevi 66 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 Sanatate 67 66.10 244.300,09 19.055,64 263.355,73 CHELTUIELI CURENTE 68 01 244.300,09 19.055,64 263.355,73 Pag. 7/11

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 10360Iput POI yeqoide luesfo,g Bjuenyul yeoyoe1 ue1i6ord TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 112.323,29 19.988,64 132.311,93 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 70 20 131.791,80 -933,00 130.858,80 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 71 59 185,00 0,00 185,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 72 66.10.06 244.300,09 19.055,64 263.355,73 Spitale generale 73 86.10.06.01 244.300,09 19.055,64 263.355,73 Cultura, recreere si religie 74 67.10 2.475,00 0,00 2.475,00 CHELTUIELI CURENTE 75 01 2.475,00 0,90 2.475,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 430,00 75,00 505,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII T7 20 2.045,00 -75,00 1.970,00 Din total capitol Servicii culturale 78 67.10.03 2.475,00 0,00 2.475,00 Institutii publice de spectacole si concerte 79 67.10.03.04 1.625,00 0,00 1.625,00 Case de cultura 80 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 81 88.10 503,00 0,00 503,00 CHELTUIELI CURENTE 82 01 503,00 0,00 503,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 83 20 503,00 0,00 503,00 Din tatal capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 84 68.10.04 503,00 0,90 503,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 85 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 86 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru famitie si copii 87 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 88 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 89 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 90 98.10 0,00 0,06 0,00 DEFICIT 91 99.10 0,00 0,00 0,06 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 21,144,12 -762,88 20.381,23 TOTAL VENITURI 00.01 21.144,12 -762,89 20.381,23 Pag.8/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10)BDIPUL POD ueiBoly Ejuonțuj 3eaygoe1 Wweifotq I. VENITURI CURENTE 00.02 1.479,60 0,00 1.479,60 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 1.479,60 0,00 1.479,60 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 1.479,60 0,00 1.479,60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 1.479,60 0,00 1.479,60 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 1.479,60 0,00 1.479,60 IV. SUBVENTII 00.12 10.795,80 -175,00 10.620,80 Subventii de la alte administrati m|<t|W|o|r-j oo 43.10 19.795,80 -175,00 10.620,80 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santa a = 43.10.14 9.035,80 0,00 9.035,80 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate _ _— 43.10.16 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate 12 43.10.16.01 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume aicoate de la bugetul locali 13 43.10.22 500,00 -175,00 325,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 14 43.10.22.02 500,00 -175,00 325,00 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 15 45.10 8.868,72 587,89 8.280,83 Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.10.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Sume primite în contul platilor efectuate in anui curent 17 45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Mecanismul financiar norvegian 18 45.10.18 587,89 -587,89 0,00 Sume primite în contut platilor efectuate in anul curent 19 45.10.18.01 88,19 -88,19 0,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 20 45.10.18.02 499,70 -499,70 0,00 TOTAL CHELTUIELI 21 21.144,12 -762,89 20.381,23 CHELTUIELI CURENTE 22 01 8.893,72 -587,89 8.305,83 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 8.893,72 -587,89 8.305,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 12.250,40 -175,00 12.075,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 12.250,40 -175,00 12.075,40 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 26 50.10 475,00 -175,00 300,00 Alte servicii publice generale 27 54.10 475,00 -175,00 300,00 CHELTUIELI CURENTE 28 01 0,00 0,00 0,00 Pag.9/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei POI yeqosde weiBos4y eyuenyuj weibo1y CHELTUIELI DE CAPITAL 70 475,00 -175,00 300,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 30 71 475,00 -175,00 300,00 Din totat capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 31 54.10.10 475,00 -175,00 300,00 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 64.10 20.663,12 -587,8$ 20.081,23 Invatamant 33 65.10 274,49 0,00 274,49 CHELTUIELI CURENTE 34 01 0,00 0,00 9,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 274,49 0,00 274,49 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 274,49 0,00 274,49 Din total capitol invatamant prescolar si primar 37 85.10.03 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 38 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 39 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 40 65.10.04 274,49 0,00 274,49 Invatamant secundar inferior 41 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 42 65.10.04.02 274,49 0,00 274,49 invatamant profesional 43 85.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 44 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 45 65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 46 65,10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 47 66.10 20.284,63 -587,8$ 19.696,74 CHELTUIELI CURENTE 48 01 8.893,72 -587,89 8.305,83 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 49 56 8.893,72 -587,89 8.305,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 70 11.390,91 0,00 11.380,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 51 71 11.390,91 0,00 11.390,91 Din total capitol Servii medicale în unitati sanitare cu paturi 52 56.10.06 20.284,63 -587,89 19.696,74 Spitale generale 53 66.10.06.01 20.284,63 -587,89 19.696,74 Pag. 10/11

DENUMIREA INDICATORILOR pusi poa 10JBSIpU! POD yeqosde wesBoiy Cultura, recreere si religie 67.10 110,00 0,00 110,00 CHELTUIELI CURENTE 55 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 110,00 0,00 110,00 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 57 TI 110,06 0,00 110,00 Din total capitol ii culturale 58 67.10.03 110,00 0,00 110,00 ii publice de spectacole si concerte 59 67.10.03.04 110,00 0,00 110,00 Case de cultura 860 67.10.03.068 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 81 96.10 0,00 0,00 2,00 REZERVE 82 97.10 0,00 0,00 _9,00 EXCEDENT 63 98.19 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 84 99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, NICOLAE ROBU CX d. VI Pag. 11/11 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU 1

Atasament: REFERAT.pdf

TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ s PICIUL BUG Nr. SCOS - 1 320 102015 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2015 Având în vedere: - Dispozitile Primarului nr. 1276/12.10.2015, respectiv nr. 1321/22.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara; - Referatul nr. SC2015 — 021047 / 05.08.2015 al Compartimentului Servicii Informatice — Administrator Public, prin care se solicita suplimentarea cap. 51.02.01.03 — „Autoritati executive, dotari independente si alte investitii”, titlul XI — active nefinanciare; : - Adresa nr. 124310 / 28.10.2013 Directiei de Evidenta a Persoanelor, de disponibilzare a unor sume ramase neutilizate; - Adresa nr. 2586/26.10.2015 a Casei de Cultura de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de cultura”, titlul II — bunuri si servicii; - Referatul FN a Directiei Urbanism prin care se disponibilizeaza sume neutilizate; - Referatul nr. 28546 / 29.10.2015 Biroului Tehnic — Administrator Public prin care se solicita transferarea unor sume în cadrul capitolului 65.02 „Invatamant”; - Referatul SC2015 — 28554 / 29.10.2015 Biroului Tehnic — Administrator Public prin care se solicita transferul unor sume in cadrul capitolului 65.02 „Invatamant”; - Referatul nr. 28490 / 29.10.2015 Biroului Tehnic — Administrator Public prin care se renunta la suma alocata unor lucrari de investitii; - Referatul SC2013 — 28552 / 29.10.2015 Directiei de Mediu prin care se disponibilizeaza sume aferente obirctivului de investitii „Reconstructie ecologica balta de pe strada Lamaitei”; - Referatul SC2015 — 28612 /30.10.2015 Directiei Tehnice — Serviciul Energetic si Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice prin care se disponibilizeaza sume aferente cap. 70.02.03.01 „Expertiza, audit, DALI si PT la blocuri de locuinte in Municipiul Timisoara”; - Referatul SC2015 — 28483 / 28.10.2015 Directiei Dezvoltare prin care se disponibilizeaza sume aferente capitolului 70.02.50, pozitia „Racord la reteaua metropolitana existenta de fibra optica pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru cresierea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Timisoara”; - Referatul Directiei Tehnice — Serviciul Energetic si Monitorizarea Serviciilor de Utilitati Publice prin care se solicita redistribuirea unor sume; - Referatul SC2013 — 27342 /29.10.2015 Directiei Tehnice — Serviciul Transport si Siguranta Circulatiei prin care se disponibilizeaza sume din cadrul cap. 84.02.03.03 „Strazi”, titlul XI — active nefinanciare; - Adresa nr. SC2015 — 27933 / 22.10.2015 Directiei Comunicare prin care se solicita redistribuirea unor sume in cadrul cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul II — bunuri si servicii;

- Adresa nr. SC2015 — 27906 / 22.10.2013 Compatimentului Voluntar pentru ituatii de Urgenta prin care se solicita redistribuirea unor sume in cadrul cap. 61.02.05 Adresa nr. 17349 /22.10.2015 Spitalului Climte a icipal de Urgenta prin care se e in cadrul cap. 66.10.06.01, titlul — cheltuieli de alimentarea unor sun - Referatul SC2015 — 2353 / 19.10.2015 Directiei Tel Siguranta Circulatiei prin care se solicita suplimentarea unor sume la cap. 84.02.03.02 — Transport în comun, titlul IV - Subventii; - Adresa 4228 20.10.2015 Teatrului Maghiar „Csiky Gergely” Timisoara prin care se solicita suplimentarea unor sume la cap. 67.08.03.04, fonduri externe nerambursabile; - Referatul SC2015 — 27342 / 15.10.2015 Directiei Tehnice prin care se solicita suplimentarea unor sume la cap. 84.02.03.03 — Strazi, titlul IN - bunuri si servicii, respectiv cap, 70.02.05.01 „Alimentari cu apa”, 70.02.06 „Iluminat public”; - Adresa nr. 15372 / 23.10.2015 Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara prin care se solicita suplimentarea unor sume la cap. 66.10.06.01 — titlul 1 — cheltuieli de personal, respectiv bugetul de fonduri externe nerambursabile; - Adresa 4072 / 09.10.2015 Teatrului Maghiar „Csiky Gergely” Timisoara prin care se solicita redistribuirea si suplimentarea unor sume; - Referatul SC2015 — 24745 / 12.10.2015 Directiei Tehnice prin care se solicita suplimentarea unor sume - Referatul SC2015 — 26088 / 06.10.2015 Serviciului Juridic prin care se solicita suplimentarea unor sume la cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”; - Analizand executia de casa la data de 28.10.2015 s-a constatat o realizare suplimentara de venituri, conform anexei nr. 1 — Buget Local; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin. 1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 „Buget de Venituri Proprii”, anexei nr. 3 „Program Investitii pe anul 2015”, respectiv anexei nr. 4 „Fonduri Externe Nerambursabile” „anexa nr. 5 „Program Investitii 2013”, anexa nr. 6 — „Proiecte cu finantare externa nerambursabila”. aice — Serviciul Transport si DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU Cod FP 53 —91, Ver.

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL ANEXA 1 Anexa 2.38-1 CĂ HMENDANEA E. Hotarârea 9 de A 5 3 z 3 i g 5 Ss = S = o DENUMIREA INDICATORILOR > g E s E Sl 2 5 E : O e 9 a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1 TOTAL VENITURI 1 [00.01 1.103.355,83 10.718,72 1.114.074,55 VENITURI PROPRII 2 |48.02 535.402,68 32.729,52 568.132,20 l. VENITURI CURENTE 3 [00.02 717.572,48 31.840,81 749.413,29 - |A. VENITURI FISCALE 4: |00.03 675.080,36 28.240,81 703.321,17 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL [s 00.04 357.610,95 17.740,81 375.351,76 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 |00.05 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit [7 [01.02 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.02.01 7.633,03 0,00 7.633,03 A12, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 347.415,38 17.740,81 365.156,19 Impozit pe venit 10 [03.02 11.821,01 2.000,00 13.821,01 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 03.02.18 11.821,01 2.000,00 13.821,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 335.594,37 15.740,81 351.335,18 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 (04.02.01 316.855,37 15.740,81 332.596, 18| Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14: (04.02.04 18.739,00 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 [00.07 2.562,54 0,00 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 |05.02 2.562,54 0,00 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02.50 2.562,54 0,00 2.562,54 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.0$ 88.780,38| 5.500,00 94.280,38 Impozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 88.780,38 5.500,00 94.280,38 Impozit pe cladiri 20 [07.02.01 72.627,26 5.000,00 77.627,26 Pag. 1/24 _

-| 8 = g 5 5 3 DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E 6 2 5 = E S 2 e a a Impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 23.806,58 5.000,00 28.606,56 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 impozit pe terenuri 23 |07.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 4.788,01 0,00 4.788,01 Impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 6.063,12 0,00 6.083,12 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 343,15 0,00 343,15 1 lunare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 27 |07.02.03 4.839,51 500.00 533951| Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 119,33 0,00 119,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 225.683,75 5.000,00 230.683,75| Sume defalcate din TVA 11.02 183.512,00 0,00 183.512,00 alor e ci Bucuresti cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 11.02.02 181.740,00 0,00 181.740,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 766,27 0,00 766,27 Taxe hoteliere 12.02.07 766,27 0,00 768,27 [Taxe pe servicii specifice 15.02 773,39 0,00 773,39 Impozit pe spectacole 15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 40.632,09 5.000,00 45.632,09 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 32.812,61 5.000,00 37.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 16.314,76 5.000,00 21.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 16.497,85 0,00 16.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 2,72 0,00 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 7.816,76 0,00 7.816,76 AS. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 00.11 3.005,28 0,00 3.005,28 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 3.005,28 0,00 3.005,28 Alte impozite si taxe 18.02.50 3.005,28 0,00 3.005,28 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 a 3.600,00 46.092,12 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 22.426,30| 3.100,00 25.526,30 Pag.2/24

5 8 3 2 e E ă 8 g DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E 5 3 = 5 6 e 9 a a Venituri din proprietate 49 |30.02 22.412,74 3.100,00 25.512,74 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 [30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 |30.02.05.30 20.812,74 0,00 20.812,74 Venituri din dividende 52 |30.02.08 1.600,00 3.100,00 4.700,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 1.600,00 3.100,00 4.700,00 Venituri din dobanzi 54 |31.02 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 55 [31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 [00.14 20.065,82 500,00 20.565,82 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 (33.02 298,22 09,00 298,22 Venituri din prestari de servicii 58 |33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 |33.02.12 283,90 0,00 283,90 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 [33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise St [34.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 11.081,18 500,00 11.581,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 11.050,61 500,00 11.550,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 |35.02.01.02 11.050,61 500,00 11.550,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 |35.02.02 0,25 0,00 0,25 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 67 [35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 68 [35.02.50 30,28| 0,00 30,28 Diverse venituri 69 |36.02 5.396,80 0,00 5.396,80 Taxe speciale 70 |36.02.06 3.848,43 0,00 3.848,43 Alte venituri 71 |36.02.50 1.548,37 0,00 1.548,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 (37.02 150,00 0,00 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 (37.02.03 -32.919,18 -7.000,00 -39.919,18 Varsaminte-din sectiunea de functionare 74 (37.02.04 32.919,18 7.000,00 39.919,18 Alte transferuri voluntare 75 |37.02.50 150,00 0,00 150,00 II. VENITURI DIN CAPITAL 76 jo0.15 1.492,20 888,71 2.380,91] Pag: 3/24

E ș e 3 i e DENUMIREA INDICATORILOR = < E s E Sl 23 5 = : O e e a a Venituri din valorificarea unor bunuri 77 |39.02 1.492,20 888,71 2.380,91 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 |39.02.03 358,70 0,00 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 79 [39.02.07 971,44 822,13 1.793,57 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 |39.02.10 162,06 66,58 228,64 IV. SUBVENTII 81 |00.17 127.831,85 -1.582,72 126.249,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 |00.18 127.831,85 -1.582,72 126.249,13 Subventii de la bugetul de stat 83 |42.02 127.831,85 -1.582,72 126.249,13 A. De capital 84 118.281,17 -1.582,72 116.698,45 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 |42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00 Pacat în urgenta în sanatate bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 86 42.02.1601 2.790,00 0,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 87 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 88 |42.02.20 110.491,17 -1.582,72 108.908,45 B. Curente 89 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 90 [42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 91 [42.02.41 9.519,84 0,00 9.519,84 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 92 |45.02 256.459,30 -20.428,08 236.031,22 Fondul European de Dezvoltare regionala 93 [45.02.01 255.407,06 -20.888,08 234.518,98 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 94 [45.02.01.01 255.407,06 -20.888,08 234.518,98 Fondul Social European 95 [45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 [45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 97 j45.02.03 465,55 0,00 465,55 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 98 j45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 99 [45.02.03.03 13,67 0,00 13,67 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 [45.02.07 163,25 450,00 613,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 101 |45.02.07.01 1441. 100,00 11441] Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 102 |45.02.07.02 148,84 350,00 498,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 [45.02.15 79,08 10,00 89,08 Prefinantari 104 |45.02.15.03 79,08 10,00. 89,08 Pag. 4/24

a a 5 i 8 8 5 & a 5 a < a E o DENUMIREA INDICATORILOR = e E E Sl 3 £ a e e a a TOTAL CHELTUIELI 105 1,119.321,57 10.718,72 1.130.040,29/ CHELTUIELI CURENTE 106 |01 970.195,54 22.271,47 992.467,01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107 (10 235.048,46 345,81 235.394,27 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 |20 270.447,80 15.535,00 285.982,80 TITLUL III DOBANZI 4 109 [30 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 110 [40 105.975,00 7.000,00 112.975,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 |51 25.412,09 -175,00 25.237,09 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 |56 289.293,49 -2.394,34 286.899,15 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 [57 21.818,70 -290,00 21.528,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 114 |59 4.800,00 2.250,00 7.050,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115j70 116.726,30 -11.552,75 105.173,55 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116[71 116.721,00 -11.552,75 105.168,25 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 117 |72 5,30 0,00 5,30 TITLUL XVIE RAMBURSARI DE CREDITE 118 [81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 119 [50.02 71.652,78 1.600,65 73.253,43 Autoritati publice si actiuni externe 120 [51.02 50.349,42 1.775,65 52.125,07 CHELTUIELI CURENTE 121 |01 46.090,53 2.270,00 48.360.53| TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 122 [10 32.067,62 0,00 32.067,62 TITLUL HF BUNURI SI SERVICII 123 |20 12.022,91 20,00 12.042,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124 159 2.000,00 2.250,00 4.250,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 4.258,89 -494,35 3.764,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 (71 4.258,89 -494,35 3.764,54 Din total capitol | Autoritati executive si legislative 51.02.01 50.349,42 1.775,65 52.125,07 Autoritati executive 128 [51.02.01.03 50.349,42 1.775,65 52.125,07 Alte servicii publice generale 129 [54.02 3.903,36 -175,00 3.728,36 CHELTUIELI CURENTE 130 [01 3.855,36 -175,00 3.680,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 [51 3.855,36 -175,00| 3.680,36 CHELTUIELI DE CAPITAL 132|70 0,00 0,00 0,00 Pag: 5/24

„le £ 5 8 5 5 DENUMIREA INDICATORILOR E g S E 8 3 £ 5 O 2 e a a TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 13381 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 134 [54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 [54.02.10 3.855,36 -175,00 3.680,36 Alte servicii publice generale 136 [54.02.50 0,00 a 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 |55.02 17.400,00 0,00 17.400,00 CHELTUIELI CURENTE 138 [01 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL IN DOBANZI 139 |30 17.400,00 0,00 17.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 141 [55.02.01 17.400,00 0,00 17.400,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SISURANTA NATIONALA 142 |59.02 21.068,44 0,00 21.068,44 Ordine publica si siguranta nationala 143 |61.02 21.068,44 0,00 21.068,44 CHELTUIELI CURENTE 144 |01 19.693,30 0,00 19.693,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL [rss 10 16.893,30 0,00 16.893,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 146 [20 2.700,00 0,00 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 |51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 148 [59 100,00 0,00 100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149|70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 |71 1.375,14 0,00 1.375,14 Din total capitol Ordine publica 151 [61.02.03 20.343,30 0,00 20.343,30 Politie locala: 152 [61.02.0304 20.343,30 0,00 20.343,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 153 [61.02.05 725,14 0,00 725,14 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 [64.02 469.064,24 1.758,16 470.822,40 invatamant 155 |65.02 243.833,15 2.688,99 246.522,14 CHELTUIELI CURENTE 156 |01 237.112,14 4.097,02 241.209,16 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 157 |10 146.520,00 0,00 146.520,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 158 |20 48.270,00| 1.790,00 50.060,00 Pag. 6/24

„8 3 2 5 3 e 3 DENUMIREA INDICATORILOR 3 8 E s E Sl 23 5 = SG e e a O Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 156 38.017,14 2.597,02 40.614,16 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 [57 1.805,00 -290,00 1.315,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 161 |59 2.700,00 0,00 2.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL [162 [70 6.721,01 -1.408,03 5.312,98 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 |71 6.721,01 -1.408,03 5.312,98 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 164 (65.02.03 65.939,61 152,80 66.092,41 Invatamant prescolar ] 165 |65.02.03.01 37.780,23 152,80 37.933,03 Invatamant primar 166 [65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 invatamant secundar 1867 |65.02.04 176.885,65 2.536,19 179.421,84 invatamant secundar inferior 168 [65.02.04.01 45.814,26 -175,00 45.639,26 Invatamant secundar superior 169 |65.02.04.02 128.387,99 2.711,19 131.099,18 Invatamant profesional 170 |65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 171 [65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 172 (66.02 66.139,77 -108,64 66.031,13 CHELTUIELI CURENTE E 01 a 0,00 45.795,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 (10 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 |20 8.349,98 0,00 8.349,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 176 [51 12.525,80 0,00 12.525,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 177 |56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 178 |70 20.344,39 -108,64 20.235,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 179|71 20.344,39 -108,64 20.235,75 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 180 [66.02.06 60.732,57 -108,64 60.623,93 Spitale generale 181 |66.02.06.01 60.732,57 -108,64 60.623,93 Servicii de sanatate publica IE [BEC 5.407,20 0,00 5.407,20 Cultura, recreere si religie | 183 [67.02 105.543,46 -1.168,00 104.375,46 CHELTUIELI CURENTE 184|01 93.335,12 1.225,00 94.560,12 -|TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 185 |10 14.839,37 0,00 14.638,37 Pag. 7/24

5 5 E e 3 & g 5 Ss S «Su E o DENUMIREA INDICATORILOR = g E E 6 3 E 5 O o e a a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 186 |20 68.982,00 1.225,00 70.207,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 187 |51 — 6.797,00 0,00 6.797,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 188 [56 2.916,75 0,00, 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 189 (70 12.208,34 -2.393,00 9.815,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 190 [71 12.208,04 -2.393,00 9.815,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 19172 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Servicii culturale 192 |67.02.03 34.095,92 1.106,00 35.201,92 Institutii publice de spectacole si concerte 193 [67.02.03.04 21.918,92 -172,00 21.746,92 Case de cultura 194 |67.02.03.08 12.177,00 1.178,00 13.355,00 Alte servicii culturale 195 |67.02.03.30 0,00 100,00 100,00 Servicii recreative si sportive 196 [67.02.05 67.379,54 -2.274,00 65.105,54 Sport 197 |67.02.05.01 28.585,30 226,00 28.811,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 |67.02.05.03 38.794,24 -2.500,00 36.294,24 Servicii religioase 199 (67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 200 [67.02.50 1.568,00 0,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 201 [68.02 53.547,86 345,81 53.893,67 CHELTUIELI CURENTE 202 (01 52.380,70 345,81 52.726,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 203 [10 19.850,95 345,81 20.196,76 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204 |20 8.049,94 0,00 8.049,94 TITEUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 205 [51 2.233,93 0,00 2.233,93 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 206 |56 2.032,18 0,00 2.032,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 207 [57 20.213,70 0,00 20.213,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 208 [70 1.167,16 0,00 1.167,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 209 [71 1.187,18) =, 1.187,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 210 [68.02.04 1.388,00 0,00 1.389,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 211 [68.02.05 30.081,58 0,00 30.081,58 Asistenta sociala in caz de invaliditate 212 |68.02.05.02 30.081,58 0,00 30.081,58 Asistenta sociala pentru familie si copii 213 [68.02.06 4.702,60 0,00 4.702,60 Pag. 8/24

| -| 8 5 s 5 DENUMIREA INDICATORILOR E E 9 E 6 3 5 £ 5 (+) e 2 a a Crese 68.02.11 1.844,15 345,81 1.889,96 Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 15.738,83 0,00 15.738,83 Ajutor social 68.02.15.01 6.762,59 0,00 6.762,59 Cantine de ajutor social 68.02.15.02 8.976,24 0,00 8.976,24 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 218 [68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 219 [69.02 218.994,44 -3.243,19 215.751,25 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 220 [70.02 198.388,14 -3.243,19 195.144,95 CHELTUIELI CURENTE 221 [01 159.882,60 8,64 159.891,24 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 222 [20 41.835,50 5.000,00 46,835,50 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223 [56 118.047,10 -4.991,36 113.055,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 224 |70 16.505,54 -3.251,83 13.253,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 225| 71 16.500,54 -3.251,83 13.248,71 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE [226 [72 5,00 0,00 5,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 227 [81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capitol m Locuinte 228 [70.02.03 50.065,74 -700,00 49.365,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 229 |70.02.03.01 50.065,74 -700,00 49.365,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 230 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 231 [70.02.05 18.100,35 1.280,00 20.380,35| Alimentare cu-apa 232 |70.02.05.01 19.100,35 1.280,00| 20.380,35 Iluminat public si electrificari rurale 233 |70.02.06 13.303,47 2.500,00 15.803,47 Alimentare cu gaze naturale in tocalițati 234 [70.02.07 630,00 0,00 630,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor-si dezvoltarii comunale 235 [70.02.50 115.288,58 -6.323,18 108.965,39 Protectia mediului 236 |74.02 20.606,30 0,00 20.606,30 CHELTUIELI CURENTE 237 [01 20.606,30 0,00 20.606,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 238 |20 19.500,00 0,00 19.500,00 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 239 |56 1.106,30 0,00 1.108,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 240 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Pag.9/24

EI 8 3 g DENUMIREA INDICATORILOR E E s E ă E g ă i a a Salubritate si gestiunea deseurilor 241 [74.02.05 19.500,00 0,00 19.500,00 Salubritate 242 |74.02.05.01 14.500,00 0,00 14.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 243 |74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 244 |74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 245 |79.02 338.541,67 10.603,10 349.144,77 Combustibili si energie 246 (81.02 61.075,00 -500,00 60.575,00 CHELTUIELI CURENTE 247 (01 60.475,00 0,00 60.475,00 TITLUL IV SUBVENTII 248 |40 60.475,00 0,00 80.475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 249 |70 600,00 -500,00 100,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 250 [71 600,00 -500,00 100,00) Din total capitol Energie termica 251 [81.02.06 61.075,00 -500,00 60.575,00 Transporturi 252 |84.02 277.466,67 11.103,10 288.569,77 CHELTUIELI CURENTE 253 |01 213.569,11 14.500,00 228.069,11 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 254 |20 60.737,47 7.500,00 68.237,47 TITLUL IV SUBVENTII 255 |40 45.500,00 7.000,00 52.500,00 [Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 256 |56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 257 |70 53.545,83 -3.396,90 50.148,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 258 |71 53.545,83 -3.396,90 50.148,93 [TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 259 [81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 260 [84.02.03 277.466,67 11.103,10 288.569,77 Drumuri si poduri 261.]84.02.03.01 10.957,11 -250,00 10.707,11 Transport in comun 262 |84.02.03.02 175.766,21 7.000,00 182.766,21 Strazi 263 [84.02.03.03 90.743,35 4.353,10 95.096,45 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 264 [84.02.50 0,00. 0,00 0,00 Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 265 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 266 [97.02 0,00 XE 0,00 [EXCEDENT 267 |98.02 0,00 0,00 9,00 Pag. 10/24

TŢ e 3 a 5 s = 5 o DENUMIREA INDICATORILOR = € E s E ă z E € 5 SG e 2 a a DEFICIT 268 [99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 694.203,98 24.840,81 719.044,79 TOTAL VENITURI 2 |00.01 694.203,98 24.840,81 718.044,79 VENITURI PROPRII 3 |48.02 535.510,8[ 31.840,81 565.751,29 I. VENITURI CURENTE 4 j00.02 684.653,30 24.840,81 709.494,11 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 675.080,36 28.240,81 703.321,17 Ra IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 357.610,95 17.740,81 375.351,76 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 00.05 7.633,03 0,00 7.833,03 Impozit pe profit 8 |01.02 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit de la agentii economici 9 |01.02.01 7.833,03 0,00 7.633,03 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SIE CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 347.415,38 17.740,81 365.156,19 Impozit pe venit 11 103.02 11.821,01 2.000,00 13.821,01 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 (03.02.18 11.821,01 2.000,00 18.821,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02 335.594,37 15.740,81 351.335,18 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 |04.02.01 316.855,37 15.740,81 332.596,18 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 [04.02.04 18.739.00| 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 |00.07 2.562,54 0,00 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [05.02 2.562,54 0,00 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 [05.02.50 2.562,54 0,00 2.562,54 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 [00.09 88.780,38 5.500,00 94.280,38 Impozite si taxe pe proprietate 20 (07.02 88.780,38 5.500,00 94.280,38 Impozit pe cladiri 21 (07.02.01 72.627,26 5.000,00 77.627,26 Impozit pe cladiri - PF 22 (07.02.01.01. 23.606,56 5.000,00 28.606,56 Impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 impozit pe terenuri 24 07.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 impozit pe terenuri - PF 25 [07.02.0201 | 4.788,01 0,00 4.788,01 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 6.063,12 0.00 6.083,12 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 343,15 0,00 343,15 Pag. 11/24

Ţ Ț 3 g DENUMIREA INDICATORILOR = E E g E â 3 E E s 8 s a a Taxe juctoare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 28 |07.02.03 4.839,51 500,00 5.339,51 Alte impozite si taxe de proprietate 29 [07.02.50 119,33 0,00 "= A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 (00.10 225.683,75 5.000,00 230.683,75 Sume defalcate din TVA 31 j11.02 183.512,00 0,00 183.512,00 rasolor asctoarelor i Bucuresti area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 32 |11.02.02 181.740,00 0,00 181.740,00 Sume defaicate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 EEE 0,00 1,772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 [12.02 766,27 0,00 766,27 Taxe hoteliere 35 [12.02.07 786,27 0,0 766,27 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 773,39 0,00 773,39 Impozit pe spectacole 37 [15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [16.02 40.632,09 5.000,00 45.632,09 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 32.812,61 5.000,00 37.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |18.02.02.01 16.314,76 5.000,00 21.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 16.497,85 0,00 18.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 [16.02.03 2,72 0,00 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 7.816,76 0,00 7.816,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 (00.11 3.005,28 0,00 3.005,28 Alte impozite si taxe fiscale 46 (18.02 3.005,28 0,00 3.005,28 Alte impozite si taxe 47 [18.02.50 3.005,28 0,00 3.005,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 [00.12 9.572,94 -3.400,00 6.172,94 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 [00.13 22.426,30 3.100,00 25.526,30 Venituri din proprietate 50 [30.02 22.412,74 3.100,00 az Venituri din concesiuni si inchirieri 51 |30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 [Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 |30.02.05.30 20.812,74 0,00 20.812,74 Venituri din dividende 53 |30.02.08 1.600,00 3.100,00 4.700,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 |30.02.08.02 1.600,00| 3.100,00 4.700,00 Venituri din dobanzi 55 [31.02 13,56 9,00 13,56 Pag. 12/24

5 3 3 8 & 2 3 DENUMIREA INDICATORILOR 3 E E s E 3 5 E s o 9 Ş a a Alte venituri din dobanzi 56 |31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 |00.14 -12.853,36 -6.500,00 -19.353,36 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 (33.02 298,22 0,00 298,22 Venituri din prestari de servicii 59 [33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 60 [33.02.12 283,90 0,00 283,90 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 61 [33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 |34.02 3.139,62 0.00 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 63 [34.02.02 313962| 0,00 3.138,62 Amenzi, penalitati si confiscari 64 [35.02 11.081,18 500,00 11.581,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 11.050,61 500,00 11.550,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 135.02.01.02 11.050,61 300,00 11.550,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 67 |35.02.02 0,25 0,00 0,25 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 68 |35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 69 |35.02.50 30,28 0,00 sosi Diverse venituri 70 [36.02 5.396,80 0,00 5.396,80 Taxe speciale 71 |36.02.06 3.848,43 0,00 3.848,43 Alte venituri 72 |36.02.50 1.548,37 0,00 1.548,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 73 (37.02 -32.769,18 -7.000,00 -39.769,18 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 -32.919,18 -7.000,00 -39.919,18 Alte transferuri voluntare 75 |37.02.50 150,00 0,00 150,00 IV. SUBVENTII 76 |00.17 9.550,68 0,00 9.550,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 77 |00.18 9.550,68 0,00 9.550,68 Subventii de la bugetul de stat 78 |42.02 9.550,68 0,00 9.550,68 B. Curente 79 | 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 (42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 81 42.02.41 9.518,84 0,00 9.519,84 TOTAL CHELTUIELI 82 694.203,98 24.840,81 719.044,79 CHELTUIELI CURENTE 83 |01 661.804,25 24.840,81 686.645,06 Pag. 13/24

_l 8 3 5 3 E DENUMIREA INDICATORILOR > g = 9 E S 3 = ş o e a a TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 235.048,46 345,81 235.394,27 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 270.447,80 15.535,00 285.982,80 TITLUL Il DOBANZI 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 105.975,00 7.000,00 112.975,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.314,29 0,00 6.314,29 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 21.818,70 -290,00 21.528,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.800,00 2.250,00 7.050,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 92 [50.02 66.918,89 2.270,00 69.188,89 Autoritati publice si actiuni externe 93 [51.02 46.090,53 2.270,00 48.360,53 CHELTUIELI CURENTE 94 |01 46.090,53 2.270,00 48.360,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 |10 32.067,62 0,00 32.067,82 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 96 |20 12.022,91 20,00 12.042,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 97 |59 2.000,00 2.250,00 4.250,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 98 [51.02.01 46.090,53 2.270,00 48.360,53 Autoritati executive 99 |51.02.01.03 46.090,53 2.270,00 48.360,53 Alte servicii publice generale 100 [54.02 3.428,36 0,00 3.428,36 CHELTUIELI GURENTE 101 [01 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 |51 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 103 [81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale | 104 [54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 105 [54.02.10 3.380,36 0,00| 3.380,36 Alte servicii publice generale 106 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 107 |55.02 17.400,00 0,00 17.400,00 CHELTUIELI CURENTE | 108 |01 17,400,00 0,00 17.400,00 [TITLUL DOBANZI 30 17.400,00 0,00 17.400,00 [Din total capitol e Pag. 14/24

T ra 5 Ss a E o DENUMIREA INDICATORILOR = e E 8 E Sl 3 5 E e e a a Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 110 [55.02.01 17.400,00 0,00 17.400,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 111 (59.02 19.693,30 0,00 19.693,30| Ordine publica si siguranta nationala 112 [61.02 19.693,30 0,00 19.693,30 CHELTUIELI CURENTE 113 |01 19.693,30 0,00 19.693,30 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 114 |10 16.893,30 0,00 16.893,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 115|20 2.700,00 0,00 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 116 |51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 117 [59 100,00 0,00 100,00 Din total capitol Ordine publica 118 |61.02.03 19.343,30 0,00 19.343,30 Politie locala 119 (61.02.03.04 19.343,30 0,00 | Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 120 350,00 0,00| 350,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1 121 [64.02 347.192,09 3.070,81] 350.262,90 Invatamant 122 |65.02 199.095,00 1.500,00 200.595,00 CURENTE 123 |01 199.095,00 1.500,00 200.595,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 124 [10 146.520,00 0,00 146.520,00 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 125 [20 48.270,00 1.790,00 50.060,00 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 |57 1.805,00 -290,00 1.315,00 [TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 |59 2.700,00 0,00 2.700,00 [Din total capitol Invatamant prescolar si primar 128 [65.02.03 65.347,58 0,00 65.347,58 Invatamant prescolâr 129 |65.02.03.01 37.188,20 0,00 37.188,20 Invatamant primar 130 28.159,38 0,00 28.159,38 Invatamant secundar 131 (65.02.04 132.739,53 1.500,00 134.239,53 Invatamant secundar inferior 132 [65.02.0401 44.555,34 0,00 44.555,34 Invatamant secundar superior 133 [65.02.04.02 85.500,79 1.500,00 87.000,79 Invatamant profesional 134 |65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 135 |65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 136 [66.02 14.127,20 0,00 14.127,20 Pag. 15/24

TI | = 5 3 2 e te 8 e 8 DENUMIREA INDICATORILOR > € E 9 E & 3 5 E £ O 2 S a O CHELTUIELI CURENTE 137 |01 14.127,20 0,00 14.127,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 138 |10 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 13920 8.349,98 8.349,98 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 140 [51 700,00 0,00 700,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 141 66.02.06 8.850,00 0,00 8.850,00 Spitale generale 142 |66.02.06.01 8.850,00 0,00 8.850,00 Servicii de sanatate publica 143 [66.02.08 5.277,20 0,00 5.277,20 |Cultura, recreere si religie 144 [67.02 83.621,37 1.225,00 84.846,37 CHELTUIELI CURENTE 145 [01 83.621,37 1.225,00 84.846,37 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146 [10 14.639,37 0,00 14.639,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 147 |20 88.982,00 1.225,00 70.207,00 Din total capitol Servicii culturale 148 [67.02.03 31.853,37 1.225,00 32.878,37 Institutii publice de spectacole si concerte 149 |67.02.03.04 19.791,37 47,00 19.838,37 Case de cultura 150 |67.02.03.06 11.862,00 1.178,00 13.040,00 Alte servicii culturale 151 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 152 [67.02.05 47.900,00 0,00 47.900,00 Sport 153 |67.02.05.01 20.300,00 0,00 20.300,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 154 [67.02.05.03 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicii religioase 155 |67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 156 |67.02.50 1,568,00 0,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 157 [68-02 50.348,52 345,81 50.694,33 CHELTUIELI CURENȚE 158 |01 50.348,52 345,81 50.694,33 TITLUL It CHELTUIELI DE PERSONAL 159 [10 19.850,95 345,81 20.196,76 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 160 |20 8.049,94 0,00 8.049,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 161 [51 2.233,93 0,00 2.233,93 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 182 [57 20.213,70 0,00 20.213,70 Din total capitol 1 | Pag. 16/24

5 8 E o DENUMIREA INDICATORILOR = E E 9 E ă 3 E £ 5 O e 2 a a Asistenta acordata persoanelor in varsta 163 [68.02.04 1.313,00 0,00 1.313,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 164 [68.02.05 29.732,24 0,00 29.732,24 Asistenta sociala in caz de invaliditate 165 |68.02.05.02 29.732,24 0,00 29.732,24 Asistenta sociala pentru familie si copii 186 [68.02.06 4.560,10 0,00 4.560,10 Crese 167 |68.02.11 1.544,15 345,81 1.889,96 Prevenirea excluderii sociale 168 [68.02.15 13.107,33 0,00 13.107,33 Ajutor social 169 |68.02.15.01 6.430,59 0,00 6.430,59 Cantine de ajutor social 170 [68.02.15.02 6.676,74 0,00 6.676,74 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 171 |68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 172 [69.02 83.335,50 5.000,00| 88.335,50| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 173 |70.02 63.835,50 5.000,00 68.835,50| CHELTUIELI CURENTE 174 |01 41.835,50 5.000,00 46.835,50 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 175 |20 41.835,50 5.000,00 46.835,50 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 176 |81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capitol | Locuinte 177 |70.02.03 100,00 0,00 100,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 178 |70.02.03.01 100,00 0,00 100,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 179 [70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 180 [70.02.05 17.466,980 1.500,00 18.966,90 Alimentare cu apa 181 |70.02.05.01 17.466,90 1.500,00 18.966,90 Iluminat public si electrificari rurale 182 [70.02.06 9.300,00 2.500,00 11.800,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 183 |70.02.07 630,00 0,00 630,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 184 |70.02.50 36.338,60 1.000,00 37.338,60 Protectia mediului 185 |74.02 19.500,00 0,00 19.500,00 CHELTUIELI CURENTE 186 (01 19.500,00 0,00 19.500,00 TITLUL I! BUNURI SI SERVICII 187 |20 19.500,00 0,00 19.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 188 |74.02.05 19.500,00 0,00 19.500,00 Salubritate 189 |74.02.05.01 14.500,00 0,00 14.500,00 Pag. 17/24

5 3 3 5 8 & e 3 DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E 5 z E, £ o 2 e a a Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 190 |74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 191 [74.02.06 1 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 192 |79.02 177.064,20 14.500,00 191.564,20 Combustibili si energie 193 [81.02 60.475,00 0,00 60.475,00 CHELTUIELI CURENTE 194 |01 60.475,00 0,00 60.475,00 TITLUL IV SUBVENTII 195 |40 60.475,00 0,00 80.475,00 Din total capitol Energie termica 196 |81.02.06 60.475,00 0,00 60.475,00 Transporturi 197 [84.02 116.589,20 14.500,00 131.089,20 CHELTUIELI CURENTE 198 |01 106.237,47| 14.500,00 120.737,47 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 199 |20 60.737,47 7.500,00 68.237,47 TITLUL IV SUBVENTII 200 |40 45.500,00|. 7.000,00 52.500,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 201 |81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 202 [84.02.03 116.589,20 14.500,00 131.089,20 Drumuri si poduri 203 [84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 204 |84.02.03.02 | 57.051,73 7.000,00 64.051,73 Strazi 205 [84.02.03.03 |. 59.537,47 7.500,00 87.037,47 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 206 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 1 207 [96.02 0,00 0,00 0,00 [REZERVE 208 (97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 209 [98.02 0,00 0,00 0,00 IE 210 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE DEZVOLTARE 1 409.151,85 -14.122,09 395.029,76 TOTAL VENITURI 2 |00.01 409.151,85 -14.122,09 395.029,76 VENITURI PROPRII 3 |48.02 1.492,20 888,71 2.380,91 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 32.919,18 7.000,00 39.919,18 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 32,919,18 7.000,00 39.919,18 Pag. 18/24

„| 8 e 8 3 e e 8 DENUMIREA INDICATORILOR = E E S E SI 3 5 E : O 2 8 a a C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 6 [00.14 32.919,18 7.000,00 39.919,18 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 32.919,18 7.000,00 39.919,18 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 32.919,18 7.000,00 39.919,18 Il. VENITURI DIN CAPITAL E 1.492,20 888,71 2.380,91 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 [39.02 1.492,20 888,71 2.380,91 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 [39.02.03 358,70 0,00 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 [39.02.07 971,44 822,13 1.793,57 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 [39.02.10 162,06 56,58 228,64 IV. SUBVENTII 14 |00.17 118.281,17 -1.582,72 116.698,45 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 |00.18 118.281,17 -1.582,72 116.698,45 Subventii de la bugetul de stat 16 |42.02 118.281,17 1.582,72 116.698,45 A. De capital 17 118.281,17 -1.582,72 116.698,45 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate E 42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in ne in sanatate , , , 19 |42.02.16.01 2.790,00 0,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 20 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 21 [42.02.20 110.491,17 -1.582,72 108.908,45 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 22 |45.02 256.459,30 -20.428,08 _236.031,22 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 |45.02.01 255.407,06 -20.888,08 234.518,98 Sume primite in contul platitor efectuate in anul curent 24 |45.02.01.01 255.407,06 -20.888,08 234.518,98 ord Social European 25 [45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 27 |45.02.03 465,55 0,00 - 465,55 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 28 |45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 29 |45.02.03.03 13,67 0,00 e Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 30 |45.02.07 163,25 450,00 613,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 |45.02.07.01 T4A1 100,00 114,41 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori " 32 |45.02.07.02 148,84 350,00 498,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 33 [45.02.15 79,08 10,00 89,08 Pag. 19/24

s | £ 5 3 îi 8 DENUMIREA INDICATORILOR = E S E S| 3 5 E O e e a a Prefinantari 34 |45.02.15.03 79,08 10,00 89,08 TOTAL CHELTUIELI 35 425.117,59 -14.122,09| 410.995,50| CHELTUIELI CURENTE 36 |01 308.391,29 -2.569,34 305.821,95 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37 |51 18.097,80 -175,00 18.922,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE else 289.293,49 -2.394,34 286.899,15| CHELTUIELI DE CAPITAL 39 |70 116.726,30 -11.552,75 105.173,55 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 116.721,00 -11,.552,75 105.168,25 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 41 |72 5,30 0,00 5,30 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Fa 50.02 4.733,89 -669,35 4.064,54 Autoritati publice si actiuni externe 43 [51.02 4.258,89 494,35 3.764,54 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 [70 4.258,89 494,35 3.764,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 |71 4.258,89 -494,35 3.764,54 Din totai capitol Autoritati executive si legislative 47 |51.02.01 4.258,89 -494,35 3.764,54 Autoritati executive 48 |51.02.01.03 4.258,89 -494,35 3.764,54 Alte servicii publice generale 1 49 |54.02 475,00 -175,00 300,00 CHELTUIELI CURENTE 50 (01 475,00 -175,00 300,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 151 475,00 -175,00 300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 170 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 53 |54.0207 |, 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 |54.02,10 475,00 175.00| 300,00 Alte servicii publice generale 55 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 56 |59.02 1.375,14 0,00 1.375,14 Ordine publica si siguranta nationala 57 |61.02 1.375,14 0,00 1,375,14 CHELTUIELI CURENTE a 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 |70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 |71 1.375,14 0,00 1.375,14 Pag. 20/24

[ST=SI] „| 8 & 3 e 8 DENUMIREA INDICATORILOR > g E 9 E a 3 5 € 5 o e 2 a a Din total capitol Ordine publica 61 |61.02.03 1.000,00 0,00 1.000,00 Politie locala 62 |61.02.03.04 1.000,00 0,00 1.000,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 63 (61.02.05 375,14 0,00 375,14 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64 |64.02 121.872,15 -1.312,65 120.559,50 Invatamant 65 |65.02 44.738,15 1.188,99 45.927,14 CHELTUIELI CURENTE 66 |01 38.017,14 2.597,02 40.614,16 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 67 |56 38.017,14 2.597,02 40.614,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 |70 6.721,01 -1.408,03 5.312,98 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 69 [71 6.721,01 -1.408,03 5.312,98 Din total capitol | Invatamant prescolar si primar 70 [65.02.03 592,03 152,80 744,83 Invatamant prescolar 71 |65.02.03.01 592,03 152,80 744,83 Invatamant primar 72 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 73 [65.02.04 44.146,12 1.036,19 45.182,31 Invatamant secundar inferior 74 |65.02.04.01 1.258,92 -175,00 1.083,92 Invatamant secundar superior 75 |65.02.04.02 42.887,20 1.211,19 44.098,39 Invatamant profesional 76 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 77 (65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 78 [66-02 52.012,57 -108,64 51.903,93 CHELTUIELI CURENTE 79 [01 31.668,18 0,00 31.668,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 |51 11.825,80 0,00 11.825,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 |56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 |70 20.344,39| -108,64 20.235,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 |71 20.344,39 -108,64 20.235,75 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 84 [66.02.06 51.882,57 -108,64| 51.773,93 Spitale generale 85 '|66.02.06.01 51.882,57 -108,84 51.773,93 Servicii de sanatate publica 86 |66.02.08 130,00 0,00 130,00 Pag. 21/24

5 3 8 3 i ţ DENUMIREA INDICATORILOR = g E s E Sl 2 5 E : O 2 £ a a Cultura, recreere si religie 87 |67.02 21.922,09 -2.393,00 19.529,09 CHELTUIELI CURENTE 88 |01 9.713,75 0,00 9.713,75 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 |51 6.797,00 0,00 6.797,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 156 2.916,75 0,00 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 |70 12.208,34 -2.393,00 9.815,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 (71 12.208,04 -2.393,00 9.815,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 93 |72 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Servicii culturale 94 [67.02.03 2.442,55 -118,00 2.323,55 Institutii publice de spectacole si concerte 95 |67.02.03.04 2.127,55 -219,00 1,508,55| Case de cultura 96 |67.02.03.06 315,00 0,00 315,00 Alte servicii culturale 97 |67.02.03.30 0,00 100,00 100,00 Servicii recreative si sportive 98 67.02.05 19.479,54 -2.274,00 17.205,54| Sport 99 |67.02.05.01 8.285,30 226,00 8.511,30| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 100 [67.02.05.03 11.194,24 -2.500,00 8.694,24 Servicii religioase 101 [87.02.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei _) 102 [67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 103 [68.02 3.195,34 0.00] 3.199,34 CHELTUIELI CURENTE 104 |01 2.032,18 0,00 2.032,18 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 156 2.032,18 0,00 2.032,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 (70 1.167,16 0,00) 1.167,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 10771 1.167,16 0,00 1.167,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 [68.02.04 76,00 0,00 76,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 109 [68.02.05 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala in caz de invaliditate 110 |68.02.05.02 349,34 349,34 Asistenta sociala pentru familie si copii 111 [68.02.06 142,50 142,50 Crese 112 |68.02.11 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 113 [68.02.15 2.631,50 2.631,50 Ajutor social 114 |68.02.15.01 332,00 0,00 332,00 Pag. 22/24

-| 8 a 5 3 e 5 DENUMIREA INDICATORILOR > E E 9 E S| 3 5 E (6) 2 e a a Cantine de ajutor social 115 |68.02.15.02 2.299,50 0.00 2.299,50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 116 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 117 [69.02 135.658,94 -8.243,19 127.415,75 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 118 |70.02 134.552,64 -8.243,19 126.309,45 CHELTUIELI CURENTE 119 [01 118.047,10 4.991,36 113.055,74 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE [126 56 118.047,10 -4.991,36 113.055,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 |70 16.505,54 -3.251,83 13.253,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 122(71 16.500,54 -3.251,83 13.248,71 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 123 [72 5,00 0,00 5,00 Din total capitol Locuinte 124 [70.02.03 49.965,74 -700,00 49.265,74 Dezvoltarea sisteniului de locuinte 125 |70.02.03.01 49.965,74 -700,00 49.265,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 126 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 127 [70.02.05 1.633,45 -220,00 1.413,45 Alimentare cu apa 128 [70.02.05.01 1.633,45 -220,00 1.413,45 Ilurninat public si electrificari rurale 129 |70.02.06 4.003,47 0,00 4.003,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 130 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale = 70.02.50 78.949,98 -7.323,19 71.626,79 Protectia mediului 132 [74.02 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI CURENTE 133 [01 1.106,30 0,00 1.106,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 134 [56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 (70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 136 [74.02.05 0,00 0,00 9,00 Salubritate 137 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 138 |74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 139 [74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 140 (79.02 161.477,47 -3.896,90 157.580,57 Combustibili si energie 141 [81.02 600,00 -500,00 100,00. Pag.23/24

| 8 e 3 p DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E s 3 5 £ O e e a a CHELTUIELI CURENTE 14201 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 143 (70 600,00 -500,00 100,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 144 |71 600,00 -500,00 100,00 Din total capitol Energie termica 145 [81.02.06 600,00 -500,00 100,00 Transporturi 146 [84.02 160.877,47 -3.396,90 157.480,57 CHELTUIELI CURENTE 147 |01 107.331,64 107.331,64 [Titiul VIIEPROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 148 |56 107.331,64 0,00 107.331,64 [CHELTUIELI DE CAPITAL 149 |70 53.545,83 -3.396,90| 50.148,93 ÎTITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 [71 53.545,83 -3.396,90 50.148,93 Din total capitol Transport rutier 151 [84.02.03 160.877,47 -3.396,90 157.480,57 Drumuri si poduri 152 [84.02.03.01 10.957,11 -250,00 10.707,11) Transport in comun 153 [84.02.03.02 118.714,48 0,00 118.714,48 Strazi 154 |84.02.03.03 31.205,88 -3.146,90 28.058,98 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 155 (84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 156 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 157 (97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 158 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 159 [99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 PRIMAR, DIREFTOR EC NOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARA RACICU Pag. 24/24 STE STANCIU

Atasament: Anexa_5.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2015 - 28671/30.10.2015 PROGRAM DEZVOLTARE 2015 INVESTITII rectificare 7 cu amendament HCL 471/30.10.2015 APROBAT; DA-TI A PRIMAR sole ou fa ti, Nr, chin do fo20/5 Contributi PROGRAM KfW e SURSE PROPRII din care DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | | Buget | ale inst| Credit | Grant | PUCET 2015 de Stat LOCAL 2014 7 Subordon Kfw proprietar ate) O) 131.153,03| 13.826,14 10,906,30 | LUCRĂRI ÎN CONTINUARE -A | 49.692,09[11.300,86]_ 4,78] 5.002,89 LUCRĂRI NOI -B 31.957,07 0,00[ 1.245,40] 3113.41) DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 49.503,87| 2.525,28) 0,00| 2.790,00 TaT15303 50,1 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.764,54 36,55 0,00 0,00 |Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 551,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,80 C. Dotări independente şi alte investiții 321274| __36,55| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 321274 b. Dotări independente 2.530,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.530,53 Dotari Directia Fiscala 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00) Dotări Primărie 2.067,53 19,99 aooj 000| 0,00 0,00 0.00) 2.067,53 c. Cheituieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 682,21 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,21 0,00 0,00 Sistem inf. ic de admini PMT istem Infogeografic de administrare a 132,39 0,00 0.00 0,00 000 182.39 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 SF +CS pentru serviciul de arhivare electronica a documentelor aflate pe suport de hârtie 278,26 0,00 0,00 0,00 0,00 278,26 DALIH+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populatiei 300,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiții 300,00 000| 000| Acţiuni Externe 9,00 0,00 0,00 b.Dotări independente |Capitolul 61.02. Ordine publicăși | 137514) 060| [61.02.03 Ordine pubtică | 1.375,12 0.00 080| Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI b.Dotări independente C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Capitolul 65.02 Învăţământ 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar C.Dotări independente şi alte învestiţii a. Achiziţii imobile Achizitie Gradinita PP14, str. Odobescu nr. 56 b. Dotări independente Dotari invatamant prescolar c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP11 [Audit energetic cladiri Audit energetictExpertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 1 1.000,00 1.000,00 375,14 375,14 5.587,47 din care excedent Contributi e Asociatii de proprietar DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP27 65.02.04 Învăţărnânt secundar 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior B. Lucrari noi Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 Reabilitare acoperis Gen.nr. 19 HCL 215/.2015 Reabilitare Sata Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 HCL 401/2015, HCL C. Dotări independente şi alte investiții i independente 4.842,64 1.083,92 10,00 1,047,12 533,84 Page 2 -SURSE- = PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KW 7006537258 144,83 100,00 0,00 1.083,92 36,80 10,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 DALI+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen.16 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara ET+DALI+*PAC+PT+DDE+CS+AC - Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa | Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 20,37 Contributi “e Asociatii de proprietar i din care excedent 2014 0,0 o 0,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 18,88 15,00 DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 25,70 0,00 DALI+PT Eficientizare energetica Sc. Generala nr. 2 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 24 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 25 Audit energetic cladiri 65.02.04.02 Învățământ secundar superior B. Lucrări noi Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziata Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă nr.5 HCL 397/2015, HCL 398/2015 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 C. Dotări independente şi alte investiții a. Achiziţii imobile 13,92 0.00 Page 3 -SURSE [- PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW 3.241,87 500,00

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean 2.329,51 2.329,51 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KW) DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 (faza KW) DALI+PT reabilitare acoperiş Lic.Silvic - Mansardare scoala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+1E+M Lic.V.Țepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 din care excedent 2014 Contributi e ati PROPRII Asoclatii | Buget | inst. | Credit | Grant de Stat Subordon Kfw proprietar SURSE [* ate) 0,00 0,00 0.00 2.055,02 686,85 10,50 0,00 DALI +PT reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 18,76 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 18,88 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A SF+PAC+PT +DDE+CS+AC Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziala Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă nr.5 DALI+PT Reabilitare, eficientizare energetică clădiri la Lic.cu program sportiv Banatul, str.Fc Ripensia 29 SF +PT Extindere cantina cu camin si sala de sport la Lic. cu program sportiv Banatul, str. Ripensia nr.29 165,00 Audit energetic cladiri 100.00 Capitolul 66.02 Sănătate 33.156,66 66.02.06 Spitale 33.026,66 A. Lucrări în continuare 14.850,00 7.790,00 an Loos | 000| 1.085,11

DENUMIREA OBIECTIVULUI Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. . Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 4.065,89 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.065,69 14.110,97 b. Dotari independente 12.687,68 0,00 | ao! 2.790,00 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu“ DOTARI Spitatul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes 505,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI +PT refunctionalizare cadire, din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural 1.423,29 DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea lAmbulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timişoara ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila din care excedent 2014 Yi 0,00 5.862,00 Contributi e Asociatii de proprietar i SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 5 PROGRAM KfW Credit Kiw BUGET Grant LOCAL KW 0,00) 5.000,00 0,00 | ao 2.790,00 4.065,89 1.095,11 0,00 0,00) _10.225,86 1.095,11 0,00 0,00) 8.802,57 279000) 72,00 000| 000| 3.000,00 om) noa) aaa 1.023,11 000| 000| _5.297,57| DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.8 Timisoara DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipat de Urgenta ( Sectia de Radioterapie) str. Gh. Dima nr.5 0,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes Timisoara ISF+DALI+PT stație epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 Spor de putere - Spital Clinic Municipal de Urgenta pentru Spitalul Odobescu, sectia de obstretica ginecologie (SCM) b. Dotari independenta Dotari aparatura medicala Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotări Teatrul German Dotari Teatrul Maghiar Dotari Filarmonica c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Ai, A2 si B ale Palatului Culturii SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic |.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.8 67.02.03.30 Alte servicii culturale C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Obiect urban - Piata Unirii TOTAL 2015 250,00 233,23 130,00 130,00 16.722,34 0,00 din care excedent 0,00 0,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica | 13000 0,00 9,00 C. Dotări independente şi alte investiții 130,00 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte 2.018,55 0,00 0, SURSE PROPRII (ale inst. Subordon |_oco]___000] 0,00) 0,00 0,00 PROGRAM KW Credit 0,00 0,00 3.781,85| 0,00 „00 | oo 110,00 000| 0,00) 1.908,55 0,00 000| _0,00| 385,00 385,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 385,00 1.633,55 000| 0,00 0,00| 110,00 0,00) _0,00| 1.523,55 1.318,55 000| 0,00 500| 110,00 500| 0,00 1.208,55 740.00 000| 0,00 0,00 0,00 000) 000| 740,00 108,55] 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 108,55) 470,00 000| 0,00 0.00) 110,00 000| __0,00| 360.00 315,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 315,00 180,00 000| __0,00 0.00 0,00 000| __0.00 180,00 120,00 000| 0,00 0.00 0,00 000| _ 0.00 120,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Dotări independente Dotări Casa de Cultura 67-02.05.01 Sport A. Lucrări în continuare TOTAL 2015 8.511,30 6.797,00 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 B. Lucrări noi 6.797,00 1.124,00 Cofinantare bazin de inot olimpic b-dul losif Bulbuca HCL 283/2009 Refunctionalizare si amenajari spatii la sala Constantin Jude HCL 151/2015 Construire bazin de inot 25 m - [fn municipiului Timişoara HCL PT + executie - Realizare patinoar suprafata sintetica HCL C. Dotări independente şi alte investitii Studii şi proiecte SF +PT Construire 20 terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal SF Complex turistic de agrement - tip lAquapark DAL. CT şi automatizarea instatației de tratarea apei la bazin înot Complex Bega SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) SF+PT Stadion (42.000 locuri) SF +PT Stadion de 5000 de locuri SF+PT Construire 4(patru) bazine - 25m- în cartierele municipiului Timişoara 10,00 558,00 546,00 100,00 din care excedent 0,00 Contributi e Asociatii de proprietar 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 0,00 Credit 0,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Contribitia Municipiului Timisoara ca membru fondator pentru patrimoniul initial al Asociatiei Centrul Regional de Excelenta Timisoara 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010 0,00 0,00 0.00 0,00 100,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 000| _ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 000| 0,00 0,00 0.00 0,00 5777,49| 101,85) 0,00 0,00 0,00 5.310,00 000| 0.00 0,00 0,00 2.210,00 000| 0,00 0.00 0,00 0,00 Page 7 PROGRAM KfW Grant KW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BUGET LOCAL 8 | 6.797,00 1.124,00 10,00 100,00 30,00 10,00 10,00 100,00 180,00 0,30 0,30 2.210,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI |Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotari Parcul Copiilor "Ion Creanga" Dotari pentru sistemul infokhiosk cu ecran tactil la Gradina zoo c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii |Audit energetic cladiri Gradina Zoologica SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare lac de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie cu str. Holdelor Timisoara DALI +PT Modernizare Parcul Cetăţii (Centrul Civic) Realizare registru spatii verzi 3.000,00 din care excedent 2014 Contributi e — Asociatii de proprietar PROGRAM KfW SURSE _ PROPRII (ale inst. Subordon ate) SF+PT Pistă skateboard Capitolul 88.02 Asigurări şi Asistenţa 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 1.167,16 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Construire corp clădire nau As.Casa Faenza HCL 14/2015 C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Page 8 0,00 0,00 0,00

Contributi SURSE e din care PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent (ale inst. Subordon ate) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 142,50 0,00 08.02.15 Prevenire excluderii sociale -- 599,32 | oool 68.02.15.01 Ajutor social 332,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 332,00 0,00 0,00 bb. Dotări independente 0,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social C Dotări independente şi alte investiții 267,32 Dotări independente 267,32 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 267,32 Capitolul 70.02 Locuinte servicii si | ssoteal 1544 dezvoltare publica 18.830,79| _1.028,12| 1.250,18 3.116,30 0,00| 5.561,64) _15,44| 8.887,23 70.02.03 Locuinţe 11.134,01 [1250.18 3.115,30 0,00| 5.561,64 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 11.134,01 0,00| 1.250,18) 3.116,30 0,00| 5.561,64 IA.Lucrări în continuare 5.788,65 4,78 0,00| 5.561,64 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 3,04 3.04 0,00 1,74 Reabiiitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 289 | ocol Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KfW) 5.780.098 B. Lucrări noi 4.453,81 0,00| 1.245,40 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare termică str, Stelelor, nr.8 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 Reabilitare termică str. fancu Flondor, bl. E17 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A Reabilitare termică str. Cutezătorilar, nr. 2, Sc |A+B C. Dotări independente şi alte învestiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiecte | fa DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 din care excedent 2014 Contributi e Asociatii de proprietari SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW SF(actualizare) +PT Construire locuinte in Municipiul Timisoara |Audit energetic cladiri intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DBE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism Expertiza, Audit, DALI si PT ta btocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 Consultanta privind implementare , pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun. Timisoara DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara Asistenta tehnica la 72 imobile hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă A. Lucrări în continuare Sistern major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 Intregiri retele apa-canat Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 0,00 1.134,45 0.00 605,84

Contributi PROGRAM KW e SURSE din care ati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ir excedent Put (ale inst.| Credit | Grant LOCAL 2014 Subordon| Kfw KW proprietar i ate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 C. Dotări independente şi alte investiții 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 279,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 279,00 SF Fantana ornamentala Canal Bega 150,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 150,00) SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ISF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 DAL! - Fi O la Dacii 'antana Ornamentala Dacia 7,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 SF Executie fantana ornamentala P-ta Balcescu 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 15,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ISF+PT Executie podet cana! desecare CCP263 str. D. Dinicu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP , , , 283 str. N. Stoica de Hateg 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 70.02.08. luminat public şi electrificări 4.003,47) 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00, _4.003,47| A. Lucrări în continuare 2.833,06 76,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.833,06 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.042,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.042,20 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HOL 139/2005 790,85) 76.01 0,00 0,00 0.00 000| 000) 790,86 B. Lucrări noi 1.058,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058,19 PT + Executie reglementare instalatii electrice in raport cu extindere retea troleibuz Ghiroda - Timisoara HCL 847/2015 53400) 000| 000| 000) 000| 000| 000| 52400 Alimentare de siguranta cu energie electrica a Pasajului Michelangelo HCL 629/2014 524,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,19 C. Dotări independente şi alte investiții 112,22 112,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,22 Studii şi proiecte 112,22 112,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,22 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 112,22 112.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11222 10.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 2.279,86 312,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.279,86 A. Lucrări în continuare 120,14| 155,14 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 120,14 Page 11

din care DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent 2015 | 2014 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică, pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCl. 358/18.06.2013 B. Lucrări noi Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf HCL 364/2014 220,00 Contributi PROGRAM KfW SURSE PROPRII (ale inst. Subordon Asociatii) Buget proprietar| C.Dotări independente şi alte investiții a. Achiziţii imobile Achizitii imobile - Exproprieiri pentru cauză de utilitate publică HCL 593/2014 660,00 0, del vor b. Dotări independente 96,38 28, Ta de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 96,38 28, IM 1.939,72 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.178,34 123,76 0,00 PUZ Director zona stadion 120,00 [oo PUZ Director zona de agrement vest | soof PUZ director Complex Studentesc 161,00 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 70.00 PUZ Calea Şaguiui pentru zona sportiva si de agrement SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiui Timisoara" Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei Consultanta, studii si proiecte pentru accesare fonduri europene DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara ( Cetate Il ) Elaborare strategie de dezvoltare Cartier 35,00 10,00 200,00. Kuncz 83,70 0,00 Consultanta pentru elaborare Plan întegrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (IT1) 123,76 123,76 83,70 123,76

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) -elaborare si avizare e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Constituire capital social la societatea Start Afaceri T&D SRL HCL Capitolul 81.02 Combustibili si energie 81.02.06 Energie termică A. Lucrări în continuare Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 Capitolul 84.02 Transporturi 84.02.03 Transport rutier 84.02.03.02 Transportul în comun B. Lucrări noi Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi şi parcare supraterană (RATT) HCL Reabilitarea, reamenajarea si echiparea Centrului de Semnalizari Rutiere HCL C. Dotări independente şi alte investiţii b.Dotări independente Maşini, echipamente si mijloace de transport Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea trarnelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor Contributi din care e TOTAL Asociatii excedent 2015 de 2014 proprietar] i 1 2 3 305,64 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0.00 0,00 100,00 0,00 0,00 50.148,93| 7.986,85 0,00 50.148,93| 7.986,85 0,00 16.222,92| 1.987,00 0,00 560,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 1.987,00 0,00 14.706,74| 1.987,00 0,00 14.706,74| 1.987,00 0,00 8.156,74| 1.987,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 956,18 0,00 0,00 5.00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0.00 0.00 PROGRAM KfW SURSE PROPRII Pe (ale inst. | Credit | Grant FOCAL Subordon| Kfw KW ate) 4 5 6 T 8 000| _a00) 000| 000| 305.64 000| 000| 000| 0,00 5.00 000| 000| 000| 0.00 5.00 0.00[ 500| 000[ 000| 100,00 0.00[ 060 000| 000| 100,00 0,00 000| 000| _0,00[ 100,00 000| 000| 000| 000| 100,00 000| 000| 000| 000| 100,00 000| 000| 000| 0,00| 50.148,93 5.06[ 500| 000| 000| 50.148,93 0.00[ 500| 000| 0,00| 16.222,92 000| 000| 000| 000| 560,00 000| 000| 000| 0,00 10,00 000| 000| 000| 000| 550,00 000| 000| 000| 000| 15.662,92 000| 000| 000| 000| 14706,74 000| 000| 000| 0,00| 14706,74 o00| 000| 000| 000| 8.156,74 000| 000| 000| 000| 6.000,00 0,00) 000| 000| 000| 550,00 0,00) 000| 000| 000| 956,18 000| 000| 000| 0.00 5,00 000| _a00| 000| 0,00 5,00 o00| 000| 000| 0,00 5,00 Page 13

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 6, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam SF(actualizare)*PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+losefin) Studiu privind amenajarea de trasee în Vederea realizării de piste pentru biciclete şi zone pietonale SF+CF Extindere linie cate Mosnița PT Extindere linie cale Mosniţa SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara" situat în str. Gării, nr. 17 84.02.03.01 Drumuri si poduri Pasaj Popa Sapca FCL 604/2014 Pasaj Jiul HCL 805/2014 Consolidare Podul Eroilor HCL 345/.2015 (Consolidare Podui Ştefan cel Mare HCL 346/.2015 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Contributi e Asociatii de proprietar| i din care excedent 2014 5,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW Credit Kfw Grant KW 000| 0,00 5,00 000| 00| 165,00 0,00 0,00 0,00 30,00 50,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00 50.00 50,00 000) 0,00 0,00 0,00 000| _ 0.00 50,00 416,18 000| 0,00 0,00 0.00 000| 0,00) 416,18 0.00) 160,00 000| 0,00 0,00 0.00 000| 0,00) 160.00 50,00 000| 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 50,00 1.867,03 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 1.867,03 1.100,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00) __0,00| 1.100,00) 500,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 500,00) 500,00 000| 0,00 0,00 0.00 000| 000| 500,00) 50,00 000| 0,00 0,00 0,00 000) ao) 50.00) 76103) 000) oa) 000) oo] _o0o] ov] 767,03 000| 000| 0,00 dala 767,03 Page 14

Contributi SURSE e din care iati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent | “Sati (ale inst. de SF+PT Pasaj Jiul 2014 proprietar Subordon SF+PT Pasaj Popa Sapca SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 0,00 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre DALI+PT Reabilitare Podul Muncii DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 0.00 0.00 0,00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 19,46 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Slavici Polona SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 84.02.03.03 Străzi 32.058,98| 5.999,85 |Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 6.697,24 j /2011 lAmenajare Zona Campului HCL 39/20 886,82 0.00 0.00 „00 0,00 Amenajare str . Gh. Cotoşman HCl 41/2011 HOL 256/2012 73845) _71426| 0 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 219/2010 348679| _25,96| 0,00 j i /201 Amenajare str. Gladioletor HCL 42/2011 16,45 0.00 0.00 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/201% PROGRAM KfW Credit Kiw 000| 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 B. Lucrări noi Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 7.885,40 Page 15 BUGET LOCAL 6.697,24 886,82: 138,45 3.486,79 1.243,04 5.000,00 7.885,40

SURSE din care PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent (ale inst. Subordon _s | se | 7 | se | |Amenajare legatura intre str. Constructorilor - Il, de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. /Albinelor HCL 0,00 0 100,00 „00 , Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 . 0,00 0,00 000| 2.300,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL |Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 |Amenajare drum de legatura între Calea. Moșniței şi DC 149 HCL 388/2015 lAmenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 C. Dotări independente şi alte investiții 1.448,61 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.448,61 Alte studii şi proiecte SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Inel IV tronson Solventul Dambovita, inclusiv Pod peste Bega 100,00 SF +PT Inel IV giratia P-ta Domasneanu - C. Lugojului, inclusiv Pod peste Bega 100,00 SF Sistematizare strada Versului 53,00 Page 16

DENUMIREA OBIECTIVULUI Timisoara Verde), str. Albinelor tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT str. Chimistilor Păunescu - Podeanu Mosşniței şi DC 149 Margaretelor Milescu Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica Smaranda HAl PROGRAM KW Grant KAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contrlbuti SURSE din care ati PROPRII Ta excedent Asoeati Pat (ale inst. Credit 2014 5 Subordon| Kfw proprietar| i ate) 0 1 2 3 A 5 6 SF+PT Realizare parcari în Municipiul 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Hofdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 38,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, 43,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. 151,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - 60,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Modernizare strada Strandului RR 40,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT Drum de legatura C, Buziasului - str. 24,70 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECTOR A i IA DIRECTOR DIRECȚIA Dl OLTAI Aurelia JUNIE Întoomit, CONSILIER SERVICIUL PFLRN Luminiţa TOMA Page 17 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BUGET LOCAL 150,00 200,00 38,21 43,59 14,00 232,00 1,93 151,00 60,00 40,00 20,00 24,70