keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

18.12.2015

Hotararea Consiliului Local 554/18.12.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015 -33525/16.12.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică. amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/27.06.2007 privind datoria publica;
In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica;
In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale;
In conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;
In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 250/2015 privind aprobarea limitelor anuale , aferente anilor 2015, 2016, 2017, pentru finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza sa fie contractate;
In conformitate cu Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal - bugetar pe anul 2015;
In temeiul art IV, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1417/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor administrativ - teritoriale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 471/30.10.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 "Bugetul creditelor interne pe anul 2015" şi Anexei nr. 2 "Bugetul local".

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 471/30.10.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: BUGET_CREDITE_INTERNE_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE CREDITE INTERNE Hotarârea nr. ... DENUMIREA INDICATORILOR puei po) poD yeqosde Bjuonul SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 0,00 72.953,73 72.953,73 I. VENITURI CURENTE 00.02 0,00 72.953,73 72.953,73 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 0,00 72.953,73 72.953,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 0,00 72.953,73 72.953,73 41.07 0,00 72.953,73 72.953,73 Sume aferente creditelor interne 41.07.02 0,00 72.953,73 72.953,73 Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale |N mit lojo| 41.07.02.02 0,00 72.953,73 72.953,73 TOTAL CHELTUIELI 0,00 72.953,73 72.953,73 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 72.953,73 72.953,73 TITLUL IV SUBVENTII 10 40 0,00 72.953,73 72.953,73 DE CAPITAL 11 70 0,00 0,90 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 12 79.07 0,00 72.953,73 72.853,73 Combustibili si energie 13 81.07 0,00 72.953,73 72.953,73 CHELTUIELI CURENTE 14 01 0,00 72.953,73 72.953,73| TITLUL IV SUBVENTII 15 40 0,00 72.953,73 72.953,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 17 81.07.06 0,00 72.953,73 72.953,73| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 18 96.07 0,00| 0,00 0,00| Pag. 1/3

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI EJUSNUI REZERVE 97.07 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 20 88.07 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 21 99.07 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 72.953,73 72.953,73 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 72.953,73 72.953,73 TITLUL IV SUBVENTII 40 0,00 72.953,73 72.953,73 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.07 0,00 72.953,73 72.983,73 Combustibili si energie 81.07 0,00 72.953,73 72.953,73 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 72.953,73 72.953,73 TITLUL IV SUBVENTII m NM 40 0,00 72.953,73 72.953,73 Din total capitol Energie termica [>] 81.07.06 0,00 72.953,73 72.953,73 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.07 0,00 0.00 0,00 REZERVE 10 97.07 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 11 98.07 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 12 39.07 0,00 72.953,73 72.953,73 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 0,00 72.953,73 72.953,73 TOTAL VENITURI 00.01 0,00 72.953,73 72.953,73 VENITURI CURENTE 00.02 0,00 72.953,73 72.553,73 |C. VENITURI NEFISCALE 00.12 0,00 72.953,73 72.953,73 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 00.14 0,00 72.953,73 72.953,73 41.07 0,00 72.953,73 72.953,73 Sume aferente creditelor interne 41.07.02 0,00 72.353,73 72.953,73 Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teri |N ti e 41.07.02.02 0,00 72.953,73 72.853,73 TOTAL CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 10 01 0,00 0,00 0,00| Pag.2/3

DENUMIREA INDICATORILOR puei N UDnyuj eqoide uieiBoig 10)eIIPUI POI We1Boid CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,08 00| _0,00 Pariea a AVE, EXCEDENT/DEFICIT 12 35.07 0,00) 0,00) 0,00 REZERVE 13 97.07 0,06 0,00| 0,00 14 98.07 0,00 72.353,73 72.353,73 15 99.07 3,00 0,00 0,00 DIRECTOR ECONOMIC 7 SMARANDA HI RACIU | 7 mo m m mu a SEF SERVICIU BUGET, STELIANA: PI

Atasament: REFERAT_RECTIFICARE.pdf

Ioun vasejo[dutoo IS BaILILIpOLU IS OIPIDULUIJ LINSEUI IoUM tu DO Up (e) SII (1) UP AŢ VE MIOȚUOD — IO[IENUR P DILMIIP IS Op [NUUSTUPIIU arBoqopozdau bomeqorde S[OZ/LIL] JIU DOMqNd IONULUI IS nd “CIOTOLSZ UP [08 IU Ţ PARI TOIULUIOI IP IPOUO [ndogruop Ur Ioun toryoduroo 18 IS aferULUIȚ INSEL JOUR C[OZ/9p IT M[nUIBAND e vJUSĂTA ap up (e Up (1) Me “AI IV GT UP 956 UT IP Ur mnue od — (eosI7 napeo u neorroods Hoţeorput toun iopouvogețd vamqoide nuyuod p[07/T8] WU PoBoŢ “SIOTFOLI/GST HU [PPUO ur ezeorgqnd — ADBISIUIUPE LIN op Ip E Mos qod DIO aguod * 0107 'SIOZ ojuaroge “openue purad 5 JIU DH IS NI WU Ţ JP IONUŢ UT “ 1moâng [nruowop Uiţ AIBIIULUIȚ LINSEUU IOUN PULAȚI B00T/LE IL DOO IS no */007'10'0£/[4 IL [e [PIOUC “o[B00Ț E ap BOILUONIUNȚ [S punud 40046 OH “ososi Is no “eorgnd PUMId /007/49 P op e ap srdoropoțou vomqorde unusd DH opeaduoo IS 15 *100790'87/6£ N [PB [POI [MOJUOA UI puri 100790'L2/p9 DOO “A II “p e 8 o UŢ DUE con e ITU “Sh e e p UE 5 d UIT 96 E erfensrurupe purud [007/S17 1S - [2ISIȚ IUN [8 DANLUINIOU 230 ION IS putand Z[0760'10/Lp DOO 1 tunoosd unge 07 UE IS [ue GI “DUE p Ve “Ţ pre oorqnd opojucug pUtAnId 9007/ELT UI MO MezrurIOȚUOI UL 62/98] IU SIOZ num od op m[moânq voBoŢ DIBpoA UI “1JUIpos [e JeqIoA [nsa004d UI IOJLEIOAIP VI0Z — STOTZ UL NUI) aZeB omu IS — 5107 UL IULIA) INȚNUSSE E IS DIIZIUDL ned m[ujusde e rs uodsuer “ ononpord op yeqorde ord ur esnpoutou ordo[omp) nsas0rd ap eyezneo torsprard nyuad “If 00'££L ES6TL op e] bued [IQBIOABȚ IN[NZIAB L OIBpICOL Op LO Is so mnpngnumidiu! Ul esndop LD LILISUDI os DIO ULId 3[850Ţ e oIEZIIONY op P IU BOBO - e SIPZIIONE Ip op oyeqordue [AȚOATU B[ TOLIOIOZAI], [E JUDIMO [UCI UL UIp Up ISI 00'CEL ES6TL op UL qNUnIdUT un — Ep1ODB 9S AIPO UI “BICOSILULŢ, IS DONNA DU CIOTZI TU op 'BI3PoA UI PUPA STOZ une od vILOSUIȚ pe [EDO] INMIIÎNŢ PIAȚĂ wm ma N i QHOU f XI [ VILOTAG TOIdIDINGA

normative, documeniele in baza carora se acorda imprumutul si cele care stau la baza obiinerii avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice locale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 813/02.11.2015; Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei „Bugetul de Credite Interne”, DIRECT OR ECONOMIC, pt. SECREI A HARACICU SIMONA FI SEF SERVICIU BUGET, j STELIANĂ ŞTANCIU fă AVIZAT JURIDIC, Cod FP 53-01, Ver.

Atasament: anexa_2_buget.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL ANEXA NR. 554 [128.12 205 Hotarârea Nr. DI | | _ i 5 s = | > | | DENUMIREA INDICATORILOR > € E E E & 3 E E GS 2 2 | a a | (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | |TOTAL VENITURI 1 |00.01 1.146.825,47 2.276,90) 1.149.102,37 [VENITURI PROPRII 2 j48.02 | 578.957,64| 0,00] 578.967,64) |I. VENITURI CURENTE 3 [00.02 | 782.164,21 2.276,50j A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 731.044,57 2.276,90; 733.321,47' Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | [00.04 380.590,76 0,00) 380.590,76 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 5 (00.05 7.633,03 7.633,03| |Impozit pe profit 7 |01.02 7.633,03 0,00i 7.633,03| impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.02.01 7.633,03 0,00| 7.633,03| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE $ |00.06 370.395,19 0,00i 370.395,18| impozit pe venit 10 [03.02 13.821,01 000| 13.821,01 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persona! 11 103.02.18 î 13.821,01 0,001 13.821,01| |Cote si sume defalcate din împozitul pe venit 12 104.02 356.574,18 0,00| 356.574, 18| |Cote defalcate din impozitul pe venit 13 104.02.01 337.835,18 0,00| 337.835,18| i Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 [04.02.04 18.739.001 0,00| 18.739,00| 1A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 15 |00.07 2.582,54 0,00| 2.582,54) ;Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 05:02 2.562,54 0,09) 2.552,54| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capita! 17 [05.02.50 2.562,54 0,00| 2.562,54 13. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 18 j00.09 94.280,38 0,00) 94.280,38 |lmpozite si taxe pe proprietate | 19 [a7.02 i 94.260,38| 0,00| 34.280,38, |impozit pe cladiri 20 [07.02.01 | 77.627,26| 0,09! 77.827,26| Pag. 1/24

z e 5 Ss = = e DENUMIREA INDICATORILOR = £ E Ss E & 3 E E 5 S e 2 a m impozit pe cladiri - PF 21 [07.02.01.01 28.606,56 0,00 28.606,56 impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 impozit pe terenuri 23 [07.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 4.788,01 0,00 4.788,01 impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 8.063,12 0,00 6.063,12 Impozit pe terenurile extravilane 26 343,15 0,00 343,15 _ de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 27 070203 5.339,51 0.00 5.339,51 Alte impozite si taxe de proprietate 28 |07.02.50 119,33 0,00 119,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 |00.10 252.668,15 2.276,90 254.945,05 Sume defalcate din TVA 30 |11.02 205.496,40 2.276,90 207.773,30 orasslor, municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 31 [11.02.02 203.724,40 2.276,90 206.001,30 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 766,27 0,00 766,27 "Taxe hoteliere 34 |12.02.07 768,27 0,00 766,27 Taxe pe servicii specifice 35 115.02 773,38 0,600 773,33 impozit pe spectacole 36 15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 37 |15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 |16.02 45.632,09 0,00 45.632,09 Taxa asupra mijioacelor de transport 39 |16.02.02 37.812,61 0,90; 37.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 116.02.02.01 21.314,7% 0,00 21.314,76 Taxa asupra mijioacelor de transport - PJ 41 [16.02.02.02 16.497,85 0,00 16.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 [16.02.03 2,172 0,00 2,12 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 [16.02.50 7.816,76 0,00 7.816,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 |00.11 3.505,28 0,00 3.505,28; Alte impozite si taxe fiscale 45 |18.02 3.505,28 0,00 3.505,28 Alte impozite si taxe 46 [18.02.50 3.505,28 0,00 3.505,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 (00.12 51.119,64 0,00 51.118,64! C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 [00.13 25.526,30 0,00 25.526,30; Pag. 2/24

5 8 & = s DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E E E & z 3 E a, o g 2 a a Venituri din proprietate 4$ |30.02 25.512,74 0,00 25.512,74 Venituri din concesiuni si închirieri 50 30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 |30.02.05.30 20.812,74 0,00 20.812,74 Venituri din dividende 52 (30.02.08 4.700,00 0,00 4.700,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 4.700,00 0,00 4.700,00 Venituri din dobanzi 54 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 [00.14 25.593,34 0,00 25.593,34 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 133.02 825,74 0,00 825,74 Venituri din prestari de servicii 58 33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 (33.02.12 811,42 0,00 811,42 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagub 60 j33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 (34.02 4.139,62 0,00 4.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 |34.02.02 4.139,62 0,00 4.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 13.581,18 0,00 13.581,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 [35.02.01 13.550,61 0,00 13.550,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 [35.02.01.02 13.550,81 0,00 13.550,81 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 |35.02.02 0,25 0,00 0,25 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si aite sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 67 [35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 68 35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 59 (36.02 6.896,80 0,00 6.896,80 Taxe speciale 70 (38.02.06 5.348,43 0,00 5.348,43 Alte venituri T1 [36.02.50 1.548,37 0,00 1.548,37 Transferuri voluntare, aitele decat subventiile T2 |37.02 150,00 9,00 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 |37.02.03 | -39.919,18 0,00 -39.919,18 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 (37.02.04 39.919,18 0,00 39.919,18 Alte transferuri voluntare 75 (37.02.50 150,00 0,00 150,00| Îl. VENITURI DIN CAPITAL 76 |00.15 2.449,83 0,00 2.449,83 Pag.3/24

E e > ă 3 g DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E s 2 E = o e e a a Venituri din valorificarea unor bunuri 77 139.02 2.449,83 0,00 2.449,83 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 [39.02.03 358,70 0,0A 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 79 [39.02.07 1.842,56 0,00 1.842,56 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 139.02.10 248,57 0,00 248,571 IV. SUBVENTII 81 00.17 126.249,13 0,00 126.249,13| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 j00.18 126.248,13 0,00 126.249,13 Subventii de la bugetul de stat 83 [42.02 126.249,13 0,00 126.249,13 A. De capital 84 116.698,45 0,00 116.698,45| Suventii de la bugetui de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 85 |42.02.16 7.790,00 0,00 7.796,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 86 142.02.16.01 2.796,00 0,00 2.790,00 n urgenta in sanatate Subventii de ia bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 87 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 88 142.02.20 108.908,45 0,00 108.908,45 B. Curente 89 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petroiier 90 1420234 30,84 0,00 30,84 Subventii de ia bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 91 1420241 9.519,84 0,00 9.519,84 |Sume FEN postaderare in contul platitor efectuate 92 |45.02 235.962,30 0,00 235.962,30 |Fondul European de Dezvoltare regionala 93 (45.02.01 234.450,06 0,00 234.450,06 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 94 |45.02.01.01 234.450,06 0,00 234.450,06 Fondul Social European 95 |45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 [45.02.02.01 344,36 0.00 344,36| Fondul de Coeziune 97 [45.02.03 465,55 0,00| 465,55 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 98 |45.02.03.01 451,88 0,0ai 451,88 Prefinantari 99 145.02.03.03 13,67 0,00 13,87 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 (45.02.07 613,25 0,00 613,25 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent [101 ]45.02.07.01 114,41 0,00 114,41 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 102 |45.02.07.02 498,84 0,06 498,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 (45.02.15 89,08 0,00| 89,08 Prefinantari 104 |45.02.15:03 89,08 0,00 88,98 Pag.4/24

| 5 s E e | | DENUMIREA INDICATORILOR E = E s E S 3 £ SG 2 2 a a ţ TOTAL CHELTUIELI 105 1.162.791,21 2.276,90) 1.185.068,11 CHELTUIELI CURENTE 106 [01 1.025.217,93 2276,90| 1.027 494,83) TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 107 [10 256.892,67 2.289,90 259.182,57| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 [20 287.167,92 -170,00 286.997,92 TITLUL IH DOBANZI 109 J30 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 110 [40 122.857,96 0,00 122.857,96 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE [111]51 25.377,97 0,00 25.377,97, Titlul VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 156 286.899,15 0,00 286.899,15 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113[57 | 21.528,70, 157,00| 21.685,70| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 114 |59 7.093,56 0,00 7.093,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 | 105.173,55 0,06 105.173,55) TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116171 105.188,25 0,00) 105.168,25| TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 11772 5,30 0,00 5,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 118 |81 32.399,73 0.00] 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 119 [50.02 73.253,43 0,00; 73.253,43| Autoritati publice si actiuni externe 120 [51.02 52.125,07 0,00 52.125,07| CHELTUIELI CURENTE 121 [01 48.360,53 0,00 48.360,53 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 122 [10 32.087,62 0,00 32.067,62 TITLUL Il BUNURI SE SERVICII 123 |20 12.042,91 0,00 12.042,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124 [59 4.250,00 0,00 4.250,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125|70 3.764,54 0,00 3.764,54 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126|71 3.764,54 0,00 3.764,54 IDin total capitol Autoritati executive si legislative 127 52.125,07 0,00 52.125,07| Autoritati executive 128 [51.02.01.03 i 52.125,07 0,00| 52.125,07 Alte servicii publice generale 129 [54.02 3.728,36 0,00 3.728,38 CHELTUIELI CURENTE 130 [01 3.880,36 0,00| 3.680,36 (TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 [51 3.680,36 0,08 3.680,36 (CHELTUIELI DE CAPITAL 132 [70 | 0,00 0,00 0,00 Pag. 51/24

Ț = = $ DENUMIREA INDICATORILOR > £ E Ss E S 3 s € s o e s a a [TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 133 [81 - 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile pubiice locale 134 [54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 |54.02.10 3.680,36 0.00 3.680,35 Alte servicii publice generale 136 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 |55.02 17.400,00 0,00 17.400,00 CHELTUIELI CURENTE 138 101 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL îl DOBANZI 139 j30 17.400,00 0,00 17.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol [ Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 141 |55.02.01 17.400,00 0,00 17.400,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 [59.02 21.068,44 0,00 21.068,44 Ordine publica si siguranta nationala 143 [61.02 21.068,44 0,00 21.068,44 CHELTUIELI CURENTE 144101 19.693,30 0,06 19.693,30[ TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 145 [10 16.893,30 0,00 16.893,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 146 |20 2.700,00 0,00 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 (51 0,00 0,00 0,00 TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI 148 159 100,00 0.00 TREE CHELTUIELI DE CAPITAL 149 |70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 180 |71 1.375,14 0,00 1.375,14 Din total capitol Ordine publica 151 [61.02.03 20.343,30 0,00 20.343,30 152 |61.02.03.04 20.343,30 0.00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmnilitara) 153 61.02.05 725,14 0,001 725,14 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 [64.02 491.331,24 2.276,90 493.608,14 invatamant 155 |65.02 269.559,10 1.948,90 271.509,00 CHELTUIELI CURENTE 156 [01 264.246,12 1.949,90 266.196,02 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 157 [10 168.069,40 2.119,90 170.189,30 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII j158|20 51.504,00 -170,00 51.334,00 Pag.6/24

E 3 z 3 s 5 s = G s o DENUMIREA INDICATORILOR > e E 5 E 8 > s € | s 8 8 a a | Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 [56 40.614,16 0,00 40.614,16 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 |57 1.315,00 0,00 1.315,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 161 [59 2.743,56 0,00 2.743,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 162 [70 5.312,98 0,00) 5.312,98 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 [71 5.312,98 5.312,98 Din tota! capitol invatamant prescolar si primar 164 (65.02.03 68.866,33. 0.00| 68.866,33| Invatamant prescolar 165 |65.02.03.01 40.706,95 0,00| 40.706,95 Invatamant primar 166 |65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 invatamant secundar 167 65.02.04 199.684,88 1.949,90 201.634,78 invatamant secundar inferior 1868 |65.02.04.01 50.826,36 0,00| 50.826,36 invatamant secundar superior 169 [65.02.04.02 146.175,12 1 949,901 148.125,02 Invatamant profesional 170 2.683,40 0,00 2.683,40 invatamant postliceal 171 [65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 172 |66.02 66.031,13 170,00 66.201,13 CHELTUIELI CURENTE 173 J01 45.795,38 170,00 45.965,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 [10 5.077,22 170,00 5.247,22 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 175 |20 8.349,98 0,00 8.349,98 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 176 151 12.525,80 0,06 12.525,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 177 |56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 178 |70 20.235,75 0,00 20.235,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 179 20.235,75 0,00 20.235,75 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 180 |66.02.06 60.823,93 0,00! 60.623,93 Spitale generale 181 |66.02.06.01 60.623,93 0,00 60.623,93 Servicii de sanatate publica 182 [66.02.08 5.407,20 170,00 5.577,20 Cultura, recreere si religie 183 [67.02 101.653,46| 0,00 101.653,46| CHELTUIELI CURENTE 184 |01 91.838,12 0,00 91.838,12 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 185 410 14.588,37 0.00 14.588,37 Pag. 7124

-| 8 : £ 5 8 8 | 5 DENUMIREA INDICATORILOR = < E 5 E 8 2 E 5 O 2 a a TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 186 |20 67:536,00 0,00 67.536,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 187 |51 6.797,00 0.00 6.797,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 188 [56 2.916,75 0,00 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 189 [70 9.815,34 0,00 9.815,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 190 |71 9.815,04 0,00 9.815,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 19172 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Servicii culturale 192 [67.02.03 35.479,92 0,00 35.479,92 Institutii publice de spectacole si concerte 193 [67.02.03.04 21.785,92 0,00 21.785,92 Case de cultura 194 |67.02.03.06 13.594,00 0,00 13.594,00 Alte servicii culturale 195 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 196 [67.02.05 62.105,54 0,00| 52.105,54 Sport 197 |67.02.05.01 28.811,30 0,00 28.811,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 198 |67.02.05.03 33.294,24 0,00 33.294,24 Servicii religioase 199 [67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 200 [67.02.50 1.568,00 0,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 201 (68.02 54.087,55 157,00 54.244,55 CHELTUIELI CURENTE 202 |01 52.920,39 157,00 53.077,39 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 203 |10 20.196,76 0,00 20.196,76 TITLUL Îl BUNURI SI SERVICII 204 |20 8.102,94 0,00 8.102,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 205 [51 2.374,81 0,00 2.374,81 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 206 [56 2.032,18 0,00 2.032,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 207 |57 20.213,70 157,00 20.370,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 208 [70 1.167,16 0,00) 1.167,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 209 [71 1.167,16 0,00 1.167,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 210 |68.02.04 1.389,00 0,00 1.389,00 Asistenta sociala în caz de bol si invaliditati 211 [68.02.05 30.126,58 157,00 30.283,58| Asistenta sociala in caz de inva 212 168.02.05.02 30.126,58 157,00 30.283,58 Asistenta sociala pentru familie si copii 213 [68.02.06 4.836,48 0,00 4.836,48 Pag.8/24

E E z 8 5 g 8 m = SI = p DENUMIREA INDICATORILOR | = 2 E s E & 8 E s G 2 2 a a Crese 214 [68.02.11 1.888,96 0,00 1.889,96 Prevenirea excluderii sociale 215 (68.02.15 15.753,83 0,00 15.753,83 Ajutor social 216 [68.02.15.01 6.777,59 0,00 6.777,59 Cantine de ajutor social 217 |68.02.15.02 8.976,24 0,00 8.976,24 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 218 |68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 2139 [69.02 218.110,37 0,00 218.119,37 [Locuinte, servicii si dezvoltare publica 220 |70.02 194.504,07 0,06 194.504,07 CHELTUIELI CURENTE 221 [01 159.250,36 0.00 159.250,36 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 222 |20 46.194,82 0,00| 46.194,62 Titlu! VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223 [56 113.055,74 0,00| 113.055,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 224 (70 13.253,71 0,00| 13.253,71| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 225 [71 13248,71 0.00| 13248,71| TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 226 |72 5,00 0,00 5,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 227 (81 22.000,00 0,00 22 000,00| Din total capitol Locuinte 228 49.365,74 0,00 49.365,74| Dezvoltarea sistemului de locuinte 229 |70.02.03.01 49.365,74 0,00 49.365,74 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 230 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 iimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 231 (70.02.05 19.880,35 0,00 19.880,35 Alimentare cu apa 232 [70.02.05.01 19.880,35 0,00 19.880,35| iluminat public si electrificari rurale 233 [70.02.06 15.303,47 0,00 15.303,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 234 |70.02.07 630,00 0,00[ 630,00| Alte servicii in domeniul locuintei, servi 235 (70.02.50 109.324,51 0,00; 109.324,51 |Protectia mediului 238 |74.02 23.606,30 0.00 23.606,30 CHELTUIELI CURENTE 237 [01 23.606,30 0.00 23.606,30| TITLUL [I BUNURI SI SERVICII 238 |20 22.500,00 0,00 22.500,00 ÎTitlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 239 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL | 240 (70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol i Pag.9/24

ş 4 e 3 5 e 2 Ss = G S p DENUMIREA INDICATORILOR = £ E 5 E & s € AI o e e a a | Salubritate si gestiunea deseurilor [241 [74.02.05 22.500,00 0,00 22.500,00| Salubritate 242 |74.02.05.01 17.509,00! 0,00 17.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 243 5:000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 244 [74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 245 |795.02 359.027,73 9,00 359.027,73 Combustibili si energie 246 j81.02 66.575,00 09,00 66.575,00 CHELTUIELI CURENTE 247 [01 66.475,00 0,00 66.475,00| TITLUL IV SUBVENTII 248 140 56.475,00 0,00 66.475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 249 (70 100,00 0,00 100,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 250 |71 100,00 0,00 108,06 Din total capitol i Energie termica 251 [81.02.06 66.575,00 0,00 86.575,00 Transporturi 252 |84.02 292.452,73 0,00 292.452,73 CHELTUIELI CURENTE 253 [01 231.952,07 0,00 231.952,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 254 120 68.237,47 0,00 68.237,47) TITLUL IV SUBVENTII 255 |40 56.382,96 0,00 56.382,96 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 256 [56 107:331,64 0,00 107.331,84j CHELTUIELI DE CAPITAL 257 |70 50.148,93 0,00 50.148,93| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 258 [71 50.148,93 0,00 50.148,93 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 259 [81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol |Transport rutier 260 [84.02.03 292.452,73 0,00 292.452,73 Drumuri si poduri 261 [84.02.03.01 10.707,11 0,00 10.707,11) Transport in comun 262 [84.02.03.02 186.649,17 0,00 186.649,17| Strazi 263 |84.02.03.03 95.096,45 0,00 95.098,45 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 264 (84.02.50 0,00 0,00| 0,00 |Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 265 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE | 266 [97.02 -0,00 0,00 0,00 EXCEDENT j 267 [98.02 0,06 0,00 0,00; Pag. 10/24

5 5 e DENUMIREA INDICATORILOR > e E 3 E 8 2 £ s SG 2 2 1 a i n DEFICIT 268 |99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 751 -195,71| 2.276,90 TOTAL VENITURI 2 00.01 751.795,71 2.276,90 754.072,61 VENITURI PROPRII 3 [48.02 576.517,81 0,00 576.517,81 Î. VENITURI CURENTE 4 [00.02 742.245,03 2.276,90 744.521,93 A. VENITURI FISCALE 5 100.03 T31.044,57 2.276,90 733.321,47 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 5 100.04 380.590,76 0,00 380.590,76 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 106.05 7.633,03 0,00 7.633,03 impozit pe profit 8 |01.02 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit de la agentii economici 9 |01.02.01 7.633,03 0,00 7.633,03 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 370.395,19 0,00 370.395,19 impozit pe venit 11 103.02 13.821,01 0,00 13.821,01 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 (03.02.18 13.821,01 0,08 13.821,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02 356.574,18 09,00 356.574,18 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [04.02.01 337.835,18 0,00 337.835,18 |Sume alocate de la consi I judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 |04.02.04 18.739,00 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 j00.07 2.562,54 0,00 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [05.02 2.562,54 0,00 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 [05.02.50 2.562,54 0.00 2.562,54 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 19 (00.08 94.280,38 0,00 94.280,38 impozite si taxe pe proprietate 20 [07.02 94.280,38 6,00 94.280,38 Impozit pe cladiri 21 |07.02.01 77.627,26 0,00 77.627,26 Impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 28.606,56 0,00 28.606,56 impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 impozit pe terenuri 24 107.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 Impozit pe terenuri - PF 25 j07.02.02.01 4.788,01 0,00 4.788,01 Impozit pe terenuri - PJ 26 [07.02.02.02 6.063,12 0,00 6.063,12 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 343,15 0,00 343,15 Pag. 11/24

5 Ss e E o DENUMIREA INDICATORILOR 3 e E Ss E 8 3 3 E E O 9 e a o. MA Judetene de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 28 07.02.03 533951 0.00 5.339,51 Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.02.50 119,33 0,00 119,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 252.668,15 2.276,90 254.945,05 Sume defaicate din TVA 31 [11.02 205.496,40 2.276,80 207.773,30 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor, 32 |11.02.02 203.724,40 2.276,90 206.001,30 oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 [12.02 766,27 8,00 766,27 Taxe hoteliere 35 [12.02.07 766,27 0,00 766,27] Taxe pe servicii specifice 36 (15.02 773.39 0,00 773,38 Impozit pe spectacole 37 [15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 |16.02 45.632,09 0,90 45.632,09 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 37.812,61 0,00 37.812.61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.0201 21.314,76 0,00 21.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 16.497,85 0,00 16.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 (16.02.03 2,72 0,00| 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 (16.02.50 7.816,76 0,00 7.816,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 [00.11 3.505,28 0,00 3.505,28| Alte impozite si taxe fiscale 46 [18.02 3.505,28 0,00 3.505,28; Alte impozite si taxe 47 (18.02.50 3.505,28 0,00 3.505,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 (00.12 11.200,46 0,00 11.200,46 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 (00.13 25.526,30 0,00 25.526,30 Venituri din proprietate 50 25.512,74 0,00 25.512,74 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 j30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 20.812,74 0,00 20.812,74 Venituri din dividende 53 (30.02.08 4.700,00 0,00|. 4.700,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 |30.02.08.02 4.700,00 0,00| 4.700,00 Venituri din dobanzi 55 [31.02 13,56 0,00 13,56 Pag. 12/24

5 3 3 â 3 5 = S c e DENUMIREA INDICATORILOR di e E Ss E & z 3 E GO 2 2 a a Alte venituri din dobanzi 56 [31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 |00.14 -14,325,84 0,00 -14.325,84 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 133.02 825,74 0,00 825,74 Venituri din prestari de servicii 59 [33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social SD [33.02.12 811,42 0,00 811,42 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, împutatii si despagubiri 61 [33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 134.02 4.139,62 0,00 4.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 63 [34.02.02 4.139,62 0,00 4.139,82 Amenzi, penalitati si confiscari 64 [35.02 13.581,18 0,00 13.581,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 35.02.01 13.550,61 0,00 13.550,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 |35.02.01.02 13.550,61 0,00 13.550,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 67 |35.02.02 0,25 0,00| 0,25 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 68 |35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 89 [35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 70 [36.02 5.896,80 0,00 6.896,80 "Taxe speciale 71 |36.02.06 5.348,43 0,00 5.348,43 Alte venituri 72 |38.02.50 1.548,37 0,00 1.548,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 73 137.02 -39.769,18 0,00 -39.769,18 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 74 |37.02.03 -39.919,18 0,00 -39.919,18 Alte transferuri voluntare 75 |37.02.50 150,00 0,00 150,00 IV. SUBVENTII 76 [00.17 9.550,68 0,00 9.550,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 77 |00.18 9.550,68 0,00 9.550,68 Subventii de ia bugetul de stat 78 42.02 9.550,68 0,00 9.550,68 B. Curente 79 9.550,68 0,00| 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 [42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 1 |42.0241 9.518,84 0,00 9.519,84 TOTAL CHELTUIELI 82 751.795,71 2.276,90 754.072,61 CHELTUIELI CURENTE 83 [01 719.395,98| 2.276,90 121.672,88 Pag. 13724

% s i a = e DENUMIREA INDICATORILOR = g E s E 8 > € > [+] e a a TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 84 [10 256.892,67 2.289,90 259.182,57 TITLUL IE BUNURI Si SERVICII 85 |20 287.187,92 -170,00 286:997,92 TITLUL Hit DOBANZI 86 |30 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 87 |40 122.857,96 0,00 122.857,96 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 [51 8.455,17 0,00 6.455,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 89 |57 21.528,70 157,00 21.885,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 [59 7.093,56. 0,00 7.093,56 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 91 [81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 92 |50.02 69.188,89 0,06 69.188,89 Autoritati publice si actiuni externe 93 48.360,53 0,00 48.360,53 CHELTUIELI CURENTE 94 |01 48.360,53 0,00 48.-360,53 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL | 95 [10 32.067,62 0,00 32.087,62 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9% |20 12.042,91 0,00 12.042,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 97 59 4.250,00 0,00 4.250,00 Din total capitol executive si legislative 98 |51.02.01 48.360,53 0,00 48.360,53 Autoritati executive 95 151.02.01.03 48.360,53 0,00 48.360,53 Alte servicii publice generale 100 [54.02 3.428,36 0,00| 3.428,36 CHELTUIELI CURENTE 101 101 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIFI PUBLICE 102 [51 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 103 [81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice iocale 104 [54.02.07 48,00 0,00 48,00 | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 105 |54.02.10 3.380,36 0,00 3.380,36 Alte servicii publice generale 106 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 107 |55.02 17.400,00 0,00 17.400,00| CHELTUIELI CURENTE 108 [01 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL îl DOBANZI 109 ]30 17.400,00 0,00 17.400,06 (Din tota! capitol | Pag. 14/24

5 ss“ E o | DENUMIREA INDICATORILOR = E | 3 E & 5 £ o 2 2 a a Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 110 [55.02.01 17.400,00 0,00 17.400,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 111 [59.02 19.693,30 0,00 19.693,30 Ordine publica si siguranta nationala 112 [61.02 19.693,30 0,00 19.693,30 CHELTUIELI CURENTE 113 101 19.693,30 0,00 19.693,30 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 114 |10 16.893,30 0,00 16.893,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 115420 2.700,00 0,00 2.709,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 116 [51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 117 |59 100,00 000| 100,00 Din total capitol | Ordine publica 118 [61.02.03 19.343,30 0,00 19.343,30 Politie locala 119 |61.02.03.04 19.343,30 0.00| 19.343,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilifara) 120 [61.02.05 350,00 0,00 350,00 [Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 121 [64.02 370.771,74 2.276,90 373.048,64 invatamant 122 |65.02 223.631,96 1.949,90 225.581,86 CHELTUIELI CURENTE 123 [01 223.631,96 1.949,90 225.581,86 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 124 |10 168.069,40 2.119,90 170.189,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12520 51.504,00 -170,00 51.334,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 [57 1.315,00 0,00 1.315,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 |59 2.743,56 0,00 2.743,56 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 128 |65.02.03 68.121,50 0,00 68.121,50 invatamant prescolar 129 165.02.03.01 39.962,12 0,00i 38.962,12 |invatamant primar 130 [65.02.03.02 28.159,3 0,00 28.159,38 'Invatamant secundar 131 [65.02.04 154.502,57 1.949,9i | 156.452,47 Invatamant secundar inferior 132 j65.02.04.01 49.742 44 0,00 49.742 44 Invatamant secundar superior 133 |65.02.04.02 102.076,73 1.949,90] 104.026,63 |Invatamant profesional 134 |[65.02.04.03 2.683,40, 0,00| 2.683,40 [Invatamant postliceal 135 1.007,89; 0,00 1.007,89 Sanatate 136 [66.02 14.127,20 170,00 14.297,20 Pag. 15/24

[ a s e = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E Ss E S 8 3 E 5 S 9 2 a a CHELTUIELI CURENTE 137 |0t 14.127,20 170,00 14.297,20 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 138 [10 5.077,22 170,00 5.247,22 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 139 [20 8.349,98 0,00| 8.349,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 140 |51 700,00 0,00 700,00 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 141 [86.02.06 8.850,00 0,00 8.850,00 Spitale generale 142 |66.02.06.01 8.850,00 0,00 8.850,00 Servicii de sanatate publica 143 [66.02.08 5.277,20 170,00 5.447,20 Cultura, recreere si religie 144 |67.02 82.124,37 0,00 82.124,37 CHELTUIELI CURENTE 145 |01 82.124,37 0,00 82.124,37 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 146 [10 14.588,37 0,00 14.588,37 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 147 |20 67.536,00 0,00 67.536,00 Din total capitol Servicii culturale 148 |67.02.03 33.156,37 0,00 33.156,37 institutii publice de spectacole si concerte 149 [67.02.03.04 19.877,37 0,00 19.877,37 Case de cultura 150 |67.02.03.06 13.279,00 0,00 13.279,00 Alte servicii culturale 151 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 152 i67.02.05 44.900,00] 0,00 44.900,00 Sport 153 [67.02.05.01 20.300,00 0,00 20.300,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 154 |67.02.05.03 24.600,00 0,00 24.600,00 Servicii religioase 155 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 156 [67.02.50 1.568,00 0,00 1.568,00) Asigurari si asistenta sociala 157 |68.02 50.888,21 157,00 51.045,21 CHELTUIELI CURENTE 158 |01 50.888,21 157,00 51.045,21 [TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 159 |10 20.196,76 0,00 20.196,76 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 160 [20 8.102,94 0,00 8.102,94 TIFLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 161 |51 2.374,81 0,00 2.374,81 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 162 |57 20.213,70 157,00 20.370,70 Din total capitol 1 Pag. 16/24

-| 2 ŞI 5 3 8 DENUMIREA INDICATORILOR > £ E E E s z 5 = G e 2 a a Asistenta acordata persoanelor in varsta 183 [68.02.04 1.313,00 0,00 1.313,00 Asistenta sociala în caz de boli si învaliditati 164 (68.02.05 28.777,24 157,00 29.934,24 Asistenta sociala in caz de invaliditate 165 [68.02.05.02 29.777,24| 157,00 29.934,24 Asistenta sociala pentru familie si copii 166 [68.02.06 4.693,98 0,00 4.693,98 Crese 167 168.02.11 1.889,96 0,00 1.889,96 Prevenirea excluderii sociale 168 [68.02.15 13.122,33 0,00 13.122,33 Ajutor social 169 [68.02.15.01 6.445,59 0,00 6.445,59 Cantine de ajutor sociat 170 6.676,74) 0,00 6.676,74 Alte cheftuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 171 (68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI! APE 172 |69.02 90.694,62 0,00 90.694,62 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 173 |70.02 568.194,62 0,00 58.194,62 CHELTUIELI CURENTE 174101 46.194,62 0,00 46.194,62 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 |20 46.194,62 0,00 46.194,82 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 176 |81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capitol Locuinte 177 [70.02.03 100,00 0,00 100,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 178 |70.02.03.01 100,00 3,00 100,00 Aite cheltuieli in domeniul locuintelor 178 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 180 |70.02.05 18.466,90 0,00 18.466,90 Alimentare cu apa 181 |70.02.05.01 18.466,80 0,00 18.466,90 Huminat public si electrificari rurate 182 |70.02.06 11.300,00 0,00 11.300,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 183 [70.02.07 630,00 0,00; 630,00 [Alte servi in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 184 |70.02.50 37.897,72 0,00 37.697,72 Protectia mediului 185 |74.02 22.500,00 0,00 22.500,00 CHELTUIELI CURENTE 186 j01 22.500,00 0.00 22.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 187 |20 22.500,00 0,00 22.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 188 [74.02.05 22.500,00 0,00 22.500,00 Salubritate 189 [74.02.05.01 17.500,00 0,00 17.500,90 Pag. 17/24

Ţ Ţ i 3 m 2 = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ E E E Sl 3 5 = 9 o 2 2 a a Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 190 [74.02.05.02 5.000,00 0,00| 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 191 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 192 179.02 201.447,16 0,00 201.447,16 Combustibili si energie 193 [81.02 66.475,06 0,00 66.475,00 CHELTUIELI CURENTE 194 |01 56.475,00 0,00 66.475,00 TITLUL IV SUBVENTII 195 |40 66.475,00 0,00 66.475,00 Din total capitoi Energie termica 196 [81.02.06 66.475,00 0,00 866.475,00 Transporturi 197 [84.02 134.972,16 0,00 134.872,16 CHELTUIELI CURENTE 198 101 124.620,43 0,00 124.620,43 TITLUL IF BUNURI Si SERVICII 199 |20 68.237,47 0,00 68.237,47 TITLUL IV SUBVENTII 200 |40 56.382,96 0,00 56.382,96| TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 201 181 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol "Transport rutier 202 [84.02.03 134.972,16 0,00 134.972,16 Drumuri si poduri 203 |84.02.03.01 0,00] 0,00 0,00 Transport în comun 204 |84.02.03.02 67.934,69 0,00 87.934,89 Strazi 205 84.02.03.03 67.037,47 0,00 67.037,47 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 206 184.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 207 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 208 (97.02 0,00 0,00 0,00, EXCEDENT 209 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT | 210 |99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 395.029,76 0,00; 395.029,76 TOTAL VENITURI 2 |00.01 3935.029,76 0.00] 395.029,76 VENITURI PROPRII 3 |48.02 2.449,83 0,00 2.449,83 Il. VENITURI CURENTE 4 ;00.02 39.919,18 0,00 39.919,18 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 39.919,18 0,00 39.919,18 Pag. 18/24

= 5 3 z 5 si 5 s 3 Ss s e DENUMIREA INDICATORILOR = g E E E 8 3 = E 3 o e 2 a C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 (00.14 39.919,18 0,00 39.919,18 Transferuri voluntare, alteie decat subventiile 7 [37.02 39.919,18 0,00 39.919,18 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 39.918,18 0,00 39.919,18 Il. VENITURI DIN CAPITAL 9 00.15 2.449,83 0,00 2.449,83 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 (39.02 2.449,83 0,00 2.449,83 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 |39.02.03 358,70 0,00 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 139.02.07 1.842,56 0,00 1.842,56 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 139.02.10 248,57 0,00 248,57| IV. SUBVENTII 14 (00.17 116.698,45 0,00 116.698,45 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 [00.18 116.698,45 0,00 116.698,45 Subventii de la bugetul de stat 16 |42.02 116.698,45 0,00 116.698,45 A. De capital 17 116.698,45 0,00 116.698,45 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 18 42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00 comunicati în urgia În sait bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 19 (42.02.1601 2.790,00 0,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 20 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderarej 21 [42.02.20 108.908,45 0,00 108.908,45 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 22 145.02 235.962,30 0,00 235.962,30 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 |45.02.01 234.450,06 0,00 234.450,06 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 24 |45.02.01.01 234.450,06 0,00; 234.450,06 Fondul Social European 25 45.02.02 344,36 344,36 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 26 [45.02.0201 344,36 344,36 Fondul de Coeziune 27 |45.02.03 465,55 465,55 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 28 |45.02.03.01 451,88 451,88 Prefinantari 25 (45.02.0303 13,87 13,67 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 30 |45.02.07 613,25 613,25 Sume primite in contul! platitor efectuate in anul curent 31 |45.02.07.01 114,41 114,41 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 32 |45.02.07.02 498,84 498,84 33 [45.02.15 89,08 88,08 iPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 Pag. 19/24

5 + 8 z 3 5 5 S = e DENUMIREA INDICATORILOR = z E Ss E & 3 8 E 8 o e 9 1 a an i Prefinantari 34 |45.02.15.03 89,08 0,00 89,08 TOTAL CHELTUIELI 35 410.995,50 0,00 410.995,50| [CHELTUIELI CURENTE 36 305.821,95 0,00 305.821,95 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37 [51 18.922,80 0,00 18.922,80 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 38 [56 286.899,15 0,00 286.899,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 (70 105.173,55 0,00 105.173,55 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 105.168,25 0,00 105.168,25 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 41 | 72 5,30 0,00 5,30 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 [50.02 4.064,54 0,00 4.064,54 Autoritati publice si actiuni externe 43 |51.02 3.764,54 0,00 3.764,54 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 3.764,54 0,00 3.764,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 |71 3.764,54 0,00 3.764,54 Din total capitol | Autoritati executive si legislative 47 |51.02.01 3.764,54 0,00 3.764,54 Autoritati executive 48 151.02.01.03 3.764,54 0,00 3.764,54| Alte servicii pubiice generale 49 (54.02 300,00 0,00 308,00 CHELTUIELI CURENTE 50 [01 300,00 0,00| 300,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 151 300,00 0,00 308,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 [70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 53 (54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 [54.02.10 300,00 0,00 300,00 Alte servicii publice generale 55 |54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 56 |59.02 1.375,14 0,00 1.375,14 Ordine publica si siguranta nationala 57 161.02 | 1.375,14 0,00 1.375,14) CHELTUIELI CURENTE 58 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 [70 | 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 |71 1.375,14) 0,00 1.375,14 Pag. 20/24

& 2 a E $ DENUMIREA INDICATORILOR > £ Ss | E ă E 3 = o 2 2 a a Din total capitol Ordine publica 61 j61.02.03 1.000,00 0,00 1.000,00 Politie locala 62 |61.02.03.04 1.000,00 0,00| 1.000,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 63 |61.02.05 375,14 0,00 375,14 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54 |64.02 120.559,50 0,00 120.559,50 invatamant 65 [65.02 45.927,14 0,00 45.927,14 CHELTUIELI CURENTE 66 |01 40.614,16 0,00 40.614,16 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 67 |56 40.6814,16 0,00 40.614,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 |70 5.312,98 0,00 5.312,98 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 69 j71 5.312,98 0,09 5.312,98 Din total capitol ] Invatamant prescolar si primar 70 [65.02.03 144,83 0,00, 744,83 Invatamant prescolar 71 |65.02.03.01 744,83 0,00| 744,83 Invatamant primar 72 [65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 73 |65.02.04 45.182,31 0,00 45.182,31 invatamant secundar inferior 74 165.002.04.01 1.083,92 0,00 1.083,92 Invatamant secundar superior 75 [65.02.04.02 44.098,39 0,00 44.098,39 invatamant profesional 76 |65.02.04.03 0,00 0,00[ 0,00 Invatamant postliceal 77 (65.02.05 0,00 0,00 0,00[ [Sanatate 78 |66.02 51.903,93 0,00 51.903,93 CHELTUIELI CURENTE 79 |01 31.668,18 0,00 31.668,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 [51 11.825,80 0,00 11.825,80 Titlul VINE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 |56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 |70 20.235,75 0,00 20.235,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE _, 83 71 20.235,75 0,00 20.235,75 jDin total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 84 [66.02.06 51.773,93 0,00 51.773,93 Spitale generale | 85 51.773,93 0,00 51.773,93 Servicii de sanatate publica | 86 [66.02.08 130,00 0,00 130,00 Pag.21/24

& Ş z E e DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E s E S| 3 5 E 5 O e e n a Cultura, recreere si religie 87 167.02 19.529,09 0,09 19.529,09 CHELTUIELI CURENTE 88 [01 9.713,75 0,00 9.713,75 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 |51 6.797,00 0,90 8.797,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 |56 2.916,75 0,00 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 170 9.815,34 0,00. 9.815,34 "TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 [71 9.815,04 0,00 9.815,04 TITLUL XIli ACTIVE FINANCIARE 93 |72 [ 0,30 0,00 0,30 Din tota! capitol Servicii culturale 94 j67.02.03 2.323,55 0,00 2.323,55 institutii publice de spectacole si concerte 95 [67.02.03.04 1.908,55 0,00 1.908,55 Case de cultura 96 |67.02.03.06 315,00 0,00 315,60 Alte servicii culturale 97 |67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 98 [67.02.05 17.205,54 0,00 17.205,54 Sport 99 |67.02.05.01 8.511,30 0,00 8.511,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 100 j67.02.05.03 8.694,24 0,00 8.694,24 Servicii religioase 101 [87.02.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 102 167.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 103 [68.02 3.199,34 0.00 3.199,34 CHELTUIELI CURENTE 104 [01 2.032,18 0,00 2.032,18 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 |56 2.032,18 0,00 2.032,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 |70 1.167,16 0,00. 1.187,18 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 107171 1.167.181 0,00 1.167,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 [68.02.04 76,00 0,00 76,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 109 [68.02.05 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala în caz de invaliditate 110 |68.02.05.02 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociata pentru familie si copii 111 168.02.06 142,50 0,00 II 142,50 Crese 112 [68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale | 113 [68.02.15 2.831,50 0,00 2.831,50 Ajutor social 114 |68.02.15.01 332,00 0,00 332,00 Pag. 22/24

5 2 e = s DENUMIREA INDICATORILOR > E E Ss E & z E E ă Ş a a Cantine de ajutor social 115 |68.02.15.02 2.299,50 0,00 2.299,50 Alte cheii domeniul asigurarilor si asistentei sociale 116 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 117 [69.02 127.415,75 0,00 127.415,75 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 118 [70.02 126.309,45 0,00| 126.309,45! CHELTUIELI CURENTE 119 J01 113.055,74 0,00 113.055,74 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 120 156 113.055,74 0,00 113.055,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 121[70 13.253,71 0.00 13.253,71 TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 122|71 13.248,71 0,00 13.248,71| TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 123172 5,00 0,00 5,00) Din total capita! Locuinte 124 |70.02.03 49.265,74 0,00 49.265,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 125 (70.02.03.01 49.265,74 0,00 49.265,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 126 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 127 [70.02.05 1.413,45 0,00 1.413,45 Alimentare cu apa 128 |70.02.05.01 1.413,45 0,00 1.413,45 luminat public si electrificari rurale 129 [70.02.06 4.003,47 0,00 4.003,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 130 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, servi r si dezvoltarii comunale 131 71.826,79 0,00 71.626,79 Protectia mediului 132 j74.02 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI CURENTE 133 [01 1.106,30 0,00 1.106,30 Tittul Vii! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 134 156 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol j Salubritate si gestiunea deseurilor 136 |74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 137 (74.02.0501 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 138 |74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 139 [74.02.08 1.106,30 0,00 1.106,30, Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 140 |79.02 157.580,57 0,00 157.580,57 si energie 141 (81.02 100,001 0,90 100,00 Pag.23/24

T Ţ Ț Ț 1 | % | le & - 5 a a = s DENUMIREA INDICATORILOR = e € S E & E 5 o e e a a | CHELTUIELI CURENTE 142 01 0.00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 14370 100,00 0,00 100,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 14471 - 109,00 0,00 100,00; Din total capitol Energie termica 145 [81.02.06 100,00 0.00| 100,00 Transporturi 146 [84.02 157.480,57 0,00 157.480,57 CHELTUIELI CURENTE 147 [01 107.331,64 0,00 107.331,64 Titiul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 148 [56 107.331,64 0.00 107.331,64| CHELTUIELI DE CAPITAL 14970 50.148,93 0,00 50.148,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 50.148,93 0,00 50.148,93 Din fotai capitol Transport rutier i 151 |84.02.03 157.480,57 0,00 157.480,57 Drumuri si poduri 152 j84.02.03.01 10.707,11 0,00 10.707,11 Transport in comun 153 |84.02.03.02 118.714,48 0,00 118.714,48) Strazi 154 |84.02.03.03 28.058,98 0,00 28.058,98| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 155 [84.02.50 0,00 0,00 0,00| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 156 j96.02 -_ 000 0,00 REZERVE 157 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 158 |98.02 0,00 0,00 0.00 DEFICIT | 159 [99.02 15.965,74 9,00 15.965,74 PRIMAR, , DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE M SMARANDA HARACICU AA Pag. 24/24