keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 510/08.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 510/08.12.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 32007/03.12.2015, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 471/30.10.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2015.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 471/30.10.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REFERAT.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ ', (ERIN A SERVICIUL BUGET ICOLARROBU Nr. SC2015- 39007 / 03 122015 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2015 Având în vedere: - Dispozitia Primarului nr. 1404/11.11.2015, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara; - Adresa nr. RE 2015 — 002744/18.11.2015 a Directiei Tehnice, prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 84.02 „Transporturi”, titlul IV — Subventii; - Adresa nr. SC 2015 — 31661/27.11.2015 a Directiei tehnice, prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 84.02 „Transporturi”, titlul Il — bunuri si servicii, respectiv la cap. 70.02 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, titlul II — bunuri si servicii; - Adresa Serviciului Financiar cu nr. SF 2725/16.11.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul II — bunuri si servicii, respectiv art. 59.17 — despagubiri civile, precum si titlul I -— cheltuieli de personal; - Adresa nr. 2828/20.11.2015 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de cultura”, titlul N — bunuri si servicii; - Adresa nr. 4553/09.11.2015 a Teatrului Maghiar de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole”, titlul I — cheltuieli de personal si de suplimentare a sumei prevazute la titlul II — bunuri si servicii; - Analizand executia de casa la data de 27.11.2015 s-a constatat o realizare suplimentara de venituri, conform anexei nr. 1 — Buget Local; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, hit. a, art63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”. DIRECTOR ECONOMIC, suf z SMARANDA HARACICU tos co ARI patul dog n 1 SEF SERVICIU Lor | asa AVIZAT JURIDIC, L £ UA Cod FP 53-01, Ver. AA CN

Atasament: hcl_510_anexa01_cu_amendament.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL EU AMENBAVNIENT DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 J0JBDIPUI po) yeqoide weiboi WeIboId [SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE OTAL VENITURI 00.01 1.136.215,95 10.608,52 1.146.825,47 VENITURI PROPRII 48.02 568.132,20 10.835,44 578.967,64 VENITURI CURENTE 00.02 771.554,69 10.609,52, 782.164,21 A. VENITURI FISCALE 00.03 725.462,57 5.582,00| 731.044,57 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 375.351,76 5.238,00 380.580,76 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit 01.02 7.633,03 0,00 7.633,03 impozit pe profit de la agentii economici |N mit VO jo 01.02.01 7.633,03 0,00 7.833,03 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE a 00.06 365.156,19 5.239,00 370.395,19 impozit pe venit o = 03.02 13.821,01 0,00 13.821,01 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal _ = 03.02.18 13.821,01 0,00 13.821,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N pa 04.02 351.335,18 5.238,00 356.574,18| Cote defalcate din impozitul pe venit m 04.02.01 332.596,18 5.238,00 337.835,18 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale DN 04.02.04 18.739,00 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL a _ 00.07 2.562,54 0,00 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o 2 05.02 2.582,54 0,00 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital — — 05.02.50 2.562,54 0,00| 2.562,54 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE o = 00.09 94.280,38 0,00 94.280,38 impozite si taxe pe proprietate a a 07.02 94.280,38 0,00 94.280,38 impozit pe cladiri o N 07.02.01 77.827,26 0,00 77.627,26, Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 10jeoIpul pod yeqoide WeiBo1d impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 28.606,56 0,00 28.606,56 Impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 Impozit pe terenuri 23 07.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.02.01 4.788,01 0,00 4.788,01 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 6.083,12 0,00 6.063,12 impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 343,15 0,00 343,15 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 5.339,51 0,00 5.339,51 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 119,33 0,00 118,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 252.825,15 -157,00 252.668,15 Sume defalcate din TVA 30 11.02 205.653,40 -157,00 205.496,40 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 203.881,40 -157,00 203.724,40 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte împozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 768,27 0,00 766,27 Taxe hoteliere 34 12.02.07 766,27 0,00 768,27 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 773,38 0,00 773,39 impozit pe spectacole 36 15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 45.632,09 0,00 45.832,08 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 37.812,61 0,00 37.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 21.314,76 0,00| 21.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 16.497,85 0,00 16.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 2,72 0,00 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 7.816,76 0,00 7.818,76 A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 44 00.11 3.005,28 500,00 3.505,28 Alte împozite si taxe fiscale 45 18.02 3.005,28 500,00 3.505,28 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 3.005,28 500,00 3.505,28 C, VENITURI NEFISCALE 47 00.12 46.092,12 5.027,52 51.119,64 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 25.526,30 0,06 25.526,30 Pag.2/24

DENUMIREA INDICATORILOR po9 JOJeIIpPUI POD yeqosde we1boiy Venituri din proprietate 49 30.02 25.512,74 0,00 25.512,74 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 30.02.05.30 20.812,74 0,00 20.812,74 Venituri din dividende 52 30.02.08 4.700,00 0,00 4.700,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 30.02.08.02 4.700,00 0,00 4.700,00 Venituri din dobanzi 54 31.02 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 13,56 0,00 13,56 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 00.14 20.565,82 5.027,52 25.593,34 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 298,22 527,52 825,74 Venituri din prestari de servi 58 33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 283,90 527,52 811,42 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputa despagubiri 60 33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 3.139,62 1.000,00 4.139,62 Dru Taxe extrajudiciare de 62 34.02.02 3.138,62 1.000,00 4.139,62| Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 11.581,18 2.000,00 13.581,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 11.550,61 2.009,00 13.550,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 35.02.01.02 11.550,61 2.000,00 13.550,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 35.02.02 0,25 0,00 0,25 incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit leg 67 35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi penalitati si confiscari 68 35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 69 36.02 5.396,80 1.500,00 6.896,80 Taxe speciale 70 36.02.08 3.848,43 1.500,00 5.348,43 Alte venituri 71 36.02.50 1.548,37 0,00 1.548,37| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 37.02 150,00 0,00 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 37.02.03 -39.919,18 0,00 -39.919,18 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 37.02.04 39.919,18 0,00 35.919,18 Alte transferuri voluntare 75 37.02.50 150,00 0,00 150,00 ll. VENITURI DIN CAPITAL 78 00.15 2.380,91 68,92 2.449,83 Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 poI yeqoude uwei6o1y Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 2.380,91 68,92 2.449,83 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 39.02.03 358,70 0,00 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 79 39.02.07 1.793,57 48,98 1.842,56 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 39.02.10 228,64 18,93 248,57 IV. SUBVENTII 81 00.17 126.249,13 0,00 126.249,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 00.18 126.248,13 0,00 126.249,13 Subventii de la bugetul de stat 83 42.02 126.248,13 0,00 126.249,13 A. De capital 84 116.698,45 0,00 116.698,45 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 86 42.02.16.01 2.790,00 0,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 87 42.02.18.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sus erii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 88 42.02.20 108.908,45 0,00 108.908,45 B. Curente 89 9.550,68 0,06 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combusi petrolier 90 42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 91 42.02.41 9.519,84 0,00 9.519,84 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 92 45.02 236.031,22 -68,92 235.962,30 Fondul European de Dezvoltare regionala 93 45.02.01 234.518,98 -68,92 234.450,06 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 45.02.01.01 234.518,98 -88,92 234.450,06 Fondul Social European 95 45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 97 45.02.03 465,55 0,00 465,55 Sume primite in contul platilor efectuate În anul curent 98 45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 99 45.02.03.03 13,87 0,00 13,87 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 45.02.07 613,25 0,00 613,25 Sume prirnite in contul platilor efectuate in anul curent 101 45.02.07.01 114,41 0,00 114,41 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 102 45.02.07.02 498,84 0,00 498,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 45.02.15 89,08 0,00 89,08 Prefinantari 104 45.02.15.03 89,08 0,00 89,08 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 POI yeqosde uresBoid TOTAL CHELTUIELI 105 1.152.181,68 10.608,52 1.162.791,21 CHELTUIELI CURENTE 106 01 1.014.608,41 10.609,52 1.025.217,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 257.091,67 -199,00 256.892,67 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 20 280.426,80 6.741,12] 287.167,92 TITLUL Il DOBANZI 108 30 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 110 40 118.975,00 3.882,96 122.857,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 51 25.237,09 140,88 25.377,97 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 56 286.899,15 0,00 286.899,15 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 57 21.528,70 0,00 21.528,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 114 59 7.050,00 43,56 7.093,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 105.173,55 0,00 105.173,55 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 105.168,25 0,00 105.168,25 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 117 72 5,30 0,00 5,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 118 81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 119 50.02 73.253,43 0,00 73.253,43 Autoritati publice si actiuni externe 120 51.02 52.125,07 0,00 52.125,07 CHELTUIELI CURENTE 121 01 48.360,53 0,00 48.360,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122 10 32.067,62 0,00 32.067,62 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123 20 12.042,91 0,00 12.042,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124 59 4.250,00 0,00 4.250,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 70 3.764,54 0,00 3.764,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 7” 3.764,54 0,00 3.764,54 Din total capitol Autoritati executive si legislative 127 51.02.01 52.125,07 0,00 52.125,07 Autoritati executive 128 51.02.01.03 52.125,07 0,00 52.125,07 Alte servicii publice generale 129 54.02 3.728,36 0,00 3.728,36 CHELTUIELI CURENTE 130 01 3.580,36 0,00 3.680,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 51 3.680,35 0,00 3.680,36 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 0,00 0,00 0.00) Pag. 5/24

DENUMIREA îNDICATORILOR pui 1oţeoIpul po3 yeqoude wes50id TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 133 81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 134 54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 54.02.10 3.680,36 0,00 3.680,36 Alte servi publice generale 136 54.02.50 0,00 9,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 55.02 17.400,00 0,00 17.400,00 CHELTUIELI CURENTE 138 01 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL III DOBANZI 138 30 17.400,00 0,00 17.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 0,00 0.00) 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 141 55.02.01 17,400,00 0,00 17.400,00 (Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 59.02 21.068,44 0,00 21.088,44 Ordine publica si siguranta nationala 143 61.02 21.068,44 0,00 21.068,44 CHELTUIELI CURENTE 144 01 19.693,30 0,00 19.893,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145 10 16.893,30 0,00 16.893,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 146 20 2.700,00 0,00 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 51 0,00 0,00 0.00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 148 59 100,00 0,00 100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 1.375,14 0,00 1.375,14 Din total ca pitol Ordine pub ca 151 51.02.03 20.343,30 0,00 20.343,30 Pol loca a 152 61.02.03.04 20.343,30 0,00 20.343,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 153 61.02.05 725,14 0,00 725,14 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 64.02 489.963,80 1.367,44 491.331,24 invatamant 155 65.02 268.663,54 895,56| 269.559,10 CHELTUIELI CURENTE 156 01 263.350,56 895,56 264.246,12 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 157 10 168.217,40 -148,00 168.069,40 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 158 20 50.504,00 1.000,00 51.504,00 Pag. 6/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqosde weiforq ejuenţut 1e2yg2a1 (Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 158 56 40.614,16 0,00 40.614,16 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 57 1.315,00 0,00 1.315,00 [TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 161 59 2.700,00 43,56 2.743,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 162 70 5.312,98 0,00 5.312,98 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 71 5.312,98 0,00 5.312,98 Din total capitol invatamant prescolar si primar 164 65.02.03 68.866,33 0,00 68.866,33 Invatamant prescolar 165 65.02.03.01 40.705,95 0,00 40.706,95 Invatamant primar 166 65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38| Invatamant secundar 167 65.02.04 198.789,32 895,56 199.684,88, Invatamant secundar inferior 168 85.02.04.01 50.826,36 0,00 50.826,36 invatamant secundar superior 169 65.02.04.02 145.279,56 895,56 146.175,12 Invatamant profesional 170 65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 invatamant postliceal 171 65.02.05 1.007,88 0,00 1.007,89 Sanatate 172 66.02 66.031,13 0,00 66.031,13 CHELTUIELI CURENTE 173 01 45.795,38 0,00 45.795,38 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 175 20 8.349,98 0,00 8.348,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 176 51 12.525,80 0,00 12.525,80 Titlut VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 177 56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 178 70 20.235,75 0,90 20.235,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 179 71 20.235,75 0,00 20.235,75 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 180 86.02.06 560.623,93 0,00 60.823,93 Spitale generale 181 66.02.06.01 60.623,93 0,00 50.623,93 Servi de sanatate publica 182 66.02.08 5.407,20 0,00 5.407,20 Cultura, recreere si religie 183 67.02 101.375,46 278,00 101.653,46 CHELTUIELI CURENTE 184 01 91.560,12 278,00 91.838,12 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 185 10 14.639,37 -51,00| 14.588,37 Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POI yeqosde we16oiq TITLUL II BUNURI SI SERVICII 186 20 67.207,00 329,00| 67.536,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 187 51 6.797,00 0,00 6.797,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 188 56 2.916,75 0,00 2.918,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 189 70 9.815,34 0,00 9.815,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 190 71 9.815,04 0,00 9.815,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 191 72 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Servicii culturale 192 67.02.03 35.201,92 278,00 35.479,92 Institutii publice de spectacole si concerte 193 67.02.03.04 21.746,92 39,00 21.785,92 Case de cultura 194 67.02.03.06 13.355,00 239,00 13.594,00 Alte servicii culturale 195 67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 196 67.02.05 62.105,54 0,00 62.105,54 Sport 197 67.02.05.01 28.811,30 0,00 28.811,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 188 67.02.05.03 33.294,24 0,00 33.294,24 Servicii religioase 198 67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 domeniile culturii, recreerii si religiei 200 87.02.50 1.568,00 0,00 1.588,00 Asigurari si asistenta sociala 201 68.02 53.893,67 193,88 54.087,55 CHELTUIELI CURENTE 202 01 52.726,51 193,88 52.920,38 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 203 10 20.196,76 0,00 20.198,76 TITLUL îl BUNURI Si SERVICII 204 20 8.049,94 53,00 8.102,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 205 51 2.233,93 140,88 2.374,81 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 206 56 2.032,18 0,00 2.032,18 TITLUL ASISTENTA SOCIALA 207 57 20.213,70 0,00 20.213,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 208 70 1.187,16 0,00 1.187,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 209 71 1.167,16 0,00 1.187,16 Din tota! capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 210 68.02.04 1.389,00 0,00 1.389,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 211 68.02.05 30.081,58 45,00 30.126,58 Asistenta sociala in caz de invaliditate 212 68.02.05.02 30.081,58 45,00 30.126,58 Asistenta sociala pentru familie si copii 213 68.02.06 4.702,80 133,88] 4.836,48 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Joțealpul poI yeqoude ue1Bosd 0041091 Crese 214 68.02.11 1.889,96 0,00 1.889,96 Prevenirea excluderii sociale 215 58.02.15 15.738,83 15,00 15.753,83 Ajutor social 216 68.02.15.01 5.762,59 15,00 &.777,5) Cantine de ajutor social 217 68.02.15.02 8.978,24 0,00 8.976,24 Alte cheltuieli în domeniul asiguraritor si asistentei sociale 218 68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 219 69.02 214.751,25 3.358,12 218.110,37 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 220 70.02 194.144,95 359,12 194.504,07 CHELTUIELI CURENTE 221 01 158.891,24 359,12 159.250,36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 222 20 45.835,50 359,12 46.194,62 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223 56 113.055,74 0,00 113.055,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 224 70 13.253,71 0,00 13.253,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 225 71 13.248,71 0,00 13.248,71 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 226 72 5,00 0,00 5,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 227 81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capital Locuinte 228 70.02.03 49.365,74 0,00 49.365,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 229 70.02.03.01 49.365,74 0,00 49.365,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 230 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 231 70.02.05 19.880,35 0,00 19.880,35 Alimentare cu apa 232 70.02.05.01 19.880,35 0,00 19.880,35 luminat public si electrificari rurale 233 70.02.06 15.303,47 0,00 15.303,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 234 70.02.07 630,00 0,00 830,00 in domeniul locuintei, serviciitor si dezvoltarii comunale 235 70.02.50 108.965,39 359,12 109.324,51 Protectia mediului 236 74.02 20.606,30 3.000,00 23.606,30 j CHELTUIELI CURENTE 237 01 20.608,30 3.000,00 23.606,30 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 238 20 19.500,00 3.000,00 22.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 238 56 1.108,30 0,00 1.108,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 240 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei JOJEIIPUI POS yeqosde wueifio1y Eyuengul Veoynos: uresBo1d Salubritate si gestiunea deseurilor 241 74.02.05 18.500,00 3.000,00 22.500,00 Salubritate 242 74.02.05.01 14.500,00 3.000,00 17.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 243 74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 244 74.02.06 1.106,30 0,00 1.108,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 245 79.02 353.144,77 5.882,96 359.027,73 Combustibili si energie 246 81.02 66.575,00 0,00 66.575,00 CHELTUIELI CURENTE 247 01 66.475,00 0,00 66.475,00 TITLUL IV SUBVENTII 248 40 66.475,00 0,00 66.475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 249 70 100,00 0,00 100,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 250 71 100,00 0,00 100,00 Din total capitol Energie termica 251 81.02.06 66.575,00 0,00 866.575,00 Transporturi 252 84.02 286.569,77 5.882,96 292.452,73 CHELTUIELI CURENTE 253 01 226.069,11 5.882,96 231.952,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 254 20 66.237,47 2.000,00 68.237,47 [TITLUL IV SUBVENTII 255 40 52.500,00 3.882,96 56.382,96 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 256 56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 257 70 50.148,93 0,00 50.148,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 258 71 50.148,93 0,00 50.148,93 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 259 81 10.351,73 0,00| 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 260 84.02.03 286.568,77 5.882,96 292.452,73 Drumuri si poduri 281 84.02.03.01 10.707,11 0,00 10.707,11 Transport in comun 262 84.02.03.02 182.766,21 3.882,96 186.649,17 |Strazi 263 84.02.03.03 93.096,45 2.000,00 95.096,45 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 264 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 265 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 266 97.02 0,09 0,00 0,00 EXCEDENT 267 98.02 0,00 0,00 0,00| Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 po) yeqosde wueibosq BJUBnuI yeoyda1 DEFICIT 268 99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 741.186,13 10.609,52 751.795,71 TOTAL VENITURI 00.01 741.186,19 10.609,52 751.795,71 VENITURI PROPRII 48.02 565.751,29 10.766,52 576.517,81 l. VENITURI CURENTE 00.02 731.635,51 10.609,52 742.245,03 A. VENITURI FISCALE 00.03 725.462,57 5.582,00 731.044,57 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 375.351,76 5.239,00 380.590,76| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit | Nm ft GO -| O 01.02 7.633,03 0,00 7.633,03 impozit pe profit de la agentii economici am 01.02.01 7.833,03 0,00 7.633,03 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o pr 00.06 365.156,19 5.239,00 370.395,19 Impozit pe venit 03.02 13.821,01 0,00 13.821,01 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal N „ 03.02.18 13.821,01 0,00 13.821,01 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit ma _ 04.02 351.335,18 5.239,00 356.574,18 Cote defalcate din impozitul pe venit < 04.02.01 332.596,18 5.238,00 337.835,18 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale wo 04.02.04 18.739,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL V = 00.07 2.562,54 0,00 2.562,54 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = 05.02 2.562,54 0,00 2.562,54 |Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital m 05.02.50 2.582,54 0,00 2.562,54 |A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE a <— 00.09 94.280,38 0,00 94.280,38 e N 07.02 94.280,38 0,00 94.280,38 Impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladi — N 07.02.01 77.627,26 0,00 77.627,26 PF |impozit pe cladi N o 07.02.01.01 28.606,56 0,00 28.606,56 impozit pe cladiri - PJ m N 07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 Impozit pe terenuri t NI 07.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 impozit pe terenuri - PF IQ N 07.02.02.01 4.788,01 0,00 4.788,01 impozit pe terenuri - PJ ei N 07.02.02.02 5.083,12 0,00 6.063,12 impozit pe terenurile extravilane m N 07.02.02.03 343,15 0,00 343,15) Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJEIpUI POD yeqoude we1Bo1q eyuenul uueifoid Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 07.02.03 5.339,51 0,00 5.338,51 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 119,33 0,00 119,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 252.825,15 -157,00 252.668,15 Sume defalcate din TVA 31 11.02 205.653,40 -157,00 205.496,40 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 203.881,40 -157,00 203.724,40 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 766,27 0,00 766,27 Taxe hoteliere 35 12.02.07 768,27 0,00 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 773,39 0,00 766,27 773,3) Impozit pe spectacole 37 15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 497,04 0,00 497,04 area bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de ac Taxe pe ut 39 16.02 45.632,08 0,00 45.632,09| Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 37,812,61 0,00 37.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 21.314,76 0,00 21.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 186.02.02.02 16.497,85 0,00 16.497,85 Taxe si tarife peniru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 2,72 0,00 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 7.816,76 0,00 7.816,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 3.005,28 500,00 3.505,28 Alte împozite si taxe fiscale 46 18.02 3.005,28 500,00 3.505,28, Alte impozite si taxe 47 18.02.50 3.005,28 500,00 3.505,28) C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 6.172,94 5.027,52 11.200,48| Cf. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 25.526,30 0,00 25.526,30 Venituri din proprietate 50 30.02 25.512,74 0,00 25.512,74 Venituri din concesiuni si închirieri 51 30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 in concediuni si 52 30.02.05.30 20.812,74 0,00 20.812,74 Venituri din dividende 53 30.02.08 4.700,00 0,00 4.700,00 Venituri in dividende de la alti platitori 54 30.02.08.02 4,700,00 0,00 4.700,00 Venituri din dobanzi 55 31.02 13,56 0,00 13,56 Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POI yeqoide ui Alte venituri din dobanzi 31.02.03 13,56 0,00 13,56 [C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 00.14 -19.353,36 5.027,52 -14.325,84 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 33.02 298,22 527,52 825,74 Venituri din prestari de serv 59 33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 60 33.02.12 283,90 527,52 811,42 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 61 33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 34.02 3.139,62 1.000,00 4.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 83 34.02.02 3.139,62 1.000,00 4.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 64 35.02 11.581,18 2.000,00 13.581,18 or legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispo 65 35.02.01 11.550,61 2.000,00 13.550,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 35.02.01.02 11.550,61 2.000,00 13.550,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 67 35.02.02 0,25 0,00 0,25 incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 68 35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 69 35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 70 36.02 5.396,80 1.500,00 6.896,80 Taxe speciale 71 36.02.06 3.848,43 1.500,00 5.348,43 Alte venituri 72 36.02.50 1.548,37 0,00 1.548,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T3 37.02 -39.769,18 0,00 -39.769,18 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 74 37.02.03 -39.919,18 0,00 -39.919,18 Alte transferuri voluntare 75 37.02.50 150,00 0,00 150,00 IV. SUBVENTII 76 00.17 9.550,88 0,00 9.550,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE m 00.18 9.550,68 0,00 9.550,68 Subventii de fa bugetul de stat 78 42.02 9.550,68 0,00 3.550,68 B. Curente 79 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 42.02.34 30,84 0.00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatai 81 42.02.41 9.519,84 0,00 9.519,84 TOTAL CHELTUIELI 82 741.186,19 10.609,52 751.785,71 CHELTUIELI CURENTE 83 01 708.788,46 10.609,52 719.395,98 Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 JoyesIpui poI yeqosde Jeoymos1 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 257.091,87 -198,00 256.892,67 TITLUL If BUNURI SI SERVICH 85 20 280.426,80 8.741,12 287.167,92 TITLUL Hf DOBANZI 86 30 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL iV SUBVENTII 87 40 118.975,00 3.882,96 122.857,96 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 51 6.314,28 140,88 6.455,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 89 57 21.528,70 0,00 21.528,70 90 59 7.050,00 43,56 7.093,56 (TITLUL XI ALTE CHELTUIELI TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 91 81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 92 50.02 69.188,89 0,00 59.188,89 Autoritati publice si actiuni externe 93 51.02 48.350,53 0,00 48.360,53 CHELTUIELI CURENTE 94 01 48.360,53 0,00 48.360,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 10 32.067,82 0,00 32.067,62 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 96 20 12.042,91 0,00 12.042,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 97 59 4.250,00 0,00 4.250,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 98 51.02.01 48.360,53 0,00 48.360,53 Autoritati executive 99 51.02.01.03 48.360,53 0,00 48.360,53 Alte servicii publice generale 100 54.02 3.428,36 0,00 3.428,36 CHELTUIELI CURENTE 101 01 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 51 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 103 81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 104 54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 108 54.02.10 3.380,36 0,00 3.380,36 IAlte servi publice generale 106 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 107 55.02 17.400,00 0,06 17.400,00 CHELTUIELI CURENTE 108 01 17.400,00 0,00 17.400,00 TITLUL III DOBANZI 108 30 17.400,00 0,00 17.400,00 Din total capitol Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR eJuonyul POS po3 yeqosde weifo1q Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociaie de stat 110 [55.02.01 17.400,00 0,00 17.400,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 111 [59.02 19.693,30 0,00 19.693,30 Ordine publica si siguranta nationala 112 [61.02 19.693,30 0,00 19.693,30 CHELTUIELI CURENTE 13 01 19.893,30 0,00 19.693,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 114 (10 16.893,30 0,00 16.893,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 15120 2.700,00 0,001 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 16 [51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 117 |59 100,00 0,00 100,00 Din total capitot Ordine publica 18 [61.02.03 18.343,30 0,00 19.343,30 Politie locala 119 [61.02.03.04 19.343,30 0,00 18.343,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 20 (61.02.05 350,00 0,00 350,00 Partea a l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 121 [64.02 369.404,30 1.367,44 370.771,74 Invatamant 122 [65.02 222.736,40 895,56 223.631,96 CHELTUIELI CURENTE 123 [01 222.736,40 895,56 223.631,96 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 241 168.217,40 -148,00 168.069,40 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 12512 50.504,00 1.000,00 51.504,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 [57 1.315,00 0,00 1.315,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 275 2.700,00 43,56 2.743,56 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 28 [65.02.03 68.121,50 0,00 68.121,50 Invatamant prescolar 129 |65.02.03.01 39.962,12 0,00 39.962,12 Invatamant primar 130 [65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 Invatamant secundar 31 65.02.04 153.607,01 895,56 154.502,57 Invatamant secundar inferior 32 |65.02.04.01 49.742,44 0,00 49.742,44 Invatamant secundar superior 33 101.181,17 895,56 102.076,73 Invatamant profesional 134 (65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 35 65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89, Sanatate 136 |66.02 14.127,20 0,00 14.127,20| Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JoțeoIpul po) yeqoide wue1foid ejusnpui Jeoynoe1 CHELTUIELI CURENTE 137 14.127,20 0,90 14.127,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 39 8.349,98 0,00 8.349,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 40 — olel= O IS 700,00 0,00 700,00 Din totat capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 41 66.02.06 8.850,00 0,00 8.850,00 Spitale generale 42 66.02.06.01 8.850,00 0,00 8.850,00 Servicii de sanatate publica 143 66.02.08 5.277,20 0,00 5.277,20 Cultura, recreere si religie 144 67.02 81.846,37 278,00 82.124,37 CHELTUIELI CURENTE 01 81.846,37 278,00 82.124,37 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 14.839,37 -51,00 14.588,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 67.207,00 329,00 67.536,00 Din total capitol Servicii culturale 67.02.03 32.878,37 278,00 33.156,37 Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 19.838,37 39,00 19.877,37 Case de cultura 150 67.02.03.06 13.040,00 239,00 13.279,00 Alte servicii culturale 151 67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 152 67.02.05 44.900,00 0,00 44.900,00 Sport 153 67.02.05.01 20.300,00 0,00 20.300,00 întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 154 67.02.05.03 24.600,00 0,00 24.600,00 Servicii religioase 155 67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile cultu recreerii si religiei 156 67.02.50 1.588,00 0,00| 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 157 68.02 50.694,33 193,88| 50.888,21 CHELTUIELI CURENTE 158 01 50.694,33 193,88 50.888,21 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 159 20.196,76 0,90 20.196,76 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 160 8.049,94 53,00 8.102,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 181 2.233,93 140,88 2.374,81 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 182 1 2 51 5 20.213,70 0,00 20.213,70 Din total capitol Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei 10Jedipul poI yeqosde we150o1d Bjuonţul Asistenta acordata persoanelor in varsta 163 68.02.04 1.313,00 0,00| 1.313,00 Asistenta sociala in caz de boli 164 68.02.05 28.732,24 45,00 29.777,24 Asistenta sociala in caz de înva 165 68.02.05.02 29.732,24 45,00 29.777,24 Asistenta sociala pentru familie si co 166 68.02.06 4.560,10 133,88 4.693,98 Crese 187 68.02.11 1.889,96 0,00 1.889,96 Prevenirea excluderii sociale 168 68.02.15 13.107,33 15,00 13.122,33 Ajutor social 169 58.02.15.01 6.430,59 15,00 6.445,59 Cantine de ajutor social 170 68.02.15.02 6.676,74 0,00 6.676,74 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 171 68.02.50 91,70) 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 172 69.02 87.335,50 3.359,12 90.694,62 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 173 70.02 67.835,50 358,12 68.194,62 CHELTUIELI CURENTE 174 01 45.835,50 359,12 46.194,62 TITLUL II BUNURI SI SERVICH 175 20 45.835,50 359,12 46.194,62 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 176 81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capitol Locuinte 177 70.02.03 100,00 0,00 100,90 Dezvoltarea sistemului de locuinte 178 70.02.03.01 100,00 0,00 100,00 Alte cheltuieti in domeniul locuintelor 178 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 180 70.02.05 18.466,90 0,00 18.466,90 Alimentare cu apa 181 70.02.08.01 18.466,90 0,00 18.466,80 lfturninat public si electrificari rurale 182 70.02.06 11.300,00 0,00 11.300,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 183 70.02.07 630,00 0,00 630,00 lor si dezvoltarii comunale Alte servicii în domeniul locuintei, servi 184 70.02.50 37.338,60 359,1 37.897,72 [Protectia mediul 185 74.02 19.500,00 3.000,00 22.500,00 CHELTUIELI CURENTE 186 01 19.500,00 3.000,00 22.500,00 TITLUL il BUNURI Si SERVICII 187 20 19.500,00 3.000,00 22.500,00 Din tota! capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 188 74.02.05 19.500,00 3.000,00 22.500,00 Salubritate 189 74.02.05.01 14.500,00 3.000,00 17.500,00 Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10yeolpuț ejuanpul 4 yeqoide uei601d Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 190 74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 181 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 192 79.02 195.564,20 5.882,96 201.447,16| Combustibili si energie 193 81.02 66.475,00 0,00 66.475,00 CHELTUIELI CURENTE 194 01 866.475,00 0,00 866.475,00 TITLUL IV SUBVENTII 195 40 66.475,00 0,00 86.475,00 Din total capitol Energie termica 196 81.02.06 86.475,00 0,00 56.475,00 Transporturi 197 84.02 129.089,20 5.882,96 134.972,16 CHELTUIELI CURENTE 198 01 118.737,47 5.882,96 124.620,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 199 20 66.237,47 2.000,00 68.237,47 TITLUL IV SUBVENTII 200 40 52.500,00 3.882,96 56.382,96 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 201 81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 202 84.02.03 129.088,20 5.882,96 134.972,16 Drumuri si poduri 203 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 204 84.02.03.02 64.051,73 3.882,96 67.934,69 Strazi 205 84.02.03.03 65.037,47 2.000,00 67.037,47 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 206 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 207 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 208 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 209 98.02 0,00 0,00! 0,00 DEFICIT 210 99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 395.029,76 0,00 395.028,76 TOTAL VENITURI 00.01 395.029,76 0,00 395.023,76 VENITURI PROPRII 48.02 2.380,91 68,92 2.448,83 VENITURI CURENTE 00.02 39.919,18 0,00 39.919,18 C. VENITURI NEFISCALE m NM) TO 00,12 39.919,18 0,00 39.919,18| Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POD ,eqosde ue1601d C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 39.919,18 0,00 39.919,18 Transferuri voluntare, altele decat subven 37.02 39.919,18 0,00 39.919,18 o|r|o Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 39.919,18 0,00 39.919,18 Il. VENITURI DIN CAPITAL 9 00.15 2.380,91 68,92 2.443,83 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 39.02 2.380,91 68,92 2.449,83 Venituri vanzarea locuintelor construite fondurile statului 11 39.02.03 358,70 0,00 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 39.02.07 1.793,57 48,99 1.842,56 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 39.02.10 228,64 19,93 248,57 IV. SUBVENTII 14 00.17 116.698,45 0,00 118.698,45 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 00.18 116.698,45 0,00 116.698,45 Subventii de la bugetul de stat 16 42.02 116.698,45 0,00 118.698,45 A. De capital 17 116.698,45 0,00 118.698,45 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 18 42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 19 comunicatii în urgenta in sanatate 42.02.16.01 2.790,00 0,00 2.790,00 sanatate 20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor inves 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 21 42.02.20 108.908,45 0,00 108.908,45 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 22 45.02 236.031,22 -68,92 235.962,30 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 45.02.01 234.518,98 -68,92 234.450,06 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.01.01 234.518,98 -68,92 234.450.06 Fondul Social European 25 45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 27 45.02.03 465,55 0,00 465,55 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 28 45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 29 45.02.03.03 13,67 0,00 13,67 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 30 45.02.07 513,25 0,00 613,25 4 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 31 145.02.07.01 114,41 0,00 114,41 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 32 45.02.07.02 498,84 0,00 498,84 45.02.15 89,08 0,00 89,08 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 33 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POI yeqoide ue1601g ejuongul Prefinantari 45.02.15.03 89,08 0,00 89,08 TOTAL CHELTUIELI 35 410.995,50 0,00 410.995,50| CHELTUIELI CURENTE 36 01 305.821,95 0,00 305.821,95 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37 51 18.922,80 0,00 18.922,80 itlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 38 56 286.899,15 0,00 286.899,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 105.173,55 0,00 105.173,55 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 7 105.188,25 0,00 105.168,25 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 41 72 5,30 0,00 5,30 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 50.02 4.064,54 0,00; 4.064,54 Autoritati publice si actiuni externe 43 51.02 3.764,54 0,00 3.764,54 CHELTUIELI CURENTE 44 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 3.764,54 0,00 3.764,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 3.764,54 0,00 3.764,54 Din total capitol Autoritati executive si legislative 47 51.02.01 3.764,54 0,00 3.764,54 Autoritati executive 48 51.02.01.03 3.764,54 0,00 3.764,54 Alte servicii publice generale 49 54.02 300,00 0,00 300,00 CHELTUIELI CURENTE 50 01 300,00 0,00 300,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 51 300,00 0,00 300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 53 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 54.02.10 300,00 0,00 300,00 Alte servicii publice generale 55 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 56 59.02 1.375,14 0,00 1.375,14 Ordine publica si siguranta nationala 57 61.02 1.375,14 0,00 1.375,14 CHELTUIELI CURENTE 58 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 71 1.375,14 0,00 1.375,14 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JOJeIIpU! pa yeqoide Din total capitol Ordine publica st 61.02.03 1.000,00 0,00 1.000,00 Politie locala 62 61.02.03.04 1.000,00 0,00 1.000,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 83 61.02.05 375,14 0,00 375,14 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64 64.02 120.559,50 0,00 120.559,50 invatamant 65 65.02 45.927,14 0,00 45.927,14 CHELTUIELI CURENTE 66 01 40.614,16 0,00 40.614,16 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 67 56 40.614,16 0,00 40.614,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 70 5.312,98 0.08 5.312,98 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 69 71 5.312,98 0,00 5.312,98 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 70 55.02.03 744,83 0,00 744,83 Invatamant prescolar 71 65.02.03.01 744,83 0,00 744,83 Invatamant primar 72 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 73 65.02.04 45.182,31 0,00 45.182,31 Invatamant secundar inferior 74 65.02.04.01 1.083,92 0,00 1.083,92 invatamant secundar superior 75 65.02.04.02 44.098,39 0,00 44.098,39 invatamant profesional 76 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal m 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 78 66.02 51.903,93 0,00 51.903,93 CHELTUIELI CURENTE 79 01 31.668,18 0,00 31.668,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 51 11.825,80 0,00 11.825,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 70 20.235,75 0,00 20.235,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 71 20.235,75 0,00 20.235,75 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 84 56.02.06 51.773,93 0,00 51.773,93 Spitale generale 85 56.02.06.01 51.773.983 0,00 51.773,93 Servicii de sanatate publica 86 66.02.08 130,00 0,00 130,00 Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui JoțesIpU| POD Jeqosde uesbo1d Bjuanţul Je2yq2a1 Cultura, recreere si religie 67.02 18.529,08 0,00 18.528,09 CHELTUIELI CURENTE 88 01 9.713,75 0,00 5.713,75 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 51 6.797,00 0,00 6.797,00 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 56 2.916,75 0,00 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 9.815,34 0,00 9.815,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 5.815,04 0,00 9.815,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 93 7 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Servicii culturale 94 67.02.03 2.323,55 0,00 2.323,55 nstitutii publice de spectacole si concerte 95 67.02.03.04 1.908,55 0,00 1.908,55 Case de cultura 96 67.02.03.06 315,00 0,00 315,00 Alte servicii culturale 97 67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 98 67.02.05 17.205,54 0,00 17.205,54 Sport 99 67.02.05.01 8.511,30 0,00 8.511,30 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 100 67.02.05.03 8.694,24 0,00 8.694,24 Servicii religioase 101 67.02.06 0,00 0,00 0,00 102 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 103 68.02 3.199,34 0,00 3.199,34 CHELTUIELI CURENTE 104 01 2.032,18 0,00 2.032,18| Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 105 58 2.032,18 0,00 2.032,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 70 1.187,16 0,00 1.187,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 107 71 1.187,16 0,00 1.187,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 68.02.04 76,00 0,00 76,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 109 68.02.05 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala in caz de invaliditate 110 68.02.05.02 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala pentru familie si col 111 68.02.06 142,50 0,00 142,50 Crese 112 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 113 68.02.15 2.631,50 0,00 2.631,50 Ajutor social 114 68.02.15.01 332,00 0,00 332,00 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 10JeDIput POD BJUBAUI Cantine de ajutor social 15 68.02.15.02 2.299,50 0,00 2.299,50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 16 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 117 869.02 127.415,75 0,00 127.415,75 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 118 70.02 126.309,45 0,00 126.309,45 CHELTUIELI CURENTE 19 01 113.055,74 0,00 113.055,74 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 58 113.055,74 0,00 113.055,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 21 70 13.283,71 0,00 13.253,71 (TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 22 71 13.248,71 0,00 13.248,71 TITLUL ACTIVE FINANCIARE 72 5,00 0,00 5,00 Din total capitol Locuinte 24 70.02.03 49.265,74 0,00 49.265,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 125 70.02.03.01 49.265,74 0,00 49.265,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 126 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 27 70.02.05 1.413,45 0,00 1.413,45 Alimentare cu apa 128 70.02.05.01 1.413,45 0,00 1.413,45 Iluminat public si electrificari rurale 129 70.02.06 4.003,47 0,90 4.003,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 30 70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 31 70.02.50 71.826,79 0,00 71.826,79 Protectia mediului 132 74.02 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI CURENTE 133 01 1.106,30 0,00| 1.106,30 Titlut VItt PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 134 56 1.106,30 0,00 1.108,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitot Salubritate si gestiunea deseurilor 136 74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 137 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 138 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 138| 74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 140 79.02 157.580,57 0,00 157.580,57 Combustibili si energie 141 81.02 100,00 0,00 100,00 Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po 1eqoude uresfioiy 10VEIIPUI POI BUon ul CHELTUIELI CURENTE 142 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 143 70 100,00 0,00 100,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 144 TI 100,00 0,00 100,00 Din total capitol Energie termica 145 81.02.06 100,00 0,00 100,00 Transporturi 146 84.02 157.480,57 0,00 157.480,57 CHELTUIELI CURENTE 147 01 107.331,64 0,00 107.331,64 Titlut VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 148 56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 70 50.148,93 0,00 50.148,93 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 50.148,93 0,00 50.148,93 Din total capitol Transport rutier 151 84.02.03 157.480,57 0,06 157.480,57 Drumuri si poduri 182 84.02.03.01 10.707,11 0,00 10.707,11 Transport in comun 153 84.02.03.02 118.714,48 0,00 118.714,48 Strazi 154 84.02.03.03 28.058,98 0,00 28.058,98 Alte cheltui in domeniul transporturilor 155 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 156 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 157 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 158 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 159 99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 DIRECTOR ECONOMIC, PRIMAR, NICOLAE ROBI Pag. 24/24 SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU