keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 528/08.12.2015 privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş" Timişoara, a unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break, pentru transport persoane şi probe biologice

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 528/08.12.2015
privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş" Timişoara, a unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break, pentru transport persoane şi probe biologice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 -30308/24.11.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara nr. 8332/16.11.2015 înregistrat la Municipiul Timişoara sub nr. SC2015-30308/16.11.2015 privind aprobarea achiziţionării unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break, pentru transport persoane şi probe biologice, aprobat de Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere prevederile art.199 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe 2015;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere art. 11 din Ordonanţa de Guvern nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare;
Avînd în vedere art 5. alin.1 şi 2 şi 8 din Ordonanţa de Guvern nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2. lit. a), alin. 4 lit a),şi alin 6 lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă achiziţionarea unui autoturism tip Dacia Logan MCV Break, de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" ,Timişoara , pentru transport persoane şi probe biologice.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 50.000 lei (inclusiv TVA), de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara, pentru achiziţia autoturismului prevăzut la art. 1, care a fost aprobată în bugetul local pe 2015 la capitolul 66.02. Sănătate subcapitolul 66.02.06.01 Spitale - Dotări independente şi investiţii, titlul 51.02.28,transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii.
Art.3: Procedura de achiziţie a autoturismului se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare, de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_achiz.Logan_spital_Babes.pdf

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE Dr. Victor Babes Timisoara, str. Gheorghe Adam nr.13; 300310 Tel: 207670 Fax: 207735 Nr. 335 „din 30 : APROBAT Primar, Nicolae Robu REFERAT privind aprobarea achizitionarii unui autoturism marca Dacia Logan MCV Break catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr.V.Babes “Timisoara in vederea transportului persoanelor, probelor biologice : Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie “Dr. V.Babes “Timisoara este un spital cu profil de boli infectioase si pneumofttiziologie si deserveste populatia judetului Timis si a regiunii de sud-vest a tarii avand un numar de 295 de paturi. Pentru unitatea noastră pe anul 2015 a fost alocată de la bugetul local suma de 505.000 lei pentru dotări independente, în urma licitaţiilor pentru bunurile achiziționate a rezultat o economie de 119.000 lei. Prin cu adresa numarul 6969/28.09.2015 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.SC2015-025536/28.09.2015,am solicitat redistribuirea sumei pentru achizitionarea altor bunuri printre care si a unui autoturism tip Dacia Logan Break MCV in valoare de 50.000 lei. Prin HCL nr.471/30.10.2015 a fost aprobată rectificarea de buget si conform în Anexei lb — „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe categorii de bunuri cuprinse în programul de dezvoltare pe anul 2015, suma alocată unității noastre a fost redistribuită Spitalului pentru achiziționarea altor bunuri printre care si a unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break la valoarea de 50.000 lei, fiind necesar pentru iransportul persoanelor „a probelor biologice la Institutul de Igiena “V.Babes “ si efectuarea aprovizionarii la nivelul spitalului . Necesitatea si oportunitatea achizitionarii autoturismului rezulta din faptul ca in prezent spitalul ce deserveste zona de sud - vest a tarii si intreg judetul Timis are parcul auto format dintr-un autoturism transport persoane tip Dacia BREAK 1300 „an de fabricatie 1998 si 132000 km la bord cu care s-a efectuat activitatea de aprovizionare a spitalului , transportul persoanelor la alte institutii( trezorerie. DSP, primarie.etc ) si transportul probelor biologice la Institutul de igiena” V.Babes “ Timisoara „Datorita vechimii, peste 17 ani, starea autovehicului este deteriorata. fiind in stare de nefunctionare.Reparatiile presupun costuri mari din partea spitalului iar pericolui de accidentare este mare.Consumul de carburant este mare cu costuri mari iar efectuarea reviziei tehnice periodice este imposibila

deoarece punerea autoturismului la parametri de functionare conform normelor din lipsa pieselor de schimb si a costurilor foarte mari nu poate fi efectuata De asemenea in urma unei constatari facute de un service autorizat s-a constatat defectiunea sistemului de franare , starea sasiului nu corespunde si emisiile poluante sunt mult peste limita admisa, acestea punand in pericol circulatia ei pe drumurile publice . Transportul personalului de la diferite servicii din spital la institutiile publice ( Primarie, DSP, Trezorerie, CJAS) , aprovizionarea cu materiale se face cu autoturismele personale. Datorita specificului spitalului anumite probe biologice contaminate trebuiesc trimise ziinic la Institutul de Igiena “V.Babes “Timisoara pentru efectuarea de analize. In momentul de fata, din lipsa dotarii spitalului cu un autoturism functional, transportul acestora se face cu mijloacele de transport in comun ceea ce contravine normelor sanitare . Tinand cont de Legea 95/14.04.2006 (republicata si actualizata)privind reforma in domeniu sanatatii conform art.193, pct 5 ,, pentru spitalele publice..., bugetele locale participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv. bunuri şi servicii, investiții, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare publice de interes județean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.”si respectiv art.199. Tinand cont de prevederile OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar — fiscale, art.24, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a reglementat interdictia de a se achizitiona, autoturisme.Ulterior intrarii in vigoare a ordonantei mentionate , aplicabilitatea art.24 din 0UG34/2009, a fost prelungita prin acte normative doar pana la data de 31 decembrie 2014. „ Potrivit art. 11 din ORDONANŢA nr. 29 din 27 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013, prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2014. Avand in vedere cele mentionate se precizeaza ca in momentul de fata nu sunt reglementate masuri restrictive in ceea ce priveste achizitia de bunuri de natura celor prevazute la art.24 din 0UG 34/2009 care sa se aplice autoritatilor si institutiilor publice a caror finantare se asigura conform art.21 din acelasi act normativ. Avand in vedere situatia prezentata, specificul spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie si faptul ca anumite probe biologice se transmit zilnic la Institutul de Igena spre analiza , spitalul neavand in dotare un autoturism in stare de functionare, ca o necesitate de maxima

urgenta solicitam supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara achizitionarea unui autoturism transport persoane „ probe biologice si materiale aprovizionare de capacitate mica tip Dacia Logan MCV Break in valoare de 50.000 lei, in conformitate cu OUG nr.68/14.11.2012 , cfart.4, pct.8 permite institutiilor publice , indiferent de sistemul de finantare si de subordonare achizitionarea de autoturisme cu capacitate cilindrica pana la 1.600 cmc si al caror pret nu poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA . MAN GE R DIRECTOR FIN.CONTABIL SERV.TEHNIC Dr. Vbichitaj Lazureanu Ec.Janeta Badea Ing. Paula Muntean W dl COMP.JURIDIC Jr.Cosmi Balasa

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI - SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT SPITALE SC2015 - 30308/24.11.2015

REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de

către Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara, a unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break, pentru

transport persoane şi probe biologice Prin Referatul cu nr. 8332/16.11.2015, înregistrat la Municipiul Timişoara sub nr.SC2015-030308/16.11.2015, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babes” Timişoara, a solicitat supunerea spre aprobare Consiliului Local, aprobarea achiziţionării unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break, pentru transport persoane şi probe biologice. Necesitatea şi oportunitatea achiziţionării autoturismului rezultă din faptul că în prezent spitalul ce deserveşte zona de sud - vest a ţări şi întreg judeţul Timiş are parcul auto format dintr-un autoturism transport persoane tip Dacia BREAK 1300,an de fabricaţie 1998 si 132000 km la bord cu care s-a efectuat activitatea de aprovizionare a spitalului, transportul persoanelor la alte instituţii ( trezorerie, DSP, primărie,etc ) si transportul probelor biologice la Institutul de igiena” V.Babes “ Timişoara . Datorita vechimii, peste 17 ani, starea autovehicului este deteriorată, fiind in stare de nefuncţionare. Reparaţiile presupun costuri mari din partea spitalului iar pericolul de accidentare este mare. Pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timişoara, pe anul 2015 a fost prevăzută în buget la capitolul 66.02. Sănătate sucapitlul 66.02.06 Sănătate suma de 505,00 mi lei, pentru dotări independente. În urma licitaţilor făcute pentru achiziţionarea bunurilor a rezultat o economie de 119.000,00 lei, pentru care spitalul a solicitat redistribuirea acesteia pentru achiziţionarea altor bunuri, printre care şi a unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break. Prin H.C.L nr. 471/30.10.2015 a fost aprobată rectificarea de buget şi conform în Anexei 1b – „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe categorii de bunuri cuprinse în programul de dezvoltare pe anul 2015, a fost prevăzută suma de 50.000 lei , alocată Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babes” pentru achiziţionarea unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break. La articolul 199 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată se prevede că autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi Cod.FP53-01, ver1

transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.” Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009, si reglementarea unor masuri financiar - fiscală , actualizată până la 28.10.2015 la art 24. alin 1. şi 3 lit e) prevede; “ Art.. 24**** (1) De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de: (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2): e) achiziţionarea de autoturisme în cadrul «Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;” Potrivit art. 11 din O.G nr. 29/2013 prevederile art.24 din OUG 34/2009, s-au aplicat până la data de 31.12. 2014. Avand în vederea cele menţionate, în momentul de faţă nu sunt reglementate masuri restrictive în ceea ce priveste achizitia de bunuri de natura celor prevazute la art. 24 di OUG 34/2009 care să se aplice autoritatilor si institutiilor publice a caror finantare se asigura conform art.21 din acelasi act normativ. Pe de altă parte, la art 5. alin.1 şi 2 şi 8 din OG nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, se prevede: (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora aplică normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme şi pentru consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 3, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate. (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe numărul actual de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi, aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate şi instituţiile publice subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice - în parc comun sau pentru activităţi specifice - se reduc cu cel puţin 25%. Fac excepţie instituţiile publice care desfăşoară activităţi operative de inspecţie în domeniile: vamal, garda financiară, construcţii, transporturi, protecţia mediului, protecţia consumatorului, apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi serviciile de salvare şi situaţii de urgenţă. În cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezulta mai puţin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism.

(8) Se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, să achiziţioneze autoturisme, aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu

Cod.FP53-01, ver1

capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.” Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analizare şi aprobare Consiliului Local: 1: Achiziţionarea unui autoturism, tip, Dacia Logan MCV Break, pentru transport persoane şi probe biologice de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara pentru transport persoane şi probe biologice. 2 Aprobarea utilizări sumei de 50.000 lei (inclusiv TVA), de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara, pentru achiziţia autoturismului tip, Dacia Logan MCV Break, pentru transport persoane şi probe biologice, care a fost aprobată în bugetul local pe anul 2015 la capitolul 66.02. Sănătate, subcapitolul 66.02.06.01 Spitale – Dotări independente şi investiţii, titlul 51.02.28, transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii. VCEPRIMAR, SECRETAR Dan Diaconu Ioan Cojocari

SEF BIROU SCOLI - SPITALE Adrian Faur CONSILIER,

Ioana Ciucur

DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR Ec. Smaranda Haracicu AVIZAT,

Serviciul Juridic Daniela Ştefan

Cod.FP53-01, ver1