keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare

12.09.2014

Hotararea Consiliului Local 444/12.09.2014
privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.IF2014-052002/12.09.2014 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi (c) , art. 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificata si in considerarea dispozitiilor art. 136 alin. 4 din Constitutia Romaniei, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art. 1777-1823, art.1828-1831 din Legea 287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, impreuna cu formularele 1-6 la acesta, prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2: Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare nu se aplica in situatia in care, prin legi speciale se reglementeaza o alta procedura privind închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată unitatilor administrativ teritoriale .

Art.3: Se aproba Modelul cadru privind contractul de concesiune a bunurilor imobile aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, prevazut in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art.4: Se aprobă încheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere a bunurilor imobile aflate in proprietate publica si privata a Municipiului Timisoara in sensul alinierii acestora la modelul cadru - formularele 5 si 6 la Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, in ceea ce priveste: plata chiriei, facturarea si comunicarea facturilor, sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor, incetarea contractului prin reziliere si caracterul executoriu.

Art.5: Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.6: La data intrarii in vigoare a prezentei se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.218/23.04.2013 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Secretarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Compartimentului Arhiva;
- Serviciului Autoritate Tutelara;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Juridic;
-Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Evidenta Persoanei Timisoara;
- Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Politia Locala Timisoara;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara.
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
-Cantinei de Ajutor Social;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.2 1

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2B, C.I.F. 21666630, tel.408100, fax.0256-408191, www.dfmt.ro

Nr. IF2014-052002/12.09.2014 APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU

R E F E R A T

privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la

contractele de inchiriere aflate in derulare

1. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala care prevad posibilitatea valorificarii bunurilor imobile aflate in proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara si prin institutia inchirierii (locatiunii), In scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu, In vederea exercitarii acestei preorgative in conditii de echitate, transparenta, proportionalitate, nediscrimniare, egalitate, eficienta si eficacitate, Avand in vedere faptul ca, in legislatia specifica proprietatii publice apartinand unitatilor administrativ teritoriale, inchirierea bunurilor imobile implica in mod obligatoriu procedura licitatiei, procedura care trebuie aplicata prin similitudine si in cazul inchirierii bunurilor proprietate private a municipiului Avand in vedere ca in legislatia actuala nu se identifica niciun act normativ care sa stabileasca un cadru privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor imobile aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrative teritoriale, In considerarea prerogativelor legale ale Consiliului Local privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului se impune necesitatea reglementarii la nivel local a unui cadru unitar privind organizarea si desfasurarea licitatiei privind inchierierea bunurilor imobile proprietate publica si privata a municipiului Timisoara. 2. Pentru optimizarea si administrarea in conditii cat mai bune a veniturilor ce rezulta din raporturile contractuale care au ca obiect concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timisoara, In vederea stabilirii unui cadru care sa permita administrarea in mod unitar, eficient si eficace in conditii de egalitate in tratament, trasparenta si nediscriminare si de imbunatatire a activitatii de urmarire a veniturilor nefiscale care rezulta din aceste raporturi contractuale, este

Cod FO 53-01,ver.2 2

necesara aprobarea unui model cadru privind contractele de concesiune a bunurilor imobile proprietatea municipiului Timisoara . 3. Avand in vedere modificarile legislative in materia inchirierilor intervenite prin intrarea in vigoare a Legii 289/2011 privind noul Cod Civil In vederea corelarii contractelor de inchiriere a bunurilor imobile din proprietatea publica si privata a municipiului Timisoara, aflate in derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de alta parte, in vederea unei mai bune valorificari a acestor bunuri, este necesara modificarea contractelor de inchiriere avand ca obiect bunuri imobile terenuri si cladiri, cu exceptia spatiilor cu destinatia de locuinta

Avand in vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotarari de consiliu local prin care sa se aprobe: 1. Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor

aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, parte integranta din prezentul referat

2. Modelul cadru privind contractul de concesiune a bunurilor imobile aflate in proprietatea Mun. Timisoara, parte integranta din prezentul referat

3. Incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere a bunurilor imobile aflate in proprietate publica si privata a Municipiului Timisoara in sensul alinierii acestora la modelul cadru –fomularele 5 si 6 la Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, in ceea ce priveste: plata chiriei, facturarea si comunicarea facturilor, sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor, incetarea contractului prin reziliere si caracterul executoriu.

DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO

SECRETAR IOAN COJOCARI

Avizat juridic

C.J ________________________

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa nr 2 la HCLMT nr ___________

CONTRACT DE CONCESIUNE

- model cadru - I. Părţile contractante Consiliul Local al Municipiul Timisoara in numele municipiului Timisoara, cu sediul în ……………………. Telefon …………………. , cod fiscal …………………., având contul curent ……………………….., deschis la Trezoreria ………………….., reprezentat prin Primar in conformitate cu HCLMT………………………. , în calitate de concedent, pe de o parte, şi .................................., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) ........................, cu sediul principal în ...................., reprezentat prin ............., având funcţia de ......................, în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de ......................, la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ..........................., în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, şi al HCLMT__________ de aprobare a concesionării nr. ............ din ........................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune. NOTA* In situatia in care bunul concesionat face parte din proprietate publica a mun. Timisoara se va invoca OUG 54/2006 si HCLMT……………….; **In situatia in care bunul concesionat face parte din proprietate privata a mun. Timisoara se va invoca doar HCLMT……………….. II. Obiectul contractului de concesiune Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun proprietate publica/privata, ........................, situat în ..................................., în conformitate cu obiectivele concedentului. (2) Obiectivele concedentului sunt: a) .......................................................................; b) .......................................................................; c) .......................................................................; d) ................................................................... etc. (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utilize următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur: ....................................................; b) bunurile proprii: .................................................... . III. Termenul Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând de la data de ........................................

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială. IV. Redevenţa. Art. 3. (1) Redevenţa este de ................. lei, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată), stabilita pe lună calendaristica, pe care concesionarul se obligă să o plătească concedentului. (2)Acestei valori i se va aplica o actualizare la inceputul fiecarui an calendaristic, reprezentand rata inflatiei, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica. (3) Plata se efectueaza se efectueaza in doua rate anuale. (4)Termenul scadent pentru plata primei rate a redeventei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. (5) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an. (6) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an. NOTA*- in aplicarea art. 3 alin. 4-6 se va identifica in concret situatia incidenta, iar in contractul ce urmeaza a se incheia se va insera doar aceasta situtie fara celealte cazuri. Art. 4. (1). Plata redeventei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre concedent in forma electronica, in format pdf. (2) Factura se va comunicata concesionarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent. (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului. (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5) Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e- [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii. (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art 4.3 alin. 2, concesionarul va informa concedentul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat. (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre concesionar in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata. (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece concesionarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, concesionarul se obliga sa se prezinte la sediul concedentului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care concesionarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie.

(9) In caz de neindeplinire de catre concesionar a obligatiei prevazuta la alin. 8, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt. (10) - Plata redevenţei se face prin conturile: - contul concedentului nr. ..............., deschis la Banca .............; - contul concesionarului nr. ............., deschis la Banca ............ . VI. Drepturile părţilor Drepturile concesionarului Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune. (2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune. Drepturile concedentului. Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: ........................................................................... (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. VII. Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini. Obligaţiile concesionarului Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii/ Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007. (4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa. (5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.). (6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini. (7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de ...... lei, reprezentând o cotă- parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate. (8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia. (9) Concesionarul se obligă să plătească ...% din prima de asigurare.

(10) Alte clauze. Obligaţiile concedentului Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege. (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. VIII. Încetarea contractului de concesiune Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a adduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur .....................................................; b) bunuri proprii ..................................................... . IX. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar Art. 10. ....................................................................................................................................... X. Răspunderea contractuală Art. 11. - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. XI. Litigii Art. 12. - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. (2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii. XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale) Art. 13.

.............................................................. ............................................................................... ........................................................................................................................................................... .................................................................................................................................... XIII. Definiţii Art. 14. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. (2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ............ exemplare. Concedent, Concesionar, ..................... .....................

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr. 1 la HCLMT nr.____________

REGULAMENT privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în

proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara CAPITOLUL I DOMENIUL DE APLICARE, PREVEDERI GENERALE Art. 1 Prezentul Regulament reglementează procedura închirierii bunurilor imobile aflate in proprietatea publică şi privată a Municipiului Timisoara. Art. 2 Închirierea bunurilor imobile aflate in proprietate publică şi privată a municipiului Timisoara, se realizeaza pe bază de licitaţie publică, organizată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament intocmit si adoptat in temeiul prevederilor art. 36 alin.1 lit. c, art 36 alin. 2 lit. a si b, art 45, 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, rep., modificata si completata, si in considerarea dispozitiilor art. 136 alin. 4 din Constitutia Romaniei, art. 14 si 15 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 861 alin.3 din legea 287/2011 privind Noul Cod Civil, ale Codului de Procedură Civilă, precum şi ale prezentului Regulament. Art. 3 (1) Studiul de oportunitate, inchirierea bunurilor imobile aflate in proprietate publică sau privată a municipiului, preţul chiriei, durata contractului de inchiriere, se aprobă prin hotărâre de consiliu local. Pretul de pornire va fi stabilit de catre aparatul de specialitate al primarului si aprobat de acesta, avand la baza HCL a municipiului Timisoara privind stabilirea tarifelor de inchiriere si indicele de inflatie. (2) Ulterior aprobării, licitaţia se organizează şi contractul de închiriere se încheie de către persoanele juridice care au în administrare bunurile respective. Art. 4 (1) Inchirierea (locatiunea) este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numita locatar, folosinţa unui bun pentru o perioadă limitata de timp, în schimbul unui preţ, denumit chirie. (2) În cazul bunurilor imobile aflate in proprietatea publica a municipiului Timisoara, inchirierea acestora se face în baza unui contract de închiriere prin care municipiul Timisoara, in calitate de locator, transmite locatarului dreptul de folosinţă asupra unui bun imobil exclusiv cu respectarea specificului acestuia, pe o perioadă limitată de timp, în schimbul unei sume încasate cu titlu de chirie. Art. 5 Ofertant, respectiv locatar poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, română sau străină, în condiţiile legii. Ofertanţii pot participa la licitaţie fie în nume propriu fie prin reprezentanţi împuterniciţi. Art. 6 Licitaţia publică se va desfăşura după procedura licitaţiei publice deschise - cu ofertă prin strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit.  

CAPITOLUL II - DEFINIŢII Art. 7 În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, denumită locatar, folosinţa temporară, totală ori parţială, a unui bun în schimbul unei sume de bani, denumită chirie; b) bunuri imobile - terenurile şi clădirile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in proprietatea publica sau privata al municipiului Timisoara;

2

c) ofertant- orice persoana fizica sau juridica care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunţul/invitaţia de participare; d) documentaţie de licitaţie – documentaţie ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul licitaţiei şi procedura aplicată; e) încheierea contractului de închiriere - etapă în cadrul procedurii de închiriere în care titularul dreptului de proprietate încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigător; f) proprietatea publica a municipiului – proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparţine unităţii administrativ-teritoriale, respectiv a Municipiului Timisoara asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege. Proprietatea publica a municipiului Timisoara este alcatuita din bunurile prevazute la pct. III din anexa la Legea 213/1998 modificata si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean. g) Proprietatea privata a mun. Timisoara este alcatuita din totalitatea bunurilor mobile si imobile care nu constituie proprietate publica si cu privire la care mun. timisoara detine un titlu de proprietate conf. dispozitiilor legale din vigoare; h) Conflict de interese -Acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct sau indirect, al functionarului public contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei publice detinute; CAPITOLUL III - ETAPELE PROCEDURII DE LICITATIE Subcapitol III.1. Elaborarea ,,Documentaţiei de licitaţie” Art. 8 (1) După aprobarea închirierii, conform prevederilor art.3 alin.(1), titularul dreptului de proprietate iniţiază procedura de licitaţie prin întocmirea ,,Documentaţiei de licitaţie” ce va conţine 4 secţiuni : - Secţiunea I – Caiet de sarcini; - Secţiunea II – Instrucţiuni pentru ofertanţi; - Secţiunea III – Formulare; - Secţiunea IV – Formular de contract; (2) Documentaţia de licitaţie elaborată potrivit alin.(1) va fi supusă spre aprobare conducătorului instituţiei organizatoare. Art. 9 Documentaţia de licitaţie va conţine, minim, următoarele elemente: Secţiunea I – Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente; a) datele de identificare ale organizatorului licitaţiei; b) descrierea bunului ce face obiectul închirierii ( denumire, adresă, suprafaţă, elemente constructive, tehnice etc.) ; c) regimul juridic al bunului ce face obiectul închirierii (proprietate publica sau privata a municipiului) ; d) durata inchirierii care nu va putea depasi 5 ani; e) in cazul cladirilor proprietate publica se vor arata conditiile de exploatare, fara ca prin acestea sa se denatureze specificul acestora sub aspect arhitectural, ambiental traditional-cultural etc; f) destinaţia închirierii, cu precizarea ca in cazul cladirilor proprietate publica a municipiului destinatia inchirieri se va corela in mod obligatoriu cu specificul acestora; g) procedura de licitaţie şi cadrul legal al închirierii; h) chiria minima, stabilita dupa evaluarea, in prealabil, a bunurilor imobile ce constituie obiectul inchirierii si aprobata prin HCL; i) natura garantiilor si cuantumul acestora; j) clauze contractuale specifice (după caz) ;  

3

Secţiunea II – Instrucţiuni pentru ofertanţi; a) informaţii generale privind organizatorul licitaţiei şi procedura de licitaţie; b) data limită şi locul de depunere a documentelor de eligibilitate ; c) data şi locul verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către ofertanţi ; d) data şi locul deschiderii licitaţiei ; f) elemente de preţ (preţul de pornire al licitaţiei - lei/ lună-, contravaloarea documentaţiei de licitaţie, pasul de strigare, garanţia de participare, etc.) ; g) condiţii de participare la licitaţie, condiţii de eligibilitate ( documente de eligibilitate solicitate); h) modul de desfăşurare a licitaţiei; i) contestaţii ; j) forme de publicitate şi modul de depunere a documentelor solicitate ; Secţiunea III – Formulare; a) declaraţie de participare la procedură - conform Formular nr. 1 din anexa la prezentul Regulament; b) împuternicire (după caz) - conform Formular nr. 2 din anexa la prezentul Regulament; c) declaraţie de eligibilitate - conform Formular nr. 3 din anexa la prezentul Regulament; d) declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in situatie de conflict de interes- conform Formular nr 4 din anexa la prezentul Regulament (se va completa doar de catre membrii comisiei) e) Formulare de contract (formularul nr. 5 si forumlarul nr. 6, dupa caz) care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele elemente minimale ; - părţile contractante - obiectul contractului ; - forma dreptului de proprietate - durata contractului ; - preţul contractului şi modalităţi de plată ; - obligaţiile părţilor ; - răspunderea contractuală ; - încetarea contractului ; - forţa majoră ; - subînchirierea şi cesiunea contractului ; - litigii ; - clauze finale ; Art. 10 (1) Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie de către ofertant, de regulă, în numerar la casieria instituţiei organizatoare, în scopul protejării organizatorului licitaţiei faţă de riscul unui comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere. (2) Valoarea garanţiei de participare la licitaţie va fi stabilită într-un cuantum care nu poate fi mai mic decat 10% din cuantumul chiriei stabilite la nivelul de pornire a licitatiei calculate pe un an calendaristic. (3) În cazul în care un ofertant urmează să liciteze pentru mai multe bunuri în cadrul aceleaşi proceduri, va achita garanţia de participare şi contravaloarea documentaţiilor de licitaţie pentru fiecare bun în parte. Art. 11 (1) Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, în termen de cel mult 10 zile de la data declararii ofertei castigatoare respectiv de la data aprobării Referatului de anulare a procedurii de licitaţie de către conducătorul instituţiei organizatoare. (2) În cazul adjudecatarului licitaţiei, garanţia de participare se restituie doar după constituirea garanţiei de bună execuţie asa cum aceasta va fi prevazuta sau stabilita prin contract. (3) Instituţia organizatoare are dreptul de a reţine garanţia de participare, ofertantul câştigător pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă refuză să semneze contractul de

4

închiriere în termenul precizat în documentaţia de licitaţie sau nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Subcapitolul III. 2. Desfăşurarea licitaţiei Art. 12 Licitaţia publică - cu ofertă prin strigare - se va desfăşura în două etape, respectiv: a) preselecţia, etapă care se va desfăşura la data ora şi locul precizat în documentaţia de licitaţie şi în anunţul publicitar, în cadrul căreia va fi verificată eligibilitatea ofertanţilor; b) licitaţia propriu-zisă, care se va desfăşura la data şi locul precizat în documentaţia de licitaţie şi în anunţul publicitar; Art. 13 Anunţul privind organizarea licitaţiei va fi adus la cunoştinţă publică concomitent prin publicare intr-un cotidian de circulaţie locală, prin afişare la sediul şi pe site-ul organizatorului licitaţiei,cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei, şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente : a) informaţii privind organizatorul licitaţiei ; b) informaţii privind obiectul închirierii, descrierea şi identificarea acestuia ; c) informaţii privind obţinerea documentaţiei de licitaţie ; d) data limită şi locul de depunere a documentelor de eligibilitate ; e) data şi locul de desfăşurare a preselecţiei şi a şedinţei de licitaţie propriu-zisă. Art. 14 (1) Ofertanţii vor depune, până la data limită stabilită în documentaţia de licitaţie şi anunţul publicitar, documentele de eligibilitate solicitate, care pot consta în: a) Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent pentru persoane juridice străine) – in original sau în copie certificata pentru conformitate cu originalul, doar pentru persoane juridice; b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent pentru persoane juridice străine) – în original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, valabil la data licitaţiei - doar pentru persoane juridice; c) Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie - în copie; d) Dovada achitării contravalorii documentaţiei de licitaţie - în copie ; e) Declaraţie de participare la procedură – în original -; f) Împuternicire prin care reprezentantul persoanei juridice/ fizice este autorizat să-l angajeze pe acesta în procedura pentru atribuirea contractului de închiriere (dacă este cazul) – în original. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) ; g) Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că acesta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment -doar pentru persoane juridice; h) Copie act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – în copie legalizată - doar pentru persoane fizice. i) Declaraţie ”De insusire a contractului propus”- doar in cazul contractelor de inchiriere avand ca obiect locatiunea bunurilor imobile proprietate publica a mun. Timisoara. (2) În cazul în care ofertanţii nu prezintă sau nu îndeplinesc cel puţin una din condiţiile de eligibilitate solicitate prin documentaţia de licitaţie, aceştia vor fi excluşi de la licitaţie. (3) Ofertanţii care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile de eligibilitate solicitate prin documentaţia de licitaţie, vor fi declaraţi eligibili şi vor putea participa la licitaţie. Art. 15 (1) Documentele de eligibilitate vor fi depuse prin posta sau la registratura institutiei organizatoare de către ofertanţi într-un plic închis, ce va fi marcat, la expeditor, cu adresa ofertantului (pentru returnarea documentaţiei fără a fi deschisă, în cazul în care a fost depusă după data şi ora limită de depunere, sau la o altă adresă decât cea stabilită), iar la destinatar, cu denumirea, adresa organizatorului licitaţiei şi cu menţiunea: ,,Pentru licitaţia: Închirierea imobilului_________ situat în ________________, str. _________ nr.___, aflat în proprietatea publică/ privată a Municipiului Timisoara. A nu se deschide înainte de data ________, ora________”. (2) Plicul care este depus/transmis la o altă adresă decât cea stabilită în documentaţia de

5

licitaţie, ori este primit de către organizatorul licitaţiei după expirarea datei şi orei limită pentru depunere, se returnează de către comisia de licitaţie fără a fi deschis. Art. 16 Desfăşurarea licitaţiei va fi asigurată de către o comisie de licitaţie numită prin dispoziţia/ decizia conducătorului instituţiei organizatoare. Art. 17 (1) Comisia de licitaţie se va constitui prin dispozitie/decizie emisa de catre conducatorul institutiei organizatoare si va fi formată dintr-un număr de minim 5 membri ( număr impar), dintre care unul va fi preşedintele acesteia. In mod obligatoriu, cel putin unul din membrii comisiei trebuie sa aiba calitate de consilier juridic. (2) Comisia de licitaţie este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorităţii acestora. (3) Membrii comisiei vor declara pe proprie raspundere ca nu se afla in situatie de conflict de interese. Art. 18 Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt: a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către ofertanţi ; b) întocmirea Procesului - verbal şi afişarea listei cu ofertanţii declaraţi eligibili; c) asigurarea derulării procedurii de licitaţie propriu-zisă, stabilirea ofertantului câştigător şi întocmirea Procesului verbal respectiv a Raportului procedurii de licitaţie; Art. 19 Etapele licitaţiei publice - cu ofertă prin strigare - se vor desfăşura la data, locul şi orele menţionate în anunţul publicitar, respectiv în documentaţia de licitaţie. Art. 20 (1) Comisia de licitaţie va verifica documentele de eligibilitate prezentate de ofertanţi şi va întocmi lista cu ofertanţii eligibili, excluzând de la participare pe cei care fie nu îndeplinesc condiţiile, fie nu au prezentat în totalitate, până la data limită de depunere, documentele de eligibilitate solicitate. (2) La finalizarea etapei de verificare a eligibilităţii (preselecţie), Comisia de licitaţie va întocmi un Proces-verbal în care va fi consemnat rezultatul acesteia ce va fi afişat la locul desfăşurării licitaţiei cu cel puţin 30 de minute înainte de începerea licitaţiei propriu-zise. Art. 21 (1) Şedinţa de licitaţie propriu-zisă este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie care declară deschisă şedinţa de licitaţie, prezintă obiectul licitaţiei, anunţă preţul de pornire al licitaţiei şi precizează pasul de supralicitare stabilit. Primul pasul de supralicitare se stabileste procentual, incepand cu 5% din pretul de pornire a licitatiei, pentru pasii urmatori nemaifiind impus vreun procent. (2) Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări, ofertă care trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă tare şi clar suma oferită de licitant. (3) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, preşedintele comisiei de licitaţie anunţă adjudecarea licitaţiei în favoarea participantului la licitaţie care a oferit cea mai mare sumă. (4) În cazul în care la licitaţie se prezintă un singur participant care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi oferă cel puţin preţul de pornire al licitaţiei la care se adauga o singura data pasul de licitatie, licitaţia poate fi adjudecată în favoarea acestuia. Art. 22 În cazul în care nu s-a prezentat nici un participant la licitaţie sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire plus primul pas de licitatie, licitaţia se va repeta, încheindu-se în acest sens proces-verbal de amânare a licitaţiei, prevederile articolului 11 alin. 1 din Regulament aplicandu-se corespunzator. Art. 23. In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheiere contractului de inchiriere, contractul se va incheia cu ofertantul clasat pe pozitia imediat urmatoare, doar in conditiile in care acesta din urma a oferit cel putin pretul de pornire pus primul pas de licitatie. Art. 24 La finalizarea procedurii, comisia de licitaţie întocmeşte Procesul-verbal de desfăşurare a licitaţiei ce va fi semnat de către toţi membrii comisiei de licitaţie precum şi de către ofertanţii participanţi sau reprezentanţii acestora. O copie a Procesului verbal al şedinţei de licitaţie va fi comunicată ofertanţilor, respectiv împuterniciţilor acestora.

6

Art. 25 (1) Candidaţii participanţi la licitaţie, care apreciază că au fost declaraţi neeligibili din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile Documentaţiei de licitaţie, pot face contestaţie. Orice ofertant care a fost declarat neeligibil din motive neintemeiate sau care considera ca nu au fost respectate prevederile prezentului regulament fiind lezat in acest fel intr- un drept al sau, poate face contestatie. (2) Contestaţia se formulează în scris, în cel mult 3 zile de la data comunicarii procesului verbal de licitaţie, şi se adresează spre soluţionare conducătorului instituţiei organizatoare a licitaţiei. (3) Conducătorul instituţiei organizatoare va soluţiona contestatia printr-o dispozitie/decizie, dupa caz, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, de la data depunerii acesteia. Contestatia va fi solutionata prin dispozitie in cazul in care institutia organizatoare este primaria mun. Timisoara si respectiv decizie, in cazul in care institutia organizatoare este un serviciu public cu personalitate juridica din subordinea primarului sau a consiliului local, precum si in cazul celorlalte institutii publice aflate in subordinea primarului sau a consiliului local. (4) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul anulează prin dispoziţie/ decizie licitaţia şi ia măsuri pentru organizarea unei noi licitaţii, în condiţiile prezentului Regulament. (5) Impotriva dispozitiei/deciziei de solutionare contestatorul se poate adresa instantei de contencios administrativ, conditiile Legii 544/2004. Subcapitolul III.3. Atribuirea contractului de închiriere Art. 26 (1) În baza Procesului verbal de desfăşurare a licitaţiei, Comisia de licitaţie întocmeşte Raportul procedurii de licitaţie care se semnează de către toţi membrii comisiei şi se înaintează conducătorului instituţiei organizatoare care il va aproba in maxim 5 zile de la data primirii. (2) Raportul procedurii de licitaţie va fi înaintat spre aprobare conducătorului autorităţii organizatoare a licitaţiei, doar după expirarea perioadei de contestaţii sau după soluţionarea eventualelor contestaţii formulate. Art. 27 În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului procedurii de licitaţie, ofertantul adjudecatar va fi invitat pentru semnarea contractului de închiriere. Art. 28 Contractul de închiriere se încheie în cel mult 10 zile de la data aprobării de către conducătorul organizatorului licitaţiei a Raportului procedurii de licitaţie. Art. 29 Contractul de închiriere va cuprinde obligatoriu minim prevederile din contractul-cadru de închiriere aprobat si insusit de catre ofertantul adjudecatar, şi alte clauze specifice, în funcţie de natura şi regimul bunului ce face obiectul închirierii. CAPITOLUL IV- DISPOZITII FINALE Art. 30 Documentaţia de licitaţie se pune la dispoziţia ofertanţilor, contra cost. Contravaloarea acesteia se stabileşte de către instituţia organizatoare a licitaţiei astfel încât să fie acoperite cheltuielile ocazionate de organizarea licitaţiei. Art. 31 Dacă din diferite motive, înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei, licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi. În acest caz, ofertanţilor li se va înapoia, în termen de cel mult 10 zile, garanţia de participare la licitaţie şi contravaloarea documentaţiei de licitaţie, pe baza unei cereri scrise şi înregistrate la sediul organizatorului licitaţiei. Art. 32 Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a asigura păstrarea şi arhivarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului de închiriere. Art. 33 Formularele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul regulament.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO

7

Formular nr.1 la Regulament

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ Nr. ......../....................

1. Denumirea completă a ofertantului ............................................................................................................................................................. (în situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi liderul de asociaţie) 2. Sediul ofertantului (adresa completă) ............................................................................................................................................... telefon …………………………………..………… fax ………………………………… 3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de înregistrare) ……………………………………………………………………………………… 4. Garanţia de participare la procedură a fost constituită, în data de ……………………… prin chitanţa nr.: …………………….; 5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură este : ............................................................................................................................................... ……………………………………………………………………..…………………….… 6. Ne angajăm, ca, în cazul în care oferta noastră este adjudecată să încheiem cu organizatorul licitaţiei contractul de închiriere şi să constituim garanţia de bună execuţie a contractului, în termenele stipulate în documentaţia de licitaţie. 7. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii angajamentului stipulat la punctul a), vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului şi vom pierde garanţia de participare constituită. 8. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunile aplicate faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. 9. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de licitaţie şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. ___________________________ (Nume, prenume) _________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)                        

8

 

Formular nr. 2 la Regulament

ÎMPUTERNICIRE Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................………………………, în calitate de ………….........…………………………, împuternicim prin prezenta pe .............…………..........………………,domiciliat in ……..................……………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de licitaţie publică deschisă cu ofertă prin strigare iniţiată de _________________ în calitate de _______________. În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură; 2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 3. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 4. Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). Data

Denumirea mandantului …………… …………………………………

Reprezentat legal prin ____________________________

(Nume, prenume) ____________________________

(Funcţie) ____________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

                     

9

 

Formular nr. 3 la Regulament Persoana juridică

____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele persoanei juridice], în calitate de ofertant la procedura de licitaţie publică deschisă cu ofertă prin strigare organizată de _______________________________________________ în vederea închirierii bunului ______________________________________________ aflat în proprietatea publică/ privată a mun. Timisoara, declar pe proprie răspundere următoarele:  a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) la data prezentei mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit ; c1) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligaţiilor contractuale, din motive imputabile mie, şi respectiv nu am săvârşit fapte care să producă sau să fie de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării …………………. Persoană juridică,

10

Formular 4 la Regulament

DECLARATIE

Subsemnatul___________________, avand calitate de membru al comisiei de licitatiei constituita conform dispozitiei/deciziei nr____din_______ privind inchieriea bunului/bunurilor aflate in proprietatea publica/privata a municipiului Timisoara, cunoscand prevederile legii penale cu privire la falsul in decalartile publice, declar ca nu am niciun interes personal, direct sau indirect, in prezenta procedura, ca nu ma aflu in relatii de rudenie cu niciunul dintre ofertantii participant si prin urmare nu ma aflu in nicio situatie care sa afecteaza sau care ar putea afecta independenta si impartialitatea mea in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea atributilor conferite de calitatea de membru a comisiei de licitatie.

Semnatura ________________________

11

Formular 5 la Regulament

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE – CADRU –

1. Părţile contractante Municipiul Timisoara, cu sediul în ____________________, telefon ____________, cod fiscal _____________, având contul curent ______________________, deschis la Trezoreria _____________________, în calitate - locator, reprezentat prin Primar, pe de o parte, şi ________________________________, cu sediul în localitatea ___________________, judeţul _________________, str. ____________ nr. ______, CI/BI/Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr.______________, cont nr. ___________, deschis la._____________, CNP/CUI/CIF ________________, e-mail_______________, reprezentată prin .____________, având funcţia de _____________, în calitate de locatar, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze: 2. Obiectul contractului 2.1 Il constituie inchirierea bunului imobil aflat in proprietate publica a mun. Timisoara, situat în Timisoara, str______________, nr_____, având elementele de identificare CF_______________/Nr cadastral/top _____________/ suprafata________/ etc. 2.2 Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat, în termen de cel mult ______ zile de la data semnării prezentului contract. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna prin proces- verbal de predare- primire, care va fi încheiat, datat, semnat de părţile contractante, menţionându- se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării primirii. 2.3. Bunul închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru desfăşurarea activităţilor ________________ (conform destinaţiei stabilite prin documentaţia de licitaţie) 3. Durata contractului 3.1 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de ............. luni/ani, de la data de ________ pana la data de __________. 4. Preţul contractului şi modalităţile de plată 4.1. (1) Preţul închirierii - chiria - este de .................. lei/stabilit pe lună calendaristica, pe care locatarul se obligă să o plătească locatorului. (2)Acestei valori i se va aplica o actualizare la inceputul fiecarui an calendaristic, reprezentand rata inflatiei, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica. (3)Pretul inchirierii neindexate poate fi modificat unilateral prin Hotarare a Consiliului Local mun. Timisoara. 4.2. (1) Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul nr. ........................... deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. (2)Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. (3)In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an. (4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.

12

NOTA*- in aplicarea art. 4.2 se va identifica in concret situatia incidenta, iar in contractul ce urmeaza a se incheia se va insera doar aceasta situtie fara celealte cazuri. 4.3 (1). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator in forma electronica, in format pdf. (2) Factura se va comunicata locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent. (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului. (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5) Chiriasul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii. (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art 4.3 alin. 2, chiriasul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat. (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre chirias in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata. (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece locatarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, locatarul se obliga sa se prezinte la sediul locatarului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care locatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie. (9) In caz de neideplinire de catre locatar a obligatiei prevazuta la alin. 8, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt. 4.4 (1) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a contractului. (2) Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezinta pretul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv de__________ lei. (3) Locatorul are dreptul de a executa garantia de bună execuţie ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plata a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadentei. (4) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre locator a garantiei de buna executie, locatarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract in conditiile art. 8.2 alin. 2 din Contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la alin. 2 al art.4.4. 5. Obligaţiile locatorului 5.1 Locatorul se obligă: a) să predea bunul , liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere; b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat; 5.2 Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat in conformitate cu specificul bunului inchiriat si in scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar.

13

6. Obligaţiile locatarului 6.1 Locatarul se obligă: a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa; b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului închiriat. c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului; d) să plătească chiria la termenele stipulate în contract; e) sa foloseasca/exploateze bunul inchiriat cu respectarea conditiilor impuse in caietul de sarcini; f) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi desfăşurate în cadrul imobilului ( după caz); g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale; h) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat şi starea acestuia; i) să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare; j) să elibereze/restituie bunul la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire; k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului de către locatar precum si de persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.; l) sa constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art 4.4 alin. 1, sa reintregeasca garantia de buna executie in conditiile si la termenul prevazut la art 4.4 alin.4 din Contract. 6.2 Orice amenajări, îmbunătăţiri la bunul inchiriat vor fi efectuate de locatar numai cu aprobarea locatorului si in conditiile stabilite de acesta si cu respectarea conditiilor din caietul de sarcini. 7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. 7.1 (1) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna. (2) La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. (3) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. (4) În situaţia prevazuta la alin. 3, in conformitate cu prevederile art 1778 alin. 3 coroborate cu prev. art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazuta in contract pana la data eliberarii efective a imobilului precum si la reparerea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la data eliberarii efective a imobilului. (5) Chiria prevazuta la alin 4 se va factura de catre locator in conditiile prevazute la art 4.3 din Contract pana la eliberarea efectiva a imobilului de catre chirias constatata prin proces-verbal intocmit de locator. 8. Încetarea contractului. 8.1. Locaţiunea încetează prin: a) expirarea termenului contractului; b) pieirea sau avarierea bunului de aşa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuinţat conform destinaţiei ; c) acordul partilor; d) denuntarea unilaterala din partea locatorului, pentru situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a chiriaşului ( ______ de zile).

14

8.2. Incetarea contractului prin reziliere. (1)Nerespectarea obligatiilor prevazute in contract de catre una din parti indreptateste cealalta parte sa solicite rezilierea contractului. (2) Simplul fapt al neindeplinirii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art. 6 .1 lit a, b, d, i si l din Contract atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata. (3) In cazul nerespectarii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art 6.1 lit. c, e, f, g, h, k, locatorul va proceda la notificarea catre locatar a unui termen de conformare de ________zile, in vederea indeplinirii obligatiei/obligatiilor. Neindeplinirea obligatiei sau obligatiilor la implinirea termenului (de conformare) indicat in cuprinsul notificarii atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata. 9. Caracterul executoriu. 9.1 (1). Partile declara in mod expres si confirma ca prezentul Contract constituie titlu executoriu in coformitate cu dispozitiile art 1798 NCC si art 1809 alin 3 raportat la alin. 2 NCC. 10. Forţa majoră. 10.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 10.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 10.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 10.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 10.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 11. Subînchirierea şi cesiunea. 11.1 Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parţială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participaţiune, este interzisă. 12. Modificarea unilaterala a contractului. (1) Fiind un contract administrativ, proprietarul îşi rezervă dreptul de a modifica sau rezilia în mod unilateral contractul de închiriere, în situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a chiriaşului ( ______ de zile). 13. Relocatiunea tacita. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează. 14. Litigii 14.1 Orice litigiu privind incheierea, executarea sau modificarea prezentului contract se solutioneaza prin parcurgerea procedurii prealabile prevazuta la art. 7 alin. 6 din Legea nr 554/2004 privind contenciosul administrativ. 14.2 Fiind un contract administrativ, competenţa de soluţionare a litigiilor născute în legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului revine în exclusivitate

15

instanţelor de contencios administrativ, incidente fiind prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 15. Dispoziţii finale 15. 1. Prezentul contract reprezinta un contract administrativ in sensul definit de art. 2 alin. 2 lit c din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ. 15.2 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. 15.3 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat de ambele părţi, cu excptia modificarii unilaterale din partea locatorului prevazuta la art. 12. 15. 4. (1) Orice comunicare între părţi se realizeaza in principal prin email, prin remitere, posta cu confirmare de primire sau fax. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 15.5. Locatarul recunoaste dreptul locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta de cap.II din Titlul XI Cod procedura civila privind procedura de evacuare conform dispozitiilor art.1037 Cod procedura civila. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..............., la ................, în (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Locator, Locatar,

NOTA* Prezentul reprezinta Contract Cadru, clauzel prevazute in cuprinsul aceastuia avand caracter obligatoriu si minimal, urmand a fi adaptat si completat corespunzator fiecarei inchirieri in parte.

16

Formular 6 la Regulament

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE – CADRU –

1. Părţile contractante Municipiul Timisoara, cu sediul în ____________________, telefon ____________, cod fiscal _____________, având contul curent ______________________, deschis la Trezoreria _____________________, în calitate - locator, reprezentat prin Primar, pe de o parte, şi ________________________________, cu sediul în localitatea ___________________, judeţul _________________, str. ____________ nr. ______, CI/BI/Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr.______________, cont nr. ___________, deschis la._____________, CNP/CUI/CIF ________________, e-mail_______________, reprezentată prin .____________, având funcţia de _____________, în calitate de locatar, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze: 2. Obiectul contractului 2.1 Il constituie inchirierea bunului imobil aflat in proprietate privata a mun. Timisoara, situat în Timisoara, str______________, nr_____, având elementele de identificare CF_______________/Nr cadastral/top _____________/ suprafata________/ etc. 2.2 Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat, în termen de cel mult ______ zile de la data semnării prezentului contract. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna prin proces- verbal de predare- primire, care va fi încheiat, datat, semnat de părţile contractante, menţionându- se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării primirii. 2.3. Bunul închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru desfăşurarea activităţilor ________________ (conform destinaţiei stabilite prin documentaţia de licitaţie) 3. Durata contractului 3.1 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de ............. luni/ani, de la data de ________ pana la data de __________. 4. Preţul contractului şi modalităţile de plată 4.1. (1) Preţul închirierii - chiria - este de .................. lei/stabilit pe lună calendaristica, pe care locatarul se obligă să o plătească locatorului. (2)Acestei valori i se va aplica o actualizare la inceputul fiecarui an calendaristic, reprezentand rata inflatiei, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica. (3)Pretul inchirierii neindexate poate fi modificat unilateral prin Hotarare a Consiliului Local mun. Timisoara. 4.2. (1) Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul nr. ........................... deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

17

(2)Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. (3)In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an. (4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an. NOTA*- in aplicarea art. 4.2 se va identifica in concret situatia incidenta, iar in contractul ce urmeaza a se incheia se va insera doar aceasta situtie fara celealte cazuri. 4.3 (1). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator in forma electronica, in format pdf. (2) Factura se va comunicata locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent. (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului. (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5) Chiriasul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii. (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art 4.3 alin. 2, chiriasul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat. (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre chirias in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata. (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece locatarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, locatarul se obliga sa se prezinte la sediul locatarului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care locatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie. (9) In caz de neideplinire de catre locatar a obligatiei prevazuta la alin. 8, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt. 4.4 (1) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a contractului. (2) Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezinta pretul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv de__________ lei. (3) Locatorul are dreptul de a executa garantia de bună execuţie ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plata a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadentei. (4) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre locator a garantiei de buna executie, locatarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract in conditiile art. 8.2 alin. 2 din Contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la alin. 2 al art.4.4.

18

5. Obligaţiile locatorului 5.1 Locatorul se obligă: a) să predea bunul , liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere; b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat; 5.2 Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat in conformitate cu specificul bunului inchiriat si in scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar. 6. Obligaţiile locatarului 6.1 Locatarul se obligă: a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa; b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului închiriat. c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului; d) să plătească chiria la termenele stipulate în contract; e) sa foloseasca/exploateze bunul inchiriat cu respectarea conditiilor impuse in caietul de sarcini; f) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi desfăşurate în cadrul imobilului ( după caz); g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale; h) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat şi starea acestuia; i) să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare; j) să elibereze/restituie bunul la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire; k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului de către locatar precum si de persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.; l) sa constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art 4.4 alin. 1, sa reintregeasca garantia de buna executie in conditiile si la termenul prevazut la art 4.4 alin.4 din Contract. 6.2 Orice amenajări, îmbunătăţiri la bunul inchiriat vor fi efectuate de locatar numai cu aprobarea locatorului si in conditiile stabilite de acesta si cu respectarea conditiilor din caietul de sarcini. 7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. 7.1 (1) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna. (2) La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. (3) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. (4) În situaţia prevazuta la alin. 3, in conformitate cu prevederile art 1778 alin. 3 coroborate cu prev. art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazuta in contract pana la data eliberarii efective a imobilului precum si la reparerea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la data eliberarii efective a imobilului. (5) Chiria prevazuta la alin 4 se va factura de catre locator in conditiile prevazute la art 4.3 din Contract pana la eliberarea efectiva a imobilului de catre chirias constatata prin proces-verbal intocmit de locator.

19

8. Încetarea contractului. 8.1. Locaţiunea încetează prin: a) expirarea termenului contractului; b) pieirea sau avarierea bunului de aşa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuinţat conform destinaţiei ; c) acordul partilor; d) denuntarea unilaterala din partea locatorului, pentru situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a chiriaşului ( ______ de zile). 8.2. Incetarea contractului prin reziliere. (1)Nerespectarea obligatiilor prevazute in contract de catre una din parti indreptateste cealalta parte sa solicite rezilierea contractului. (2) Simplul fapt al neindeplinirii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art. 6 .1 lit a, b, d, i si l din Contract atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata. (3) In cazul nerespectarii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art 6.1 lit. c, e, f, g, h, k, locatorul va proceda la notificarea catre locatar a unui termen de conformare de ________zile, in vederea indeplinirii obligatiei/obligatiilor. Neindeplinirea obligatiei sau obligatiilor la implinirea termenului (de conformare) indicat in cuprinsul notificarii atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata. 9. Caracterul executoriu. 9.1 (1). Partile declara in mod expres si confirma ca prezentul Contract constituie titlu executoriu in coformitate cu dispozitiile art 1798 NCC si art 1809 alin 3 raportat la alin. 2 NCC. 10. Forţa majoră. 10.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 10.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 10.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 10.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 10.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 11. Subînchirierea şi cesiunea. NOTA* Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parţială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participaţiune, se va stabili in conditiile caietului de sarcini. 12. Relocatiunea tacita. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează. 13. Litigii

20

(1) Orice litigiu privind incheierea, executarea sau modificarea prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila. (2)In situatiain care partile nu ajung la un acord comun pe cale amiabila, litigiile nascute din incheierea, executarea sau modificarea, contractului vor fi supuse spre solutionarea instantelor de drept comun. 14. Dispoziţii finale 14. 1. Prezentul contract reprezinta un contract administrativ de gestiune, avand un regim juridic mixt, de drept administrativ si civil. 14.2 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. 14.3 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat de ambele părţi, cu excptia modificarii unilaterale din partea locatorului prevazuta la art. 12. 14.4. (1) Orice comunicare între părţi se realizeaza in principal prin email, prin remitere, posta cu confirmare de primire sau fax. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 14.5. Locatarul recunoaste dreptul locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta de cap.II din Titlul XI Cod procedura civila privind procedura de evacuare conform dispozitiilor art.1037 Cod procedura civila. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..............., la ................, în (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Locator, Locatar,

NOTA* Prezentul reprezinta Contract Cadru, clauzel prevazute in cuprinsul aceastuia avand caracter obligatoriu si minimal, urmand a fi adaptat si completat corespunzator fiecarei inchirieri in parte.