keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/31.10.2016 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul nr. 91/01.07.2016 privind „Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara"

31.10.2016

Hotararea Consiliului Local 156/31.10.2016
privind încheierea unui Act adiţional la Contractul nr. 91/01.07.2016 privind „Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 25215/14.10.2016 al al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/01.03.2016 - privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Contractul nr. 91/01.07.2016 privind "Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara".
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/10.05.2016 prin care s-au adus modificări la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare;
Luând în considerare Dispoziţia Primarului nr. 75/22.01.2014 privind activitatea de administrare a creanţelor nefiscale de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.11/02.02.2016 - privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a Statului de functii ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d) şi alin. (6) lit.a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 9 punctul (14) din Contractul nr. 91/01.07.2016 referitor la cuantumul penalităţilor de întârziere care se aplică în cazul neplăţii redevenţei, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea Actului adiţional conform art. 1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.3 Red. Dac. VCB

R E F E R A T privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 91/01.07.2016.

Primăria Municipiului Timişoara a încheiat la data de 01.07.2016 contractul de concesiune nr. 91 din 01.07.2016 privind „Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”, cu S.C. DANYFLOR S.R.L..

Prin HCLMT nr. 98/01.03.2016 s-a stabilit modalitatea de „Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”.

Prin HCLMT nr. 180/10.05.2016 s-au adus modificări la HCLMT nr. 444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare.

Luând în considerare Dispoziţia Primarului nr.75/22.01.2014 privind activitatea de administrare a creanţelor nefiscale de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara precum şi HCLMT nr.11/02.02.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a DFMT, privind îndeplinirea obiectivului specific referitor la urmărirea creanţelor nefiscale ce rezultă din contractele aflate în evidenţa sa;

Pentru optimizarea contractelor în derularea ce au ca obiect servicii prestate pentru municipalitate conform prevederilor legale şi pentru stabilirea unui cadru unitar, eficient şi eficace în condiţii de egalitate în tratament, transparenţă şi nediscriminare precum şi îmbunătaţirea raporturilor contractuale cu titularii contractelor încheiate;

Având în vedere cele expuse PROPUNEM: Emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea încheierii unui act adiţional ce va modifica

art. 9 punctul (14) din contractul nr. 91/01.07.2016 referitor la cuantumul penalităţilor de întârziere care se aplică în cazul neplăţii redevenţei, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

VICEPRIMAR, Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, Steliana STANCIU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian BERE-SEMEREDI

ŞEF SERVICU REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN

Daniel Marius CORAŞ

RESP. COMP. GEST. POP. CANINĂ D.D.D Consilier Victor Cătălin BIRDA

SERVICIUL JURIDIC

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU COMPARTIMENT GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE SC2016-25215/14.10.2016

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Atasament: Anexa.pdf

ACT ADIŢIONAL nr. 1 din data de ....................... La Contractul nr. 91/01.07.2016

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul în Timisoara, bdul. Constantin Diaconovici Loga, nr.1, telefon

0256408300, fax.02562014177, cod fiscal RO32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timisoara, în calitate - concedent, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Steliana Stanciu - Director Direcţia Economică, pe de o parte,

şi S.C. DANYFLOR SRL cu sediul în localitatea Sag, DN59 km12+200M, jud. Timis, înregistrată la

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr.J35/3914/1991 cont nr. RO09TREZ6215069XXX002185, deschis la TREZORERIA TIMISOARA, CIF RO 1828770, e-mail [email protected], nr.telefon 0727798025 reprezentată prin Dl. Puşcaş Ionel având funcţia de Director General, în calitate de concesionar, În vederea punerii în executare a prevederilor art. 4 din HCLMT nr. 444/2014 modificată şi completată cu art. 1 din HCLMT nr. 180/10.05.2016 În temeiul prevederilor din contractul nr .91/01.07.2016 privind „Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”, aprobat prin HCLMT nr. 98/01.03.2016, de comun acord, au convenit modificarea şi completarea acestuia după cum urmeaza: I. Dispozitiile contractuale ale cap.III dispoziţii speciale, art. 9 punctul (14) privitoare la penalităţile de întârziere care se aplică în cazul neplăţii redevenţei, se modifică şi se completează, după cum urmează:

“Art.9 (14) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de

comun acord, au convenit după cum urmează: ”In cazul neplății redevenței la termenele scadente, concesionarul datorează penalități de întârziere care

se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadență a impozitelor și taxelor locale”.

II. Toate celelalalte dispozitii ale contractului raman nemodificate. penalităţilor de întârziere care se aplică în cazul neplăţii redevenţei, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre Prezentul act aditional a fost încheiat în 3 exemplare din care 1 exemplar a fost înmânat concesionarului şi 2 exemplar a rămas la concedent.

CONCEDENT, CONCESIONAR, MUNICIPIUL TIMISOARA S.C. DANYFLOR S.R.L.

PRIMAR NICOLAE ROBU

ADMINISTRATOR IONEL PUŞCAŞ

VICEPRIMAR, DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

STANCIU STELIANA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ADRIAN-AMEDEO BERE-SEMEREDI

SERVICIUL JURIDIC, . CRISTINA BOZAN

Atasament: ATT7UJAB.pdf

Anexa nr. 3 la HCL nr. 98/01.03.2016 CONTRACT-cadru de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune nr. din data de C/-07 436 CAPITOLUL I PĂRȚI CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul in Timişoara, Bv. C.D. Loga nr.1, judeţul Timiş cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.300, fax. 0256-490.635, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu - Director Direcţia Economic, în calitate de concedent, pe de o parte, şi S.C. DANYFLOR S.R.L. cu sediul în comuna Șag, DN59KM 12+200M, jud. Timiş, înmatriculată la registrul comerţului cu nr. J 35/3914/1991, cod unic de înregistrare RO 1828770, reprezentată de Puşcaş Ionel, având funcţia de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte, Au încheiat prezentul contract, în temeiul HCLMT de aprobare prin concesiune a delegării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân cu nr. 98 din data de 01.03.2016. CAPITOLUL II DISPOZIȚII GENERALE 1. Anexele contractului Art.1 (1) Din prezentul contract fac parte integrantă urmatoarele anexe: a) Caietul de sarcini al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; b) Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 205/2014; c) Tarifele pentru serviciile delegate conform ofertei declarată câştigătoare (model Anexa 8 la caietul de sarcini); d) Garanţia de bună execuție (instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară) e) propunerea tehnică şi propunerea financiară; (2) Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract şi devin, în consecinţă, parte integrantă a acestuia, din care vor decurge şi efecte economico-financiare, care pot fi revizuite conform prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți. (3) Categorii de bunuri utilizate de concesionar în derularea contractului: a) bunuri proprii- acele bunuri care la încetarea contractului ramân în proprietatea concesionarului; b) bunuri de retur- sunt bunurile publice/private transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata contractului în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept şi gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligații concedentului. În cazul încetarii contractului înainte de termen, concedentul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; c) la începutul contractului se va întocmi un Proces Verbal de constatare privind bunurile de retur pe care concesionarul trebuie să le predea concedentului la sfârşitul contractului, semnat şi stampilat de abele părți.

CAPITOLUL INI DISPOZIȚII SPECIALE 2. Obiectul contractului Art.2 Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, cât şi transmiterea pazei juridice a câinilor fără stăpân concesionarului. 3. Obiective Art.3 Obiectivele concedentului : a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației; b) dezvoltarea durabilă a serviciului; c) gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competitivitate şi eficiență; c)protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătății populației; d)respectarea cerințelor din legislația în vigoare privind gestionarea câinilor fără stăpân. 4. Durata contractului Art. 4 (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 3 ani, începând de la data constituirii garanţiei de bună execuţie sau până la epuizarea totala a valorii contractului conform art. 13, alin 5 din prezentul contract. 5. Drepturile şi obligațiile părților Art. S - Concedentul are următoarele drepturi: a) dea solicita concesionarului informații periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat; b) de a sancţiona concesionarul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân; c) de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar; d) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, pentru nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale; e) de a rezilia contractul şi de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii serviciului, dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale şi să asigure atingerea parametrilor de calitate asumaţi, în termenul stabilit de către concedent prin notificare; f) de a verifica şi controla modul de realizare de către concesionar a serviciului delegat, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; g) de a solicita daune-interese în cazul în care concesionarul renunță la prestarea serviciului; h) de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condițiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului. Art.6 - Concesionarul are următoarele drepturi: a) de a încasa contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de concedentul; b) de a propune ajustarea tarifului în condiţiile actelor normative în vigoare; c) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, activitățile şi serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii; d) să propună modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglernentărilor şi/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia. Art. 7 - Concedentul are următoarele obligații: a) să analizeze şi dacă se justifică, să aprobe ajustarea tarifelor pe baza fundamentării tehnico- economice prezentată de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; să mențină echilibrul contractual şi să respecte angajamentele asumate față de PE e e i Mi : tact;

c) să notifice concesionarului apariția oricaror împrejurari de natura să aduca atingere drepturilor acestuia. Art. 8 - Concesionarul are următoarele obligații: a)prin prezentul contract preia paza juridică a câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara precum şi efectivul de câini fără stăpân aflați în adăpost, ca urmare a încheierii contractului anterior, în număr de cca 500 capete; b) preia integral riscul de exploatare a serviciului concesionat. c) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum şi legislația, normele, prescripțiile şi regulamente privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; d) să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare aplicabile serviciului delegat, precum şi indicatorii de performanță ; e) să presteze activitatea conform prevederilor regulamentului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi caietului de sarcini a serviciului; f) să întocmească fişe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; h) să întreţină şi să asigure reparația autovehiculelor proprii cu personal autorizat şi modernizarea continua a bazei proprii; i) să elaboreze planuri anuale de revizii şi reparații ale autovehiculelor proprii, executate cu forţe proprii şi/sau cu terţi; j) să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora; k) să țină evidența gestiunii serviciului şi raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare; l]) să asigure personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract, precum şi conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; m) să nu subdelege/subcontracteze serviciul, în tot sau în parte, altor operatori; n) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forța majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile; p) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciului, va notifica de îndată acest fapt concedentul în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului; r) să plătească redevența la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în prezentul; p) să respecte orice prevederi care derivă din legile şi reglementările în vigoare, precum şi din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara; s) să platească despăgubiri/daune persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa; ş) să platească despăgubiri/daune persoanelor fizice pentru traumele suferite din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanțelor de judecată definitive şi irevocabile; t) să respecte condiţiile impuse de natura activităților (materiale cu regim special, condiţii de siguranță în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiții privind folosirea şi protejarea patrimoniului, etc.). 6. Nivelul şi plata redevenței Art. 9 (1) Redevența este de 0,5% din valoarea totală a facturilor încasate de către concesionar pentru REDI

(2) Plata redevenței se efectuează în patru rate anuale în contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timşoara pe numele concedentului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. (3) Termenul scadent pentru plata ratelor redevenței este: Trim I: Până la 31.03. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în noiembrie an precedent + decembrie an precedent + ianuarie an curent, Trim II: Până la 30.06. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în februarie an curent + martie an curent + aprilie an curent, Trim III: Până la 30.09. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în mai an curent + iunie an curent + iulie an curent, Trim IV: Până la 31.12. ale anului curent, redevenţa calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii în august an curent + septembrie an curent + octombrie an curent. (4) Plata redevenței se va efectua în baza unei facturi emisa de către concedent în forma electronică, în format pdf. Concesionarul va comunica concedentului până la data de 1 a ultimei luni din trimestrul în care redevenţa devine scadentă, respectiv 01.03, 01.06, 01.09, 01.12, un centralizator care cuprinde: luna, valoarea facturilor emise pentru luna respectivă, valoarea facturilor încasate, din care rezultă baza asupra cărora se aplică cota redevenței conform clauzelor contractuale pentru perioadele prevazute la art. 9, alin. (1) din prezentul act adițional. (5) Factura se va comunică concesionarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email veniturinefiscale(Qdfmt.ro pe adresa de email valida, securizată şi comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile înainte de împlinirea termenului scadent. (6) Părţile au obligația să intreţină funcţionarea continuă a adreselor de email pe toata durata executării contractului. (7) Orice modificare sau nefuncţionare a adresei de email se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienței, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (8) Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail veniturinefiscale(Qdfmt.ro primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicării. (9) În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la art. 9, alin. (5), concesionarul va informa proprietarul despre acest aspect în termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul menționat. (10)În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmata de catre concesionar în termenul prevăzut la art. 9, alin. (8), factura va fi considerata comunicată şi acceptată. (11)Pe cale de exceptie, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deţine adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentul în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 9, alin. (5). În acest caz, comunicarea se consideră îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie. (12) În caz de neindeplinire de către concesionar a obligaţiei prevazuta la art. 9, alin. (11), factura se consider comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevazut art. 9, alin. (5), cu toate consecințele ce decurg din acest fapt. (13) Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de natură financiară se va purta pe adresele de email puse la dispoziție de părțile implicate. (14)În cazul neplății redevenței la termenele scadente stabilite prin prezentul contract, concedentul va percepe penalitați de întârziere calculate în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună începând cu data scadenței. (15)La expirarea scadenței, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formaliţate calabilă în acest sens.

(16)În cazul neachitării redevenței în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. Art. 10- Garanții IL. Garanţia de bună execuţie pentru realizarea serviciile prestate (1) În termen de 14 zile de la data semnării prezentului contract, concesionarul constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, o sumă fixă în procent de 2,5 % din valoarea contractului fără TVA. (2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 169.323,90 lei şi reprezintă 2,5% din valoarea fără TVA a contractului (constituită conform art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înflințării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii). (3) Garanţia de bună execuţie se constituie de către concesionar în scopul asigurării concedentului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a obligațiilor contractuale. Concedentul acceptă constituirea garanţiei de bună execuție prin: — prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens, concesionarul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu 0,5% din preţul acestuia fără TVA. (33.864,78 lei fără TVA) (4) Concedentul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuție, concedentul are obligația de a notifica acest lucru concesionarului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. (5) Concedentul se obligă să restituie garanţia de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea contractului. II. Garantia de bună executie pentru realizarea obligatiei reprezentând redeventa datorată (7) În termen de (cel mult) 30 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, concesionarul este obligat să depună cu titlul de garanție de bună execuție o sumă de 2.822,06 lei, reprezentând redevența datorată concedentului estimată pentru primele 3 luni de activitate. Aceasta se calculează astfel: [( valoarea totală a contractului / 36 luni ) x 3 luni x 0,5 % redevență] (8) Concedentul are dreptul de a executa garanția de bună execuție ori de câte ori concesionarul nu îndeplineşte obligația de plată a redevenței în termen de 90 de zile de la data scadenței. (9) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către concedent a garanţiei de bună execuție, concesionarul, sub sancţiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie noua garanție de bună execuție sau să suplinească diferența, după caz, până la nivelul prevăzut la art.7. (10) Plata garanţiei se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DFEMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timişoara. Art. 11 - Concedentul are dreptul să execute garanția de buna execuţie în următoarele cazuri: a) concesionarul nu realizează lucrările de investiții, cantitativ şi calitativ, la termenele angajate; b) pentru a preleva penalitățile şi sumele datorate de concesionar din neplata redevenței; c) concesionarul renunţă la prestarea activității, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese față de concedent.

d) pentru plata despăgubirilor/daunelor suferite de persoane fizice din cauza agresiunii câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, stabilite prin hotărâri ale instanțelor de judecată definitive şi irevocabile emise în sarcina Municipiului Timişoara. Indicatorii de performanță Art.12 Indicatorii de performanță se regasesc în Anexa nr. 3 la Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, conform anexei nr. 3 la HCLMT nr. 205/2014. Tarife Art.13 (1) Concesionarul va presta serviciile la tarifele prezentate în oferta acceptată în urma licitaţiei publice desfăşurate. (2) Tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 8 la caietul de sarcini. (3) Tarifele se vor ajusta în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. (4) Tarifele ajustate vor fi aprobate prin hotărârea Consiliului Local, pentru care se va încheia act adițional la contractul de delegare. (5) Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân va fi decontat în baza tarifelor unitare ofertate pentru fiecare operațiune conform ofertei de tarif, până la epuizarea valorii de 6.772.956,00 lei fără TVA, la care se calculează TVA. (6) Cantităţile din oferta finaciară sunt estimate, concedentul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste cantități în funcţie de situația existentă pe teren şi a modificărilor/suspendărilor legislative, dar fără a depăşi valoarea totală a contractului, conform art. 13 alin 5. Răspunderea contractuală Art.14 (1) Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. (2) Partea în culpă este obligată la plata penalităților, precum şi la despăgubiri, în funcţie de prejudiciul produs, iar dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la plata de daune-interese. Penalitati Art.15 (1) Se aplică penalități în procent de: a) 10% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 1-10 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locația agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unitățile sanitare; b) 20% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 11-20 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locația agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unitățile sanitare; c) 30% din valoarea facturii lunare, dacă un număr cuprins între 21-30 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locația agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unitățile sanitare; d) 40% din valoarea facturii lunare, dacă un număr mai mare de 31 persoane sunt muşcate de către câinii fără-stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform EN : ANI: N înregiștrăte Xe Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare CE "Pers SI A Dirg cb Direcţia de Mad I

agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unitățile sanitare; e) 50% din valoarea facturii lunare, dacă un număr mai mare de 41 persoane sunt muşcate de către câinii fără stăpân, pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, conform sesizărilor înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara care să cuprindă date concrete privitoare la persoana agresată, locaţia agresiunii, animalul care a agresat, precum şi adeverinţa medicală care să ateste muşcătura, eliberată de unitățile sanitare; (2) Lunar se pot aplică penalităţi în cuantum egal cu valoarea tarifului plătit de concedent concesionarului pentru „colectarea şi transportul unui câine” (lei/câine) fără stăpân raportat pe domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara ca urmare a controalelor efectuate de către echipe mixte formate din reprezentanți ai concedentului şi ai concesionarului; (3) Penalitățile prevăzute la alin.1 si 2 se vor putea aplica numai dupa o perioada de grație de 3 luni de la intrarea în vigoare a contractului. Sarcinile concesionarului în domeniul investițiilor Art. 16 (1) Investiţiile cad exclusiv în sarcina concesionarului. (2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale concesionarului se amortizează de către acesta pe durata derulării contractului. Forţa majoră Art. 17 (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forța majoră. (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. (4) Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensații. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale Art. 18 (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părţile contractante. (2) Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Art. 19 (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă, cu 30 de zile, a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul național sau local, după caz. (2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. (3) În caz de dezacord între concedentul şi concesionarul cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecatorească competentă, perioadă în care concesionarul are obligația să respect deo iile contractuale. CA Dir ser Dina de ju Adi idn- , , FRES MEREDI U Ap

Art. 20 Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a facut obiectul delegării gestiunii, doar în cazul în care apar modificări legislative după data de încheiere a contrctului, dar fără a depăşi valoarea totală a contrcatului conform art. 13, alin.5S din prezentul contract. Art.21 Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual. Clauze privind menținerea echilibrului contractual Art.22 (1) Părţile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului. (2) Raporturile contractuale dintre concedentul şi concesionarul se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligațiile care îi sunt impuse. (3) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligațiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forță majoră. Încetarea contractului de delegare a gestiunii Art. 23 Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații: a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii; b) în cazul în care concesionarului ii sunt retrase autorizaţiile legale necesare desfăşurării activității. c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți sau a constatării unor abateri grave ale concesionarului, prin reziliere unilaterală, cu plata unei despăgubiri ; e) în cazul falimentului concesionarului; f) la dispariția, dintr-o cauză de forţa majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri; g) în cazuri de forta majoră sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunțare fără plata unei despăgubiri; Art. 24 - (1) Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată şi dovedeşte nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă măsuri pentru atingerea parametrilor de calitate asumaţi prin prezentul contract. (2) Neexecutarea succesiva, pe o perioada de 2 luni, a mai mult de 20 % din volumul/cantitatea lucrarilor delegate, specifice gestionarii cainilor fara stapan, da dreptul concedentului sa procedeze la desfiintarea acestuia de drept fără punerea în întârziere şi fără intervenția instanței de judecată, cu plata penalităților. Litigii Art. 25 (1) Concedentul şi concesionarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. (2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea şi încetarea contractului de delegare a gestiunii se soluţionează de instanța de contencios administrativ de pe raza în care are sediul delegatarul.

CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE Art. 26 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Art. 27 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. Art. 28 Comunicările dintre părți se pot face şi prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părți, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. Art. 29 Prezentul contract de delegare prin concesiune intră în vigoare la data lil şi a fost încheiat azi în 3 (trei) exemplare originale. Art. 30 Limba care guvernează contractul este limba română. CONCEDENT „4 MUNICIPIUL TIMIŞOA RA PRIMAR, sl AA VICEPRIMĂ DAN DIACO; i d /Î A Ut DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ, Ss NDA i 7 DIRECTORDIRECȚIA DE MEDIU, ADRIAN-AMEDKEFO, BERE-SEMEREDI, ŞEF SERVICIU REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN SERVICIUL JURIDIC la Adriaţi-ArhtB i BERE-SENIEREDI CONCESIONAR S.C. DANYFLOR S.R.L. DIRECTOR GENERAL