keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 446/30.10.2015 privind aprobarea punerii in executare a Sentinţei Civile 4512/ 18.12.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul nr. 4449/30/2014, în contradictoriu cu S.C. Body Building Fitness S.R.L şi încheierea unui act adiţional la Contractul de închiriere nr. 527/02.08.2000

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 446/30.10.2015
privind aprobarea punerii in executare a Sentinţei Civile 4512/ 18.12.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul nr. 4449/30/2014, în contradictoriu cu S.C. Body Building Fitness S.R.L şi încheierea unui act adiţional la Contractul de închiriere nr. 527/02.08.2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-27847/22.10.2015, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere adresa cu nr. SJ2015-329/ 28.09.2015 a Serviciul Juridic;
Avand in vedere Sentinta Civila nr. 4512/ 18.12.2014 a Tribunalului Timis , Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, prin care a fost admisa actiunea formulata de SC Body Building Fitness SRL;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.444/2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si încheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si (c) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se pune in executare Sentinta Civila nr.4512/2014 pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr.4449/30/2014 in contradictoriu cu SC Body Building Fitness SRL.

Art. 2: Fata de cele aratate la art.1 se aproba incheierea Actului aditional la contractul nr.527/02.08.2000, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directiei Institutii Scolare , Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Body Building Fitness SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_.pdf

COD FO53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2015-.....................................................

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind aprobarea punerii în executare a Sentinţei Civile 4512/18.12.2014 pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă, în dosarul nr.329/2014, în contradictoriu cu reclamanta S.C. Body Building S.R.L. şi incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 527/ 02.08.2000,

Avand in vedere adresa cu nr. SJ2015-329/ 28.09.2015, Serviciul Juridic a comunicat Directiei Institutii Scolare Medicale, Sportive si Culturale, Biroului Baze Sportive, ca a fost respins in mod definitiv recursul formulat de Consiliul Local al Municipiului Timisoara impotriva Sentintei Civile nr. 4512/ 18.12.2014 a Tribunalului Timis , Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, prin care a fost admisa actiunea formulata de SC Body Building Fitness SRL . Avand in vedere Sentinta Civila nr.4512/18.12.2014, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local sunt obligate sa respecte obligatiile derivate din contractul de inchiriere nr.527/02.08.2000. In baza HG.1817/ 13.12.2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport – Directia pentru Sport a Judetului Timis, in domeniul public al Municipiului Timisoara si administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Conform anexei 4 la Protocolul de Predare-preluare a Salii Polivalente Olimpia Timisoara incheiat in data de 07.02.2007 cu nr. SC2007-3190/0802.2007, a fost preluat contractul de inchiriere nr.527/02.08.2000, acesta fiind incheiat intre Directia pentru Tineret si Sport Judetului Timis si SC Body Building SRL. In baza HCM nr.71 / 26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, a fost stabilita si chiria pentru spatiul situat pe Aleea Sportivilor , in suprafata de 553 mp cu un tarif de 5 euro pe mp . Avand in vedere HCLMT nr.444/2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi încheierea de acte adiţionale la contractele de inchiriere aflate in derulare Intrucat nu s-a efectuat modificari privind partile contractante si tariful pentru chirie, solicitam incheierea unui act aditional .

COD FO53 – 01 ver.1 .

2

Avand in vedere cele mai sus mentionate:

PROPUNEM 1.Punerea in executare a Sentintei Civile nr. 4512/ 18.12.2014 a Tribunalului Timis , Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, prin care a fost admisa actiunea formulata de SC Body Building Fitness SRL 2.Incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr.527/ 02.08.2000 conform anexei nr.1.

Viceprimar, Pt.Secretar, Dan Diaconu Simona Dragoi

Director Directia Economica, Director Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive, Florica Hongu Avizat Juridic, Daniela Ştefan

Atasament: ANEXA_LA_HCL_446_CU_AMENDAMENT.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE BIROUL BAZE SPORTIVE

ACT ADIŢIONAL NR. ___________________

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 527/02.08.2000

1. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr.1, telefon 0256-408300, CUI RO32937000, avand contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, in calitate de locator, reprezentat prin Primar, domnul Nicolae Robu, pe de o parte, si SC BODY BUILDING FITNESS SRL sediul în Timisoara, str. F.C. Ripensia nr.7, jud.Timis, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J35/1205/02.04.1992, cont nr. RO70RZBR0000060000367927, deschis la Raiffeisen Bank, CUI RO823587 email ___________________, telefon____________________, reprezenta prin dl. Teodorescu Petru , avand functia de administrator, in calitate de locatar, de comun acord, au convenit la modificarea clauzelor contractului de închiriere nr. 527/02.08.2000, dupa cum urmează: Art. 1. Modificarea denumirii locatorului de la capitolul I. astfel : MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar - dl. Nicolae Robu, cu sediul in Timişoara, Bv.C.D. Loga, nr.1. Art. 2. Modificarea şi completarea capitolului V privind plata chiriei astfel: (1) Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. (2) Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. (3). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator in forma electronica, in format pdf. (4) Factura se va comunicata locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinirea termenului scadent. (5) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului. (6) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (7) Chiriasul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii. (8) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art.4. alin. 2, chiriasul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

2

(9) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre chirias in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata. (10) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece locatarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, locatarul se obliga sa se prezinte la sediul locatarului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art.4 alin.2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care locatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie. (11) In caz de neideplinire de catre locatar a obligatiei prevazuta la alin. 8, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art.3. alin.2, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt. (12) Corespondenta aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligatiilor de natură financiară se va purta pe adresele de email puse la dispozitie de părtile implicate. (13) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna. ” (14) Începând cu 01.01.2016, în cazul neplăţii redevetei la termenele scadente, locatorul va percepe penalităţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe lună sau fractiune de lună.”

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 exemplare, câte unu pentru fiecare parte contractantă.

PRESTATOR , BENEFICIAR, PRIMAR, S.C. BODY BUILDING FITNESS S.R.L Nicolae Robu Reprezentant legal, Teodorescu Petru

DIRECTOR ECONOMIC, Smaranda Haracicu DIRECTOR DIRECŢIE, Ioan Mihai Costa Avizat juridic, Daniela Ştefan