keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 482/20.12.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 482/20.12.2017
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017- 28567/ 15.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-28567/15.11.2017, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.11.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 28567/15.11.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. IF2017-077594/09.10.2017 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara şi Raportul de audit financiar din 31 iulie 2017 emis de Camera de Conturi Timiş;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 72/21.02.2017;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 444/12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004;
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de: 20.12.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 19 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1

Page 1

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea tarifelor aferente lucrărilor de mentenanţă/întreţinere şi extindere a sistemului

„Trafic Management şi supraveghere video”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente lucrărilor de mentenanţă/întreţinere şi extindere a sistemului „Trafic Management şi supraveghere video”;

Facem următoarele precizări: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 162/10.05.2016, a aprobat delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara” către SC Drumuri Municipale Timişoara SA. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat şi Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului, tarifele aplicate, etc., iar prin HCLMT nr. 72/21.02.2017 s-a aprobat modificarea şi completarea Hotărârii nr. 162/10.05.2016.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico- socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Potrivit art. 13 alin. (2) din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FO53-01,Ver.1

Page 2

General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Potrivit de art.2 lit.a) din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local, având ca obiect, printre altele, şi „instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia", conform art.3 alin.1 lit. g) din O.G. nr.71/2002.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. b) şi c) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora; întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante.

Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016 (art. 10, pct. 15), SC Drumuri Municipale Timişoara SA are obligaţia de a întreţine şi/sau extinde sistemul ,,Trafic management şi supraveghere video”, după punerea sa în funcţiune, şi aprobarea costurilor de întreţinere, prin acordul părţilor. Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică.

Proiectul ,,Trafic management și supraveghere video” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: Poli de creştere.

Contractul de finanţare nr. 3620/29.01.2013 pentru proiectul “Trafic management şi supraveghere video”, cod SMIS 40398 a fost semnat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR şi Municipiul Timişoara, în calitate de beneficiar, municipiul Timişoara având obligaţia de a menţine valabilitatea acestuia pe o perioadă de 5 ani, după finalizarea perioadei de implementare.

Conform art. 20 din Contractul de finanţare nr. 3620/29.01.2013, pct. (12) „Contractul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care bunul/bunurile, mobile sau imobile, ce fac obiectul investiţiei finanţate nu sunt folosite conform destinaţiei, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, astfel cum aceasta este specificată la art. 2, alin. (2) din prezentul contract”.

Modificările şi completările propuse nu aduc atingere clauzelor Contractul de finanţare nr. 3620/29.01.2013, contract care a stat la baza încheierii Contractului de furnizare nr. 99/23.04.2015 a cărui perioadă de garanţie este de 60 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. Menţionăm faptul că obiectivul de investiţii „Trafic management şi supraveghere video” a fost inclus în cadrul proiectelor prioritare pentru atragerea de finanţare nerambursabilă, având ca obiectiv general îmbunătăţirea fluxului rutier şi al siguranţei cetăţeanului în Municipiul Timişoara. Obiectivele specifice ale proiectului constau în ,,Trafic management şi supraveghere video”:

1. Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare pentru o ţintă de 134 intersecţii, identificate prin Studiul de Trafic;

Cod FO53-01,Ver.1

Page 3

2. Dotarea intersecţiilor şi a zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu un numar de 230 echipamente noi de supraveghere (camere video);

3. Îmbunătăţirea condiţiilor şi creşterea siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara; 4. Creşterea siguranţei traficului rutier, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată discret

de supraveghere video metropolitană; 5. Crearea unui Centru de Comanda şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de

management trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a Municipiului Timişoara. Proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” este recepţionat şi se va preda

operatorului SC Drumuri Municipale Timişoara SA conform prevederilor art. 10 pct. 15 din Contractul privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12094/26.05.2016, astfel, întreţinerea şi/sau extinderea sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video”, va fi preluată, după punerea sa în funcţiune, şi aprobarea costurilor de întreţinere prin acordul părţilor. Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică. Ca atare se impune şi aprobarea costurilor pentru întreţinerea (mentenanţa sistemului) şi/sau extinderea sistemului. Astfel, prin adresa cu nr. 5124/13.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2017-001797/21.09.2017, SC Drumuri Municipale Timişoara SA, ne transmite centralizatorul costurilor de mentenanţă a sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video” întocmit în baza activităţilor specifice fiecărui subsistem şi periodicitatea execuţiei lor, cu menţiunea că au ţinut cont de perioada de garanţie de 5 ani.

Având în vedere cele mai sus menţionate, faptul că proiectul de management al traficului este printre puţinele şi cel mai complex proiect de acest gen din ţară, faptul că foloseste echipamente si programe de ultimă generaţie, faptul că preţurile pentru întreţinere şi/sau extinderea sistemului de management al traficului necesită aprobarea ambelor părţi, se impune aprobarea tarifelor aferente lucrărilor de mentenanţă/întreţinere, respectiv extindere a sistemului sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video”, prin act adiţional la Contractul privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12094/26.05.2016 aprobat prin HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată şi completă prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, după cum urmează:

- Art. 6 se completează cu două noi alineate, alin. (4) şi alin. (5), din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016, astfel: (4) ,,a) Tarifele pentru mentenanţa sistemului sunt evidenţiate în Anexa 1 la prezentul. b) Tarifele pentru extinderea sistemului sunt evidenţiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de lucrări şi sunt cele aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin art. 6 din Hotărârea nr. 162/10.05.2016”. (5) Devizele vor fi defalcate pe categorii de lucrări: întreţinere/mentenanţă/reparaţii, etc şi obiective de investiţii.

ŞEF BIROU T.S.C., ŞEF BIROU G.M.P.E., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Act_aditional_2.pdf

1

ACT ADITIONAL NR. 2/.................. la Contractul nr. SC2016-12094/26.05.2016 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a

circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”

In conformitate cu HOTARAREA nr. .................................. a Consiliului Local al Municipiului Timisoara - de comun acord - partile: 1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408480, fax 0256-408469, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Steliana Stanciu - Director economic, numit in continuare delegatar, 2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A., cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, e-mail: [email protected], CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - Director general şi ec. Marcela Fericel - Director economic, numita in continuare delegat, convin la modificarea si completarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016- 12094/26.05.2016, dupa cum urmeaza:

Art. 1: Se completează art. 6 cu două noi alineate, alin. (4) şi alin. (5), din Contractul nr. SC2016- 12904/26.05.2016 se modifică şi completează, astfel: (4) ,,a) Tarifele pentru mentenanţa sistemului sunt evidenţiate în Anexa 1 la actul adiţional.

b) Tarifele pentru extinderea sistemului sunt evidenţiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de lucrări şi sunt cele aprobate aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin art. 6 din Hotărârea nr. 162/10.05.2016”.

(5) Devizele vor fi defalcate pe categorii de lucrări: întreţinere/mentenanţă/reparaţii, etc şi obiective de investiţii.

Art. 2: Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016-12904/26.05.2016, raman neschimbate. Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi ___________, in 4 (patru) exemplare, cate 2 (doua) pentru fiecare parte contractanta. DELEGATAR DELEGAT MUNICIPIUL TIMISOARA Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA PRIMAR DIRECTOR GENERAL NICOLAE ROBU VALENTIN MARTÂNOV DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR - STELIANA STANCIU MARCELA FERICEL DIRECTIA EDILITARĂ AVOCAT DIRECTOR - CULITA CHIS FLORIN BAIAS ŞEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ ŞEF SERVICIU JURIDIC, CAIUS ŞULI CONSILIER S. JURIDIC, CRISTINA BOZAN

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor aferente lucrărilor de mentenanţă/întreţinere şi extindere a sistemului „Trafic Management şi supraveghere video”, activitate delegată prin HCLMT nr. 162/10.05.2016

1. Descrierea situatiei actuale

Activitatea de semnalizare rutieră este delegată către SC Drumuri Municipale Timişoara SA prin HCLMT nr. 162/10.05.2016. Potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016- 12094/26.05.2016 (art. 10, pct. 15), SC Drumuri Municipale Timişoara SA are obligaţia de a întreţine şi/sau extinde sistemul ,,Trafic management şi supraveghere video”, după punerea sa în funcţiune, şi de asemenea aprobarea costurilor de întreţinere prin acordul părţilor.

Proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” s-a finalizat şi este pus în funcţiune. Obiectivul de investiţii „Trafic Management şi supraveghere video” a fost inclus în cadrul proiectelor prioritare pentru atragerea de finanţare nerambursabilă. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea fluxului rutier şi al siguranţei cetăţeanului în Municipiul Timişoara. Obiectivele specifice ale proiectului constau în modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare pentru o ţintă de 134 intersecţii, identificate prin Studiul de Trafic; dotarea intersecţiilor şi a zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu un numar de 230 echipamente noi de supraveghere (camere video); îmbunătăţirea condiţiilor şi creşterea siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara; creşterea siguranţei traficului rutier, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată discret de supraveghere video metropolitană; crearea unui Centru de Comanda şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de management trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a Municipiului Timişoara.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Prin aprobarea tarifelor la lucrările de mentenanţă/întreţinere şi extindere a sistemului

„Trafic management şi supraveghere video”, se va evita nefuncţionalitatea sistemului fapt ce pune în pericol siguranţa rutieră şi pietonală şi, de asemenea, se va evita pierderea garanţiei sistemului şi implicit pierderea finanţării nerambursabile.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii Urmare celor de mai sus, consider necesară și oportună aprobarea tarifelor pentru lucrările de

mentenanţă/întreţinere, respectiv extindere a sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video”.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Atasament: act_aditional.pdf

ACT ADITIONAL NR. i la Contractul nr. SC2016-12094/26.05.2016 privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara” In conformitate cu HOTARAREA Nr. a Consiliului Local al Municipiului Timisoara - de comun acord - partile: 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408480, fax 0256-408469, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Steliana Stanciu - Director economic, numit in continuare delepatar, 2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A., cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, e-mail: sdm(Qsdm-tm.ro, CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Valentin Martânov - Director general şi ec. Marcela Fericel - Director economic, numita in continuare delegat, convin la modificarea si completarea clauzelor contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016- 12094/26.05.2016, dupa cum urmeaza: Art. 1: Se modifică şi se completează art. | alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016 după cum urmează: „Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciilor de semnalizare rutieră, întreţinere, mentenanţă, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara, precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii.” Art. 2: Se modifică şi se completează art. 7 din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016, astfel: e Alin. 1 se completează, astfel: „Delegarea gestiunii serviciilor se efectuează în schimbul unei redevenţe lunare de 0,5 % din cuantumul veniturilor încasate de delegat din serviciile prestate, la care se adauga TVA conform cotei stabilită de legislaţia în vigoare.” e Alin. 2 se modifică şi se completează, astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): ,„(2) Plata redevenţei se efectueaza in patru rate anuale in contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele delegatarului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. e Alin. 3 se modifică şi se completează, astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): (3) Termenul scadent pentru plata redevenţei este: Trim Il: Până la 31.03. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile noiembrie an precedent + decembrie an precedent + ianuarie an curent, Trim Il: Până la 30.06. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile februarie an curent + martie an curent + aprilie an curent, Trim III: Până la 30.09. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile mai an curent + iunie an curent + iulie an curent, Trim IV: Până la 31.12. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului concesiunii pentru lunile august an curent + septembrie an curent + octombrie an curent. e Alin. 4 se modifică şi se completează astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): ,„(4) a.) Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre delegatar in forma electronica, in format pdf. Delegatul va comunica delegatarului până la data de 1 a ultimei luni din trimestrul în care redevența devine scadentă, respectiv 01.03, 01.06, 01.09, 01.12, centralizatorul din care rezultă baza asupra cărora se aplică cota redevenței conform clauzelor contractuale. b.) Factura se va comunica delegatului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email veniturinefiscale(odfmt.ro pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre delegat. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinirea termenului scadent.

c.) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului. d.) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. e) Delegatul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii. f.) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la alin. 3, delegatul va informa delegatarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat. 8.) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre delegat in termenul prevazut, factura va fi considerata comunicata si acceptata. h.) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece delegatul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, delegatul se obliga sa se prezinte la sediul delegatarului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la lit. f) a prezentului alineat. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care delegatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie. i/) In caz de neideplinire de catre delegat a obligatiei prevazuta la lit. g a prezentului alineat, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. 3, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt. j.) Corespondenta aferenta prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligatiilor de natura financiara se va purta pe adresele de email puse la dispozitie de partile implicate. e Alin. S se modifică şi se completează, astfel (se înlocuieşte conţinutul alineatului): „(5) a.) In cazul neplății redevenței la termenele scadente, delegatul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleaşi condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale. b.) La expirarea scadenței, delegatul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. c.) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. e Alin. 6 şi 7 rămân nemodificate. Art. 3: Se completează art. 12 cu un nou alineat, alin. (3), din Contractul nr. SC2016- 12904/26.05.2016, astfel: „(3) Lucrările de investiţii vor fi decontate distinct faţă de lucrările de reparaţii/mentenanţă/întreţinere. Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii vor fi predate către delegat pe baza de proces verbal de predare-primire”. Art. 4: Se completează art. 16 cu un nou alineat, alin. (2), din Contractul nr. SC2016- 12904/26.05.2016, astfel: (2) Garantia de buna executie privind realizarea obligatiei reprezentand redeventa datorata: a) In termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii prezentului act aditional, delegatul este obligat sa depuna cu titlu de garantie de buna executie o suma de 19473,13 lei, reprezentand redeventa datorata delegatarului pentru primele 3 luni de activitate. b) Delegatarul are dreptul de a executa garantia de buna execuţie ori de cate ori delegatul nu indeplineste obligatia de plata a redeventei in termen de 90 zile de la data scadentei. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la executarii de catre delegatar a garantiei de buna executie, delegatul sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract este obligat sa constituie noua garantie sau sa suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la lit a); c) Plata garantiei se efectueaza prin caseria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara sau in contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DEMT, CUI 21666630 deschis la Trezoreria Timisoara. Art, S: Se completează art. 20 alin. (1) din Contractul nr. SC2016-12904/26.05.2016, după cum urmează: „Art. 20 alin. (1) lit. a) Mijloacele de semnalizare rutieră care se dezafectează de pe domeniul public vor fi preluate în custodie de către delegat în baza unui proces-verbal. Mijloacele de semnalizarea 2

rutieră astfel dezafectate şi preluate, care pot reutilizate, vor fi folosite în procesul de semnalizare rutieră, iar restul materialelor vor fi scoase din funcţiune, casate şi valorificate ca deşeuri de materiale, conform OG nr. 112/2000. Veniturile care rezultă din valorificarea acestora, după deducerea cheltuielilor, se vor vărsa la bugetul local. Art. 20 alin. (1) lit. b) Pentru a fi casate, este necesară trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, art.2, privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale. Procedura de scoatere din funcţiune, casare şi, după caz, valorificare a mijloacelor fixe mai sus menţionate va fi pusă în aplicare prin grija S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. iar rezultatele demersurilor se vor comunica Direcţiei Economice spre înregistrare în evidenţa tehnico-operativă. Art. 20 alin. (1) lit. c) În cazul în care delegatul va achiziţiona echipamente necesare lucrărilor de semnalizare de pe raza municipiului Timişoara, iar costul acestora va fi achitat anticipat de către delegatar, acestea vor fi preluate în custodia delegatului prin proces — verbal”. Art. 6: Celelalte prevederi ale contractului privind delegarea de gestiune nr. SC2016- 12904/26.05.2016, raman neschimbate. Prezentul act aditional s-a incheiat si semnat astazi „in 4 (patru) exemplare, cate 2 (doua) pentru fiecare parte contractanta. DELEGATAR DELEGAT MUNICIPIUL TIMISOARA Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA PRIMAR DIRECTOR GENERAL NICOLAE ROBU VALENTIN MARTANOV DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR - STELIANA STANCIU MARCELA FERICEL DIRECTIA EDILITARĂ AVOCAT DIRECTOR - CULITA CHIS FLORIN BAIAS ȘEF SERVICIUT., ADRIAN COLOJOARAĂ ŞEF SERVICIU JURIDIC, CAIUS ȘULI CONSILIER S. JURIDIC, CRISTINA BOZAN