keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 218/23.04.2013 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta

23.04.2013

Hotararea Consiliului Local 218/23.04.2013
privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 8479/26.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/1998 privind utilizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 59/23.02.2010 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/02.03.1998 privind utilizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 439/28.10.2008 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
Avand in vedere prevederile noului cod civil privind contractele de inchiriere, art. 1777 si urmatoarele ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modelul contractului cadru de inchiriere pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta conform Anexei la prezenta hotarare.

Art.2: Se revoca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/1998 privind utilizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Art. 3: Se revoca Hotararea Consiliului local al Municipiului Timisoara nr. 439/28.10.2008 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI PRIMAR SI DOTARI DIVERSE BIROU S.A.D. NR. SC2013 – 8479/26.03.2013 NICOLAE ROBU

REFERAT Prin Hotararea Consiliului Local nr. 34/1998 privind utilizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la art. 3 s-a aprobat contractul de inchiriere, pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, prevazut in Anexa nr. 1 la hotarare. Prin Hotararea Consiliului Local nr. 439/28.10.2008 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta la art. 1 s-a aprobat modelul contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, conform Anexei la hotarare. Modelul contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta nu a mai fost modificat din anul 2008. Avand in vedere prevederile noului Cod Civil privind contractele de inchiriere, art. 1777 si urmatoarele ; Avand in vedere cele prezentate, se impune adoptarea unui nou model de contract cadru de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, motiv pentru care :

PROPUNEM : Aprobarea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/1998, revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 429/28.10.2008 si aprobarea noului model al contractului cadru de inchiriere conform Anexei care va face parte integranta din hotarare.

VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV

Traian Stoia Martin Staia

RESPONSABIL BIROU Laura Koszegi CONSILIER Voicu Marius

BIROU CONSULTANTA JURIDICA

Atasament: NOU_contract_inchiriere_SAD.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Anexa la HCL nr. Înregistrat la nr_________________ din___________________________ din data de

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafeţele locative cu altã destinaţie decât aceea de locuinţã

Nr. ______/___________

I. PÃRŢILE CONTRACTANTE

Municipiul Timisoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, reprezentat prin D-nul Primar

NICOLAE ROBU, în calitate de LOCATOR şi S.C________________________________________________________________

societate comercială de naţionalitate română, cu sediul în_____________________________str._______________________________nr.____ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.__________________________din________________ Cod Unic de Inregistrare nr. ____________________________________ reprezentată prin _________________________________, cu delegaţia nr________________ din ______,în calitate de LOCATAR, a intervenit urmãtorul contract de închiriere .

Primul în calitate de LOCATOR închiriazã în baza HCL nr.____________ din__________, iar al doilea în calitate de LOCATAR ia cu chirie spaţiul cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă situat in Timisoara, str._____________________________ nr._____, in suprafaţa de____ mp. , inscris in Cartea Funciara nr. _______________, nr. top. _______________________

II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Obiectul contractului constă în închirierea şi exploatarea de către părţile

contractante a spaţiului construit în suprafaţă de___mp. , inscris in Cartea Funciara nr. _______________, nr. top. _______________________.

A. Suprafeţele locative folosite în exclusivitate. Numãr total încãperi________folosite

pentru________________________________________ în suprafatã de_____________mp, din care ________anexe în suprafatã de_______________mp.

B. Suprafeţele locative folosite în comun. Numãr total încãperi_____folosite

pentru_______________________________________ _________________________________________________în suprafaţã de

______________mp, din care aferentă chiriaşului din prezentul contract în ________încăperi sunt_______________mp.

C. Din curtea sau grãdina aferentã clãdirii în suprafaţã de _________________mp, revine chiriaşului o suprafaţă de _______________mp, folositã pentru________________

Art.2. Predarea-primirea suprafeţelor închiriate este consemnatã în alãturatul

proces-verbal, ce face parte integrantã din prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de_____ani, cu

începere de la data de_________________ până la data de ______________. Intenţia de prelungire a contractului va fi notificată de LOCATAR, LOCATORULUI cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea contractului, prin scrisoare recomandată.

IV. CHIRIA Art.4. Chiria lunarã datorată de LOCATAR pentru spaţiul închiriat este de

__________euro/m.p., stabilită prin fişa de calcul a chiriei ce face parte integrantã din prezentul contract, calculată pe baza Hotărârii Consiliului Local nr._______/________şi se va achita în echivalentul în lei, la cursul BNR din ziua facturării. Preţul nu conţine TVA.

Chiria lunară va fi modificatã pe durata derulării contractului, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

V. TERMENUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ Art.5. Plata chiriei se face lunar, in primele 5 zile lucratoare ale fiecarei luni, pentru

luna in curs. Contul de virament al locatorului Municipiul Timisoara ___________________

deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara. Contul de virament al chiriaşului_________________________________deschis la

Banca___________________________________________________. Art.6. Nerespectarea termenului de plată, respectiv pana in a treia zi lucratoare a

fiecarei luni, pentru luna in curs, se penalizează cu 1% pe zi întârziere din suma datorată. După perioada de 30 zile de intarziere in plata chiriei, contractul este reziliat de drept, conform dispozitiilor art.19 din contractul de inchiriere.

În termen de 10 zile de la constatarea rezilierii de drept a contractului, chiriaşul se obligă să pună la dispoziţia LOCATORULUI spaţiul în cauză; in caz contrar locatarul se obliga sa plateasca o despagubire pentru lipsa de folosinta a spatiului de 500 lei/zi pana la momentul evacuarii si predarii efective a spatiului.

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

Art.7. a). LOCATORUL are dreptul sa controleze modul cum este folositã si

întreţinutã de cãtre LOCATAR suprafaţa locativã închiriatã si sã se ia mãsurile ce se impun în vederea unei bune întreţineri, a folosirii judicioase si potrivit destinaţiei. b). LOCATORUL are obligatia sã predea suprafaţa locativã închiriatã pe bază de proces-verbal de predare-primire, la standardele şi condiţiile de funcţionare normale, conform destinaţiei pentru care a fost închiriat. c). LOCATORUL are obligatia să garanteze pe LOCATAR că are calitatea de unic utilizator al spaţiului închiriat. d). LOCATORUL are obligatia sa asigure LOCATARULUI liberul acces la spaţiul supus închirierii în regimul de funcţionare al LOCATARULUI. Accesele la spaţiul închiriat se fac conform traseelor indicate în planul anexat şi care face parte integrantă din contract. e). LOCATORUL are obligatia sa efectueze toate reparatiile care sunt necesare pentru a mentine bunul in stare corespunzatoare de intrebuintare pe toata durata locatiunii, conform destinatiei stabilite.

VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATARULUI Art.8. a). LOCATARUL are dreptul de folosinţă exclusivă a spaţiului pe întreagă

perioadă de valabilitate a prezentului contract de închiriere cu condiţia de a se conforma destinaţiei declarate a spaţiului închiriat.

b). LOCATARUL are dreptul să facă lucrări de amenajare interioară necesare desfăşurării activităţii sale în spaţiul închiriat, numai cu aprobarea scrisă din partea LOCATORULUI. Costurile acestor amenajări sunt în sarcina LOCATARULUI.

c). LOCATARUL are dreptul de a subînchiria spaţiul numai cu aprobarea prealabilă şi scrisă a LOCATORULUI.

d). LOCATARUL se obligă sã plãteascã chiria la termenul si în condiţiile stipulate prin contractul de închiriere.

e). LOCATARUL se obligă să efectueze lucrările de întreţinere şi reparaţii a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţa sa exclusivă.

f). LOCATARUL se obligă să elibereze spaţiul la data împlinirii termenului prevăzut în contractul de închiriere, sau a încetării acestuia în orice alt mod, în aceleaşi condiţii tehnice şi de igienă în care au fost preluate pe bază de proces verbal.

g). LOCATARUL se obligă să comunice cu cel puţin 90 zile înainte de eliberare, intenţia de a renunţa la folosinţa spaţiului închiriat, în situaţia intenţiei de reziliere a contractului înainte de împlinirea perioadei pentru care s-a încheiat contractul. In caz contrar, LOCATARUL va datora chiria pe o perioada de 3 luni de la data notificarii intentiei de reziliere a contractului.

h). LOCATARUL se obligă să ia toate măsurile privind prevenirea şi stingerea incendiilor, prevăzute de normele legale în vigoare pentru spaţiul închiriat.

i). LOCATARUL are obligaţia de a asigura curăţenia şi igienizarea în interiorul spaţiului închiriat pe toată durata contractului de închiriere.

j). LOCATARUL are obligaţia de a nu depozita materiale explozive, toxice sau radioactive în spaţiul închiriat, în dependinţele acestuia ori in imediata apropriere a spatiului inchiriat.

k). LOCATARUL are obligaţia să predea spaţiul închiriat, cel puţin în starea de folosinţă, la calitatea finisajelor şi al dotărilor din momentul predării spaţiului pe bază de proces-verbal de predare-primire. În situaţia în care LOCATARUL a adus îmbunătăţiri spaţiului închiriat prin lucrări de amenajare şi modernizare executate pe perioada derulării

contractului, spaţiul se va preda cu aceste îmbunătăţiri. Totodată LOCATARUL va preda spaţiul închiriat liber de orice sarcini. Mentiunile prevazute mai sus sunt aplicabile cu exceptia cazului prevazut de art. 15 alin. f.

VIII. NOTIFICĂRI

Art.9. În înţelesul prezentului contract, orice notificare adresată de o parte contractantă celeilalte, va fi valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultimei părţi la adresa menţionată în preambulul prezentului contract, ori menţionată în eventualele acte adiţionale încheiate la contractul de închiriere, cu confirmare de primire. Notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt confirmate printr-un act scris. XI. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ

Art.10. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare, pãrţile contractante

datoreazã despãgubiri, conform legilor în vigoare. Chiriaşul răspunde de stricăciunile şi distrugerile de orice natură, provocate

imobilului din culpa sa. Art.11. Forţa majorã, legal invocată şi dovedită, apãrã de răspundere părţile, cu

obligaţia înştiinţãrii în termen de 3 zile de la producerea evenimentului. Cazul de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi de către partea interesată, prin

telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

X. CLAUZE SPECIALE Art.12. La expirarea contractului de închiriere acesta poate fi prelungit numai cu

acordul scris al pãrţilor, cu notificare formulată cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea contractului, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.3 alin. 2.

Art. 13. Denunţarea unilaterală a contractului de către LOCATAR se poate face cu

un preaviz de 90 de zile, comunicat în condiţiile prevăzute de art. .3 alin. 2. Art.14. Contractul de închiriere poate fi reziliat din iniţiativa LOCATORULUI în

urmãtoarele situaţii: a). Neacceptarea clauzei privind actualizarea anuală a chiriei; b). În cazul schimbãrii destinaţiei spaţiului închiriat, fãrã acordul scris al

LOCATORULUI; c). În cazul subînchirierii sau folosirii spaţiului prin asociere fãrã acordul scris al

LOCATORULUI; d).Contractul de închiriere se reziliază de drept fără punerea în întârziere a

chiriaşului, dacă acesta nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 60 de zile.

e). Nerespectarea obligatiilor prevazute in contractul de inchiriere cu exceptia obligatiilor pentru a caror nerespectare se prevede o alta sanctiune;

f). Tacita relocaţiune nu este permisă. Art.15. Contractul de închiriere inceteaza de drept in urmatoarele situatii: a). În momentul încetãrii activitãţii pentru care chiriaşul a fost autorizat, indiferent

de motivul acestei încetãri; b). De la data emiterii Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Planului Urbanistic

de Detaliu sau a Planului Urbanistic de Zonă, care schimbă destinaţia anumitor spaţii; c). De la data emiterii Hotărârii Consiliului Local prin care se hotărăşte vânzarea,

prin licitaţie publică, a spatiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă inchiriat; d). In situatia deschiderii procedurii generale de insolventa impotriva

LOCATARULUI; e). Prin ajungerea la termen a contractului de inchiriere; f). Daca bunul este distrus in intregime sau nu mai poate fi folosit potrivit

destinatiei stabilite prin contract; Art.16. Locatiunea inceteaza de drept , odata cu schimbarea titularului dreptului de

proprietate asupra spatiului. LOCATARUL va fi notificat cu privire la instrainarea spatiului.

Art.17. În cazul rezilierii sau încetării contractului de închiriere, din alte cauze

decât vina chiriaşului acesta va putea emite pretenţii privind restituirea sumelor investite pe perioada contractului pentru diferite lucrări de întreţinere şi amenajări ale spaţiului închiriat.

Aceste pretenţii nu vor putea fi emise în cazul în care contractul se reziliază din vina chiriaşului.

Art.18. Locatarul recunoaşte dreptul locatorului de a recurge imediat la

procedura prevăzută de cap. 2 din Titlul 11 Cod Procedură Civilă privind procedura de evacuare conform dispoziţiilor art. 1037 – Cod Procedură Civilă.

Art. 19. Pentru spatiile închiriate urmare a licitãrii chiriei, caietul de sarcini face

parte integrantã a contractului de închiriere.

Art.20. În caz de neexecutare a obligaţiilor prevăzute la art. 8 lit d. din contract, contractul de inchiriere va fi reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, conform dispoziţiilor art. 1553 alin. 2 C.Civ.

Art. 21. Prin acordul de voinţă, părţile contractante convin să definească înţelesul

noţiunilor de "uz" şi "neuz" în cadrul prezentului contract, după cum urmează: - a. "Uzul" reprezintă folosirea (exploatarea) efectivă, cu caracter de continuitate,

pe toată durata contractului, a spaţiului închiriat. Prin "caracter de continuitate" părţile înţeleg folosirea (exploatarea) spaţiului conform destinaţiei avute în vedere la încheierea contractului, fără întreruperi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 21 din contract.

- b. "Neuzul" reprezintă nefolosirea (neexploatarea), totală sau parţială a spaţiului, conform destinaţiei sale, ori întreruperi ale folosinţei (exploatării), mai mari de 30 zile în cursul unui an calendaristic.

Art.22. Nu constituie situaţii de "neuz" următoarele întreruperi în folosinţa

(exploatarea) continuă a spaţiului.

a) concediul de odihnă al chiriaşului sau personalului acestuia, de cel mult 30 zile într-un an calendaristic.

b) efectuarea unor lucrări de reamenajare, modernizare sau reparaţie, de cel mult 60 zile într-un an calendaristic.

c) afectarea spaţiului urmare a unor evenimente definite ca "forţă majoră" (incendii, inundaţii, cutremur etc.).

Art.23. Neuzul de către chiriaş a spaţiului dă dreptul LOCATORULUI la rezilierea

de plin drept a prezentului contract, conform dispozitiilor art. 19 din contract. Părţile contractante acceptă faptul că închirierea spaţiului are drept scop

desfăşurarea de către chiriaş a unor activităţi în beneficiul clientelei sale, care este parte a comunităţii locale şi că aceste activităţi trebuie să aibă un caracter de continuitate.

Art.24. Situaţia de neuz se constată de către inspectorii de specialitate împuterniciţi

de către Primăria Municipiului Timişoara prin întocmirea unor procese-verbale de constatare.

Art.25. În cazul rezilierii contractului de închiriere, LOCATARUL care nu predă

spaţiul va plăti o despăgubire de folosinţă egala cu cuantumul chiriei lunare, până la data predării efective.

Art.26. În situaţia în care Municipiul Timisoara hotărăşte consolidarea imobilului

în care se găseşte spaţiul, dacă execuţia lucrărilor de consolidare necesită încetarea activităţii chiriaşului, acesta va evacua spaţiul.

Art.27. LOCATARUL se obligă ca în termen de 60 de zile de la semnarea

contractului să prezinte releveul spaţiului deţinut întocmit de un proiectant autorizat. În cazul constatării unor diferenţe între schiţa prezentată şi releveul întocmit, se vor

face modificările corespunzătoare în contractul de închiriere. Costul aferent întocmirii releveului nu va fi scăzut din suma reprezentând chiria

datorată.

Art. 28. În cazul constatării rezilierii de drept a contractului ori a încetării acestuia, LOCATARUL va putea fi evacuat din spatiu. In acest sens, LOCATARUL va fi notificat, in scris, prin intermediul executorului judecatoresc, punandu-i in vedere sa elibereze si sa-i predea liber imobilul. Notificarea se va face cu cel putin 30 zile inainte de expirarea termenului.

Art. 29. În situaţia în care locatarul la momentul rezilierii contractului de închiriere are datorii faţă de LOCATOR, acesta din urmă este îndreptăţit să procedeze la indisponibilizarea bunurilor LOCATARULUI şi să exercite un drept de retenţie asupra acestora până la data achitării întregului debit, pe baza unui proces-verbal întocmit de reprezentanţii ambelor părţi. XI.LITIGII

Art.30. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.

Dreptul aplicabil părţilor contractante este dreptul român.

XII.DISPOZITII FINALE

Art. 31. Completările şi ori/sau modificările la prezentul contract pot fi aduse numai prin act adiţional, semnat de ambele părţi contractante. Anexele constituie parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract se încheie azi _________________, în 4 exemplare, din care unul pentru locatar.

LOCATOR

PRIMAR

VICEPRIMAR

VIZAT PENTRU LEGALITATE SERVICIUL JURIDIC

DIRECTOR DIRECŢIA .........

SEF SERVICIU .................

INTOCMIT

LOCATAR

_________________________