keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 410/16.10.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi incheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 410/16.10.2015
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi incheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.IF2015-191303/21.09.2015 Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand în vedere dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, care prevăd posibilitatea valorificării bunurilor imobile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Timişoara, în scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu şi exercitarea acestui preorgativ în condiţii de echitate, transparenţă, proporţionalitate, nediscrimniare, egalitate, eficienţă şi eficacitate;
Luând în considerare modificările prevazute de Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală publicată în Monitorul Oficial nr.547/23.07.2015 şi intrarea în vigoare a acesteia de la data de 01.01.2016;
Pentru optimizarea şi administrarea în condiţii cât mai bune a veniturilor ce rezultă din raporturile contractuale care au ca obiect închirierea şi concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timişoara;
In vederea corelarii contractelor privind bunurile imobile din proprietatea publica şi privată a municipiului Timişoara, aflate în derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de altă parte, stabilirii unui cadru care să permită administrarea în mod unitar, eficient şi eficace în condiţii de egalitate în tratament, transparenţă şi nediscriminare şi de îmbunătăţire a activităţii de urmărire a veniturilor nefiscale care rezultă din aceste raporturi contractuale;
În considerarea dispoziţiilor art. 136 alin. 4 din Constituţia României, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art.1777-1823, art.1828-1831 din Legea nr. 287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) şi c), art. 123 alin.(1) si (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.444/2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi încheierea de acte adiţionale la contractele de inchiriere aflate in derulare după cum urmează:

- Începând cu 01.01.2016 punctul 7, din formularele 5"CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU" şi formularul 6 "CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU" prevăzute în Anexa nr.1 "Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.444/2014, să aibă următorul conţinut:
"7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor.
7.1 (1) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna."

- Începând cu 01.01.2016 se completază art.4 din Anexa 2 "CONTRACT DE CONCESIUNE - model cadru" aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.444/2014 cu un nou alineat, alin (11), cu următorul conţinut:
"Art.4
(11) În cazul neplăţii redeventei la termenele scadente, concedentul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna."

Art. 2: Incheierea de acte adiţionale la contractele aflate în derulare pentru bunurile imobile aflate în proprietate publică şi privată a Municipiului Timişoara în sensul aplicării prevederilor de la art.1 din prezenta hotarâre.

Art. 3: Desemnarea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara pentru încheierea actelor adiţionale cuprinzând modificările şi completările de la art.1 din prezenta hotărâre pentru contractele aflate în evidenţa sa la data aprobării prezentei.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

1

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2B, C.I.F. 21666630, tel.408100, fax.0256-408191, www.dfmt.ro

Nr. IF2015-191303/21.09.2015 APROBAT

PRIMAR NICOLAE ROBU

R E F E R A T

privind modificarea HCLMT nr.444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea

publică sau privată a Municipiului Timișoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune și incheierea de acte adiționale la contractele de închiriere aflate în derulare

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală care prevăd posibilitatea valorificarii bunurilor imobile aflate în proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara, în scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu și exercitarea acestui preorgativ în condiții de echitate, transparență, proporționalitate, nediscrimniare, egalitate, eficiență și eficacitate,

Luând în considerare modificările prevazute de Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală publicată în Monitorul Oficial nr.547/23.07.2015 și intrarea în vigoare a acesteia de la data de 01.01.2016;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi (c), art. 123 alin.1 si 2 din Legea

215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată și în considerarea dispozițiilor art. 136 alin. 4 din Constituția României, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art.1777-1823, art.1828-1831 din Legea nr.287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Pentru optimizarea și administrarea în condiții cît mai bune a veniturilor ce rezultă din raporturile contractuale care au ca obiect închirierea și concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timișoara, In vederea corelarii contractelor privind bunurile imobile din proprietatea publica și privată a municipiului Timișoara, aflate în derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de

Cod FO 53-01,ver.2

2

altă parte, stabilirii unui cadru care să permită administrarea în mod unitar, eficient și eficace în condiții de egalitate în tratament, transparență și nediscriminare și de îmbunătățire a activității de urmărire a veniturilor nefiscale care rezultă din aceste raporturi contractuale;

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care sa se aprobe:

1. Modificarea și completarea HCLMT nr.444/2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune și încheierea de acte adiționale la contractele de inchiriere aflate in derulare după cum urmează:

-Începând cu 01.01.2016 punctul 7, din formularele 5„CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” și formularul 6 „CONTRACT DE INCHIRIERE CADRU” prevăzute în Anexa nr.1 ”Regulamentul cadru privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara”, aprobate prin HCLMT nr.444/2014, să aibă următorul conținut: “7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. 7.1 (1) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna.”

-Începând cu 01.01.2016 se completază art.4 din Anexa 2 ”CONTRACT DE CONCESIUNE - model cadru” aprobată prin HCLMT nr.444/2014 cu un nou alineat, alin (11), cu următorul conținut: “Art.4 (11) În cazul neplăţii redeventei la termenele scadente, concendentul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna.”

2. Incheierea de acte adiționale la contractele aflate în derulare pentru bunurile imobile

aflate în proprietate publică și privată a Municipiului Timișoara în sensul aplicării prevederilor de la art.1 din prezenta hotarâre;

3. Desemnarea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara pentru încheierea actelor adiționale cuprinzând modificările și completările de la art.1 din prezenta hotărâre pentru contractele aflate în evidența sa la data aprobării prezentei;

DIRECTOR EXECUTIV SECRETAR ADRIAN BODO SIMONA DRAGOI

Avizat juridic

C.J ________________________